Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.2) Půjčeno:43x 
BK
2. vyd.
Plzeň : Fraus, 2002-
sv. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7238-144-X (brož.)
učebnice. 2002. 311 s. -- 1 CD-ROM
000062663
Přehled pravidel německé výslovnosti ...8 // 1 PODSTATNÁ JMÉNA // 1.1 Rod podstatných jmen ...11 // 1.1.1 Určení rodu podle přirozeného rodu .. .11 // 1.1.2 Určení rodu podle významu slova ...11 // 1.1.3 Určení rodu podle slovotvorné přípony // nebo způsobu tvoření ...12 // 1.2 Skloňování podstatných jmen // v jednotném čísle (typ I) ...13 // 1.2.1 Skloňování se členem určitým ...13 // 1.2.2 Skloňování se členem neurčitým ...14 // 1.2.3 Pravidla skloňování podstatných // jmen typu I ...14 // 1.3 Množné číslo podstatných jmen ...15 // 1.3.1 1. skupina (bez koncovky) ...15 // 1.3.2 2. skupina (koncovka -e) ...15 // 1.3.3 3. skupina (koncovka -er) ...15 // 1.3.4 4. skupina (koncovka -(e)n) ...16 // 1.3.5 5. skupina (koncovka -s) ...16 // 1.3.6 Poznámky k množnému číslu // podstatných jmen ...17 // 1.4 Podstatná jména mužského rodu se // skloňováním na -(e)n (typ II) ...17 // Cvičení k 1.1 - 1.4 ...19 // 1.5 Zeměpisná jména ...22 // 1.5.1 Zeměpisná jména s určitým členem 22 // 1.5.2 Zeměpisná jména s nulovým členem .. .22 // 1.5.3 2. pád zeměpisných jmen rodu // mužského a středního ...23 // 1.6 Vlastní jména osob ...23 // Cvičení k 1.5- 1.6 ...24 // 2 ČLEN // 2.1 Skloňování členu ...26 // 2.2 Užívání členu v němčině ...26 // 2.2.1 Užití určitého členu ...26 // 2.2.2 Užití neurčitého členu ...28 // 2.2.3 Užití nulového členu ...28 // Cvičení k 2.1-2.2 ...31 // 3 ZÁJMENA // 3.1 Zájmena osobní, zvratné zájmeno sich. reciproční zájmeno einander ...34 // 3.1.1 Skloňování osobních zájmen ...34 // 3.1.2 Pravidla skloňování a užití osobních // zájmen ...34 // 3.1.3 Použití zájmena es ...34 // 3.1.4 Zvratné zájmeno ...34 // 3.1.5 Reciproční (vzájemnostní) zájmeno // einander ...35 //
3.2 Zájmena přivlastňovací ...35 // 3.2.1 Skloňování přivlastňovacích zájmen ... .35 // 3.2.2 Použití přivlastňovacích zájmen ...36 // Cvičení k 3.1-3.2 ...36 // 3.3 Zájmena ukazovací ...39 // 3.3.1 Der, die, das ...39 // 3.3.2 Zájmena dieser, jener a solcher ...40 // 3.3.3 Zájmena derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben a derjenige, diejenige, dasjenige, diejenigen ...40 // 3.3.4 Zájmeno selbst (selber) ...40 // 3.4 Zájmena tázací ...41 // 3.4.1 Skloňování a užití zájmen wer a was .. .41 // 3.4.2 Skloňování a použití welcher a was für ein ...41 // 3.5 Zájmena vztažná ...41 // 3.6 Zájmena neurčitá ...42 // 3.6.1 Skloňování a použití neurčitých zájmen ...42 // Cvičení k 3.3 - 3.6 ...44 // 4 PŘÍDAVNÁ JMÉNA // 4.1 Skloňování přídavných jmen ...46 // 4.1.1 Skloňování po členu určitém (slabé skloňování) ...46 // Cvičení k 4.1.1 ...47 // 4.1.2 Skloňování po nulovém členu (silné skloňování) ...48 // Cvičení k 4.1.2 ...50 // 4.1.3 Skloňování po členu neurčitém (smíšené skloňování) ...51 // Cvičení k 4.1.3 ...52 // 4.1.4 Zpodstatnělá přídavná jména ...54 // Cvičení k 4.1.4 ...56 // 4.2 Stupňování přídavných jmen ...57 // 4.2.1 2. stupeň přídavných jmen ...57 // 4.2.2 3. stupeň přídavných jmen ...58 // 4.2.3 Nepravidelné stupňování // přídavných jmen ...59 // Cvičení k 4.2.1-4.2.3 ...60 // Souhrnná cvičení k 4.1 - 4.2 ...62 // 5 ČÍSLOVKY // 5.1 Základní číslovky ...64 // 5.1.1 Tvary základních číslovek ...64 // 5.1.2 Skloňování a použití základních číslovek 64 // 5.1.3 Příklady použití základních číslovek v mluveném projevu ...66 // 5.2 Řadové číslovky ...67 // 5.2.1 Tvoření a skloňování řadových číslovek .67 // 5.2.2 Použití řadových číslovek ...68 //
5.3 Zlomky ...69 // 5.4 Neurčité číslovky ...70 // 5.5 Další druhy číslovek ...70 // 5.6 Číslovky jako podstatná jména ...71 // Cvičení k 5.1-5.6 ...71 // 6 SLOVESA // Přehled slovesných tvarů ...76 // Přehled nepravidelných sloves ...77 // 6.1 Přítomný čas sloves ...84 // 6.1.1 Přítomný čas pravidelných významových // sloves ...84 // 6.1.2 Přítomný čas nepravidelných významových sloves ...84 // 6.1.3 Přítomný čas pomocných sloves ...85 // 6.1.4 Přítomný čas způsobových sloves ...85 // 6.2 Slovesa s předponami (složená slovesa) ...86 // 6.2.1 Slovesa s odlučitelnými předponami ...86 // 6.2.2 Slovesa s neodlučitelnými předponami ...87 // 6.2.3 Slovesa s předponami někdy odlučitelnými a někdy neodlučitelnými ...88 // Cvičení k 6.1 - 6.2 ...89 // 6.3 Zvratná slovesa ...93 // 6.3.1 Časování zvratných sloves ...93 // 6.3.2 Rozdíly mezi češtinou a němčinou 93 // Cvičení k 6.3 ...95 // 6.4 Rozkazovací způsob ...96 // 6.4.1 Rozkazovací způsob pravidelných sloves 96 // 6.4.2 Rozkazovací způsob nepravidelných // sloves ...97 // 6.4.3 Opisné formy rozkazovacího způsobu ...97 // Cvičení k 6.4 ...98 // 6.5 Budoucí čas (futurum) ...100 // 6.5.1 Futurum I ...100 // 6.5.2 Futurum II ...101 // Cvičení k 6.5 ...101 // 6.6 Neurčité slovesné tvary ...103 // 6.6.1 Infinitiv ...103 // 6.6.2 Závislý infinitiv s zu ...104 // Cvičení k 6.6.1-6.6.2 ...105 // 6.6.3 Příčestí přítomné ...108 // 6.6.4 Příčestí minulé ...108 // Cvičení k 6.6.3. - 6.6.4 ...110 // 6.7 Minulý čas sloves ...112 // 6.7.1 Perfektum ...112 // 6.7.1.1 Perfektum způsobových sloves ...112 // 6.7.1.2 Perfektum pomocných sloves haben, sein, werden ...113 // 6.7.1.3 Použití pomocného slovesa haben nebo sein ...113 // Cvičení k 6.7.1 ...115 //
6.7.2 Préteritum ...118 // 6.7.2.1 Préteritum pravidelných sloves ...118 // 6.7.2.2 Préteritum způsobových sloves a slovesa wissen ...118 // 6.7.2.3 Préteritum tzv. smíšených sloves brennen, kennen, nennen, rennen, senden, wenden, denken a bringen . .119 // 6.7.2.4 Préteritum nepravidelných sloves ...119 // 6.7.2.5 Préteritum pomocných sloves haben, sein, werden ...120 // 6.7.3 Plusquamperfektum ...120 // Cvičení k 6.7.2 ...120 // 6.8 Trpný rod ...123 // 6.8.1 Průběhový trpný rod ...123 // 6.8.1.1 Přehled časů trpného rodu ...123 // 6.8.1.2 Trpný infinitiv ...124 // 6.8.1.3 Vyjádření činitele děje ...124 // 6.8.1.4 Použití trpného rodu v němčině a češtině ...124 // 6.8.1.5 Slovosled trpných vět ...124 // Cvičení k 6.8.1 ...125 // 6.8.2 Stavový trpný rod ...129 // Cvičení k 6.8.2 ...129 // 6.9 Konjunktiv ...130 // 6.9.1 Konjunktiv I ...130 // 6.9.2 Konjunktiv I! ...131 // 6.9.2.1 Pravidelná slovesa ...131 // 6.3.2.2 Nepravidelná slovesa ...132 // 6.9.2.3 Pomocná slovesa ...132 // 6.9.2.4 Způsobová slovesa ...133 // 6.9.2.5 Složené tvary s konjunktivem II 133 // Cvičení k 6.9 ...134 // 6.10 Užití způsobových sloves v němčině .. 137 // Cvičení k 6.10 ...139 // 7 PŘEDLOŽKY // 7.1 Předložky se 4. pádem ...142 // 7.2 Předložky se 3. pádem ...144 // Cvičení k 7.1-7.2 ...150 // 7.3 Předložky se 3. a 4. pádem ...152 // Cvičení k 7.3 ...157 // 7.4 Předložky s 2. pádem ...160 // Cvičení k 7.4 ...162 // Souhrnná cvičení k 7.1 - 7.4 ...163 // 8 PŘÍSLOVCE // 8.1 Stupňování příslovcí ...165 // 8.1.1 Stupňování původních příslovcí ...165 // 8.1.2 Stupňování příslovcí odvozených od přídavných jmen ...165 // 8.2 Význam a použití tvarů na -st, -stens a aufs -ste ...166 // Cvičení k 8.1-8.2 ...167 // 8.3 Směrová příslovce ...169 // Cvičení k 8.3 ...170 // 8.4 Zájmenná příslovce ...170 // Cvičení k 8.4 ...172 //
9 VAZBY SLOVES, PODSTATNÝCH A PŘÍDAVNÝCH JMEN // 9.1 Přehled vybraných sloves s vazbou odlišnou od češtiny ...174 // Cvičení k 9.1 ...181 // 9.2 Přehled vybraných podstatných jmen s odlišnou vazbou ...182 // Cvičení k 9.2 ...185 // 9.3 Přehled vybraných přídavných jmen s odlišnou vazbou ...186 // Cvičení k 9.3 ...188 // 10 VYJADŘOVÁNÍ PODMĚTU V NĚMČINĚ // 10.1 Vyjadřování podmětu osobními zájmeny ...189 // 10.2 Neosobní podmět es ...189 // 10.3 Všeobecný podmět man ...190 // 10.4 Nevyjádřený podmět ...190 // Cvičení k 10.1 - 10.4 ...191 // 11 SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM // 11 Shoda podmětu s přísudkem ...193 // Cvičení k 11 ...195 // 12 ZÁPOR V NĚMČINĚ // 12.1 Základní pojmy a pravidla ...196 // 12.2 Slova negující německou větu ...196 // 12.3 Záporka nicht ...197 // 12.3.1 Použití záporky nicht ...197 // 12.3.2 Postavení záporky nicht ve větě 198 // 12.4 Záporka kein ...198 // 12.5 Rozdíly mezi němčinou a češtinou ... .199 Cvičení k 12.1 -12.5 ...200 // 13 SKLADBA JEDNODUCHÉ VĚTY V NĚMČINĚ // 13.1 Základní slovosledné typy německé věty ...202 // 13.1.1 1. typ slovosledu (sloveso na 2. místě) ...202 // 13.1.2 2. typ slovosledu (sloveso na 1. místě) ...202 // 13.2 Základní pravidla slovosledu jednoduché věty ...203 // 13.2.1 Vzájemné postavení předmětů ...203 // 13.2.2 Vzájemné postavení příslovečných určení ...203 // 13.2.3 Postavení zvratného zájmena sich ...203 // 13.3 Aktuální členění větné a slovosled ...204 // 13.4 Rámcové konstrukce v hlavní větě ...204 // 13.4.1 Přísudkový rámec ...204 // 13.4.2 Jmenný rámec ...205 // Cvičení k 13.1 - 13.4 ...206 //
14 SOUVĚTÍ // 14.1 Souvětí souřadné ...208 // 14.1.1 Sou řadicí spojky // neovlivňující slovosled ...208 // 14.1.2 Souřadicí spojky // ovlivňující slovosled ...209 // Cvičení k 14.1 ...210 // 14.2 Souvětí podřadné ...211 // 14.2.1 Obecná pravidla slovosledu // v podřadném souvětí ...211 // 14.2.2 Časové věty ...211 // Cvičení k 14.2.2 ...213 // 14.2.3 Podmínkové věty ...215 // Cvičení k 14.2.3 ...216 // 14.2.4 Příčinné věty ...217 // Cvičení k 14.2.4 ...218 // 14.2.5 Účelové věty ...219 // Cvičení k 14.2.5 ...219 // 14.2.6 Předmětné věty ...221 // Cvičení k 14.2.6 ...222 // 14.2.7 Nahrazování vět s dass infinitivní konstrukcí ...223 // Cvičení k 14.2.7 ...224 // 14.2.8 Přípustkové věty ...225 // Cvičení k 14.2.8 ...225 // 14.2.9 Způsobové věty ...226 // Cvičení k 14.2.9 ...227 // 14.2.10 Vztažné věty ...228 // Cvičení k 14.2.10 ...230 // 14.3 Uvolňování z větného rámce // v podřadném souvětí ...232 // Cvičení k 14.3 ...232 // 14.4 Souvětí s párovými spojkami ...233 // Cvičení k 14.4 ...234 // Klíč ke cvičením ...235 // Stručný přehled nejdůležitějších pravidel nového německého pravopisu ...311

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC