Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24) Půjčeno:24x 
BK
Praha : Komise Rady hlavního města Prahy pro oblast národnostních menšin, 2005
302 s. : il., portrét ; 23 c,

ISBN 80-902972-8-5 (brož.) ISBN !80-902972-8-9 (chyb.)
Praha a národnosti
Na obálce nad názvem: Praha a národnosti
Obsahuje tabulky, diagramy, černobílé fotografie, poznámky pod čarou, bibliografické odkazy, české a anglické resumé, seznam autorů s údaji o nich
Menšiny národnostní - výchova a vzdělávání - sborníky
000063627
Obsah // 1. ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ // Hana Halová: Koncepce hlavního města Prahy a národnostní menšiny 71 // Hana Halová: Ocenění za dlouhodobý přínos // ve prospěch národnostních menšin 8 // Gizela Javůrková: Poděkování 9 // Ladislav Ballek: Praha, kultúra a národnosti 10 // Ivan Bernasovský: Prešovská špecifika vedeckej činnosti na Slovensku 11 // Andrej Sulitka: Význam setkávání národnostních menšin 11 // Jaroslav Balvín: Metody používané hlavním městem Prahou ve vztahu k národnostním menšinám 12 // Věra Krumphanzlová: Pozvání na výstavu 13 // 2. REFERÁTY K OBECNÝM OTÁZKÁM // Zlatica Bakošová: Výchova ako pomoc // vo vztahu k národnostným menšinám 14 // Miroslav Sova: Metody výchovy a vzdělávání v širších souvislostech 19 // František Morkes: Historické kořeny // současných metod výchovy a vzdělávání 23 // Mečislav Borák: Problematika menšin // ve studijním programu Slezské univerzity v Opavě 27 // Miroslav Dědič: Problémy s adaptací na školní prostředí 30 // Eva Fandelová: Možnosti aplikácie psychosémantických metód v edukácii 32 Jana Haluková: Síla lidskosti 37 // Vladislava Heřmanová: Zvláštnosti sociální pozice romských dětí ve školní praxi 39 // Jan Mattioli: Systémový přístup k facilitaci učení romských žáků 46 // Soňa Kariková st. - Soňa Kariková ml.: Postoje k menšinám u mladých ľudí v SR a v Austrálii 51 // Peter Kondrla: Inakosť ako
problém 55 // Josef Kružík: Antinomie výchovy a edukace národnostních menšin 57 // Ivan Kútny: Spravodlivosť ako predpoklad // sebaaktualizácie subjektu menšiny a celku 61 // Irena Lokšová - Jozef Lokša: Multikultúrna výchova // vo vztahu k národnostným menšinám v modernej edukácii 67 // Igor Lomnický: Koncepcia a metodika etickej výchovy // pre pluralitnú spoločnosť 73 // Helena Nosková: Slovenská menšina a středoškolská mládež 79 // Zuzana Vargová: Národnostná kultúra a jej rozvoj 84 // Petra Vojtová: Metody výchovy a vzdělávání v interkulturním kontextu 87 // Viera Žbirková: Žiť sa musíme učiť po celý život 94 // Eva Poláková: Efektívne metody medzietnického výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v multikultúrnom prostredí 97 // 4 // Melody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám // Jenny Poláková: Integrace dětí rozdílného kulturního původu do základní školy - „Grundschule“ v SRN // 3. SEKCE // 3.1. Sekce: Národnostní menšiny - 1. část // Andrea Blaščíková: Hranice, tolerancia a cnosť // Mária Follrichová: Metody výchovy a vzdelávania vysokoškolských študentov // žurnalistiky na FF UK v Bratislave vo vztahu k národnostným menšinám // Milan Jožek: Dialogická dispozícia učiteľa v učebno-formačnom procese // Karet Kamiš: Vzdělávání mladších žáků // pocházejících z národnostních menšin v českém jazyce // Helena Pataiová: Preferencia hodnot
učiteľov základných škôl // s vyučovacím jazykom maďarským // Zdeněk Svoboda - Dagmar Šimáková: Interkulturní výchova ve Spolkové republice Německo // aneb od pedagogiky zaměřené na cizince k interkulturní výchově Zdeněk Svoboda: Informovanost učitelů základních škol v oblasti multikulturní výchovy // Dagmar Šimáková: Metodické přístupy v interkulturní výchově Tereza Švandová: Postoje žáků české primární školy v interkulturních souvislostech Pavel Vranovský: Smer: rozvoj slovenskosti // 3.2. Sekce Národnostní menšiny - 2. část // Cyril Diatka: Poznáme sa? O Rómoch a nielen o nich // Eva Ferrarová: Vzdělávání úředníků na Magistrátě hl. m. Prahy // v otázkách národnostních menšin // Petr Grinninger: Krátká reflexe konfrontace s vlastními předsudky Vlasta Hrdličková - Alena Nelešovská: Zkušenosti z výzkumných aktivit Katedry primární pedagogiky na PdF UP v oblasti Vzdělávání minoritních skupin v pregraduální přípravě budoucích učitelů nižšího stupně škol Mária Kňažíková - Rastislav Rosinský: Postavenie medzinárodných študentov v systéme vysokého školstva v SR Blanka Soukupová: Židovská studia na Univerzitě Karlově v Praze, // Fakultě humanitních studií // Marta Vančurová: Zmizelí sousedé - zpráva o projektu za rok 2004 // 3.3. Sekce Romové - 1. část // Jaroslav Balvín: Hnutí spolupracujících škol R Juraj Daňo: Příčiny delikvencie rómskych
detí a mládeže Katarína Ĺuptáková: Formovanie identity rómskeho žiaka v školskom prostredí // Anna Klimeková: Multikultúrna výchova rómskej minority pri vstupe do EÚ // Anna Klimeková - Juraj Madej: Etická výchova rómkej minority v procese globalizácie v novom miléniu // Juraj Madej - Anna Klimeková: Otázky filozofie výchovy rómskej minority // Ar ne B. Mann: Faktor etnicity pri vzdelávaní rómskych žiakov // Vlado Oláh: Metody práce s romskou kresťanskou komunitou // Štefan Porubský: Problém kompenzačnej edukácie // sociálne znevýhodnených skupín rómskych žiakov // Mária Potočárová: Sociálno-výchovná práca saleziánov // s rómskou mládežou na Slovensku // Denisa Selická - Katarína Vaňková: Analýza výchovných metód v rómskej rodine // Daniela Valachová - Zuzana Kadlečíková: Účinnosť Špecializačného inovačného štúdia pre učiteľov rómskych detí Katarína Vaňková: Práca a metódy terénneho sociálneho pracovníka v rómskej komunite // Lenka Vavreková: Metódy, edukácia a terénna sociálna práca // 3.4. Sekce Romové - 2. část // Milan Darák: Rómska pieseň v školskej edukácii rómskych žiakov Eva Dobšíková: Ke vzdělávání a integraci Romů Alena Doušková: Skvalitňovanie vzdelávania Rómov prostredníctvom moderného
riadenia edukačných procesov Markéta Elichová: Arteterapie s romskými dětmi Ladislav Horňák: Poslanie asistenta učiteľa v triede z pohľadu pedagógov vzdelávajúcich rómskych žiakov Vladimír Klein - Tatiana Matulayová: // Príprava rómskych asistentov učiteľov // Bronislava Kasáčová - Soňa Kariková: Výskum postojov a názorov // pedagogických pracovníkov na postavenie asistenta učiteľa // a jeho pregraduálnu prípravu // Igor Kominarec: Multikultúrna kompetencia // pedagóga v interakcii s rómskymi deťmi // Naděžda Krajčová - Lenka Pasternáková: Kto a ako vzdeláva rómske deti Dagmar Kubátová: Sekulární trend ve vývoji romských dětí v Ústeckém kraji // Stanislav Matulay: K súčasným problémom vzdelávania rómskej minority v Slovenskej republike // Na závěr // Jaroslav Balvín: O smyslu PRAŽSKÝCH KONFERENCÍ
(OCoLC)83977816
cnb001494386

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC