Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Brno : Matice Moravská, 2001
234 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-86488-04-7 (v knize neuvedeno ; brož.) ISBN !80-86488-01-2 (chyb.)
Disputationes Moravicae ; 2
Resumé německy a anglick
Vědomí národní české - Morava - dějiny - sborníky referátů
000062823
Jiří Malíř - Radomír Vlček : Na okraj sborníku „Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek“ ...9 // Jaroslav Pánek : Moravanství jako aktuální vědecký problém (Moravianness as a Current Scholarly Question)... 19 // Martin Wihoda : Anály hradišťsko-opatovické nebo První moravská kronika? Po stopách nekosmovského pojetí českých dějin (Hradisch-Opatowitzer Annalen oder Erste mährische Chronik? Auf den Spuren nach einer von Kosmas abweichenden Auffassung der böhmischen Geschichte) 25 // Libor Jan : Institucionalizace zemského soudu a formování šlechtické zemské obce (Die Institutionalisierung des Landgerichts und die Formierung der adeligen Landesgemeinde)...33 // Jaroslav Mezník : Národní vědomí na Moravě ve 14. a na počátku 15. století (Das Nationalbewußtsein in Mähren im 14. und am Anfang des 15. Jahrhunderts) ...41 // Ludmila Sulitková : K „národnímu“ povědomí obyvatel předních moravských královských měst ve středověku a raném novověku (On the „National“ Awareness of Major Moravian Royal Cities Residents in the Middle Ages and Early Modern Period) ...45 // Tomáš Knoz : Natus Moravus, Linguae bohemus. Národ, stát, jazyk a kultura na Moravě raného novověku (Natus Moravus, linguae Bohemus. Volk, Staat, Sprache und Kultur im frühneuzeitlichen Mähren) ...53 // Peter Macho : „Náš“ Komenský? К jednotlivým vrstvám identity J. A. Komenského v novodobej slovenskej reflexii. („Unser“ Komenský? Zu den einzelnen Schichten der Identität von J. A. Comenius in der neuzeitlichen Reflexion in der Slowakei)...73 // Radek Fukala : Státoprávní spor o opavské knížectví a stavovství ve Slezsku 1529-1621. К úloze mocenských elit v raném novověku (The Constitutional Legal Dispute over the Principality of Opava and the Estates in Silesia 1529 - 1621. On the Role of Power Elites in Early Modern Times) ...85 //
Milan Řepa : Svět symbolů a rozmach českého národního vědomí na Moravě (Die Welt der Symbole und die Ausbreitung des tschechischen Nationalbewußtseins in Mähren) ...93 // Pavel Cibulka : Moravská politika a český státoprávní program v druhé polovině 19. století (Die mährische Politik und das staatsrechtliche Programm der Tschechen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts) ...99 // Jan Havránek : Moravané na pražské univerzitě v 19. a 20. století (Mährer an der Prager Universität im 19. und 20. Jahrhundert) ...111 // Jiří Štaif : Moravská reprezentace v Národohospodářském ústavu při České akademii věd a moravský hospodářský nacionalismus před r. 1918 (Moravian Representation at the Institute of National Economy of the Czech Academy of Sciences and Moravian Economic Nationalism before 1918)...123 // Eva Broklová : Morava v Masarykově pojetí národa (Moravia in Masaryk’s Conception of Nation) ...133 // Dagmar Pelčáková : Moravsko-slovenské pomedzie a problém národnej identity v správach Českoslovanskej jednoty na začiatku 20. storočia (Das mährischslowakische Grenzgebiet und das Problem der nationalen Identität in den Vereinsberichten der „Tschechoslawischen Einheit“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts) ...141 // Ivo Pospíšil : Existuje moravská literárněvědná rusistika a ukrajinistika? (Do Moravian Russian and Ukrainian Studies Exist?) ...153 // Jiří Pernes : Snahy o obnovu zemského zřízení na Moravě v letech 1968-1970 (Die Bemühungen um eine Erneuerung der Landesordnung in Mähren in den Jahren 1968-1970)... 173 // Maxmilián Strniska : Moravistická identitární mobilizace a konflikt centrum versus periferie v komparativní perspektivě (Moravist Identitary Mobilisation and Core-Periphery Conflict in a Comparative Perspective)...187 // Miroslav Mareš : Programy moravských regionálních stran (The Programmes of Moravian Political Parties) ...195 //
Vladimír Goněc : Metafyzika předpokladů - К „metodologii“ deformovaných a falešných pohledů na problematiku národního vědomí (Die Metaphysik der Voraussetzungen - Zur „Methodologie“ deformierter und falscher Ansichten hinsichtlich der Problematik des Nationalbewußtseins) ... 201 // Oldřich Uličný : Jazykové a jazykovědné aspekty současného stavu národního vědomí v České republice (Sprach- und sprachwissenschaftliche Aspekte der aktuellen Stufe des Nationalbewußtseins in der Tschechischen Republik)...213 // Lubomír Slezák : Hledání jednoslovného názvu pro Českou republiku (Die Suche nach einer Ein-Wort-Benennung für die Tschechische Republik)...221 // Seznam užitých zkratek ...229 // Program konference...231 // Přehled autorů...234
(OCoLC)51185367
cnb001160740

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC