Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2001
695 s.

ISBN 80-7298-034-3 (váz.)
Oikúmené
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje předmluvu, poznámku, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 671-690
Indoevropané - mýty a eposy - pojednání
000064961
OBSAH // Předmluva...15 // Část první // ODLEHČENÁ ZEMĚ // I. Mahábhárata...35 // Báseň...35 // Objev Stiga Wikandera...45 // Trojfunkční védští bohové, 1938-1945 ...50 // II. Patero bratří...57 // Pánduovci a jejich božští otcové...57 // Rozdílné povahy Pánduovců...63 // Pánduovci jako celek...70 // Pánduovci a společenské třídy...71 // Dvojčata a vaišjové...77 // Rozdílné povahové rysy obou dvojčat...80 // Sahadéva a první funkce...85 // Blíženci u jiných indoevropských národů...91 // Pánduovci ve čtvrtém zpěvu...93 // Struktura Pánduovců a dharma, artha, káma...98 // Struktura Pánduovců a rozdělení zbraní...102 // Harmonie Pánduovců...105 // III. Žena všech bratří...107 // Trojmocná bohyně Indoíránců...107 // Manželské mnohomužství Draupadí...112 // Překrývající se příčinnosti...114 // Márkandéjapurána, 5...117 // Epický výklad...120 // Draupadí, Šrí, Agni...122 // Draupadí a Ardžuna...124 // IV. Nedoceněný starší bratr...129 // Kolem Pánduovců...129 // Dvě matky Kamy, syna Slunce...130 // Dvě matky Slunce...133 // Kama a bůh Slunce...134 // Syn a matka...137 // Karnova smrt...139 // Kamovo brnění...142 // V. Otec a strýcové...149 // Hrdinové bez božského otce, svrchovaní bohové chybějí...149 // Velcí svrchovaní védští bohové Mitra a Varuna...151 // Druhořadí svrchovaní bohové Arjaman a Bhaga...154 // Pándu a jeho bratři Dhrtaráštra a Vidura...156
// Judhišthirova královská moc...157 // Pánduovo kralování...159 // Dhrtaráštra a Vidura po válce...162 // Míšenec Vidura před válkou: rodinný advokát...165 // Slepý Dhrtaráštra před válkou a po ní: osud...167 // Pándu, jeho syn, bratři a svrchovaní védští bohové...175 // Vidura a Judhišthira, Vidurova smrt...180 // VI. Prastrýc...182 // Bhíšmova povaha...182 // Vtělený bůh, Bhíšmovo dětství...184 // Bhíšma, Djaus a skandinávský bůh Heimdall...188 // Paralela mezi Bhíšmou a Heimdallem...194 // VII. Vychovatelé...198 // Ašvattháman, Krpa, vtělení Rudry-Šivy, Rudrové...198 // Dróna, vtělení Brhaspatiho...200 // Dróna a Drupada, bráhman a král...202 // Brhaspati, Dróna a studna...205 // Brhaspati a Indra, Dróna a Ardžuna...209 // Dróna a Dhrštadjumna, bráhman a oheň...210 // VIII. Zkáza a obrození...215 // Vrstvy překrývajících se příčin...215 // Kršna a Višnu...217 // Ašvattháman a Šiva, zkáza...220 // Kršna proti Ašvatthámanovi, obrození...224 // Mahábhárata, epická transpozice eschatologické krize...225 // Višnu a Šiva...226 // Indická, íránská a skandinávská eschatologie; // bohové a démoni...229 // Skandinávský bůh Vídar a Višnu...238 // IX. Závěry a otázky...247 // Smysl Mahábháraty...247 // Možné výklady...249 // Pozoruhodná vtělení: Abhimanju, Draupadéje...254 // Jména hrdinů...258 // Božstva, která v transpozici chybějí...260 // Vtělení démoni...261
// Rozdělení hrdinů mezi dva tábory...262 // Mahábhárata a bitva u Brávelliru...264 // Část druhá // ZROZENÍ NÁRODA // I. Čtyři první římští králové...271 // Struktura a dějiny...271 // Strukturovaná posloupnost vlád...274 // Indoevropské dědictví v Římé...279 // Počátky římských dějin...280 // Čtyři předetruští králové, strukturovaný obraz...281 // Romulus a Numa...286 // Tullus, Ancus...289 // Dějiny a bájesloví // 293 // II. Tři složky Ríma... // Indičtí bohové a Ašvinové... // Ásové a Vanové, Tuatha De Danann a Fomoirové Protořímané, Sabinové, Etruskové // Romulus, Tatius, Lucumo... // Čím se liší ony tři složky u historiků... // Dvě epizody z války: Tarpeia, Jupiter Zastavitel . // Literární problémy... // Vstříc Propertiovi... // 297 // 297 // 300 // 302 // 304 // 307 // 312 // 315 // HI. Propertius, Elegie, IV, 1,9-32...317 // Začátek první římské elegie...317 // Průběžný komentář...320 // Rozbor: tři funkce...333 // Propertius a historikové...338 // Hledání schématu: Krahner, Brandt, Tuerk, Dieterich...341 // Další Propertiovy záměry...350 // IV. Co zamýšlel Vergilius...352 // Uzavřená fata v posledních šesti zpěvech Aeneidy...352 // Tři fata otevřená a sbíhavá: Aeneas, Latinus, Tarchon...356 // Fata se naplňují...364 // Plagiát sabinské války...369 // Vergilius a tri fata...375 // Latinus, latinský lid a třetí funkce...377 // Tarchón, etruská armáda
a druhá funkce...394 // Aeneas a první funkce...405 // Proč došlo ? Aeneově poselství ve druhém zpěvu Aeneidy...416 // Vergilius a Etruskové...426 // Vergiliova volnost při transpozici...429 // Vergiliovy další záměry...433 // „Historia Romana repraesentata“...435 // Vergilius a Homér...442 // V. Závěry a otázky...449 // Mýtus a dějiny v Římě, Jednooký a Jednoruký...449 // » // Naplnění trojfunkčního schématu: Tarpeia, Jupiter Stator...454 // Nemožnost historických závěrů...458 // Uniformita Římanů...461 // Bohové a fatum v originále a v transpozici...463 // Část třetí TŘI RODY // I. Nartové...467 // Severní Kavkaz...467 // Společenské uspořádání Osetů a Skythů...470 // Legenda o původu Skythů, funkční talismany...473 // Význam yévTi v legendě o původu Skythů...476 // Nartský epos...481 // II. Tři nartské rody... 485 // Tři funkční nartské rody u severních Osetů...485 // Borovci...486 // iEchsaertasgovci...488 // Alaegovci...491 // Vnitřní členění Nártů u jižních Osetů...495 // Členění Nártů u Čerkesů...500 // Vnitřní členění Nártů u Tatarů...506 // Struktura Nártů u Abchazů...507 // Struktura Nártů u Čečenů a Ingušů...508 // III. Tři dary od předků...514 // Text, ? němuž odkazujeme (Nárty kadžytae)...514 // Výklad a osetské varianty...520 // Zond a aiixpQocrúvTi ve společnosti...522 // Čerkeské varianty...526 // IV . Válka  chs rt govcú a Borovcú...533
// Text, ? němuž odkazujeme (Pamjatniki, II)...533 // Varianty...537 // Výklad: 1. Silní proti Bohatým...549 // Výklad: 2. Silní proti velkému množství...552 // Zond, „inteligence“, ve válce dvou rodů...557 // Vznik vojska: zásobníky Pána ryb...559 // Vznik vojska: Vasišthova kráva...560 // Vznik vojska: mlýn Grotti a král Mýsing...564 // Vznik vojska: pohádky o zázračných předmětech...569 // Nepravá nevěsta...572 // „Making of History“...573 // V Wyryzm govy tři ženy...578 // Satana u Osetů...578 // Satana mimo Osetsko...581 // Text, ? němuž odkazujeme (Nárty kadžytas)...583 // Osetské varianty...586 // Výklad...588 // Modifikace příběhu u Abchazů...591 // Arménský ohlas...596 // VI. Závěry a otázky...599 // Životnost jednoho schématu...599 // Přežívání skythské mytologie u Osetů Batraz a „Arés“...600 // Část čtvrtá EPICA MINORA // I. Volba...609 // Epica minora...609 // Paridův soud...611 // Volba synů Ferídůnových...618 // Volba synů Viléma Dobyvatele...621 // Šalomounův sen...623 // Drónova volba...628 // Německé pověsti Luciena Gerschela...630 // II. Trojice Mach // 635 // IH. Tři nesnáze britského ostrova... 647 // Tři potíže krále Lluda...647 // Tři pohromy u Íránců...651 // Tři metly ve Rgvédě...656 // IV. Závěry a otázky...660 // ZÁVĚR...665 // Seznam literatury...671 // Zkratky...691 // Ediční poznámka ...695

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC