Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
139 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0080-8 (brož.)
Management v informační společnosti
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, úvod, přílohy, slovník použitých pojmů, rejstřík
Bibliografie: s. 131-133
Systémy informační - efektivnost - příručky
Systémy informační podnikové - příručky
000063497
Předmluva k prvnímu vydání 9 // Předmluva autora 10 // Úvodem 11// Kapitola 1. Měření efektivnosti: fenomén podnikového řízení 15 // 1.1 Smysl uplatnění metrik v řízení 15 // 1.1.1 Smyčkový princip v řídících procesech 15 // 1.1.2 Kontinuální a diskrétní metody zlepšování 16 // 1.2 Metriky podle úrovní v integrovaném systému řízení 16 // 1.3 Balanced Scorecard jako metoda řízení 19 // 1.3.1 Perspektivy BSC 20 // 1.4 EFQM jako metoda měření podnikové úspěšnosti 23 // 1.5 Performance Measurement 24 // 1.5.1 Stručná základní charakteristika PM 24 // 1.5.2 Realizace systému měření 25 // 1.6 Value Based Management 26 // 1.7 Vztah řízení podniku a řízení informatiky z hlediska metrik 29 // 1.7.1 Základní prvky řízení IS/IT dle ČOBIT 30 // 1.8 Metriky-základní nástroj hodnocení efektivnosti 32 // Kapitola 2. Metriky užití, provozu a inovace IS/IT 39 // 2.1 Metriky užití a provozu IS/IT 39 // 2.1.1 Metriky užití IS/IT 40 // 2.1.2 Metriky v podmínkách externího poskytování IS/IT služeb 43 // 2.1.3 Metriky provozu IS/IT 47 // 2.2 Metriky efektů z inovace IS/IT 48 // 2.2.1 Přístupy k hodnocení přínosů inovace IS/IT 48 // 2.2.2 Základní kritéria hodnocení investic do IS/IT 49 // 2.2.3 Model metrik při hodnocení efektů z inovace IS/IT 56 // 2.2.4 Hodnocení návratnosti prostředků vložených do projektů inovace IS/IT 68 // 2.2.5 Závěrečná poznámka ke kapitole 70 // Kapitola 3. Příklady přístupů ? aplikaci metrik při inovaci IS/IT 71 // 3.1 Uplatnění metrik jako nástroje pro interní hodnocení efektivity inovace IS/IT 71 // 3.2 Uplatnění metrik jako nástroje hmotné zainteresovanosti dodavatele na efektech z inovace IS/IT 74 // 3.3 Uplatnění metrik jako podkladu k rozhodování o prioritách inovace IS 76 // 3.4 Závěrečná poznámka k uvedeným příkladům...80 //
Kapitola 4. Metriky vývoje a zavedení SW produktů 81 // 4.1 Řízení softwarově orientovaných projektů 81 // 4.2 Základní pohled na proces měření vývoje a implementace SW produktů 82 // 4.2.1 Základní principy měření vývoje a zavedení ŠW produktů 82 // 4.2.2 Specifika metrik v jednotlivých fázích životního cyklu softwarového vývoje 84 // 4.3 Přizpůsobování softwarových metrik vývoje a zavedení SW produktů 84 // 4.3.1 Přizpůsobování metrik vývoje a zavedení SW produktů 84 // 4.3.2 Výběr a upřesnění metrik vývoje a zavedení SW produktů 86 // 4.4 Postup uplatnění metrik vývoje a zavedení SW produktů 88 // 4.4.1 Normalizace dat pro měření 89 // 4.4.2 Analýza naměřených dat 89 // 4.4.3 Metody uplatněné při analýze problémových oblastí 93 // 4.5 Implementace měření SW vývoje v konkrétních podmínkách 93 // 4.5.1 Organizační podpora 93 // 4.5.2 Definice odpovědnosti 94 // 4.5.3 Zdroje pro měření vývoje a zavedení SW produktů 94 // 4.5.4 Zahájení procesu měření 95 // 4.5.5 Uplatnění výsledků měření 95 // 4.6 Metriky znovupoužití SW komponent 95 // Kapitola 5. Metriky softwaru z hlediska TQM a ISO 99 // 5.1 TQM 99 // 5.1.1 Jakost 100 // 5.1.2 Mezinárodní normalizace v oblasti jakosti a jejího měření 101 // 5.2 Normy řady ISO 9000 - jakost obecně 102 // 5.2.1 Normy řady 9126 a 14598-jakost softwaru a metriky 102 // 5.3 Metriky jakosti 105 // 5.3.1 Pohledy na jakost softwarového produktu 105 // 5.3.2 Jakost procesů 106 // 5.3.3 Jakost softwarového produktu 106 // 5.3.4 Jakost v užití 107 // Závěrem 109 // Příloha 1. SW metriky a ISO normy // Příloha 2. Metriky provozu IS/IT - příklady 124 // Příloha 3. Praktické příklady tvrdých metrik pro hodnocení efektů z inovace IS/IT 128 // Literatura 131 // Seznam použitých zkratek 134 // Seznam použitých obrázků, grafů a tabulek 135 // Slovník použitých pojmů 136 // Rejstřík 139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC