Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:54x 
BK
Brno : Paido, 2000
123 s. : il.

objednat
ISBN 80-85931-91-5 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod, jmenný a věcný rejstřík, resumé česky a anglicky
Bibliografie: s. 109-113
Děti postižené - řeč - rozvoj - učebnice vysokošk.
Komunikace řečová - děti postižené - rozvoj - učebnice vysokošk.
000064675
OBSAH :   Úvod V // 1. Zhodnocení historie i současného stavu logopedie 9 // 1.1 Vývoj logopedie v oblasti lékařských věd 9 // 1.2 Podíl společenských věd na budování logopedie 10 // 1.3 Logopedie jako pedagogický obor 10 // 1.4 Vytváření vědního oboru logopedie 11 // 1.5 Zhodnocení stavu logopedie v zahraničí a v České republice 13 // 2. Komunikační schopnosti člověka a narušení komunikačních schopností, // komunikační interakce matka - dítě 17 // 2.1. Vymezení pojmu komunikace, komunikační schopnosti 17 // 2.1.1 Verbální komunikace 17 // 2.1.2 Neverbální komunikace 18 // 2.2 Narušená komunikační schopnost 19 // 2.3 Učení novorozence 19 // 2.4 Komunikační interakce matka - dítě 20 // 3. Dítě s dětskou mozkovou obrnou a jeho komunikační schopnosti 25 // 3.1 Dětská mozková obrna 25 // 3.1.1 Etiologie a formy DMO 26 // 3.1.2 Projevy DMO 29 // 3.2 Psychomotorický vývoj zdravých dětí a zvláštnosti vývoje dětí s DMO 31 // 3.2.1 Novorozenec a kojenec 32 // 3.2.2 Batole 33 // 3.2.3 Dítě předškolního věku 35 // 3.3 Vývoj řeči u dětí zdravých a dětí s DMO 36 // 3.3.1 Vývoj řeči z logopedického hlediska - // přehled stadií v ontogenezi dětské řeči 36 // 3.3.2 Vývoj řeči u děd s DMO 44 // 3.4 Poruchy komunikačních schopností u dětí s DMO 46 // 3.4.1 Poruchy polykání 50 // 3.5 Dysartrie - nejtypičtější porucha komunikační schopnosti u dětí s DMO 51 // 3.5.1 Vymezení termínu a výskyt poruchy 51 //
3.5.2 Etiologie a klasifikace dysartrie 53 // 3.6 Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dětí s DMO 57 // 3.7 Terapie u dětí s DMO (možnosti rozvíjení hybnosti a řeči) 59 // 3.7.1 Zásady pro rozvoj hybnosti a řeči 63 // 3.7.2 Alternativní komunikační způsoby 64 // 3.8 Možnosti edukace dětí s DMO 66 // 4. Raná výchovná péče o postižené a postižením ohrožené děti 67 // 4.1 Rodina s postiženým dítětem 67 // 4.1.1 Reakce rodičů při zjištění postižení dítěte 67 // 4.1.2 Poskytnutí včasné odborné pomoci rodině postiženého dítěte 69 // 4.2 Raná podpora (včasná intervence) 69 // 4.2.1 Teoretická východiska, která vyústila v založení // služeb a programů rané péče 70 // 4.2.2 Poskytování služeb rané péče v České republice 71 // 4.2.3 Raná péče ve Spolkové republice Německo 73 // 4.2.4 Úloha logopéda při rané podpoře 77 // 5. Rozvíjení komunikačních schopností u postižených dětí (s DMO) v raném věku 81 // 5.1 Kazuistiky 81 // 5.2 Dětské denní rehabilitační stacionáře 86 // 5.3 Speciální mateřské školy a SPC 88 // 6. Možnosti stimulace preverbálních i verbálních schopností vývojově postižených dětí (s DMO), využití v poradenské činnosti // pro speciální pedagogy i rodiče 99 // Závěr 107 // Seznam použité literatury 109 // Jmenný rejstřík 115 // Věcný rejstřík 117 // Shrnutí 121 // Summary 123
VĚCNÝ REJSTŘÍK :   A // agramatismus 48, 49 // alternativní a augmentativní komunikace (AAK) 65 // • augmentativní komunikační systémy 65 // • alternativní komunikační systémy 65 anamnéza // • osobní 81, 83, 85, 90 // • rodinná 81, 82, 84, 85, 90 anartrie 46, 48, 49, 51, 52, 64, 89, 99 artikulace 14, 30, 37, 45, 49 - 56, 86, 89, // 93, 94, 100 // • porucha artikulace 30, 49 - 51, 55 ataxie 53, 95 // atetóza 27, 30, 50 - 53, 94, 95, 100, // C // celistvost 15, 78, 79 D // desenzibilizace 99, 101, 103 // • hypersenzibilita 44, 91, 101 // • hyposenzibilita 44, 101 // dětská mozková obrna (DMO) 25 - 27, // 29 - 31, 36, 44 - 52, 57 - 63, 66, 69, // 72, 78, 81, 83, 85, 87 - 90, 92, 93, 99-102, 106, 109 // • formy dětské mozkové obrny (DMO) 25 - 30, 34, 35, 50, 52, 60, 86, 105 // • diparetická 27, 28, 47, 50, 81 // • dyskinetická 28, 30, 35, 45 - 47, // 49, 50, 55 // • hemiparetická 27, 28, 30, 34, // 47, 83 // • hypotonická 28, 30 // • kvadruparetická 27, 28, 30, 47, 85,90 // • triparetická 28 // • monoparetická 27 // • mozečková (cerebelární) 28, // 50, 55 // • nespastická 27, 28, 49 // • spastická 27, 28, 45, 49, 50, 55, 58, 61, 94 // diagnostika 25, 31, 57, 58, 63, 66, 69, 71,74,81,90,107,108 // • komplexní 57 // • logopedická 57, 58, 89 // • speciálně pedagogická 57, 72, // 88 - 90, 95 // dysartrie 46 - 49, 51 - 56, 58, 59, 81, // 99, 101 // • bulbární 55 // • cerebelární (mozečková) 55 // • extrapyramidová 28, 46, 50, 53, // 54, 55 // • kortikální (korová) 54 // • pyramidová 55 // • smféená (kombinovaná) 55 dyslalie 48, 49 // dysfázie 45, 47 // E // edukace 7, 57, 66, 89, 93 // • školní 66 // epilepsie 26 - 28, 30, 44, 45, 83, 85, 95 F // facilitace 60, 61 // fonematická diferenciace 45, 58, 89 fyzioterapeut (rehabilitační // pracovník) 51, 63, 64, 72, 74, 81, 82,84, 86, 87,91,94, 100, 106 //
H // huhňavost 48 - 50, 55 hybnost 25 - 27, 29, 33 - 35, 44, 56, 57, 59-64,81,84-87, 92-94 // • rozvoj hybnosti 34, 59, 60, 62 - 64, 81,86, 87, 89,91 -93, 99, 101, 103 // hypersalivace 50, 62, 85, 102 // I // inhibice 60, 100 // • reflexně inhibiční poloha 63, 64, // 86, 94, 100, 101 // J // jazykové roviny v ontogenezi řeči 38, // 41, 42 // • foneticko-fonologická 15, 19, 42 // • lexikálně-sémantická 15, 19, 41 // • morfologicko-syntaktická 15, 19, 41 // • pragmatická 15, 19, 43 // ? // koktavost 48 - 50 komplexní vyšetření 57, 58 komunikace 14, 17, 25, 29, 33 - 35, 43, 57, 65, 78, 81, 82, 93 // • verbální 18, 20, 21, 51, 65 // • neverbální // - vokální 18, 93, 94, 99 -nonvokální (nevokální) 18 komunikační interakce 17, 20, 39 // • interakce matka - dítě 17, 20, 39 komunikační kompetence 80 komunikační proces 17, 18 komunikační schopnost 7, 13, 17, 19, // 20, 25, 36, 46, 47, 49 - 51 // • narušená komunikační schopnost 15, 17, 19, 47-50 // L // lehká mozková dysfunkce 25, 27, 72, 88 logopéd 13, 25, 49, 51, 57, 58, 62, 66, 77, 78, 86-89, 94, 100,101,106 logopedie 7, 9 -15, 17, 19, 43, 46, 51, // 60, 62, 64, 107, 109 logopedická diagnostika 57, 58, 89 logopedická péče 7, 9 - 15, 43, 49, 57, // 61, 63, 64, 72, 77, 78, 80, 84 - 87, 94 logopedická společnost 13 logopedický asistent 13, 87 logopedický kurz 12, 13 logopedický ústav 12 // M // mentální retardace 25, 26, 28 - 30, 45, 66, 72, 94 // metodika 60 - 64, 90 // • vojtova reflexní lokomoce 60, 82, 87 // • manželů Bobathových 60, 78, 87 // • Kabatova 61 // metody 9- 11, 14, 57, 60 - 63, 65, // 87 - 90, 94 //
O // období 19 - 22, 26, 31, 34 - 42, 59, // 67 - 70, 95 - 97 // • perinatální 25, 29, 30, 38, 53, 81 // • novorozenecké 32 // • kojenecké 32, 33 // • batolete 33, 34 // • předškolního v2ku 35, 36, 89 orofaciální oblast 14, 30, 50, 55, 59, // 62, 63, 77,81,82, 84-87, 89, 99, 101, 104 // P // palatolalie 48, 49 poradenská intervence 90, 96, 97 poradenské služby 89, 95 - 97 poradna 11, 59, 66, 74 - 77, 81, 83, // 85, 90 // • poradna pro rodinnou a výchovnou pomoc 77 // poruchy artikulace (článkování) 30, 49-51,55 // poruchy dýchání (respirace) 47, 49, // 55, 93 // poruchy hybnosti 25, 26, 28 - 31, 34, // 35, 44 - 46, 56, 63, 64, 72, 86, 87, // 89, 93, 94, 100 // poruchy modulačních faktorů (dysprozódie) 50 // poruchy polykání (dysfagie) 50, 51, 62,91,93, 102, 104 porucha rozumění a sdělování 9, 14 poruchy řeči 7, 9 - 12, 14, 19, 25, 26, // 29, 30, 44, 46 - 52, 56, 57, 78, 81, 84 // poruchy sluchu 12, 26, 30, 44, 48, 53, 56, 73 // poruchy tvorby hlasu (fonace) 12, 14, 50, 93 // poruchy v citové a emotivní oblasti 26, 67, 73, 89 // psycholog 56 - 58, 72, 74, 87 - 89, 91, // 95,107 // psychologie 10, 13, 17, 20, 59, 70 R // raná podpora (raná péče, včasná intervence) 7, 17, 66, 69 - 78, 92, // 97, 106-109 // raná výchovná péče 67, 69, 73 - 77 reflex 27, 32, 34, 38, 44, 52, 57, 60, 61, 63, 92, 93, 99,100,103- 105 // • asymetrický tonický krční reflex 90, 99, 100 // • kousací32, 61, 100, 103, 105 // • Moorúv // • polykací 32, 34, 50, 51, 93, 99, 101, 104, 105 // • primárni reflexy 91, 93 // • sací 32, 34, 61, 85, 86, 91, 93, 99, 100,101, 106 // • žvýkací 61, 100, 101 //
rehabilitace 27, 60, 62, 67, 81 - 83, 85, 90 // • léčebná 59, 64, 66, 71, 72, 76, 87, 88 // • psychologická 59, 87, 88 // • pedagogická (speciálně pedagogická) 59, 66, 72, 87, 88 // • sociálni 59, 64, 66, 87, 88 // • ucelená (komprehensivní) 59, 66, 80, 92, 94, 107 // rehabilitační péče 27, 72, 73, 81, 83, // 84, 86 - 88, 92, 94, 107 rehabilitační stacionář 48, 66, 72, 85, 87, 94 // • dětský denní rehabilitační stacionář 81,83, 84, 86, 87, 92, 94 // rodina 26, 67 - 71, 73 - 75, 77, 81, 82, 85,90-92, 96, 97, 107-109 // Ř // řeč 9, 17 - 22, 30, 33 - 47, 49 - 56, 59, // 63 - 65, 78 // S // speciálně pedagogické centrum (SPC) 59, 66, 72, 88-90, 92, 95,96 stacionář 48, 66, 72, 81 - 87, 94, 95 stadia vývoje řeči 22, 36 - 40, 42, 49, 58, 86,91 // • předřečová (přípravná) stadia 22, 36 // • křik 22, 32, 34, 37 - 39, 42 // • broukání 22, 33, 38, 39, 42, 44 // • žvatlání pudové 22, 33, 37, 39, // 42, 44, 45,61,82,91,94, 99 // • žvatlání napodobující 39, 42 // • rozumění řeči 37, 39, 46, 65, 80, 86,91,93-95 // • vlastní vývoj řeči 36, 37, 40, 41 // • stadium emocionálně volní 37, 40 // • stadium asociačně reprodukční 37,40 // • stadium logických pojmů 37, 40 // • intelektualizace řeči 37, 43 stimulace 31, 35, 38, 39, 56, 58, 69-71, // 77,81,90-94, 99, 102-104, 107-109 // symptomatické poruchy řeči 7, 25, 46, 48-50,81,86 //
Š // školy 11, 12, 66, 75, 76, 95 // • mateřská 11- 13, 49, 66, 70, 72, // 74 - 76, 86-89, 92, 94, 95 // • základní 12, 13, 49, 66, 74 // • speciální 11, 12, 15, 49, 66, 72, 75, 86, 88, 89, 92, 94, 95 // • zvláštní 9, 11, 12, 49, 66, 68, 74, 75 // • pomocná 11,12, 66 // • pro tělesně postižené 49, 66, 72, // 75, 86 // • přípravný stupeň pomocné školy 66 // • učňovské, odborné a střední 66 // T // terapie 14, 49, 59 - 63, 76 - 78, 88, 94, 100, 106-109 // • myoterapie 62 // • myofunkční terapie 62, 90, 106 // • Petöho terapie 60 // • synergetická reflexní terapie 61, 78, 82, 86, 87, 94 // tonus 27, 34, 54, 55, 61, 82, 100 třídy 11, 88 // • rehabilitační 66 // • speciální 66 // U // učení novorozence 17, 19, 22, 99, 106 // Ú // ústav sociální péče (ÚSP) 28, 66, 88 ústní závěr 50, 84, 85, 99, 102 // V // vady zraku 26, 30, 36, 73 // • strabismus 30, 81 - 83, 85 // vývoj 9, 25 - 27, 29, 31 - 36, 38, 56 - 74, 79-84,87, 92-94, 104-108 // • motoriky 27, 29, 32, 33, 45, 56, 73, 82, 84,91,94 // • omezený 29, 31, 44, 49, 50 // • opožděný 29, 48 - 50, 56, 81, 82, 107 // • psychomotoriky 27, 31, 32, 62, 73, 81,84, 85,91, 100 // • řeči22, 30, 36-38, 40-42, 44-50, 56, 58, 70, 77, 93-95,99- 101 // Z // zásada 59 // • kolektívnosti 59, 64 // • komplexnosti 59, 64 // • pro rozvoj hybnosti a řeči // • přiměřenosti a individuálního přístupu 59, 64 // • reflexnosti 59, 63 // • rytmizace 59, 64 // • vývojovosti 59, 63, 94

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC