Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Praha : Linde, 2000
495 s.

ISBN 80-7201-221-5 (brož.)
Obsahuje předmluvu
Dvojjazyčný text
Bilingual text
Bibliografie: s. 495
Práva lidská - dokumenty mezinárodní - texty
000064256
Předmluva ...7 // Ústava České republiky (výňatky) ...9 // Zákon č. 309/1999 Sb„ // O Sbírce zákonu a Sbírce mezinárodních smluv (výňatky) ...11 // I. Všeobecné smlouvy a usnesení // 1. Charter of the United Nations ...18 // Charta Organizace spojených národů (výňatky) // 2. Universal Declaration of Human Rights ...26 // Všeobecná deklarace lidských práv // 3. International Covenant on Civil and Political Rights ...40 // Mezinárodní pakt o občanských a politických právech // 4. Optional Protocol to the International Covenant on Civil // and Political Rights ...86 // Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech // 5. International Covenant on Economic, Social // and Cultural Rights ...90 // Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech // 6. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948 ... 116 // Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, 1948 // 7. International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination, 1966 ... 122 // Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, 1966 // 8. Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to the War Crimes and Crimes against Humanity, 1968 ... 148 // Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti, 1968 // 9. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment, 1984 ... 154 // Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, 1984 //
10. Slavery Convention, 1926 ... 180 // Úmluva o otroctví, 1926 // 11. Convention concerning Forced or Compulsory Labour, 1930 ... 186 // Úmluva o nucené nebo povinné práci, 1930 (č. 29) // 12. Convention concerning the Abolition of Forced Labour, 1957 214 Úmluva týkající se odstranění nucené práce, 1957 (č. 105) // 13. Convention relating to the Status of Refugees, 1951 ...218 // Úmluva o právním postavení uprchlíků, 1951 // 14. Convention on the Political Rights of Women, 1953 ... 254 // Úmluva o politických právech žen, 1953 // 15. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,1979 ... 256 // Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen,1979 // 16. Convention on the Rights of the Child, 1989 ... 282 // Úmluva o právech dítěte, 1989 // 17. Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 ... 328 // Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 (č. 111) // 18. Equal Remuneration Convention, 1951 ... 334 // Úmluva o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 1951 (č. 100) // 19. Protection of Wages Convention, 1949 ...338 // Úmluva o ochraně mzdy, 1949 (č. 95) // 20. Convention on the Nationality of Married Women, 1957 ... 348 // Úmluva o státním občanství vdaných žen, 1957 // 21. Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages, 1962 ...352 // Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a registraci manželství, 1962 //
22. Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 ...356 // Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 1948 (č. 87) // 23. Right to Organize and collective Bargaining Convention, 1949 ...362 // Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 1949 (č. 98) // 24. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, 1981 ... 366 // Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založené na náboženství nebo víře, 1981 // II. Ochrana lidských práv v Evropě // 25. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950 // (as amended by protocol No. 11) ...376 // Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 1950 (ve znění protokolu č. 11) // 26. Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1952 ... 420 // Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 1952 // 27. Protocol No. 4 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms securing certain Rights and Freedoms other than those already included in the Convention and in the First Protocol thereto, 1963 ...424 // Protokol č. 4 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod přiznávající některá práva a svobody jiné než ty, které jsou již uvedeny v Úmluvě a v prvním dodatkovém protokolu k Úmluvě, 1963 //
28. Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty, 1983 ... 428 // Protokol č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti, 1983 // 29. Protocol No. 7 to the Convehtion for the Protection, 1984 of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1984 ... 432 // Protokol č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, 1984 // 30. European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1987 439 Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, 1987 // 31. Framework Convention for the Protection of National Minorities, 1995 ...451 // Rámcová úmluva o ochraně národních menšin, 1995 // 32. European Convention on the Suppression of Terrorisme, 1977 ... 468 // Evropská úmluva o potlačování terorismu, 1977 // 33. European Agreement on the Abolition of Visas for Refugees, 1959 ...476 // Evropská dohoda o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky, 1959 // 34. European Charter of Local Self-Government, 1985 ... 480 // Evropská charta místní samosprávy, 1985

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC