Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Trnava : Trnavská univerzita, 2006
136 s. : il., mapy ; 21 cm

ISBN 80-8082-065-1 (brož.)
Pod názvem: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Obsahuje slovník vybraných pojmů
Bibliografie na s. 125-127
000063048
Predhovor...7 // 1. Sociálna práca...9 // 1.1 Východiská sociálnej práce ...10 // 1.2 Historický kontext sociálnej práce na Slovensku...12 // 1.3 Predmet a obsah sociálnej práce...13 // 1.4 Sociálna politika a sociálna práca vo vzájomnom vzťahu...15 // 1.4.1 Vymedzenie a význam sociálnej politiky...15 // . , , , . . // 2. Historicky vývoj územnosprávneho // usporiadania na území Slovenska...20 // 2.1 Najstaršie správne útvary na území Slovenska ...20 // 2.2 Jozefínska reforma verejnej správy...20 // 2.3 Bachov absolutizmus...21 // 2.4 Organizácia verejnej správy na Slovensku po // Rakúsko - Uhorskom vyrovnaní ...21 // 2.5 Obdobie Československej republiky ...22 // 2.6 Obdobie slovenského štátu...23 // 2.7 Zmeny v územnosprávnom usporiadaní Slovenska // v období po 2. svetovej vojne do roku 1990 ...23 // 2.8 Verejná správa na Slovensku po roku 1990 ...25 // 3. Pojmové vymedzenie verejnej správy ...28 // 3.1 Pojem verejnej správy ...28 // 3.1.1 Pojem „správa“...28 // 3.1.2 Pojem „správa štátu“ ...29 // 3.1.3 Pojem „verejná moc“...29 // 3.2 Verejná správa...30 // 3.3 Verejná správa a súkromná správa...31 // 3.4 Organizačné princípy verejnej správy ...32 // 4. Organizácia verejnej správy ...34 // 4.1 Štátna správa ...35 // 4.1.1 Štruktúra štátnej správy na Slovensku...38 // 4.1.1.1 Vláda Slovenskej republiky...40 // 4.1.1.2 Ministerstvá a iné ústredné orgány // štátnej správy...40 // 4.1.1.3 Miestna štátna správa ... 42 // 4.1.1.4 Orgány štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou ...43 // 4.1.1.5 Orgány štátnej správy so špecializovanou pôsobnosťou ...45 // 4.2 Samospráva ...46 // 4.2.1 Obec ...51 // 4.2.2 Samosprávny kraj - vyšší územný celok ...59 // 4.3 Verejnoprávne inštitúcie...64 //
5. Reforma verejnej správy...67 // 5.1 Všeobecné princípy verejnej správy...70 // 5.2 Stručný prehľad reformy verejnej správy...71 // 5.2.1 Daňová reforma...73 // 5.2.2 Dôchodková reforma...74 // 5.2.3 Reforma zdravotníctva ...77 // 5.2.4 Reforma verejnej správy fiškálnou decentralizáciou...80 // 5.3 Transformácia sociálnej sféry ...80 // 5.3.1 Sociálne poistenie...83 // 5.3.2 Štátna sociálna podpora...86 // 5.3.3 Sociálna pomoc ...88 // 5.4 Najdôležitejšie opatrenia v sociálnej politike // účinné po 1. januári 2006 ...94 // 5.4.1 Občania zdravotne ťažko postihnutí...94 // 5.4.2 Občania v hmotnej núdzi...95 // 5.4.3 Podpora rodinám ...96 // 5.4.4 Trh práce a politika zamestnanosti ...97 // 6. Orgány verejnej správy v sociálnej oblasti.. 100 // 6.1 Sociálna pomoc na úrovni štátnej správy...100 // 6.1.1 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ...101 // 6.1.1.1 Postavenie a pôsobnosť Ministerstva // práce, sociálnych vecí a rodiny SR ...105 // 6.1.2 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny...106 // 6.1.3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ...107 // 6.2 Sociálna práca na úrovni samosprávy ...110 // 6.2.1 Záujmová samospráva...114 // 6.3 Verejnoprávne inštitúcie v sociálnom systéme ...116 // 6.3.1 Sociálna poisťovňa...;...116 // 6.3.1.1 História...116 // 6.3.1.2 Organizačná štruktúra sociálnej poisťovne ...119 // 7. Výkon sociálnych kompetencii verejnou správou...123 // 7.1 Plnenie sociálnych úloh verejnou správou ...123 // 7.1.1 Rozhodovanie o dávkach sociálneho poistenia ...129 // 7.1.2 Rozhodovanie o štátnych sociálnych dávkach ...131 // 7.1.3 Rozhodovanie o sociálnej pomoci...134 // 7.2 Poskytovanie soc. pomoci neštátnymi subjektami ...138 // Slovník vybraných pojmov...140 // Adresár vybraných orgánov verejnej správy ...145 // Zoznam bibliografických odkazov...148 // Prílohy ... 153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC