Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Západočeská univerzita, 2002
118,xviii s.

ISBN 80-7082-843-9 (brož.)
Bibliografie na s. 115-118
Menšiny národnostní - právo mezinárodní - učebnice vysokošk.
Právo mezinárodní - menšiny národnostní - učebnice vysokošk.
000063961
Obsah // 1 Předmluva 7 // 2 Úvod 11 // 3 Pojem menšina a pokusy o její definici 15 // 3.1 Základní kategorizace menšin... 18 // 3.1.1 Náboženské menšiny... 18 // 3.1.2 Jazykové menšiny ... 19 // 3.1.3 Etnické menšiny ... 19 // 3.1.4 Národnostní menšiny... 21 // 3.2 Pokusy o definici pojmu menšina v mezinárodním právu... 23 // 3.2.1 Pokusy o syntetickou definici... 23 // 3.2.2 Pokusy o definici v rámci Společnosti národů... 24 // 3.2.3 Pokusy o definici v rámci OSN... 26 // 3.2.4 Závěr ... 31 // 3.3 Menšiny jako subjekt mezinárodního práva... 32 // 4 Problém menšin v historické perspektivě 35 // 4.1 Problém menšin od Westfálského míru po Berlínský kongres (1648-1878) ... 35 // 4.2 Problém menšin v období Společnosti národů (1919-1939)... 38 // 4.3 Závěr... 41 // 5 Problém menšin v rámci systému OSN 43 // 5.1 Mezinárodní normy hmotného práva vztahující se k menšinám vytvořené po // roce 1945 ... 45 // 5.2 Některé problémy mezi hmotnými normami mezinárodního práva, které se týkají ochrany menšin 58 // 5.2.1 Vztah mezi prevencí diskriminace a ochranou menšin... 58 // 5.2.2 Práva menšin jako skupin v kontextu lidských práv... 60 // 5.2.3 Vztah mezi menšinovými právy a právem lidí na sebeurčení... 60 // 5.3 Význam čl. 27 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech v mezinárodním právu hmotném 63 // 5.4 Závěr... 67 // 6 Menšiny v celoevropském kontextu 69 // 6.1 Období
„stagnace“ (1945-1975)... 70 // 6.2 Období „pomalého rozvoje“ (1975-1990)... 72 // 3 // 6.3 Období „intenzivního hledání“ (od roku 1990)... 74 // 6.4 Mezinárodní normy hmotného práva přijaté na půdě regionálních organizací // Evropy... 74 // 6.4.1 Výsledky práce KBSE/OBSE a smlouvy uzavřené zainteresovanými // účastnickými zeměmi... 74 // 6.4.1.1 Bilaterální smlouvy... 75 // 6.4.2 Výsledky práce Rady Evropy na poli ochrany menšin ... 78 // 6.5 Závěr... 82 // 7 Procesně právní mechanismy mezinárodního práva k zajištění a ochraně // práv menšin 83 // 7.1 Kontrolní mechanismy... 83 // 7.2 Kontrolní mechanismus po roce 1945 - obecný přístup... 84 // 7.3 Kontrolní mechanismus v rámci OSN... 86 // 7.3.1 Charta OSN z roku 1945 a související normy mezinárodního práva . . 86 // 7.3.1.1 Komise pro lidská práva... 86 // 7.3.1.2 Subkomise pro prevenci diskriminace a ochranu menšin ... 86 // 7.3.1.3 Zvláštní zpravodaj... 88 // 7.3.1.4 Soudní kontrola... 89 // 7.3.1.5 Zvláštní mise... 89 // 7.3.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - 1966 ... 90 // 7.3.3 Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických // právech - 1966 ... 91 // 7-3.4 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - // 1966 ... 92 // 7.3.5 Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia - 1948 ... 93 // 7.3.6 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové
diskriminace - 1965 96 // 7.3.7 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu // zacházení nebo trestání - 1984 ... 97 // 7.3.8 Deklarace o právech osob patřících k národnostním nebo etnickým, náboženským nebo jazykovým menšinám - 1992 ... 97 // 7.4 Kontrolní mechanismus v rámci OBSE... 98 // 7.4.1 Vysoký komisař pro národnostní menšiny... 99 // 7.4.2 Dlouhodobé mise OBSE... 101 // 7.4.3 Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) ... 102 // 7.4.4 Ostatní kontrolní mechanismy v rámci „lidské dimenze“ OBSE ... 102 // 7.5 Kontrolní mechanismus v rámci Rady Evropy... 102 // 7.5.1 Evropská úmluva o lidských právech ve znění dodatkového protokolu č. // 11 z roku 1994 ... 103 // 7.5.2 Evropská sociální charta - 1961... 104 // 7.5.3 Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin - 1995 ... 104 // 7.5.4 Evropská charta pro regionální a menšinové jazyky - 1993 ... 105 // 7.5.5 Odpovědnost státu a jednotlivce... 105 // 8 Závěr 109 // 9 Resumé 113 // 4 // Bibliografie 115 // A Základní pojmy I // K Chronologický seznam důležitých mezinárodních dokumentů v oblasti ochrany menšin V // K Některé bilaterální a multilaterální smlouvy týkající se menšin IX // D Smlouvy, dohody a politické deklarace uzavřené vzájemně mezi zeměmi střední a východní Evropy, a členskými státy Evropské Unie, které se dotýkají práv a postavení příslušníků menšin XI
// E Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti (Permanent Court of International Justice) pouze vybraná judikatura XV // F Mezinárodní soudní dvůr (International Court of Justice) pouze vybraná judikatura XVII // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC