Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:28x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
253 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-247-0449-8 (brož.)
Management v informační společnosti
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, slovníček pojmů, o autorech, rejstřík
Management personální - příručky
Pracovníci - řízení - příručky
000063044
Předmluva k českému vydání...11 // Úvod...13 // Význam portálů a informačních sítí...13 // Dosavadní historie personálních informačních systémů: cesta od mainframových // systémů přes plánování podnikových zdrojů (ERP) až k internetu...14 // Síťově orientované systémy zachráncem...15 // Moderní útvary řízení lidských zdrojů - jak vypadají?...16 // Nové role personálních specialistů...18 // Nový model poskytování personálních služeb...19 // Vzniká nová manažerská role personálního obchodníka...21 // Zákaznická střediska personálních služeb // Nová klíčová role personálních specialistů...21 // Kritická potřeba nových pracovních funkcí pro personální technologie...21 // Shrnutí...22 // Část I. Síťově orientované řízení lidských zdrojů. Co se pod tím skrývá?...23 // 1. Aplikace personálních technologií...24 // 1.1 Cesta k úspěšnému projektu personálních technologií...24 // 1.1.1 Potíže se zavedením některých personálních systémů...24 // 1.1.2 Nejprve se musí provést reengineering procesů - pak teprve e-engineering // personální práce...25 // 1.1.3 Přehled personálních portálových a samoobslužných technologií...25 // 1.1.4 Manažerský samoobslužný systém...26 // 1.1.5 Zaměstnanecký samoobslužný systém...26 // 1.1.6 Interaktivní hlasová odezva (IVR)...26 // 1.1.7 Střediska personálních služeb...27 // 1.1.8 Personální informační
systémy (HRIS) / databáze...27 // 1.1.9 Samostatné (uzavřené) personální aplikace...27 // 1.1.10 Směna dat, datová skladiště a OLAP technologie...28 // 1.2 Síťově orientované řízení lidských zdrojů musí být usměrňováno strategií // pro personální technologie...28 // 1.2.1 Zdůvodnění nutnosti strategie pro personální technologie...28 // 1.2.2 Strategie jednoho dodavatele personálního systému se nevyplácí...29 // 1.2.3 Potřeba komplexní strategie pro personální technologie...30 // 2. Síťově orientované zaměstnanecké samoobslužné systémy...32 // 2.1 Zaměstnanecký samoobslužný systém: prospěšnost i účinnost...33 // 2.1.1 Osobní údaje...34 // 2.1.2 Empowerment (posilování pravomocí)...34 // 2.1.3 Zkvalitňování procesů...35 // 2.1.4 Integrace personálních činností...36 // 3. Síťově orientované manažerské samoobslužné systémy...38 // 3.1 Aplikace přidávající hodnotu...39 // 3.1.1 Odměňování pracovníků...40 // 3.1.2 Řízení pracovního výkonu...41 // 3.1.3 Získávání pracovníků a staffing...42 // 3.1.4 Pracovní doba a docházka...43 // 3.1.5 Vzdělávání a rozvoj pracovníků...44 // 4. Poskytování zaměstnaneckých výhod přes síť...47 // 4.1 Tvorba funkčních internetových stránek věnovaných zaměstnaneckým výhodám...48 // 4.2.1 Plánování...49 // 4.2.2 Hodnocení a měření...50 // 4.2.3 Prezentace informací...51 // 4.2.4 Tvorba znalostí...52 // 4.2.5 Řízení obsahu...54
// 4.2.6 Otázka dostupnosti a technologie...55 // 4.2.7 Empowerment a jeho důsledky...56 // 4.3 Vztah síťově orientovaného systému zaměstnaneckých výhod a podnikových cílů...57 // 5. Síťově orientované formování podnikové pracovní síly...59 // 5.1 Identifikace zdrojů uchazečů a upoutání jejich pozornosti...61 // 5.1.1 Získávání pracovníků z vnitřních zdrojů...64 // 5.2 Hodnocení a výběr pracovníků...65 // 5.3 Najímání a přijímání pracovníků...66 // 5.4 Rozmísťování pracovníků...67 // 5.5 Stabilizace podnikové pracovní síly...67 // 6. Řízení pracovního výkonu ve věku internetu...69 // 6.1 Systémy řízení pracovního výkonu - zkušenosti z vlajkových lodí...70 // 6.1.1 Současné trendy...70 // 6.2 Základní schémata úvah vedoucích k transformaci průměrných a dobrých systémů // na špičkové systémy...73 // 6.2.1 Vazba k podnikové strategii...75 // 6.2.2 Hodnocení a měření...75 // 6.2.3 Zapojení pracovníků...77 // 6.2.4 Rozvoj pracovníků...78 // 6.2.5 Zpevňování systému...78 // 6.2.6 Proces...78 // 6.2.7 Propojení s jinými systémy...79 // 6.3 Role technologií při poskytování podpory řízení pracovního výkonu...80 // 6.3.1 Závěr...81 // 7. Odměňování pracovníků na síti... 82 // 7.1 Problematika plánování a určení cílové skupiny pracovníků ... 82 // 7.2 Složky odměňování... . 82 // 7.2.1 Fixní odměňování... 82 // 7.2.2 Variabilní odměňování...
84 // 7.2.3 Kapitálové vlastnictví... 84 // 7.3 Odměňování pracovníků - plánování a rozpočtování... 85 // 7.3.1 Přípravná fáze-přidělení pracovníků jednotlivým manažerům... 85 // 7.3.2 Přípravná fáze-hodnocení pracovníků... 86 // 7.3.3 Plánování mezd/platů - pracovní výkon versus mzdové zařazení... 87 // 7.3.4 Plánování nových základních mezd/platů... 88 // 7.3.5 Plánování nových variabilních složek mzdy/platu... 89 // 7.3.6 Plánování podílů na kapitálovém vlastnictví... 89 // 7.3.7 Schvalování mzdových plánů... 90 // 7.4 Nová vlna - nástroje pro rozhodování zaměstnanců... 90 // 7.5 On-line průzkum mzdových systémů a trhu práce... 91 // 8. Technologie a rozvoj pracovníků... 92 // 8.1 Zaměstnanci coby investoři lidského kapitálu... 92 // 8.2 Konkurence vzdělávání... 92 // 8.3 Čtyři podílníci na rozvoji pracovníků... 94 // 8.3.1 Formální vzdělávání... 94 // 8.3.2 Coaching, mentoring a vzdělávání při výkonu práce... 97 // 8.3.3 Týmové učení se ze zkušeností... 99 // 8.3.4 Celopodnikové učící se týmy...100 // 8.4 Prozatímní závěr...М2 // 9. Implementace síťově orientovaného managementu znalostí...104 // 9.1 Co je to management znalostí?...194 // 9.2 Vztah síťově orientovaných technologií a managementu znalostí...105 // 9.3 Technologické stavební kameny síťově orientovaného managementu znalostí...106 // 9.3.1 Tvorba obsahu a jeho šíření...106
// 9.3.2 Zájmové skupiny...108 // 9.3.3 Měření a hodnocení...110 // 9.3.4 Generování znalostí...111 // 9.4 Zkušenosti firmy Towers Perrin // Zavedení projektu managementu znalostí...112 // 9.5 Shrnutí...115 // Část II. Vývoj a zavedení síťově orientovaného řízení lidských zdrojů ...117 // 10. Podnikatelský projekt zavedení síťově orientovaného řízení lidských zdrojů...118 // 10.1 Co je to podnikatelský projekt?...118 // 10.1.1 Vymezení a rozsah podnikatelského projektu síťově orientovaného // řízení lidských zdrojů...118 // 10.2 Proč potřebujeme podnikatelský projekt?...119 // 10.3 Tým pro sestavení podnikatelského projektu...119 // 10.4 Co by měl podnikatelský projekt obsahovat?...121 // 10.4.1 Úvod a shrnutí obsahu...121 // 10.4.2 Výchozí předpoklady...122 // 10.4.3 Doporučení...122 // 10.4.4 Předpokládané dopady na podnik...124 // 10.4.5 Rizika a výjimečné události...127 // 10.5 Informační zdroje podnikatelského projektu...127 // 10.6 Prosazení podnikatelského projektu...128 // 10.7 Prostředí informačních sítí potřebuje specifickou pozornost...129 // 10.7.1 Argument 1: Podnikatelský projekt není zapotřebí...129 // 10.7.2 Argument 2: Podnikatelský projekt je potřebný...131 // 11. Rámec transformace personálních funkcí...133 // 11.1 Dnešní řízení lidských zdrojů vyžaduje transformaci...134 // 11.1.1 Kultura personálního útvaru: reaktivní, nosná, ale ne strategická...134
// 11.1.2 Problematika lidských zdrojů: potřeba nové sady schopností...135 // 11.1.3 Struktura: tvrze, nejasné role a otázky „alokace"...137 // 11.1.4 Problematika personálních procesů: proč je řízení lidských zdrojů „zralé" // pro reengineering...137 // 11.1.5 Technologie: obtížný vývoj a ještě obtížnější integrace...138 // 11.2 Komplexní přístup k transformaci řízení lidských zdrojů...139 // 11.3 Podnikatelský projekt staví na analýze faktů...139 // 11.3.1 Interní analýza personální funkce...141 // 11.3.2 Analýza potřeb podniku a zákazníků...143 // 11.3.3 Analýza nákladů a přínosů...143 // 11.3.4 Analýza okolí...145 // 11.4 Sestavení operačního plánu...147 // 11.5 Implementace transformované personální funkce...148 // 12. Příprava strategie pro personální technologie a projektování architektury podnikových informačních sítí...151 // 12.1 Strategie pro personální technologie: účel a faktory vlivu...151 // 12.2 Vyhněte se těmto chybám...151 // 12.3 Faktory vlivu...152 // 12.3.1 Otázky projektového plánu...153 // 12.4 Obsah strategického plánu technologií...154 // 12.5 Čtyři kroky vedoucí k sestavení vaší strategie...155 // 12.5.1 Krok první-Stanovte si cíl: vytvořte vizi modelu budoucího poskytování služeb. ... 155 // 12.5.2 Krok druhý-Zvolte strategie...158 // 12.5.3 Krok třetí - Rozhodněte o architektuře podnikových informačních sítí // a infrastruktuře...161
// 12.5.4 Krok čtvrtý - Vymezte vhodné organizační role a odpovědnosti vedoucích // k naplnění strategického plánu...165 // 12.6 Shrnutí...167 // 13. Workflow software...168 // 13.1 Definice workflow...168 // 13.2 Charakteristika workflow systému a jeho prvků...168 // 13.2.1 Charakteristika workflow systému...168 // 13.2.2 ,Erka?‘a ,Péčka?‘workflow systému...169 // 13.2.3 Součásti workflow systému...170 // 13.2.4 Vymezení podnikového workflow systému...170 // 13.3 Workflow versus workgroup...171 // 13.4 Základní funkce a složky workflow...172 // 13.5 Typy workflow...175 // 13.5.1 Workflow via e-mail...175 // 13.5.2 Workflow via sdílené adresáře...176 // 13.5.3 Síťově orientované a klient/serverové workflow systémy...177 // 13.6 Několik důležitých poznámek k workflow systémům...177 // 13.6.1 Příčiny neúspěchu workflow projektů...177 // 13.7 Vztah k řízení lidských zdrojů...179 // 13.7.1 Reengineering podnikových procesů...179 // 13.7.2 Workflow a zpracovávání událostí...180 // 13.7.3 Zaměstnanecký samoobslužný systém...180 // 13.7.4 Workflow personálních činností napříč podnikem...180 // 13.8 Shrnutí...180 // 14. Střediska personálních služeb ...182 // 14.1 Vliv informačních sítí...182 // 14.2 Co je středisko personálních služeb...182 // 14.3 Jaké jsou klíčové charakteristiky střediska personálních služeb...182 // 14.4 Modely struktury středisek služeb...183 // 14.5 Rodící
se trendy...183 // 14.6 Důvody pro vytvoření střediska personálních služeb...184 // 14.7 Plánování rozsahu služeb střediska...185 // 14.8 Podnikatelský projekt...186 // 14.9 Organizační struktura a obsazování středisek...187 // 14.10 Technologie ve střediscích služeb...188 // 14.11 Hodnocení a kvalita služeb...190 // 14.12 Co bude dál?...192 // 15. Jak vybudovat středisko personálních služeb...194 // 15.1 Co jsou střediska sdílených personálních služeb?...194 // 15.2 Umístění pracoviště, organizace pracoviště a infrastruktura...195 // 15.2.1 Výběr lokality...195 // 15.2.2 Organizace pracoviště...197 // 15.3 Specifické technologie středisek služeb...197 // 15.3.1 Vnitroodvětvová výměna informací (PBX) a Automatická distribuce hovorů (ACD) . . 198 // 15.3.2 Interaktivní hlasová odezva (IVR)...199 // 15.3.3 Integrované počítačově-telefonické rozhraní (CTI)...200 // 15.3.4 Situační řízení...201 // 15.3.5 Databáze znalostí...203 // 15.3.6 Digitalizace...204 // 15.3.7 Zaznamenávání hovoru...205 // 15.4 Modelování počítačových simulací a poskytování služeb...206 // 15.5 Vymezení požadavků...208 // 15.6 Vzdělávání pracovníků...209 // 15.7 Získávání pracovníků a jejich stabilizace...211 // 15.8 Výzvy budoucnosti a jejich souvislosti...213 // 15.8.1 Model integrovaného systému poskytování služeb - více dodavatelů // externích služeb ...213 // 15.8.2 Management změny...214 // Část
III. Další klíčové trendy a technologie ovlivňující řízení lidských zdrojů...217 // 16. Outsourcing personálních činností ve věku internetu...218 // 16.1 Vývoj outsourcingu...218 // 16.2 Internetoví dodavatelé služeb aplikačních programů (ASP): jaká je jejich budoucnost?. ... 219 // 16.3 Typy outsourcingu: kumulativní pohled...221 // 16.4 Důvody pro outsourcing...223 // 16.4.1 Orientace na jádro podnikání...224 // 16.4.2 Zvýšení kvality...224 // 16.4.3 Zvětšení rozsahu činností a jejich dostupnosti ...225 // 16.4.4 Centralizace, resp. konsolidace, operací...228 // 16.4.5 Kontrola nákladů...228 // 16.4.6 Dostupnost technologií...229 // 16.5 Shrnutí...230 // 17. Síťově orientované řízení lidských zdrojů v nadnárodním prostředí...231 // 17.1 Historický kontext...232 // 17.2 Transformace personální funkce...234 // 17.3 Technologie a jejich využití k usnadnění personálního řízení...236 // 17.3.1 Síťově orientované poskytování služeb...237 // 17.3.2 Střediska personálních služeb...238 // 17.3.3 Outsourcing personálních činností...239 // 17.4 Různorodost světa...239 // 17.5 Řízení lidských zdrojů budoucnosti...242 // Slovníček pojmů...244 // O autorech...249 // Rejstřík...251
(OCoLC)53501634
cnb001251226

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC