Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.6) Půjčeno:69x 
BK
Vyd. 4.
Praha : Triton, 2003
487 s.

ISBN 80-7254-321-0 (váz.)
Obsahuje poznámky, rejstřík, autorovu stručnou biografii
Bibliografie: s. 453-466
Antropologie kulturní - dějiny - pojednání
000065109
OBSAH // 1. kapitola: Úvod do sociální a kulturní antropologie...9 // Vznik a vymezení antropologie jako komparativní // vědy o lidské rozmanitosti a odlišnosti...11 // Co je to kultura?...15 // Emická a etická metoda...19 // Aplikovaná antropologie...21 // Střet kultur a civilizací...24 // Wallersteinův model světového systému a jeho kritici 27 // Tradiční kultury a expanze modernity...32 // Výzva globalizace...36 // Multikulturalismus, kulturní relativismus // a postmodernismus...38 // Rozvrh látky...44 // 2. kapitola: Vývoj antropologického myšlení...47 // Antropologické myšlení antické civilizace...47 // Antropologická imaginace ve středověku...51 // Vznik biblické antropologie...53 // Úsvit západního expanzionismu...55 // Pax mongolica...56 // Počátky západní hegemonie...60 // Dobytí Nového světa...63 // Mýtus ušlechtilého divocha...65 // Antropologické myšlení raného novověku...67 // Giambattista Vico...71 // Joseph Franpois Lafitau a rozmach // „misionářské etnografie"...75 // Antropologické myšlení osvícenství...79 // Antropologické myšlení skotského osvícenství...85 // Jean Jacques Rousseau...89 // Antropologické myšlení romantismu...91 // Wilhelm a Alexander von Humboldtovi...93 // Vznik novověkého nacionalismu...99 // Zrození indoevropeistiky a árijské ideologie...102 // Vznik a institucionalizace moderního // antropologického myšlení...107 // Zrod a triumf darwinismu...109 // Vzestup sociálního
darwinismu...112 // Zrod a proměny novověkého rasismu...119 // Klasický evolucionismus v antropologii...132 // Vznik a rozmach difuzionistických škol // v Německu a Velké Británii...156 // Francouzská sociální antropologie...163 // Franz Boas - zakladatel americké kulturní antropologie ..174 // Konfiguracionismus a americká kulturní antropologie 179 // Funkcionalismus a modernita v antropologii...197 // Bronislaw Kaspar Malinowski: kulturní hrdina // britské antropologie...199 // „Antifunkcionalista a durkheimovský anarchista" // Alfred Reginald Radcliffe-Brown...205 // Edward Evans-Pritchard: // funkcionalistický revizionista 209 6 // Představitelé funkcionalistické sociální // antropologie po druhé světové válce...212 // Procesualismus a akulturace v sociální // a kulturní antropologii...219 // Eklektický vizionář Gregory Bateson...225 // Marxismus v sociální a kulturní antropologii...228 // Psychoanalýza a sociální a kulturní antropologie...230 // Sociálně kulturní a biologický determinismus...241 // Margaret Meadová: Samoánci ve službách // sociálního determinismu...242 // Triumf sociálního determinismu // po druhé světové válce...248 // Sociobiologie a vzestup biologického determinismu // a sociálního neodarwinismu...251 // Souhra sociálních a biologických faktorů // v lidské komunikaci...257 // Renesance sociálního evolucionismu // a ekonomického determinismu...266 // 3. kapitola: Člověk, jazyk a společnost...277
// Od Paniniho po Pražský lingvistický kroužek...278 // BUDIL / MÝTUS, JAZYK A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE // Znak, symbol a sémiotika...280 // Strukturalismus a jazykověda...285 // Sapirova a Whorfova teorie a americká // strukturální jazykověda...289 // Primitivní myšlení, racionalita // a zrod kognitivní antropologie...296 // Claude Lévi-Strauss // a vzestup strukturální antropologie...300 // Symbolická a interpretativní antropologie...317 // Vzestup a ambice postmodernismu // a poststrukturalismu...335 // Ideologické důsledky postmodernismu...343 // 4. kapitola: Člověk, struktura a dějiny...346 // Zrod moderní historiografie...348 // Vzestup a pád politických dějin...351 // Historická sociologie a sociální dějiny...352 // Annales...361 // Postmodernismus v historických vědách...372 // Nové směry badatelského zájmu // 7 a utváření historické antropologie...377 // Dva pokusy o historicko-antropologickou syntézu: // Marshall Sahlins a Carlo Ginzburg...385 // 5. kapitola: Člověk, mýtus a náboženství...393 // Klasifikace náboženství...394 // Polyparadigmatická povaha výkladu náboženství...395 // Mýtus, rituál a archaický člověk...396 // Věk fetišismu, naturalismu, magie a evolucionismu 405 // Sociologická teorie náboženství...413 // Teorie totemismu...416 // Cambridgeská ritualistická škola...420 // Iniciační komplex a obřady Nového roku...423 // Psychologické výklady archaické religiozity...429 // Symbolické
výklady archaické religiozity...437 // Vznik a proměny religiozity axiálního věku...440 // Poznámky...449 // Literatura...453 // Rejstřík...467

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC