Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2001
587 s. ; 21 cm

ISBN 80-7254-164-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 546-568, bibliografické odkazy a rejstříky
Psychoanalýza - studie
000063539
OBSAH // Předmluva (PhDr. Jan Ženatý)...5 // Úvodní poznámka...7 // I VSTUPNÍ ČÁST... // 1. Východisko a cíl práce...9 // 2. Určení, metodika a systematika knihy...11 // I Souhrn...14 // II KULTURNĚ-PSYCHOLOGICKÝ RÁMEC PSYCHOANALÝZY, // DOBA A PŘÍBUZNÍ...19 // 1. Psychoterapie jako matka a dítě psychoanalýzy...21 // a) Neuróza a člověk v zorném poli psychiatrie 21 582 // b) Psychoterapie jako léčba nemoci a jako psychologická pomoc člověku...31 // A. Psychoterapie životního postoje...38 // B. Psychoterapie psychogenního příznaku...41 // C. Adjuvantní symptomatická psychoterapie...42 // 11/1 Souhrn...45 // 2. Freud - člověk a Freud - tvůrce psychoanalýzy...46 // a) Diskuse o Freudově životopisu...46 // b) Rodina, příbuzenstvo, dětství a jeho prostředí...49 // c) Vzdělání a studie...52 // d) Manželství a odborná činnost...53 // e) Freudova neurotická Symptomatologie a sebeanalýza...55 // f) Období rozvíjení psychoanalytické teorie a vznik psychoanalytického hnutí...57 // g) Osobnost Sigmunda Freuda a psychoanalýza...59 // II/2 Souhrn... // 3. Myšlenková tradice a kulturně-psychologické pozadí doby...66 // a) Psychologie...66 // b) Filozofické tradice a „antifilozof" Freud...71 // c) Vliv židovství a židovských mystických tradic...82 // HUGO ŠIROKÝ MEZE A OBZORY PSYCHOANALÝZY // d) Psychoanalýza a symptomy doby...88 // 11/3 Souhrn... // II - SOUHRN A ZÁVĚRY... // III POJMOVÁ VÝSTAVBA PSYCHOANALÝZY...101
// 1. Psychologická a poznávací úloha terminologie...103 // a) Psychologický význam terminologie...103 // b) Funkce psychoterapeutického pojmosloví...104 // III/1 Souhrn... // 2. Psychoanalýza v proměnách fyzikálního // pojetí kosmu...109 // a) Svědectví psychoanalytického pojmosloví...109 // b) „Hledání ztraceného kosmu"...112 // c) Sporné dědictví psychoanalýzy z minulosti...115 // d) Moderní fýzika a psychoanalýza...116 // III/2 Souhrn... // 3. Úloha mechanického živlu v psychoanalytičkám pojmosloví... 118 // a) Daseinsanalytický příspěvek k problému psychoanalýzy...118 // b) Východisko k hodnocení psychoanalytického pojmosloví...120 // c) Zodnocení antropomorfismu...123 // Ill/K Souhrn... // III - SOUHRN A ZÁVĚRY... // IV UVEDENÍ DO PRAXE PSYCHOANALYTICKY ORIENTOVANÝCH METOD...129 // 1. Příprava podmínek psychoterapie...131 // a) Vytváření předběžného mínění: veřejnost // a psychoterapie...131 // b) Úkoly osvěty a popularizace...133 // c) Otázka vnitřního uspořádání psychoterapeutického zařízení...134 // IV/1 Souhrn... // 2. Setkání, první orientace a výhledy na účinnost psychoanalýzy...136 // a) Chování psychoterapeuta...136 // b) Orientace v problematice pacienta...138 // c) Psychoterapeutická anamnéza...141 // d) Životopisné zřetele...166 // IV/2 Souhrn... // 3. Vysvětlení podmínek psychoterapeutické spolupráce // a uzavření smlouvy... 168 // a) Trvání a počet sezení...
168 // b) Léčebné výsledky...170 // c) Příprava na analýzu... „•...171 // d) Základní pravidlo analytické psychoterapie...172 // e) Konfigurace terapeuta a pacienta při analýze 173 // f) Poučení o psychologii analytické metody...174 // g) Další informace...175 // h) Uzavření terapeutické smlouvy...176 // IV/3 Souhrn... // 4. Poznávací prostor psychoanalýzy...178 // IV/4 Souhrn... // IV-SOUHRN A ZÁVĚRY... // V SEN A SKUTEČNOST V ŽIVOTĚ A PSYCHOANALÝZE ... 183 // 1. Hodnocení snu mimo rámec vědy...185 // a) Sen v lidovém povědomí a v mýtu...185 // b) Sen a umění...186 // V/1 Souhrn... 584 // 2. Sen jako smysl či nesmysl na poli teorie...193 // a) Spor o význam snů v duševním životě...193 // b) Spor fyziologie s psychologií o sen...196 // V/2 Souhrn... // 3. Sen v psychoanalýze...198 // a) Freud objevuje pro psychologii sen...198 // b) Dokumentace snu pro psychologické zkoumání... 202 // c) Umělé sny...208 // d) Hypnagogní oneiroid - „sen před usnutím...212 // A. K určení fenoménu...214 // B. K problému návaznosti na podnět...215 // C. Lze zjistit psychologický smysl obsahu oneiroidu?...217 // e) Sny a produkce duševně nemocných...225 // f) Sen v psychoanalytičke praxi a teorii...227 // V/3 Souhrn... // V-SOUHRN A ZÁVĚRY... // VI CESTY K NEVĚDOMÍ...233 // 1. Paradoxie nevědomí...235 // a) Pozitivismus a filozof nevědomá...235 // b) Základy sporu o existenci nevědomí...238 // HUGO ŠIROKÝ MEZE A
OBZORY PSYCHOANALÝZY // с) Nevědomé duševní procesy a nevědomí...241 // VI/1 Souhrn... // 2. Od psychologie snu k psychologii nevědomí...248 // a) Freudovo pojetí „latentní" a „manifestní" // stránky snu...248 // b) Odpor, obrana a potlačení...252 // c) Předvědomí, cenzura a nevědomí...257 // d) Sen splňuje přání a chrání spánek...260 // e) Rozmarná cenzura a logika nelogického...262 // VI/2 Souhrn... // 3. Cesty reduktivní analýzy a klarifikující amplifikace... 268 // a) Redukující analýza v teorii a praxi...268 // b) Nová východiska a curyšská škola...280 // c) Amplifikující metoda C. G. Junga...284 // d) Daseinsanalytická fenomenologie snu...292 // e) Sen z aspektu korespondence...295 // VI/3 Souhrn... // VI - SOUHRN A ZÁVĚRY... // VII LIBIDO...307 // 1. Přípravná fáze formulace teorie libida...309 // VII/1 Souhrn... // 2. Teorie libida...319 // a) Základní zkušenosti a východiska...319 // b) Organizace a vývoj libida...321 // c) Dětské sexuální teorie...322 // A. Teorie rozdílu mezi pohlavími...323 // B. Teorie o vzniku dětí...329 // C. Poučení dětí o sexualitě...331 // d) Význam pregenitální organizace libida...335 // VII/2 Souhrn... // 3. Popudové oblasti v dynamice duševního života 339 // a) Tzv. organizace libida a popudové oblasti...339 // A. Popudová oblast a komplex...341 // B. Popud a pud...341 // C. Význam klasifikace popudových oblastí...342 // b) Orálně-digestivní a spřízněná
kožní // a slizniční popudová oblast...342 // c) Análně-intestinální popudová oblast...350 // d) Uretrální a falická popudová oblast...357 // e) Muskulárně-motorická popudová oblast...362 // f) Intencionálni popudová oblast...367 // g) Popudová oblast sdílení a účasti...373 // VII/3 Souhrn... // VII - SOUHRN A ZÁVĚRY...•... // VIII KRIZE A REVIZE POJMU LIBIDO...385 // 1. Rozpory v teorii libida: sexus, desexualizace // a sublimace...387 // a) Psychoanalýza a „pansexualismus"...387 // b) Přehodnocení sexuality v současném životě 390 // c) Rozpory v sexuálním učení libida...393 // d) Elevace, sublimace a desexualizace...394 // VIII/1 Souhrn... // 2. Autoerotismus a narcismus...399 // VIII/2 Souhrn...407 // 3. Erós a thanatos...407 // a) Východiska koncepce pudu smrti...407 // b) Agresivita, sadismus a masochismus...408 // c) Erós a thanatos...412 // VIII/3 Souhrn... // 4. Libido v psychologii C. G. Junga...423 586 // VIII/4 Souhrn... // VIII-SOUHRN A ZÁVĚRY... // IX JEDINEC A SPOLEČNOST V PSYCHOANLÝZE...435 // 1. Rodina, incestuozita a oidipský komplex...437 // a) Spojení s matkou a odpoutání...437 // b) Oidipský komplex...439 // c) Vliv dětských zkušeností...447 // d) Incest v psychologii mýtu...453 // IX/1 Souhrn... // 2. Duševní děje a osobnost z hlediska instancí a komplexů...459 // a) „Intrapersonální" a"interpersonální" přístup k osobnosti...459 // b) Psychoanalýza hledá naše „já"...461 // c) „Ono",
„já" a „nadjá"...465 // d) „Já" v konfliktu, úzkosti a vině...469 // e) Kritika teorie instancí...476 // f) Osobnost z hlediska komplexů a jednoty...485 // IX/2 Souhrn... // 3. Přenos a protipřenos...493 // a) Přesun a přenos...493 // HUGO ŠIROKÝ MEZE A OBZORY PSYCHOANALÝZY // b) Protipřenos...501 // c) Orientační klasifikace protipřenosových reakcí 507 // A. Protipřenos a osobní rovnice terapeuta...507 // B. Protipřenos z hlediska situace...509 // C. Jiné dělení protipřenosových reakcí...509 // d) Přenos a protipřenos v analytické psychologii // C. G. Junga...510 // e) Přenos v teorii a praxi...512 // IX/3 Souhrn... // 4. Psychoanalyticko teorie sociálních skupin...519 // a) Totem a tabu...520 // b) Psychologie vůdce a masy...526 // IX/4 Souhrn... // IX-SOUHRN A ZÁVĚRY... // PERSPEKTIVA PSYCHOANALYTICKÉ PROBLEMATIKY - shrnutí a závěry obsahu práce...536 // LITERÁRNÍ ODKAZY...546 // 587 Osobní vzpomínka místo doslovu (PhDr. Ludvík Běťák) — 569 // Jmenný rejstřík...571 // Věcný rejstřík...576

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC