Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2004
366 s.,[16] s.obr.příl. : il.

ISBN 80-200-1240-0 (váz.)
Obsahuje terminologický slovník, rejstřík
Bibliografie: s. 291-347
Mykorhiza - pojednání
000065260
Obsah // Předmluva . . Poznámky k textu // I. Část Mykorhizní symbióza jako způsob soužití hub a rostlin... // Úvod... // Půdni prostředí, v nčmž mykorhizní houby žijí... // Půdni horizonty... // Půdní vlhkost a chemizmus půdy ... // Půdní voda... // Humus... // Půda jako sorbent... // Půdní vzduch... // Půdní teplota ... // Arbuskulámi mykorhizní symbióza... // Arbuskulámi mykorhizní houby... // Životní cyklus arbuskulámích mykorhizních hub ... // Arbuskula... // Vznik arbuskulámi mykorhizy... ’ // Morfologické typy arbuskulámi mykorhizní symbiózy... // Vývoj symbioticky žijící houby... // Jak arbuskulámi mykorhizní symbióza funguje...; * • ’ // Membránové transportní mechanizmy, které jsou pravděpodobné důležité // pro funkci arbuskulámi mykorhizní symbiózy... // Enzymy zjištěné v arbuskulámi mykorhizní symbióze... // Genetika arbuskulámích mykorhizních hub ... // Mycelium arbuskulámich mykorhizních hub je mnohojademé... // Arbuskulámi mykorhizní houby - zavilí asexuálové?... // ? čemu jsou dobré znalosti z genetiky? ... • • // Jsou tam? (Detekce arbuskulámích mykorhizních hub v půdě a v mykorhizách.) // Fylogcncze - pohled do minulosti... // Uděláme si novou houbu? (Genové manipulace.)... // Orchideoidní mykorhizní symbióza... // Formy orchideoidních mykorhiz...;... // Regulace růstu orchidcoidních mykorhizních hub hostitelskou rostlinou . . . . // Houby tvořící orchideoidní
mykorhizy ... // Spccifita v orchideoidní mykorhizní symbióze ... // Funkce orchideoidní mykorhizní symbiózy... // Mykotrofie... // 17 // 19 // 26 // 26 // 27 // 30 // 30 // 32 // 34 // 36 // 43 // 45 // 47 // 53 // 54 57 // 60 // 62 // 63 // 65 // 66 67 70 // 77 // 78 80 84 // . 89 . 90 . 93 . 95 . 95 // 5 // ? S // Mykorhizní symbióza // Příjem minerálních živin a vody ... 9g // Další látky výživové i regulační povahy ... // Symbiotické výse\-y semen orchidejí... // Erikoidní mykorhizní symbióza... ?2 // Houby tvořící crikoidni mykorhizy... // Jak erikoidní mykorhizní houby žijí... ?5 // Jak erikoidní mykorhizní symbióza pracuje... ?9 // Dobrý sluha, ale zlý pán ...11 j // Arbutoidní mykorhizní symbióza ... H4 // Monotropoidní mykorhizní symbióza... U6 // Další vnitrobunččné typy symbiózy hub s kořeny rostlin ...Hg // Ektomykorhizní symbióza... I2q // Výskyt cktomykorhizních hub... // Růst cktomykorhizních hub v půdním prostředí ...123 // Životni cyklus ektomykorhizních hub... // Klíčení spor... 126 // Vznik cktomykorhizy... // Signalizace mezi hostitelskou rostlinou a symbiotickou houbou v cktomykorhizách . . .131 // Promčna kořene po navázání kontaktu s mykorhizní houbou...I33 // Proč vyroste v lese hříbek? (Fruktifikace ektomykorhizních hub.) ...137 // Spouštěni fruktifikace a vývoj plodnic ... // Jako houby po dešti... // O fruktifikaci rozhoduje také hostitelská rostlina ...I45 // Funkce
ektomykorhizních hub... // Ektomykorhizní houby a minerální i organické živiny ...146 // Voda...’  ’ 150 // Jak ektomykorhizní houby působí na půdní prostředí...151 // Genetika cktomykorhizních hub ... // Pojem gcnctu... // Kouzelné slovo diverzita... I57 // Učíme se mčnit genovou výbavu cktomykorhizních hub ...158 // Které houby tvoří cktomykorhizy? ... // Ekologie mykorhizní symbiózy... 171 // Mycelium určuje ekologické vlastnosti mykorhizní symbiózy...171 // Mykorhizní houby ovlivňují půdní prostředí... 172 // Prostorové rozložení mycelia mykorhizních hub ...172 // Mykorhizní houby a půdní organické látky... // Glomalin... I74 // Stabilizace půdní strukury myccliem cktomykorhizních hub...I75 // Mykorhizní symbióza ovlivňuje vodní režim půdy i rostliny...I75 // Mykorhizní symbióza v rostlinném společenstvu...176 // Mykorhizní houby v rostlinném společenstvu ...176 // Mykorhizní symbióza omezuje vzájemné soutěžení rostlin...178 // Mykorhizní symbióza se účastní změn rostlinného společenstva v čase...179 // Mykorhizní houby a další půdní organizmy...182 // Vztahy mezi mykorhizními houbami a bakteriemi...184 // Vztahy mezi mykorhizními a saproirofními houbami...190 // Vztah mezi mykorhizními houbami a aktinomycety ...I93 // Organizmy přímo napadající spory a mycelium arbuskulámích mykorhizních hub . . .194 // Vztah mykorhizních hub a půdních živočichů...I95 // 6 // Obsah // Působeni
mykorhizních hub na růst hostitelských rostlin je výslednici // mnoha faktorů prostředí ... // Mykorhizní houby v půdách narušených lidskou činnosti... // Mykorhizní houby a globální ekosystém... // Praktický význam mykorhizní symbiózy pro človčka... // Využití inokulacc mykorhiznimi houbami při pčstování rostlin ... // Výroba očkovacích přípravků obsahujících arbuskulámi mykorhizní houby Výroba očkovacích přípravků obsahujících ektomykorhizní houby . . // Kde je vhodné mykorhizní přípravky používat?... // Shrnuti potenciálu inokulacc mykorhizními houbami v praxi... // Mykorhizní houby jako hodnotná složka lidského jídelničku ... // Pčstování ektomykorhizních hub pro potravinářské účely... // Pčstování lanýžů... // Kultura čirůvky maisutakc... // Liška obecná ... // Další pokusy o pčstování ektomykorhizních hub... // Ohrožené mykorhizní houby... // Historie výzkumu mykorhizni symbiózy na území našeho státu... // Závčr ... // 199 // 200 201 204 204 206 // 207 // 208 216 216 218 219 222 // 223 // 224 // 225 227 229 // II. část Některé metody práce s mykorhizními houbami a rostlinami... // Barvení mykorhiz a příbuzné metody... // Barvení arbuskulámích mykorhiz... // Detekce enzymových aktivit v arbuskulámích mykorhizách... // Barveni ektomykorhiz... // Stanoveni rozsahu mykorhizní kolonizace kořenů... // Průsečíková metoda... // Trouvclotova metoda... // Hodnocení
výskytu ektomykorhiz ... // Biochemické metody hodnocení (kvantifikace) mykorhizní kolonizace ... // Mimokořcnové mycelium mykorhizních hub... // Záchyt mycelia na membránovém filtru a stanoveni jeho délky ... // Stanoveni aktivity některých enzymů v hyfách mimokořenového mycelia... // Pozorování mimokořenového mycelia metodou vnořené membrány ... // Pozorováni ekofyziologického významu mimokořenového mycelia . . . . . ... - // Stanoveni některých enzymů vylučovaných mykorhizními houbami do okolního prostředí . // Fosfatázová aktivita... // Protcázová aktivita ... // Spory arbuskulámich mykorhiznich hub... // Získáni spor arbuskulámich mykorhiznich hub z půdy... // Stanoveni životaschopnosti získaných spor... // Využití spor ? detekci výskytu dmhů arbuskulámích mykorhiznich hub v půdě . . . . // Stanovení koncentrace diaspor mykorhizních hub v půdě metodou MPN... // Některé molekulárni metody detekce mykorhizních hub... // Imunochcmická charakterizace a detekce... // Extrakce glomalinu... ... // Příprava materiálu pro molckulámě-genctické metody detekce a identifikace hub . . . // Izolace DNA z půdy ... // Izolace DNA z čistého biologického materiálu ... // Kultivace mykorhiznich hub... // . 231 . 233 . 233 . 236 . 239 . 241 . 241 . 242 . 244 . 245 . 247 . 247 . 248 . 249 . 249 . 252 . 252 . 253 , . 254 . . 254 . 255 . . 256 . . 260 . . 264 . . 264 . . 265 . . 265 . . 265 . . 266 . . 268 // 7 // Mykorhizní
symbióza // Izolace a kultivace arbuskulámích mykorhizních hub... // Kultivace v ncsterilních podmínkách... // Kultivace ve sterilních kořenových kulturách... // Izolace a kultivace orchideoidních a erikoidních mykorhizních hub // Orchideoidní mykorhizní houby... // Erikoidní mykorhizní houby ... // Izolace a kultivace cktomykorhizních hub... // Izolace z plodnic... // Izolace z bazidiospor a askospor... // Izolace z rhizomorf... // Izolace z mykorhiz... // Média vhodná pro péstování ektomykorhizních druhů hub ... // Ovčření identity získaných izolátů ... // Proménlivost vlastností kultur mykorhizních hub... // . 268 . 268 . 273 . 277 . 277 . 277 . 278 . 278 . 279 . 280 . 280 // 281 // 283 // 284 // Malý slovníček některých použitých pojmů // Seznam použité literatury... // Rejstřík...* // . 286 . 291 . 349 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC