Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Melantrich, 1949
871 s. ; 21 cm

objednat
Obsahuje bibliografii na s. 849-851 a rejstřík
000062473
OBSAH // DÍL ČTVRTÝ. SKLADBA // Co je skladba 425 5 // I. VĚTOSLOVÍ § 426-635 6 // A. VĚTA JAKO CELEK § 426—503 // Věta a jazykový projev 426 6 // 1. Věty podle větného nositele § 427—438 6 Větný nositel 427 // Věty slovesné § 428—443: 7 // Věty dvojčlenné 428, s všeobecným podmětem 429, s neurčitým podmětem 430 // Věty jednočlenné, bezpodměté 431, jmenovací 432 Věty jmenné § 433—437: 16 // obecný výklad 433, povaha jmenných vět 434—436, jejich rozsah 437 // Věty citoslovné 43S 28 // 2. Věty podle vzájemné spojitosti § 439—503 // a) Samostatné věty § 439—448 30 // Obecný výklad 439 // Věty podle obsahu: oznamovací 440, rozkazovací 441, prací 442, tázací 443, podmínková 444 // Věty podle citovosti: 38 // citové věty oznamovací 445, tázací 446, řečnická otázka 447, citové věty přací 448 // 863 // 6) Souvětí § 449—485 // Souvětí souřadné || podřadné, hlavní || vedlejší věta 449 Souvětí souřadné § 460—459: // souvětí souřadné po stránce mluvnické 450; po stránce myšlenkové: sluěovací 451, odporovací 452, vylučovací 458; souvětí myšlenkově podřadné 454 Některé věty po stránce výrazové: // věty přací a rozkazovací 455, tázací, účelové 456, podmínkové 457, přípustkovč 458, příčinné 459 Souvětí podřadné § 480—480 Obecný výklad 460 Vedlejší věty obsahové § 461—466: // oznamovací 461, podmínkové 462, přací a rozkazovací
463, tázací 464—466 // Vedlejší věty doplňovací § 467—480: // časové 467, účinkové a následkové 468, příčinné 469, účelové 470, podmínkové (skutečné a neskutečné) 471—472, přípustkové 478, omezovači (opakově omezovači, zřetelové, výjimkové, odporovací) 474—477, srovnávací 478, přísudkově určovací 479, vztažné 480 // Podřadné souvětí složité § 481—485: // s několikanásobnou větou vedlejší 481, s vedlejší větou rozvitou 482, s několikanásobnou větou hlavní 488, souvětí rozvité hlavní větou 484, několikanásobné souvětí 485 Pořádek vět v souvětí (větosled) § 486—495: // v souvětí mluvnicky souřadném 486—487, mluvnicky podřadném 488—495 // Výdechové členění souvětí: souvětí jako celky, věty v souvětí 496 c ) Přímá, nepřímá a polopřímá řeč § 497—500: // obecný výklad 497; řeč přímá, neuvozená a uvozená 498; řeč nepřímá 499, polopřímá 500 // 3. Ztráta větné povahy § 501—503: // věty slovesné 501, jmenné 502, citoslovné 503 B. ČASTI VĚTY § 504—624 Obecný výklad 504 Obsahové části § 505—520: // podmět 505, přísudek 506, přívlastek 507; doplněk 508—514 předmět 515—517, příslovečné určení 518—519; hlavní jednotná větná část 520 // 53 // 55 // 65 // 72 // 75 // 84 // 111 // 116 // 131 // 133 // 139 // 145 // 152 // 180 // 864 // Mluvnické části 521 181 // Hlavni a vedlejší obsahové části
622 182 // Holé a rozvité části § 523—524: 182 // holé — rozvité 523; stejnorodě a nestejnorodě rozvité 524 Jednotlivé, několikanásobné a opakované části 525 187 // Spojování částí věty § 526—624 189 // Obecné výklady 526 // Výdechové a spojkové spojování § 527—539: 191 // věta jako celek 527; // rozvité části 528, nestejnorodě rozvité 529—580, stejnorodě rozvité 531—534 193 // několikanásobné části 585—587 205 // opakované části 588 213 // Vazba větných částí § 589 215 // Mluvnická shoda větných částí § 540—554: 216 // Obecné výklady 540 // Přívlastek a jeho substantivum, adjektivní a substantívni 541 218 // Doplněk a jeho substantivum 542 220 // Příslovečné určení a substantivum 543—546 222 // Přísudkové jméno a podmět 547—548 229 // Slovesný přísudek a podmět 549 J 236 // Sponové sloveso a podmět nebo přísudkové jméno 550 237 // Sponové sloveso a jednotná část věty, přechodnlk a podmět // věty 551 240 // Nevyjadřováni větných částí § 552—554 : 241 // obecný výklad 552; nevyjadřování, opakují-li se 553, jestliže se snadno domyslí 554 // Pořádek větných částí, slovosled § 555—624 246 // Obecné výklady 555 // Slovosled fonetický (přízvukový) § 556—564: 247 // obecný výklad 556, príklonky na 2. místě ve větě 557, na dalším 558—563, pořad několika přiklonek 564 Slovosled významový § 565—624 261 // Obecné výklady
565 // A. Slovosled věty jako celku § 566—600 263 // Obecný výklad 566 // 865 // Slovosled mimo důrpz § 567—591 263 // 1. Mluvnické části věty, spojky 567, částice zda, zdali 568 263 // 2. Psychologici’ý přhudek § 569—577 267 // Obecr.ý výklad 569 // Psychologický přísudek mimo otázky a odpovědi na ně § 570; v otázkách doplňovacích 571—572, zjišťovacích 573—574, s neurčitými zájmeny 575 // Psychologický přísudek v odpovědech na otázky 576—577 // 3. Psychologický podmět § 578—585 287 // Obecné výklady 578—579 // Psychol, podmět mimo otázky § 580—584: 291 // začátkové, středové a koncové postaveni 580; psychol. podmět představově 581—584 // Psychol. podmět v otázkách 585 300 // 4. Jiné části věty § 586—590: 302 // obecný výklad 586; určité sloveso 587, větný podmět určitého slovesa 588—589, předmět a příslovečné určení 590 // 5. Ukazovací a osobní zájmena 591 313 // Slovosled při důrazu § 592—600 315 // Citoslovce, citové části a zájmena 592—593 // Důrazná slova § 594—600: 320 // Obecný výklad 594 // Důraz jednotlivý § 595—598: 323 // důrazné spojky, citoslovce, důrazný psychologický podmět 695, psychol. přísudek 596—598 // Důraz dvojitý 599—600 333 // B. Slovosled několikaslovných větných části § 601—624 336 // Spojité a nespojité několikaslovné části věty 601 Rozvité části jmenné nebo příslovečné: části představově
jedno- // ůkonné 602, jednoúkonné nebo dvojůkonné 603 339 // Části několikanásobné 604, opakované 605 Vzájemný pořad členů ve spojitých několikaslovných částech § 606—624 346 // Obecný výklad 606 // Postaveni přívlastku § 607—622: // Adjektivní přívlastek holý mimo důraz 607, v důrazu 608 Adjektivní přívlastek stejnorodě rozvitý: typ starý český jazyk // (starý jazyk český) 609, nový, dobrý obchod a cizí slovo, latinskí atd. 610 351 // 866 // Adjektivní přívlastek s členem nestejnorodě rozvíjejícím: obecný výklad Gli; typ velmi dobrý člověk, Slovany (veskrze) obývané území atp. 612—G13 3g7 // Adjekt. přiví, rozvitý stejnorodě i nestejnorodě: typ (jeden) můj velmi dobrý pfítel atp. 614—615 37O // Adjekt. přiví, nestejnorodě šíře rozvitý 616 373 // Substantívni přívlastek holý a rozvitý 617 376 // Substantívni a adjekt. přívlastek 618 37g // Neshodný přívlastek: genitivy jeho, jejich, jich a zřetelový instr. 619, gen. množství 620, jiné jmenné genitivy, podmětový dat., ostatní neshodné přívlastky 621 37g // Shodný i neshodný přívlastek 622 3g4 // Rozvité přísudkové a doplňkové adjektivum 623 385 // Rozvitý přechodnlk 624 3g7 // C. VĚTA PO STRÁNCE PRAVOPISNÉ § 625—635: 388 // obecný výklad 625; čárka 626—627, tečka 628, dvojtečka 629, středník 630, otazník 631, vykřičník 632, závorky 633, pomlčka 634, uvozovky 635 // II. VÝZNAMOSLOVÍ
§ 636-865 403 // Obecný výklad 636 // A. MLUVNICKÉ ČÍSLO, ROD A OSOBA § 637—651 404 // Mluvnické číslo: jednot, a množ., dvoj., pomnož, jména // atd. 637; příležitostná číselná platnost 638; citové číslo 639; číselné pojetí různých výrazů (otec a matka...) 640—642; množ. pojetí jednot, jmen, množ. tvar místo jedn. 643 Mluvnický rod § 644—648: 421 // Dvojí a trojí rod někteiých substantiv, přirozený rod 644; Přechylování, obourodost a vespolnost substantiv 645—646 425 // Citový rod 647 43g // Rodové pojetí výrazů a slov (otec a matka, otec s matkou...) 648 431 Mluvnická osoba § 649—651: 433 // obecný výklad 649; pojetí výrazů co do osoby, citová osoba 650; v nepřímé řeči 651 // B. JMÉNA (NOMINA) § 652—790 44O // Obecný výklad 652 // Podstatná jména § 653—655: 44O // ve smyslu širším a užším, obecná a vlastní... 653; slova a slovní spojení zpodstatnělá 654; substantiva v úkonu jiných druhů (v úkonu příslovečném...) 655 // 867 // 447 // Přídavná jména § 656—677 // Přid. jm. ve smyslu širším a užším... 656 Příd. jm. přivlastňovací: na -ův a -in 657, na -i 658, na -ský (-ký), -ovský, -otý, -ctní, -tii, -ný, páně 659 Pcdmétová a předmětová adj. § 660—663 465 // obecný výklad 660; adjektiva ze jmen životných 661—662, ze jmen neživotných 663 // Ostatní adjektiva: příslovečná 664, zastupující genitiv 665 466 // Stupňování adjektiv:
obecný výklad 666, poměrnost stupňováni 667—669 470 // Jmenná a složená adjektiva § 670—673 : 476 // adjektiva v užším smyslu 670—672, v širším smyslu 673 Zpodstatnělá adjektiva: slovotvorné a úkonné zpodstatňování 674, zpodstatnělá adjektiva jmenná 675, složená 676, zpodstat. adjektivalia 677 487 // Zájmena § 678—711 493 // Obecný výklad 678 // Zájmena osobni: užívání zájmen nezvratných 679; citová zájmena 680; on 681, on a ten 682 494 // Zvratné se (si...) 683 503 // Zájmena přivlastňovací 684—685, svůj 686 506 // Zájm. ukazovací § 687—701: 511 // ten ve významu odkazovacím do minula, ten |j on 687—689, ten II tento 690—692, do budoucna 693; 511 // ve významu přímo ukazovacím 694, ve spojení se jmény času, ten - onen... 695; 526 // citové ten 696, to 697 530 // tento, tenhle.. 698, tamten... 699 534 // onen 700 536 // týž (tentýž), takový, jaký, sám (samý) 701 536 // Zájmena tázací 702 539 // Zájmena vztažná § 703—707: 541 // původně tázací 703, od původu ne tázací,/ens, který, co, jaký, an 704; // neshodná vztaž. zájmena 705; vztažné věty a závislé otázky 706; vztaž. zájmena a ukazovací 707 Zájmena neurčitá § 708—711: 551 // kdo, co, který, sotiakdo... 708, někdo..., kdosi 709, kdokoli, ledakdo..., kdekdo..., bůhvíkdo..., nevimkdo..., kdochce 710; všecek, každý, nikdo..., žádný, jistý 711 // 8ß8 // 360 // Číslovky § 712—717 Obecný výklad
712 // Základní číslovky 1—4 713, 5, 6..., milion... čtvrt, půl..., kolik..., málo 714 // Řadové číslovky 715, druhové 716, násobné a podílné 717 Skloňované tvary §718—742 // Obecný výklad 718 // Nominativ: jmenovací nom. 719, příslovečný 720, nom. vlastnosti 721 // Genitiv § 722—732: // předmětový u sloves 722, u jmen 723; podmětový 724, částečný 725, celkový, množství a látky 726; záporový (předmětový) || podmětový) 727; citový 728; při adjektivech 729, přivlastňovací 730, příslovečný 731, vlastnosti 732 Dativ § 733—736: // předmětový u sloves 733, příslovečný 734, u jmen, příslovci a citoslovcí 735; citový 736 // Akusativ § 737—739: // předmětový u sloves 737, u adjektiv, samostatný 738; příslovečný 739 Vokativ 740 // Instrumentál: předmětový 741, příslovečný 742 Předložky § 743—790 // Předložky a jejich pády 743; původní a nepůvodní předložky 744; předložky s příslovci, složené předložky 745; postavení předložek 746; opakování předložek 747; bez (beze) 748 // dle, podle, podél, vedle 749, do 750, dovnitř, uvnitř 751 k (ke, ku) 752, kolem, okolo, kol, vůkol 753, kromě (krom) 754 mezi 755, mimo 756, místo 757 // na, významy předmětové 758, příslovečné 759—760; na Kladno (Kladně) ? do Kladna, v Kladně... 761 nad (nade) 762, o 763, ob 764, od (ode) 765 po s akus. 766, s lok. 767—768 pod (pode) 769, pro 770 prostřed, doprostřed, zprostřed
771 // proti, naproti 772, před (přede) 773, přes (přese) 774, při 776 // 604 // 608 // 609 // 615 // 626 // 627 // 631 // 636 // 639 // 651 // 656 // 661 // 664 // 665 // 869 // j f se ) s genit. 776, s akus. 7 7 7; s instr. v příslovečných významech 778, v předmětových 779 670 // skrz (skrze) 780, síran (strany, stranu) 781, ? 782 676 // v (ve, u) s akus. 783, s lok. 784 678 // vně, vůči 785, vz (z) 786 681 // z (ze) 787, za 788—790 682 // C. SLOVESA § 791—819 688 // Slovesa podie povahy děje §791—794: 689 // Činnostní..., předmětová a podmětová 791; // Zvratná s předmětovým se, si 792, s nepředmětovým 793; typ chce se mi spát... 794 // Úkony časovaných tvarů § 795—823 698 // Obecný výklad 795 // 1. Slovesný vid § 796—810 696 // Obecr.ý výklad 796. Okamžitá slovesa 797, trvrcí 798; opětovací slovesa stálá || nestálá 799; zvláštní případy opětování 800 701 // opakovací slovesa 801 766 // Dokor.avost a nedokonavost 802 776 // Skládání sloves s předponami: prostě vidové předpony... 803; // složená slovesa trvací 804, opětovací 805—806, opakovací 807 714 Vidová stupnice 808 728 // Užívání sloves podle vidu 809—810 ľ82 // 2. Slovesný rod § 811—815 788 // Činný (I trpný rod 811. Trpný rod podmětový || bezpodmětý 812. Výrazové prostředky trpného rodu 813—815 // 3. Slovesný čas § 816—822 7 8 // Základní čas 816. Poměrný čas 817, ve vedlejších větách obsahových
818—820, ve vedlejších větách doplňovacích a ve větách hlavních 821. Mimočasovost 822 // 4. Slovesný způsob 823 782 // Jednotlivé tvary a jejich významy § 824—847 763 // Určité tvary 824: praesens 825, praeteritum 826, futurum 827; // indikativ 828, imperativ 829—830, kondicionál 831 Jmenné (neurčité) tvary § 832—847 778 // Podstat, jméno slovesné 832. Supinum 833. Infinitiv 834, v úkonu při.lovce 835, substantiva 836, určitých tvarů 837 // 870 // 790 // Přlčestí § 838—847 // Obecný výilad 838. Příčestí v užším smyslu 839. Přechodr.íky 840: přech. přitomrý, budoucí a minulý 841; podle časového významu a obsahu 842; nevětné a ustrnulé přechod-níky 843. // Zpřidavnělá příčestí: přechodniky 844—845, příčestí vlastní 846—847 // Ztráta slovesné povahy určitých tvarů 848—849 // D. PŘÍSLOVCE § 850—868: // Původní a nepůvodní příslovce 850; vznik příslovci ustrnováním 851—852 // 805 // 812 // 815 // Záporová příslovce 853: záporky opakokladné a prostě záporné 854; zápor kladných vět, celkový 855, částečný 856; zápor vět záporných 857; citový zápor 858 // E. CITOSLOVCE § 859—883 // Obecný výklad 859. Citoslovce v užším smyslu 860. Zvuková slova 861. ??? citoslovci 862. Původní |l nepůvodní citoslovce 863. // F. SPOJKY: větné || nevětné, původní || nepůvodní 864 // G. ČASTÍCE 865 // Literatura // Jazykové prameny a jejich zkratky Jiné
zkratky a značky Rejstřík // 849 // 852 // 854 // 855
(OCoLC)85432838
cnb000674941

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC