Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Brno : CP Books, 2005
424 s. : il. + 1 CD-ROM

ISBN 80-251-0499-0 (brož.)
Další názvová informace na obálce: příklady z praxe
Obsahuje grafy, rejstřík
Bibliografie na s. [417]
Excel 2000 (software) - příručky
Excel 2002 (software) - příručky
Excel 2003 (software) - příručky
000063217
Obsah // Předmluva 13 // Typografická konvence použitá v knize 14 // Kapitola 1 // Modelování, simulace a analýza // za použití Excelu 15 // Modelování 15 // Tabulkový model 17 // Netabulkový model 19 // Simulace 19 // Analýza 20 // Nástroje Excelu při tvorbě modelů 21 // Návody na vytvoření modelů 22 // Návod na vytvoření tabulkového modelu 22 // Návod na vytvoření netabulkového modelu 23 // Návod na vytvoření grafu 24 // Přepočty vzorců (funkcí) 24 // Praktické rady k přesnosti výpočtů 25 // Nástroje pro analýzu a simulaci 25 // Klouzavé průměry 25 // Klouzavý průměr 26 // Vážený klouzavý průměr 27 // Exponenciální vyrovnání 28 // Histogram 29 // Generování pseudonáhodných čísel různého rozdělení 30 // Příklady modelů 33 // Příklad 1 - Výpočet daně z příjmu 33 // Příklad 2 - Simulace hospodářských výsledků 34 // Příklad 3 - Provize obchodní sítě 35 // Příklad 4 - Analýza kurzu akcií 36 // Kapitola 2 // vybrané základní operace 39 // Adresace buněk a oblastí 39 // Adresace souřadnicemi 39 // Pojmenování buněk a oblastí 42 // Adresace buněk v přirozeném jazyce 46 // Komentáře 47 // Kopírování 49 // Kopírování se schránkou Windows 50 // Kopírování se schránkou sady Office 53 // Formátování 54 // Formátování čísel 56 // Převod vzorců (funkcí) na hodnoty 58 // Návrat před poslední operace 59 // Opakování operace 60 // Odhalování chyb 60 // Zamčení
62 // Vytvoření šablony 64 // Tisk 66 // Kapitola 3 // Vzorce a funkce 69 // Vzorce 69 // Poznámky 70 // Funkce 70 // Poznámky 73 // Vnořené funkce 75 // Společné poznámky ke vzorcům a funkcím 76 // Výběr velice užitečných funkcí 80 // KDYŽ 80 // SUMA 84 // MAX 84 // MIN 85 // PRŮMĚR 85 // SUMIF 87 // SOUČIN.SKALÄRNÍ 88 // ČETNOSTI 94 // POWER 95 // HODNOTA 96 // HODNOTA.NA.TEXT 96 // Vyhledání položky 97 // SVYHLEDAT 98 // VVYHLEDAT 101 // INDEX 102 // POZVYHLEDAT 103 // VYHLEDAT 104 // ZVOLIT 105 // Databázové funkce 106 // DSUMA 108 // DPRŮMĚR 108 // DMAX 108 // DMIN 1°8 // DPOČET 108 // DPOČET2 108 // DZlSKAT 108 // Zaokrouhlování 108 // ZAOKROUHLIT 110 // ZAOKR.DOLŮ 111 // ZAOKR.NAHORU K // ZAOKROUHUT.NA.LICHÉ 112 // ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ 112 // ROUNDDOWN 113 // ROUNDUP 113 // MROUND 113 // ZAOKROUHLIT.NA.TEXT 114 // KČ 115 // Související funkce 116 // Předpovědi budoucího stavu 117 // FORECAST 118 // LINTREND 120 // LOCLINTREND 124 // Analýza času 127 // DNES 128 // EDATE 129 // EOMONTH 129 // NETWORKDAYS 129 // WEEKNUM 130 // WORKDAY 130 // YEARFRAC 131 // Funkce finanční a finanční analýzy 132 // Funkce počítající s anuitou 133 // Výpočet budoucí hodnoty jistiny 143 // Odpisové funkce 144 // Dalši doplňkové odpisové funkce 149 // Odpisové funkce podle francouzského účetnického modelu 151 // Funkce peněžního toku 152 // Funkce přepočítávající úrok 160 // Převodní funkce 162 // Operace s cennými
papíry 164 // Úroky z cenných papírů 166 // Úroková sazba cenného papíru 168 // Výpočty dat vypořádání cenných papírů 169 // Výpočty ceny cenných papírů 171 // Stejné periody 171 // Odlišná délka první nebo poslední periody 173 // Procentuální výnosy z cenných papírů 173 // Stejné periody 174 // Odlišná délka první nebo poslední periody 175 // Výpočet budoucí hodnoty cenného papíru 176 // Výpočet durace 176 // Výpočty ceny a výnosů T-bill 178 // Generování pseudonáhodných čísel 181 // Funkce pro zachycení chyb 185 // Kapitola 4 // Podmíněné formátování 189 // Poznámky 189 // Příklady 193 // Přiklad 1 - Hlídání nákladů 193 // Příklad 2 - Rozbor produktivity práce 197 // Kapitola 5 // Ověřování vstupních dat 199 // Poznámky 199 // Příklady 206 // Přiklad 1 - Výroba a prodej hraček 206 // Příklad 2 - Rozdělení fondu pracovní doby 208 // Kapitola 6 // Grafy 213 // Poznámky 216 // Pracovní prostředí 216 // Různé 217 // Vytvoření grafu 219 // Poznámky k vytvoření grafu Průvodcem grafu 220 // Změna předdefinovaného grafu 222 // Doplnění vlastní šablony grafu 222 // Zakreslení časových intervalů 223 // Graf s vedlejší osou Y 224 // Měřítko na ose 226 // Úprava grafu 226 // Panel nástrojů „Graf" 227 // Doplnění objektů do grafu 227 // Provázání názvů v grafu na buňky 228 // Provázání grafu a tabulky 229 // Úprava velikosti datové řady 230 // Doplnění
další datové řady 230 // Odstranění datové řady 231 // Poznámky k výběru vhodného typu grafu 231 // Kombinované grafy 232 // Vytvoření atraktivního grafu 233 // Barevné plochy 233 // Obrázek na ploše datového bodu 236 // Úprava datových značek 237 // Náhrada datových značek obrázky 239 // Zrušení efektů 241 // Trendy 241 // Klouzavý průměr 243 // Chybové úsečky 244 // Chybné použití grafů 245 // Záměna typů grafů 245 // Zkreslováni skutečnosti grafem 246 // Nekritické použití trendů 250 // Příklady 251 // Příklad 1 - Zpráva o prodeji - vytvoření atraktivního grafu 251 // Přiklad 2 - Graf pro rozbory 253 // Příklad 3 - Úprava grafu pro tisk 254 // Příklad 4 - Předpověď vývoje - spojnice trendů 256 // Příklad 5 - Vývoj kurzu cenných papírů - klouzavý průměr 258 // Příklad 6 - Plán tržeb - chybové úsečky 266 // Příklad 7 - Sledování stavu pacienta 267 // Příklad 8 - Sledování procesů 268 // Příklad 9 - Pracovní rychlost postřikovače 270 // Kapitola 7 // Hledání řešení 273 // Poznámky 274 // Příklady 276 // Příklad 1 - Zjištění nákladů pro dosažení produktivity 276 // Příklad 2 - Vklad pro uspoření požadované částky 276 // Příklad 3 - Doba pro zdvojnásobení vkladu 277 // Kapitola 8 // Citlivostní analýza 281 // Úpravy citlivostní tabulky 283 // Citlivostní analýza pro jednu proměnnou 283 // Příklad 1 - Ukazatelé rentability 284 // Příklad 2 -
Zjištění ceny 285 // Příklad 3 - Určení velikosti dodávky 286 // Citlivostní analýza pro dvě proměnné 287 // Přiklad 4 - Analýza mzdových nákladů Příklad 5 - Výpočet ceny Příklad 6 - Výpočet zisku 288 289 290 // Kapitola 9 // Hledání optimálního řešení 293 // Postupy použití Řešitele 295 // První řešení úlohy 295 // Opakované spuštění řešení 295 // Uložení modelu pro opakované řešení úlohy 295 // Načtení uloženého modelu pro řešení úlohy 296 // Dodatečné vytištění zpráv 296 // Popis dialogových oken Řešitele 296 // Dialogové okno „Parametry Řešitele" 296 // Dialogové okno „Přidat/změnit omezující podmínky" 297 // Dialogové okno „Možnosti Řešitele" 297 // Dialogové okno „Výsledky řešení" 299 // Poznámky 300 // Všeobecné poznámky k optimalizaci 300 // Poznámky k použití Řešitele 301 // Příklady 302 // Příklad 1 - Optimalizace plánu výroby 302 // Příklad 2 - Optimalizace výroby se zahrnutím dalších faktorů 304 // Příklad 3 - Návrh osevního plánu 307 // Příklad 4 - Marketingový model prodeje výrobků 309 // Kapitola 10 // Scénáře 315 // Postupy použití Správce scénářů 317 // Vytvoření prvního scénáře 317 // Doplnění dalšího scénáře 317 // Změna údajů ve scénáři 317 // Zobrazení scénáře 318 // Odstranění scénáře 318 // Popis dialogových oken „Správce scénářů" 318 // Dialogové okno „Správce scénářů"
318 // Dialogové okno „Přidat scénář", resp. „Upravit scénář" 319 // Poznámky 319 // Vytvoření panelu nástrojů pro práci se scénáři 321 // Automatizované výstupy se scénáři 323 // Příklady 324 // Příklad 1 - Simulace mzdových nákladů 324 // Příklad 2 - Simulace plánovaného zisku při různé ceně Příklad 3 - Výpočty produktivity // 326 // 327 // Kapitola 11 // práce se seznamy 331 // Uložení sešitu jako databázového souboru 335 // Otevření databázového souboru v Excelu 336 // Seřazení seznamu 337 // Poznámky 337 // Příklad 1 - Seřazeni seznamu 339 // Filtrování dat 340 // Automatický filtr 341 // Rozšířený filtr 342 // Poznámky 345 // Příklady: 346 // Přiklad 2 - Automatický filtr a doplnění výpočtů 346 // Příklad 3 - Vytvoření automatického filtru 347 // Příklad 4 - Použiti rozšířeného filtru 348 // Vytváření souhrnů 349 // Popis dialogového okna .Souhrny" 350 // Postup při zkopírování souhrnu 351 // Poznámky 351 // Přiklad 5 - Vytvořeni souhrnu 352 // Definovaný seznam 354 // Poznámky 356 // Kapitola 12 // Kontingenční tabulky a grafy 359 // Terminologie 362 // Pole kontingenční tabulky 365 // Souhrnné funkce analýzy dat 365 // Doplněni výpočtových polí a položek 366 // Tvorba skupin 367 // Formátováni kontingenční tabulky 368 // Formátování kontingenčního grafu 369 // Poznámky 370 // Příklady 370 // Přiklad 1 - Vytvoření jednoduché KK a KG 370
Přiklad 2 - Vytvořeni KT s jiným souhrnem 373 // Příklad 3 - Vytvořeni KT s vlastními výpočty a podmíněným formátováním 375 // Přiklad 4 - Vytvořeni KT s doplněnými skupinami 378 // Kapitola 13 // Vytváření přehledů 383 // Poznámky 384 // Příklady 386 // Příklad 1 - Rozpočet provozovny 386 // Příklad 2 - Simulace hospodářských výsledků 387 // Příklad 3 - Náběh hodin na zakázky 389 // Kapitola 14 // Vytváření skupin 391 // Akce se skupinami 392 // Poznámky 392 // Příklady 393 // Příklad 1 - Ceník komponent počítačů 393 // Příklad 2 - Atraktivní nabídka zájezdů 396 // Kapitola 15 // KOMPLEXNÍ PŘÍKLADY 399 // I. Vliv struktury výroby na zisk firmy 399 // II. Modely finanční analýzy 405 // Vytvoření listu „Finanční analýza 1" 407 // Vytvoření listu „Finanční analýza 2" 408 // Vytvoření listu „Pyramida" 409 // Vytvoření listu „Du Pont" 411 // Vytvoření listu „Informace z finančního trhu“ 412 // III. Odbourávání alkoholu v krvi 412 // IV. Další komplexní příklady na využití Excelu 415 // Pro neplátce DPH 415 // Pro plátce DPH 415 // Peněžní deník 415 // Kniha jízd 416 // Použitá literatura 417 // Obsah CD-ROM 418 // Rejstřík 419

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC