Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23.2) Půjčeno:232x 
BK
1. vyd.
Praha : Agentura Strom, 1997
269 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-901954-1-5 (brož.)
Bibliografie: s. 266 - 267
Výchova dramatická - metody a techniky - pojednání
000063566
Rekat.
Metody a techniky dramatické výchovy // Obsah // 1. Ukázky různých typů dramatické výchovy a výchovných dramat aneb Co // se děje v hodinách dramatické výchovy? 3 // Ztracené údolí, 5; O třech prasátkách, 10; Ukázky her a technik využívajících divadelních postupů, 14; Sdružení pro obranu kulturních hodnot, 18; // Piknik medvídků (hraček), 21; Fronta v zázemí, 22; Abraham Lincoln, 23; Macbeth, 24; Závěrečné úvodní poznámky..., 25 // 2. Základní východiska pro výklad o metodách dramatické výchovy aneb // Cesta ? cestám 27 // Co je dramatická výchova?, 27; Drama, divadlo a dramatická výchova -shody a rozdíly (s dodatkem o životě), 28; Kulturně historická či antropologická poznámka, 30 // 3. Hra v roli jako hlavní metoda dramatické výchovy aneb Základní kámen 31 // »Co je metoda?« poprvé, 31; »Co je metoda?« podruhé, 32; V čem tkví specifika metod dramatické výchovy?, 32; Hra v roli jako základní, pro dramatickou výchovu specifický metodický princip, 33; Typologie rolí tvořících o be cný základ metod dramatické výchovy, 34; Specifičnost předpokládané/ realizované účinnosti metod, 38; Co je technika?, 38 // 4. Metoda jako součást systému prvků tvořících výchovnou akci aneb Síť 40 // Metoda a žák, 40; Metoda a učitel, 40; Metoda a učitel a žák, 41; Metoda a cíl, 41 ; Metoda a učivo, 42; Metoda a organizační forma, 43; Metoda a materiální pomůcky a prostředky, 43;
Metoda a princip, 43; Postavení metod mezi systémotvornými prvky, 45 // 5. Požadavky kladené dramatickou výchovou na její vlastní metody aneb Co 46 // musí umět metoda // Metoda jako prostředek naplňování výchovných a vzdělávacích cílů, 46; Metoda jako prostředek zajišťující fungování dramatickou výchovou převzatých principů dramatu a divadla, 48; Metoda jako spojnice mezi životní zkušeností již osvojenou a životní zkušeností nově získávanou v podobě učiva, 50; Metoda jako prostředek uskutečnění a naplnění různých etap (kroků) vývoje hry, resp. modelovaných situací, 54; Některé specifické formy životní zkušenosti často využívané v různých fázích dramatu, 61 // 6. Obecná typologie her - typy dramatické výchovy a základní typy metod 63 // aneb Cesty pro cesty // Oč tu půjde, 63; Typy dramatické výchovy, 63; Obecná typologie metod, // 71; Vztah hry a metod dramatické výchovy, 71 ; »Historický« exkurz do současnosti r. 1995, 71; Obecné třídění metod užívaných v dramatické výchově, 72; Další možné klasifikace metod typu I. 1.-2. / A-B - hra v roli, 74 // 268 // Obsah // 7. Metody a techniky dramatické výchovy (metody a techniky navozující uče- 78 // ní žáků) aneb Cesty // Obecné charakteristiky skupin metod, 79; Metoda plné (úplné) hry, 80; // Metody pantomimicko-pohybové, 82; Metody verbálně-zvukové, 113; Metody graflcko-písem né, 142; Metody materiálově-věcné,
152 // 8. Principy, organizační rámce a širší formy užití jednotlivých metod/technik 158 // aneb Mantinely // Princip užití různých typů hraní v roli, 159; P. improvizované/připravené hry, 159; P. obsazení role, 164; P. kontinuity/diskontinuity hry, 168; // P. jednorázové/opakované hry, 173; P. sériového/paralelního hraní, 175; // P. iluzívnosti/stylizace, 178; P. žánru hry, 185; P. vyčlenění/včlenění hráče/postavy ze/do hry, 189; P. nepřítomné přítomnosti a přítomné nepřítomnosti, 191 ; P. formy interakce osob ve vyučování, 192; P. vztahu mezi obsahem a formou hry, 198; P. časoprostorový, 205 // 9. Metody a techniky řízení vyučování v dramatické výchově - třídní mana- // gement (metody a techniky organizující učení žáků) aneb Páky (a páč- 209 ky) // Instrukce, 210; Otázky, 219; Souběžné vedení, 226; Učitel v roli, 229; Podávání informací, 237; Zpětná vazba, 238; Vypravování, 245; Shrnování, // 247; Pravidla, 248; Signály, 250; Odpočítávání, 251; Předvádění, 251; // Mlčení, 252; Pozice a pohyb učitele v prostoru, 252; Fyzická manipulace, // 253; Řízení materiálem, 253 // Doslov aneb v podstatě 10. kapitola 254 // Dodatek - Přehled strukturních prvků výchovného dramatu 256 // Použitá a doporučená literatura 266 // Obsah 268
(OCoLC)37251985
cnb000188524

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC