Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:18x 
BK
4., doplněné a rozšířené vyd.
Praha : C.H. Beck, 2003
XXII,460 s.

objednat
ISBN 80-7179-801-0 (brož.)
Obsahuje úvod, předmluvu, údaje o autorech, věcný rejstřík
Bibliografie: s. XVII-XIX
Právo mezinárodní veřejné - učebnice vysokošk.
000063548
Obsah // márg. č. // Úvod ... // Předmluva... // Základní literatúra ... // Část první. Zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy ... 1-2 // I. Zásada nepoužití síly ...3-43 // II. Zásada mírového urovnávání sporů ...14-15 // III. Zásada nevměšování...16-17 // IV. Zásada spolupráce států...18 // V. Zásada sebeurčení národů...19-20 // VI. Zásada svrchované rovnosti...21 // VII. Zásada poctivého dodržování závazků...22 // VIII. Helsinské zásady...23 // Část druhá. Mezinárodněprávní postavení států... // I. Suverenita...24 // 1. Suverenita národa...25 // 2. Státní suverenita...26-27 // 3. Základní práva a povinnosti států ...28-29 // II. Třídění států... // 1. Suverénní státy a závislé státy ...30 // 2. Státy jednotné a složené...31-38 // III. Vznik státu a jeho právní důsledky ... // 1. Vznik státu...39-40 // 2. Uznání státu ...41 15 // 3. Uznání vlády (hlavy státu) ...46-47 // 4. Uznání za povstalce ...48 // 5. Uznání za válčící stranu ...49 // 6. Uznání za národ ... 30 // 7. Uznání orgánů národněosvobozeneckého hnutí...51 // IV. Zánik státu a jeho právní důsledky...52 // 1. Zánik státu jako subjektu mezinárodního práva...53-56 // 2. Identita (kontinuita) státu ...57 // 3. Materie státní sukcese a její mezinárodněprávní úprava...58 // 4. Sukcese do smluv ...59 // 5. Sukcese do státního majetku ...60 // 6. Sukcese do státních archivů...61
// 7. Sukcese do státních dluhů ...62 // 8. Sukcese do členství v mezinárodních organizacích...63 // Část třetí. Mezinárodněprávní postavení obyvatelstva, jednotlivců a ochrana lidských práv ...64 // I. Státní občanství...65 // 1. Nabývání státního občanství ...66 // Obsah // márg. č. str. // 2. Zánik a ztráta státního občanství...72 48 // 3. Dvojí státní občanství...73 49 // II. Bezdomovci (osoby bez státní příslušnosti) ... 74 50 // HL Cizinci ... 75-76 52 // 1. Připuštění cizinců na území státu...77 53 // 2. Práva a povinnosti cizinců ... 78-82 54 // 3. Odchod cizince a jeho vyhoštění... 83-84 56 // 4. Právo diplomatické ochrany státních příslušníků... 85-86 57 // IV. Uprchlíci ... 87-90 61 // V. Právo územního (politického) azylu...91 64 // VI. Potírání zločinnosti (kriminality) mezinárodního významu... 92-93 65 // 1. Mezinárodněprávní úprava terorismu... 94 68 // 2. Mezinárodní organizovaný zločin ...95 75 // 3. Vydávání pachatelů trestných činů (extradice)... 96 76 // VII. Mezinárodněprávní ochrana základních lidských práv ... 97 79 // 1. Ochrana základních lidských práv ve světovém měřítku ... 80 // a) Všeobecná deklarace lidských práv... 98 80 // b) Mezinárodní pakty o lidských právech... 99-102 81 // 2. Úmluvy o ochraně jednotlivých kategorií práv... 84 // a) Ochrana života, svobody a zdraví... 103 84 // b) Ochrana žen a dětí... 104 85
// c) Ochrana práce... 105 87 // d) Zákaz rasové diskriminace... 106 88 // e) Ochrana národnostních menšin... 107 89 // 3. Evropská ochrana základních lidských práv ... 90 // a) Evropská úmluva o lidských právech ... 108 91 // b) Evropská sociální charta... 109 92 // c) Evropská ochrana menšin...110-113 93 // 4. Charta základních práv Evropské unie...114 98 // Část čtvrtá. Mezinárodněprávní režimy státního území, moře, // Antarktidy, kosmu a životního prostředí... 101 // I. Státní území ...?5 ?2 // 1. Nabývání a ztráta státního území...116-124 103 // 2. Územní výsost... 125-127 107 // 3. Státní hranice a pohraniční režim ...128 109 // a) Státní hranice... 129-130 109 // b) Státní hranice České republiky ...131 ?2 // c) Pohraniční režim...132 113 // d) Malý pohraniční styk ...I33 ?6 // 4. Vzdušný prostor... 134-137 118 // 5. Vnitrozemské (národní) vody... 138-143 123 // 6. Mezinárodní řeky ... 144-145 125 // n- Moře ... 127 // 1. Pobřežní moře... 147-148 127 // 2. Souostrovní státy...I49 128 // 3. Mořské průplavy... 150-152 129 // 4. Mořské průlivy ...I53 130 // X // Obsah // márg. č. str. // 5. Přilehlá zóna...154 131 // 6. Výlučná ekonomická zóna...155 131 // 7. Kontinentální šelf...156 131 // 8. Volné moře ...157-161 132 // 9. Oblast mořského dna a jeho podzemí za hranicemi // národní jurisdikce... 162-165 136 // III. Antarktida...166 139 // IV. Kosmický prostor
a nebeská tělesa ... 167-168 140 // V. Mezinárodněprávní ochrana životního prostředí ... 169-179 143 // Část pátá. Mezinárodněprávní postavení státních orgánů // pro mezinárodní styky...180 151 // I. Vnitřní státní orgány pro mezinárodní styky... 152 // 1. Hlava státu ...181 153 // 2. Vláda ...182 154 // 3. Ministr zahraničních věcí...183 154 // 4. Jiné vnitřní orgány pro mezinárodní styky ...184 155 // II. Zahraniční orgány pro mezinárodní styky... 155 // 1. Diplomatická mise... 185-190 155 // 2. Zvláštní mise...;...191-192 163 // 3. Stálé mise při mezinárodní organizaci... 193-194 164 // 4. Delegace v mezinárodní organizaci a na mezinárodní konferenci . 195 165 // 5. Vojenská jednotka, loď a letadlo ...196 167 // 6. Konzulární úřad... 197-203 167 // Část šestá. Smluvní právo...204-206 173 // I. Druhy smluv...207 175 // 1. Forma smlouvy ... 208 175 // a) Smlouvy písemné a ústní... 125 // b) Smlouvy veřejné a tajné... 176 // c) Smlouvy uzavřené v plné a zjednodušené formě... 176 // d) Smlouvy prezidentské, vládní a resortní ... 176 // 2. Počet smluvních stran... 209 177 // 3. Obsah smlouvy ...210 178 // a) Smlouvy politické a hospodářské... 178 // b) Smlouvy rovné a nerovné... 178 // c) Právotvorné a kontraktuální smlouvy ... 178 // d) Smlouvy s jednorázovým a opakujícím se plněním... 179 // e) Mírové a válečné smlouvy ... 179 // 4. Doba trvání smlouvy...211 180
// II. Registrace a publikace smluv...212 180 // III. Vznik mezinárodních smluv...213 181 // 1. Způsobilost smluvních stran...214-215 182 // 2. Předmět smlouvy ...216 183 // 3. Řádný projev vůle smluvních stran ...217 184 // a) Pravomoc uzavírat mezinárodní smlouvy ... 184 // b) Plná moc...218 186 // XI // Obsah // márg. č. str. // 4. Skutečný souhlas smluvních stran ...219 186 // a) Omyl ... 220 187 // b) Podvod ...221 188 // c) Korupce... 222 188 // d) Použití síly a hrozba silou ... 223 189 // IV. Uzavírání mezinárodní smlouvy ... 224 189 // 1. Příprava textu smlouvy...225 190 // 2. Jazyk smlouvy...226 191 // 3. Jednotlivé části smlouvy...227 191 // 4. Schválení textu smlouvy... 228 192 // 5. Ověření textu smlouvy (autentifikace) ... 229 193 // 6. Souhlas jednajících stran být vázán smlouvou ... 230 193 // a) Podpis ...231 194 // b) Ratifikace...232 194 // c) Přistoupení... 233 195 // d) Přijetí...234 195 // e) Schválení... 196 // f) Mezinárodní akt vstupu mezinárodní smlouvy v platnost... 235 196 // g) Výměna a uložení ratifikačních listin ... 236 196 // h) Depozitář ...237 197 // 7. Souhlas státu být vázán pouze částí smlouvy ... 238 197 // 8. Výhrady ke smlouvě... 239 198 // V. Počátek platnosti mezinárodní smlouvy ... 240 199 // VI. Výklad (interpretace) mezinárodní smlouvy ... 241 200 // 1. Základní interpretační postupy ... 242 201 // 2. Obecné interpretační pravidlo... 243 202 // 3. Doplňkové
interpretační prostředky...244 203 // 4. Výklad smluv sepsaných ve více jazycích ... 245 203 // VII. Účinky platné smlouvy pro smluvní strany... 204 // 1. Zásada pacta sunt servanda...246 204 // 2. Platnost a účinnost mezinárodní smlouvy ... 205 // 3. Územní rozsah působnosti smlouvy... 247 205 // VIII. Účinky smlouvy na třetí státy ... 248 206 // IX. Záruky splnění mezinárodních smluv... 249 207 // 1. Záruky dané smluvní stranou... 250 208 // 2. Záruky třetích států ... 251 209 // X. Změna a revize smluv... 252 209 // XI. Doba platnosti mezinárodní smlouvy ... 253 210 // XII. Ukončení a suspendování platnosti smlouvy ...254 211 // 1. Ukončení a suspendování celé smlouvy nebo její části... 211 // 2. Způsoby ukončení platnosti a suspendování smlouvy... 255 212 // a) Uplynutí dohodnutého času... 256 213 // b) Splnění smlouvy... 257 213 // c) Dohoda stran... 258 213 // d) Rozvazovací podmínka... 259 213 // e) jednání nové smlouvy... 260 213 // f) Výpověď či vystoupení ze smlouvy...261 214 // g) Snížení počtu smluvních stran... 262 215 // h) Hrubé porušení smlouvy... 263 225 // XII // Obsah // márg. č. str. // ch) Podstatná změna okolností... 264 216 // i) Nemožnost plnění... 265 218 // j) Rozpor s nově vzniklým kogentním pravidlem... 266 219 // k) Vyjití z užívání... 267 219 // 3. Procedura při ukončování a suspendování platnosti // mezinárodní smlouvy... 268 219 // 4. Právní
důsledky neplatnosti, ukončení platnosti // a suspendování smlouvy... 269 221 // Část sedmá. Právo mezinárodních orgánů a organizací... 270-271 223 // I Mezinárodní konference... 272 226 // 1. Pojem a druhy mezinárodních konferencí... 273-277 226 // 2. Svolávání meziárodních konferencí... 278-284 227 // 3. Jednání na mezinárodních konferencí... 285-299 229 // 4. Usnášení mezinárodních konferencí... 300-310 232 // II. Mezinárodní organizace... 234 // 1. Historie mezinárodních organizací...311 234 // 2. Pojem mezinárodní organizace a její subjektivita... 312-313 237 // 3. Funkce mezinárodních organizací... 314 239 // 4. Vztah mezinárodní organizace ? členským státům... 315-320 243 // 5. Struktura mezinárodních organizací..*... 321-327 244 // 6. Povaha usnesení mezinárodních organizací... 328-330 246 // 7. Výsady a imunity mezinárodních organizací a jejich... 331 247 // zaměstnanců // 8. Sídla mezinárodních organizací... 332 247 // 9. Rozpočet mezinárodní organizace... 333 248 // III. Světové mezinárodní organizace... 334 248 // 1. Organizace spojených národů... 335-336 248 // a) Cíle a zásady OSN... 337-339 249 // b) Valné shromáždění... 340-341 249 // c) Rada bezpečnosti... 342-351 251 // d) Hospodářská a sociální rada... 352-356 253 // e) Mezinárodní soudní dvůr... 357 254 // f) Sekretariát OSN ... 358-362 254 // g) Sídlo OSN... 363 255 // 2. Mezinárodní odborné organizace...
364-373 255 // 3. Světová obchodní organizace... 374 258 // IV. Partikulární mezinárodní organizace oblastní a kolektivní .375-377 269 // sebeobrany // 1. Rada Evropy... 378-386 270 // 2. Západoevropská unie... 387-393 272 // 3. Organizace Severoatlantické smlouvy...394-410 274 // 4. Evropská unie... 411-432 278 // 5. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě... 433-453 286 // 6. Organizace amerických států ...454-464 289 // 7. Africká unie...465-475 291 // 8. Liga arabských států... 476-485 296 // XIII // Obsah // v márg. č. str. // Část osmá. Právo mírového urovnávání mezinárodních sporů ... 486-487 299 // I. Druhy prostředků urovnávání mezinárodních sporů ...488-492 300 // II. Přímé diplomatické jednání... 493-494 302 // III. Dobré služby a zprostředkování ... 495-496 303 // IV. Vyšetřovací a smírčí komise... 497-498 304 // V. Mezinárodní soudnictví v širším smyslu ... 499 306 // VI. Mezinárodní rozhodčí řízení (arbitráž)... 500-506 307 // 1. Stálý rozhodčí soud... 507-509 308 // 2. Rozhodčí tribunály pro mořské právo... 510-512 309 // 3. Rozhodčí řízení při rozhodování sporů z investic...513 310 // VIL Mezinárodní soudní řízení ... 315 // 1. Mezinárodní soudní dvůr ...514-517 315 // a) Složení...518-521 316 // b) Jusrisdikce... 522-525 317 // c) Sporné řízení... 526-530 320 // d) Posudkové řízení ... 531 321 // 2. Mezinárodní tribunál pro mořské právo...
532 322 // a) Složení... 533 322 // b) Kompetence ... 534 323 // c) Řízení ... 535 323 // d) Specializované komory... 536-537 324 // 3. Evropská úmluva o mírovém urovnávání sporů... 538-540 324 // VIII. Orgány mezinárodních organizací... 541 326 // 1. Organizace spojených národů ... 542 326 // 2. Organizace amerických států... 543 326 // 3. Africká unie - Organizace africké jednoty ... 544 327 // 4. Liga arabských států... 545 327 // 5. Mezinárodní odborné organizace... 328 // 6. Řešení sporů v rámci WTO - Ujednání o pravidlech a řízení // při řešení sporů (DSU)... 546 328 // IX. Mnohostranné smlouvy ... 547 332 // Část devátá. Právo odzbrojení... 333 // I. Pojem odzbrojení, regulace zbrojení, omezení zbrojení, ... 548-551 335 // kontrola zbrojení // II. Normy na kterých spočívá omezení zbrojení a odzbrojení... 336 // 1. Zásady odzbrojení... 552-553 336 // 2. Mezinárodní smlouvy ... 336 // a) Odstoupení, výpověď, změna smluv, revizní konference // o smlouvách o omezení zbrojení a o odzbrojení... 554-556 337 // b) Kontrola ... 557-570 337 // 3. Obyčejové normy ... 571 341 // 4. Úloha mezinárodních orgánů a organizací v oblasti odzbrojení .. 572-573 342 // III. Omezení zbrojení a odzbrojení z hlediska jednotlivých druhů zbraní .. 574 343 // 1. Jaderné zbraně ... 575 344 // a) Zákaz jaderných zkoušek... 576 344 // aa) Omezení jaderných zkoušek ... 577-583 345 // XIV // Obsah
márg. č. str. // ab) Úplný zákaz jaderných pokusů ... 584-590 347 // b) Nešíření jaderných zbraní ... 591-592 350 // ba) Dvě kategorie smluvních stran... 593 351 // bb) Závazky smluvních stran podle Smlouvy o nešíření jaderných // zbraní ... 594-595 351 // bc) Dohody o zárukách ... 596-597 352 // bd) Platnost a odstoupení od smlouvy... 598 353 // c) Oblasti bez jaderných zbraní... 599-606 354 // d) Jaderné odzbrojení... 607-616 357 // 2. Odzbrojení v oblasti bakteriologických a chemických zbraní... 362 // a) Bakteriologické (biologické) zbraně... 617-620 362 // b) Chemické zbraně ... 621-634 364 // ba) Kontrola nad dodržováním Úmluvy o zákazu ...635-643 368 // chemických zbraní // 3. Konvenční odzbrojení... 370 // a) Zákaz min... 644-650 370 // b) Konvenční odzbrojení v Evropě ... 651-656 372 // c) Registr konvenčních zbraní a zákaz obchodování ... 657-659 375 // se zbraněmi // d) Konvenční zbraně v Americe... 660-661 377 // Část desátá. Právo ozbrojených konfliktů a neutrality... 662-667 381 // I. Definice agrese ... 668-670 384 // II. Základní zásady práva ozbrojených konfliktů ... 671-672 387 // III. Prameny... 673-675 388 // IV. Počátek války ... 676 390 // V. Právní důsledky válečného stavu pro válčící strany ... 677-678 391 // VI. Válečná oblast... 679 394 // VII. Ozbrojené síly... 680-692 394 // VIII. Zakázané prostředky a způsoby vedení války ... 693 397 // 1. Vedení pozemní
války... 694 400 // 2. Vedení námořní války... 695 402 // 3. Vedení letecké války... 696-697 404 // 4. Chemické, bakteriologické a jaderné zbraně... 698-700 404 // 5. Zákaz některých konvenčních zbraní ...701 408 // IX. Válečná okupace... 702 412 // X. Ochrana obětí války... 703 414 // 1. Ranění, nemocní a trosečníci ... 704-705 415 // 2. Váleční zajatci ... 706 417 // 3. Civilní obyvatelstvo ... 707 418 // XI. Pravidla ozbrojených vnitřních „občanských“ konfliktů ... 708 420 // XII. Zastavení válečných akcí ... 423 // 1. Přerušení boje... 709 423 // 2. Místní příměří... 710 423 // 3. Obecné příměří...711 424 // 4. Kapitulace... 712 424 // XIII. Ukončení válečného stavu... 713 425 // 1. Ukončení mlčky ... 714 425 // XV // Obsah // márg. č. str. // 2. Ukončení jednostranným prohlášením ...715 425 // 3. Ukončení mírovou smlouvou... 716 426 // XIV. Neutralita za ozbrojeného konfliktu... 717 427 // 1. Prostá válečná neutralita ...718 427 // 2. Trvalá neutralita...719-723 729 // XV. Trestání zločinu proti míru, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti // a zločinu genocidy... 724-739 432 // Věcný rejstřík ... 441 // XVI

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC