Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.05.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2007
259 s.,front.

objednat
ISBN 978-80-7021-834-1 (váz.)
Reflexe
Obsahuje bibliografické odkazy, rejstřík
Mystika křesťanská - Německo - stol.14-.16. - texty - studie
Reformace - Německo - stol. 14.-16. - studie
000064791
Obsah // „THEOLOGIA DEUTSCH“ // VE SVÉM PŮVODNÍM KONTEXTU I DĚJINNÉM PŮSOBENÍ [ Martin Wernisch ] // [I] // Původní kontext // Předpoklady // 1. Mystika (Základníproblem pojetí) ... // 2. „Německá mystika“ (Výzva německého jazyka - Eckhart - Zá- // pas „Božích přátel“ se „svobodnými duchy“ - Rezignace „devotio moderna“ - Sense a Tanier)... // Tajemství vzniku // 3. Otázka autorství (Poloviční anonymita - „Franckforter“ - Němečtí rytíři mezi Mohanem, Pruskem a českým pomezím)... // 4. Záhada času sepsání (Zmatek bezradných - Raně a pozdní da- // tování - Nápověd’ obsahu - Řeč citovaných autorit - Scotismus? - Jazykově příznaky)... // 17 // 20 // 32 // 37 // [in // Dějinné působení // Martin Luther a mystika // 5. Zveřejnění tiskem (Úsvit reformace - Částečně a úplně vydání // - Jejich místo v počátcích Lutherovy tvorby - Předmluvy: titul // knihy a zařazení mezi přední autority)... // 6. Luther a mystika? (Metodologická obtíže - Vyloučení krajností // - Ani dělení na dvě fáze nedostačí - Diferencovanější ptaní) . . . // 7. Luther a mystikové (Kontemplativní labyrint - Staupitz -Pseudo-Dionxsius - Bonaventura - Bernard z Clairvaux - Ger- // ? // son - Tauler)... // 53 // 63 // 68 // 8. Mystika v Lutherové teologii (Christocentrismus - Mystika Slova - Unio mystica skrze ospravedlňující víru - Monergismus - Vytržení do třetího nebe - Rovnováznost syntézy)
... // 9. Roztržka mezi Lutherem a „blouznivci“ (Obrana reformačního kursu před jednostranností radikálů - Co říká Lutherovo odmlčení) ... // Od reformace ? dnešku // ?). Spiritualisté reformačního času (Spiritualismy - Karlstadt -Müntzer - Denckův okruh a hutovští novokftěnci - Joris -Schwenckfeld - Franck - Castellio) ... // 1 1. Konfesijní církve reformační doby (Reformovaný směr - Calvin -Farei - Weyer - Protireformace - Luterství v čase „Formule // svornosti) ... // 12. Kompromitace mystiky v ortodoxním luterství (Weigel - // Dedičove - Reakce mezi ortodoxy) ... // 13. Rehabilitace mystiky v ortodoxním luterství (Arndt - Gerhard - Locus de unione mystica - Carpzov a Buddeus - Scriver) // 14. „Mystický věk protestantismu“ (Přes hranice - Komenský - // Böhme - Fra ncken berg - Czepko - Schef fler - Hoburg - Marbur-ský případ - Nizozemí - Anglie - Poiret) ... // 15. Od pietismu k „liberální“ teologii (Spener - Separatismus -Metodismus - Racionalisté a „probuzená“ - Ritschlův „liberalismus“ - Schleiermacherovo „prostředkování“ - Bunsen a spol.) . . . // 16. Mezi novou ortodoxií a sekularismem („Rheologie Slova“ - // Otto a Tillich - Schopenhauer a „leví hegeliáni“ - Nacionalisté a nacisté)... // 17. Snahy o stanovení autentického textu (Novodobí editoři - // é // Nálezy rukopisů - Otevřená cesta)... // 79 // 89 // 99 // 114 // 119 // 124 // 133 // 147 // 158 // / další literatury
k prohlubujícímu studiu // 170 // THEOLOGIA DEUTSCH [THEOLOGIA GERMANICA] // Lutherova předmluva k vydání z roku 1516 ... 173 // Lulherova předmluva k vydání z roku 1518 ... 175 // Prolog ... // 1. Co je dokonalé a co částečné a kterak se odkládá částečné, // přichází-li dokonalé ... // 2. Co je hřích a že si člověk nemá přivlastňovat žádné dobro, // neboť to náleží jedině pravému Dobru... // 3. Kterak pád člověka a jeho odvrácení musí být napraveny jako pád Adamův... // 4. Kterak člověk dochází pádu vinou svého přivlastňování, když si přivlastňuje něco dobrého a zasahuje Bohu do jeho // slávy ... // / // 5. Jak třeba chápat to, že máme být bez jakéhokoli způsobu, // bez vůle, bez lásky, bez touhy, bez vědění a tak dále... // 6. Kterak je třeba milovat ze všeho nejvíc to nejlepší a nejvznešenější, a jen proto, že je nej lepší... // 7. O dvou duchovních očích, jimiž člověk hledí do věčnosti a do času, a kterak jedno překáží druhému... // 8. Kterak duše člověka může předem okusit něco z věčné blaženosti po čas svého pobytu v těle ... // 9. Kterak je pro člověka užitečnější a lepší, aby si všímal toho, co s ním chce Bůh učinit nebo ? čemu jej chce použít, než // abv věděl, co kdv Bůh učinil nebo učiní se všemi tvory; a kte- // / / / // rak blaženost záleží jedině na Bohu a jeho dílech, a nikoli na stvoření... // 177 // 177 // 178
// 179 // 180 180 181 182 183 // 10. Kterak dokonalí netouží po ničem jiném, než aby mohli být věčnému Dobru tím, čím je člověku jeho ruka, a kterak jsou zbaveni strachu z pekla i touhy po království nebeském // 11. Kterak je spravedlivý v čase postaven doprostřed pekel // a nenalézá útěchy; a kterak je z tohoto pekla vzat a postaven do království nebeského, v němž nezná zármutku... // 12. Co je pravý, skutečný, vnitřní klid, jejž Kristus zanechal // svým učedníkům. Kterak člověk dává příliš brzy výhost obrazům. O třetích milostech, jež člověka vedou ? dokonalosti ... // 13. Kterak všichni lidé v Adamovi zemřeli a v Kristu znovu ožili, // jakož i o pravé poslušnosti a o neposlušnosti... // 14. Co je člověk starý a co člověk nový ... // 15. Kterak si člověk nemá přivlastňovat dobro, leč má se vinit // ze zla, jež učinil... // 16. Kterak Kristův život je tím nejlepším a nejvznešenějším životem, jaký kdy byl a být může, kdežto bezstarostné, fa- // *.9 4 J J J // lešné, volné žití je ze všeho nejhorší... // 17. Kterak pravého světla a Kristova života nelze dosáhnout // spoustou otázek a čtením ani vysokým přirozeným uměním a rozumem, leč tím, že se člověk odřekne sebe sama i všech věcí ... // 18. Protože Kristův život je veškeré přirozenosti a svojnosti ze // všeho nejtrpčí, nechce jej přirozenost na sebe vzít a chápe se raději žití bezstarostného,
falešného, což je jí nejvíc příjemné a milé... // 19. Kterak Boží přítel ve vnějším životě činí svolně vše, co být // má a musí, a o ostatní věci se nestará ... // 20. Kterak Duch Boží tu a tam posedne člověka a uchvátí jej, a totéž činívá zlý duch ... // 21. Kdo chce strpět Boha a být ho poslušen, musí strpět všechno, to jest Boha, sebe sama i všechna stvoření, a ve všem musí být poslušen způsobem trpným a někdy i činným ... // 22. Čtyř věcí je potřebí ? tomu, aby člověk dokázal přijímat božskou pravdu a byl uchvácen Božím Duchem ... // 23. O dvou nedobrých plodech rostoucích ze semene zlého ducha, to jest o dvou sestrách, jež bývají rády pospolu. Jedna // sluje duchovní bohatství a pýcha, druhá pak nespořádaná // falešná svoboda... // 24. O chudobě ducha a pravé pokoře, a jak poznat ty, kdo jsou spravedliví, řádní a vpravdě svobodní, osvobození pravdou // 197 // samou // 198 // 25. Kterak rozumět tomu, praví-li Kristus, že je třeba všechno opustit a ztratit, a v čem záleží pravé sjednocení s božskou // vůlí... // 26. Kterak po sjednocení s božskou vůlí vnitřní člověk stane // 200 // nepohnutý, zatímco člověk vnější se hýbe sem a tam.. 201 // 27. Kterak člověk do své smrti nemůže dosáhnout toho, aby byl navenek prost všeho trpění a nepohnutý ... // 202 // 28. Kterak může člověk překročit všechny způsoby, řád, zákony, // přikázání
a tak podobně ... 203 // 29. Kterak nemáme život Kristův odkládat, nýbrž posilovat // a naplňovat až do smrti ... 204 // 30. Kterak je Bůh pravé, jednoduché, dokonalé Dobro, kterak // je světlem, rozumem a všemi ctnostmi a jak je třeba toto nejvyšší a nejlepší Dobro ze všeho nejvíc milovat... 205 // 31. Kterak ve zbožštělém člověku je láska ryzí a nesmíšená, a tato // láska chce všem tvorům činit blaho a jen to nejlepší.. 206 // 32. Má-li člověk dospět ? tomu nejlepšímu, musí opustit svou vlastní vůli, a pomáhá-li mu kdo ? jeho vlastní vůli, pomáhá // mu ? tomu nejhoršímu ... 207 // 33. Kterak ve zbožštělém člověku je pravá, do samého základu // sahající, bytostná pokora a duchovní chudoba // • • // 208 // 34. Kterak nic není proti Bohu, leda hřích, a co je to hřích . . . 209 // 35. Kterak do Boha, nakolik je Bohem, nemůže proniknout // zármutek, trápení, nelibost ani nic podobného, do zbožště-lého člověka však ano... // ... 210 // 36. Kterak má člověk brát na sebe život Kristův z lásky, nikoli pro // nějakou odměnu, a nikdy se ho nemá zříkat a odkládat jej . . 211 // 37. Kterak Bůh chce, aby v tvorstvu byl řád, způsoby, míra a tak // dále, neboť bez stvoření je mít nemůže; a kterak jsou čtyři druhy lidí, kteří jednají podle řádu, zákona a určitých způsobů a řídí se jimi ... 212 // 38. Dobré naučení o falešném světle a co je mu vlastní... 213
// 39. Kterak je a nazývá se zbožštělý člověk ten, kdo je prozářen božským světlem a roznícen věčnou božskou láskou, a kte- // J // rak světlo a poznání nic nezmohou bez lásky... 217 // 40. Zdali je možné, aby někdo Boha poznal, a přitom ho nemiloval, a kterak je dvojí světlo a láska, pravá a falešná. 218 // 41. Podle čeho lze poznat pravého zbožštělého člověka a co // mu náleží; a též, co náleží falešnému světití či falešnému svobodnému duchu ... // 42. Kterak nic není proti Bohu, krom vlastní vůle; a kdo hledá své nejlepší jako něco svého, ten je nenalézá; a též, kterak člověk sám od sebe neví a nedokáže nic dobrého ... // 220 // ... 223 // 43. Kde je Kristův život, tam je i Kristus, a kterak Kristův život je životem nejlepším a nejvznešenějším, jaký kdy byl a být může 224 // 44. Kterak jedině v Bobuje plná spokojenost a klid, a v žádném stvoření; a kdo chce být Boha poslušen, musí být trpně poslušen všech, a kdo chce milovat Boha, musí milovat všechny // věci v Jednom ... 225 // 45. Zda máme milovat i hřích, máme-li milovat vše... 226 // 46. Kterak je něčemu o božské pravdě nejprve třeba věřit, dříve // než člověk dojde pravého vědění a zkušenosti... 227 // 47. O vlastní vůli a kterak Lucifer a Adam odpadli od Boha vinou své vlastní vůle. Kterak je tento čas rájem a předměstím království nebeského a člověku v něm není zapovězeno
// nic než jediný strom, to jest vlastní vůle ... 227 // 48. Proč Bůh stvořil vlastní vůli, je-li mu tak protivná... 228 // 49. Kterak třeba chápat ona dvě slova, jež pravil Kristus, totiž: // „Nikdo nepřichází ? Otci než skrze mne“, a dále: „Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec.“ ... 229 // Tato naučení pokračují v dalších sedmi kapitolách ai do konce // Poznámky ... 237 // Ediční poznámka ... 255 // Jmenný rejstřík... 257

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC