Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:86x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1986
536 s. : il. ; 24 cm

objednat
Obsahuje bibliografii na s. [500]-508 a rejstříky
000062441
Předmluva 5 // IV 1 FUNKČNÍ TVAROSLOVÍ 9 // IV 1 0 Obecné výklady o funkčním tvarosloví 11 // 1 Slovní druhy 13 // 1.2 Základní slovní druhy 16 // 1.3 Nezákladní slovní druhy 21 // 1.3.1 Nástavbové slovní druhy 22 // 1.3.3 Tzv. nesamostatné slovní druhy 25 // 1.4 Gramatické prostředky (kategorie) slovních druhů 26 // IV 1 A Podstatná jména 29 // 1 Funkční charakteristika podstatných jmen 29 // 2 Sémantická charakteristika podstatných jmen 31 // 3 Gramatické prostředky podstatných jmen 32 // 3.1 Rod podstatných jmen 32 // 3.2 Číslo podstatných jmen 42 // 3.3 Pád podstatných jmen 53 // IV 1 B Přídavná jména 67 // 1 Funkčně-sémantická charakteristika adjektiv 67 // 2 Klasifikace adjektiv 70 // 2.1 Kvalitativní adjektiva 70 // 2.2 Relační adjektiva 73 // 3 Krátké tvary adjektiv 75 // 4 Přídavná jména přivlastňovací 77 // 5 Gramatické prostředky adjektiv 78 // 5.1 Rod, číslo a pád 78 // 5.2 Stupňování adjektiv 79 // IV 1 C Zájmena a další deiktická slova 81 // 1 Slovnědruhová charakteristika deiktických slov 82 // 2 Funkčně-sémantická klasifikace deiktických slov 88 // 534 // 3 Jednotlivé třídy deiktických slov 89 // 4 Gramatické prostředky zájmen 101 // 4.1 Gramatické prostředky substantivních zájmen 101 // 4.2 Gramatické prostředky adjektivních zájmen 104 // IV ID Číslovky 105 // 1 Funkční a diferenční charakteristika číslovek 105 // 2 Sémantická klasifikace číslovek 108 // 3 Jednotlivé druhy číslovek 112 // 4 Gramatické prostředky číslovek 124 // 4.1 Rod 125 // 4.2 Číslo 126 // 4.3 Pád 127 // IV 1 E Slovesa // IV 1 F // 1 Funkčně-sémantická charakteristika sloves // 1.1 Verbum finitum // 1.2 Podstatné jméno slovesné // 1.3 Přídavné jméno slovesné // 1.4 Infinitiv // 1.5 Přechodníky //
2 Gramatické prostředky sloves // 2.1 Slovesná osoba // 2.2 Číslo // 2.3 Čas // 2.4 Slovesný způsob // 2.5 Slovesný rod // 2.6 Vid // Příslovce // 1 Funkční charakteristika adverbii // 2 Klasifikace a typologická charakteristika adverbii 2.3 Transpoziční procesy adverbializační. // 3 Adverbia specializovaná pro funkci predikativu // IV 1 G Předložky // 1 Funkčně-sémantická charakteristika předložek // 2 Primární předložky // 2.1 Specifikačně-modifikační vlastnosti primárních předložek // 2.2 Funkčně-sémantické vlastnosti primárních předložek . // 3 Sekundární předložky // 3.2 Klasifikace sekundárních předložek // 3.6 Funkčně-sémantické vlastnosti sekundárních předložek // IV 1 H Spojky a další spojovací prostředky // 1 Funkčně-sémantická charakteristika spojek (a spojkových výrazů) // 2 Funkční charakteristika relativ a korelativ // 535 // 3 Klasifikace spojek a spojkových výrazů 220 // 4 Funkční typy spojovacích výrazů 224 // 4.1 Spojovací výrazy paralaktické 225 // 4.2 Spojovací výrazy hypotaktické 226 // IV1 I Částice 228 // 1 Funkčně-sémantická charakteristika částic 229 // 2 Klasifikace částic o-íO // IV 1 J Citoslovce // 1 Formální charakteristika citoslovcí 239 // 2 Funkční a slovnědruhová charakteristika citoslovcí 241 // 3 Klasifikace citoslovcí 242 // IV 2 FORMÁLNÍ TVAROSLOVÍ // IV 2a Obecné výklady k formálnímu tvarosloví // 1 Slovo systémové a textové 253 // 2 Slovní tvar 254 // 3 Morfonologické alternace 256 // 4 Systém a subsystémy slovních tvarů 257 // 5 Slovní tvary analytické 263 // IV 2b Variantnost v tvarosloví 266 // 0.1 Dynamika morfologického systému 266 // 0.2 Spisovná norma a variantnost 267 // 1 Varianty ve formální morfologii 267 // 2 Vývojové tendence v tvarosloví 272 // 3 Volba varianty 274 //
IV 2 A Podstatná jména // 0 Úvod ke skloňování podstatných jmen // 1 Podstatná jména obecná // 1.1 Podstatná jména domácí a začlenitelná přejatá // 1.1.1 Maskulina životná // 1.1.2 Maskulina neživotná // 1.1.3 Neutra // 1.1.4 Feminina // 1.2 Podstatná jména přejatá ne plně začlenitelná do deklinačního systému substantiv domácích // 2 Podstatná jména vlastní // 2.0 Úvod ke skloňování vlastních jmen // 2.1 Skloňování jmen osobních // 2.1.1 Maskulina // 2.1.2 Feminina // 2.1.3 Pojmenování příslušníků rodiny // 2.2 Skloňování jmen zeměpisných 366 // 2.2.1 Maskulina 366 // 2.2.2 Feminina 371 // 2.2.3 Neutra 374 // 2.2.4 Pomnožná jména 376 // IV 2 B Přídavná jména 379 // 1 Skloňování přídavných jmen 380 // 1.1 Základní adjektivní skloňování (dlouhé tvary) 380 // 1.2 Krátké tvary adjektiv 384 // 1.3 Skloňování adjektiv individuálně přivlastňovacích 386 // 2 Adjektiva nesklonná 387 // IV 2 C Zájmena 388 // 1 Skloňování zájmen bezrodých 389 // 2 Skloňování zájmen rodových 39I // 2.2 Zájmenné skloňování rodových zájmen 394 // 2.3 Adjektivní skloňování rodových zájmen 398 //
IV 2 D Číslovky 402 // 1 Skloňování číslovek 402 // 2 Číslovky nesklonné 406 // 3 Kombinované číslovkové výrazy 407 // IV 2 E Slovesa 408 // 0 Úvod k časování sloves 408 // 1 Struktura slovesných tvarů 409 // 1.0 Tvary syntetické a analytické 409 // 1.1 Struktura syntetických tvarů 409 // 1.2 Struktura analytických tvarů 412 // 1.3 Slovesné konstrukce 414 // 1.4 Konjugační paradigma 415 // 2 Systém slovesných tvarů 416 // 2.1 Syntetické tvary a paradigmata 416 // 2.2 Analytické tvary a paradigmata 424 // 3 Třídění sloves. Popis konjugačních typů 427 // 3.1 1. třída slovesná 427 // 3.2 2. třída slovesná 440 // 3.3 3. třída slovesná 456 // 3.4 4. třída slovesná 464 // 3.5 5. třída slovesná 486 // 3.6 Slovesa izolovaná 493 // Výběr zkratek a symbolů 497 // Periodika a knižní publikace 499 // Literatura 500 // Rejstříky 509
(OCoLC)39419203
cnb000018654

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC