Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
ZTRACENO
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
675 s. : il.

ISBN 80-247-0371-8 (brož.)
Knihovna programátora
angličtina
Další názvový údaj z obálky: objektová orientace a její implementace v jazyku, důkladné seznámení s novými prvky a konstrukcemi, rychlá tvorba uživatelského rozhraní, perzistence objektů, práce se soubory a složkami, automatizace prací a využití služeb aplikací balíku Misrosoft Office
Přeloženo z angličtiny
astering Visual Basic .NET
Obsahuje tabulky, úvod, přílohy (anglicko-český a česko-anglický slovníček), rejstřík
Visual Basic.NET (jazyk) - příručky
000065336
Stručný obsah // Stručný obsah...5 // Podrobný obsah...6 // Úvod ...17 // 1. Začínáme sVB.NET...22 // 2. Projekty a Visual Basic...55 // 3. Jazyk Visual Basic...108 // 4. Zápis a použití procedur...180 // 5. Práce s formuláři...210 // 6. Základní ovládací prvky Windows...268 // 7. Další ovládací prvky Windows...317 // 8. Tvorba uživatelských tříd...356 // 9. Tvorba uživatelských ovládacích prvků Windows...416 // 10. Automatizace aplikací MS Office...459 // 11. Ukládání dat do kolekcí...499 // 12. Práce s řetězci, znaky a dátumy...546 // 13. Práce se složkami a soubory...583 // Příloha A: Anglicko-český slovníček...629 // Příloha B: Česko-anglický slovníček...636 // Příloha C: Význam identifikátorů...641 // Rejstřík...669 // Podrobný obsah // Stručný obsah // Úvod // Kdo by si měl tuto knihu přečíst?...18 // Pokročilejší témata v této knize...19 // Struktura knihy...19 // Kontakt na autora...21 // 1. Začínáme sVB.NET___22 // 1.1 Integrované vývojové prostředí...22 // Úvodní stránka...23 // Vytvoření nového projektu...25 // Použití nástroje Form Designer...26 // Typy projektů...30 // 1.2 Vaše první aplikace ve Visual Basicu...32 // Vytvoření robustnější aplikace...35 // Jak učinit aplikaci uživatelsky příjemnější...36 // 1.3 Komponenty integrovaného vývojového prostředí...39 // Nabídka vývojového prostředí...39 // Nabídka File...39 // Nabídka Edit...39 // Nabídka
View...42 // Nabídka Project...42 // Nabídka Build...42 // Nabídka Debug...43 // Nabídka Data...43 // Nabídka Format...43 // Nabídka Tools...44 // Nabídka Window...44 // Nabídka Help...44 // Okno Toolbox...44 // Solution Explorer...45 // Okno Properties...45 // Okno Output...46 // Okno Command...46 // Okno Task List... 46 // 1.4 Možnosti vývojového prostředí...47 // 1.5 Několik společných vlastností...47 // 1.6 Několik společných událostí...49 // 1.7 Několik společných metod...50 // 1.8 Vývoj aplikace běžící v příkazovém řádku...52 // 1.9 Shrnutí...54 // Enumerátor kolekce...528 // VB.NET v praxi: Projekt Enumerations...531 // Uživatelské třídění...531 // Uživatelské třídění objektu SortedList...537 // 11.6 Třída Serialization...539 // Ukládání jednotlivých objektů...539 // Ukládání kolekcí...541 // Obnovení objektů ze souborů...542 // Ukládání hašovací tabulky...543 // 11.7 Shrnutí...545 // 12. Práce s řetězci, znaky a dátumy___546 // 12.1 Práce s řetězci a znaky...546 // Třída Char...547 // Vlastnosti...548 // Metody...548 // Třída String...551 // Vlastnosti...552 // Metody...553 // Třída StringBuilder...560 // Vlastnosti...560 // Metody...561 // VB.NET v praxi: Projekt StringReversal...563 // VB.NET v praxi: Projekt CountWords...565 // 12.2 Práce s dátumy...567 // Třída DateTime...568 // Vlastnosti...568 // Metody...569 // Dátumy jako číselné hodnoty...575 // Třída TimeSpan...576
Vlastnosti...577 // Metody...579 // VB.NET v praxi: Timing Operations...581 // 12.3 Shrnutí...581 // 13. Práce se složkami a soubory___583 // 13.1 Přístup ke složkám a souborům...583 // Třída Directory...584 // Metody...584 // Třída File...591 // Metody...591 // Třída Directorylnfo...598 // Metody...598 // Třída Filelnfo...599 // Vlastnosti...599 // Metody...600 // Třída Path...600 // Vlastnosti...601 // Metody...601 // VB.NET v praxi: Projekt CustomExplorer...603 // 13.2 Přístup ? souborům...607 // Objekt FileStream...608 // Vlastnosti...609 // Metody...610 // Objekt StreamWriter...610 // Vlastnost NewLine...612 // Metody...612 // Objekt StreamReader...613 // Metody...614 // Uložení dat do souboru...615 // Objekt BinaryWriter...617 // Metody...617 // Objekt BinaryReader...618 // Metody...618 // VB.NET v praxi: Projekt RecordSave...619 // 13.3 Komponenta FileSystemWatcher...622 // Vlastnosti...623 // Vlastnost NotifyFilter...623 // Vlastnost Path...624 // Vlastnost Filter...624 // Vlastnost EnableRaisingEvents...624 // Události...625 // VB.NET v praxi: Projekt FileSystemWatcher...625 // 13.4 Shrnutí...627 // Příloha A: Anglicko-český slovníček 629 // Příloha B: Česko-anglický slovníček___636 // Příloha C: Význam identifikátorů 641 // Rejstřík___669 // 2. Proiektv a Visual Basic // 2.1 Vytvoření počítadla úvěrových splátek // Jak aplikace pro výpočet splátek funguje... Návrh uživatelského rozhraní... // Zarovnání ovládacích
prvků... // Naprogramování počítadla splátek... // Ověření dat... // 2.2 Vytvoření matematického kalkulátoru. // 55 // 56 // 57 60 // 61 // 64 // 67 // Návrh uživatelského rozhraní...68 // Naprogramování matematického kalkulátoru...69 // Matematické operace...72 // Ladicí nástroje...75 // Doplnění dalších funkcí...77 // Ošetření výjimek...79 // 2.3 Převedení úvěrového počítadla do prostředí WWW...82 // 2.4 Práce s několika formuláři...88 // Práce s několika projekty...91 // VB.NET při práci: Řešení pro kalkulátory...92 // Spustitelné soubory...93 // 2.5 Distribuce aplikace...95 // VB.NET při práci: Tvorba instalátoru pro platformu Windows...96 // Tlačítka v okně Solution Explorer...99 // Dokončení instalátoru pro platformu Windows...101 // Spuštění instalátoru pro Windows...102 // Ověření instalace...105 // 2.6 Shrnutí...106 // 3. Jazyk Visual Basic___108 // 3.1 Proměnné...108 // Deklarace proměnných...110 // Konvence pro pojmenovávání proměnných...113 // Inicializace proměnných...114 // Typy proměnných...114 // Číselné proměnné...115 // Nekonečno a další zvláštnosti...121 // Boolovské proměnné...125 // Řetězce...127 // Znakové proměnné...127 // Datový typ Date...129 // Identifikátory datových typů...130 // Volby Strida Explicit...131 // Proměnné typu Object...134 // Typové konverze...136 // Rozšiřující a omezující konverze...138 // Vlastní datové typy...139
Hodnota Nothing...142 // Zjišťování typů proměnných...143 // Číslo nebo řetězec?...143 // Proč deklarovat proměnné?...145 // Viditelnost proměnných...145 // Životnost proměnné...148 // 3.2 Konstanty...150 // 3.3 Pole...151 // Deklarace polí...152 // Inicializace polí...153 // Meze polí...154 // Vícerozměrná pole...155 // Dynamická pole...158 // Klíčové slovo Preserve...158 // Pole polí...159 // 3.4 Proměnné jako objekty...160 // Co je tedy vlastně objekt?...160 // Formátování čísel...162 // Řetězce standardních číselných formátů...163 // Popisné řetězce pro formátování čísel...165 // Formátování datumů...165 // 3.5 Řídicí příkazy...166 // Podmínky...166 // If..Then...166 // If..Then...Else...167 // Select Case...169 // Cykly...171 // For...Next...171 // Do...Loop...172 // While...End While...175 // Vnořené řídicí struktury...176 // Příkaz Exit...178 // 3.6 Shrnutí...178 // 4. Zápis a použití procedur___180 // 4.1 Modulární kód...180 // Podprogramy...182 // Podprogramy a obsluhy událostí...182 // Funkce...183 // Standardní funkce...184 // Uživatelské funkce...185 // VB6-> VB.NET...186 // Volání funkcí a podprogramů...187 // 4.2 Parametry...189 // Mechanizmus předávání parametrů...189 // Parametry předávané hodnotou...190 // Parametry předávané odkazem...191 // Vícenásobné výstupní hodnoty...192 // Předávání objektů jako parametrů...193 // Parametry obsluh událostí...193
// Události spojené s činností myši...194 // Události kláves...195 // Proměnný počet parametrů...196 // Pojmenované parametry...197 // Další typy hodnot vracených funkcemi...198 // Funkce vracející struktury...199 // VB.NET prakticky: Projekt Types...200 // Funkce vracející pole...202 // VB.NET prakticky: Projekt Statistics...202 // Přetěžování funkcí...204 // 4.3 Shrnutí...209 // 5. Práce s formuláři___210 // 5.1 Vzhled formuláře...211 // Vlastností ovládání formuláře...212 // Vlastnosti AcceptButton a CancelButton...213 // Vlastnosti Autoscale...213 // Vlastnost AutoScroll...213 // Vlastnost AutoScrollMargin...213 // Vlastnost AutoScrollMinSize...214 // Vlastnost AutoScrollPosition...214 // Vlastnost BorderStyle...215 // Vlastnost ControlBox...215 // Vlastnost KeyPreview...215 // Vlastnosti MinimizeBox a MaximizeBox...216 // Vlastnosti MinimumSize a MaximumSize...216 // Vlastnost SizeGripStyle...216 // Vlastnost Startposition...217 // Vlastnosti Top a Left...217 // Vlastnost TopMost...217 // Vlastnosti Width a Height...217 // Vkládání ovládacích prvků do formulářů...217 // Nastavení vlastnosti TabOrder...218 // VB.NET v praxi: Projekt Contacts...220 // Zachycení stisku kláves...222 // Kotvení a dokování...224 // Události formuláře...231 // Události Activate a Deactivate...231 // Událost Closing...231 // Událost Resize...231 // Událost Paint...232 // 5.2 Zavedení a zobrazení formuláře...234 // Úvodní formulář...235
// Ovládání formuláře z jiného formuláře...237 // Sdílení proměnných mezi formuláři...237 // Formuláře a dialogová okna...238 // VB.NET v praxi: Projekt s více formuláři...243 // 5.3 Navrhování nabídek...247 // Editor nabídek...247 // Vlastnosti objektu Menultem...249 // Programování příkazů nabídek...250 // Vytváření přístupových a klávesových zkratek...252 // Zacházení s nabídkami za běhu programu...253 // Vytváření krátkých a dlouhých nabídek...253 // Přidávání a odebírání příkazů za běhu programu...255 // Tvorba místních nabídek...256 // Iterace položkami nabídek...257 // VB.NET v praxi: Projekt MapMenu...258 // 5.4 Tvorba dynamických formulářů za běhu programu...259 // Kolekce Form.ControIs...260 // VB.NET v praxi: Projekt ShowControIs...261 // VB.NET v praxi: Projekt DynamicForm...263 // Tvorba obsluh událostí za běhu programu...266 // 5.5 Shrnutí...267 // 6. Základní ovládací prvky Windows___268 // 6.1 Textová pole...268 // Základní vlastnosti...270 // Vlastnost Multiline...270 // Vlastnost ScrollBars...270 // Vlastnost Wordwrap...270 // Vlastnosti AcceptsReturn a AcceptsTab...271 // Vlastnost MaxLength...272 // Zpracování textu...273 // Vlastnost Text...273 // Vlastnosti Readonly a Locked...275 // Vlastnost Lines...275 // Vlastnost PasswordChar...275 // Označování textu...276 // Vlastnost SelectedText...276 // Vlastnosti SelectionStart a SelectionLength...276 // Vlastnost HideSelection...277
// Metody pro práci s označeným textem...277 // Možnost zrušení operace...278 // VB.NET v praxi: Projekt TextPad...279 // Nabídka Edit...281 // Nabídky Process a Customize...282 // Zrušení vybraných operací...283 // Vyhledání a nahrazení textu...284 // Příkazy Undo/Redo...287 // Zachycení stisku kláves...287 // Zachycování funkčních kláves...289 // 6.2 Ovládací prvky ListBox, CheckedListBox a ComboBox...290 // Základní vlastnosti...292 // Vlastnost IntegralHeight...292 // Vlastnost Items...292 // Vlastnost MultiColumn...292 // Vlastnost SelectionMode...293 // Vlastnost Sorted...293 // Vlastnost Text...294 // Kolekce Items...294 // Metoda Add...295 // Metoda Clear...296 // Metoda Count...296 // Metoda CopyTo...296 // Metoda Insert...296 // Metoda Remove...296 // Metoda Contains...297 // Označení položek...297 // VB.NET v praxi: Projekt ListDemo...298 // Tlačítka Add Item...299 // Tlačítka Remove Selected Item(s)...299 // Tlačítka šipek...300 // Vyhledávání...301 // VB.NET v praxi: Aplikace ListBoxFind...301 // Ovládací prvek ComboBox (pole se seznamem)...303 // 6.3 Posuvník a pole s jezdcem...307 // Posuvník...308 // VB.NET v praxi: Projekt Colors...309 // Události posuvníku...310 // Události aplikace Colors...311 // Pole s jezdcem...312 // VB.NET v praxi: Projekt Inches...313 // VB.NET v praxi: Projekt TextMargin...314 // 6.4 Shrnutí...316 // 7. Další ovládací prvky Windows___317 // 7.1 Obecná dialogová okna...317 // Používání
obecných dialogových oken...319 // Dialogové okno Color...320 // Vlastnost AllowFullOpen...320 // Vlastnost AnyColor...321 // Vlastnost Color...321 // Vlastnost CustomColors...321 // Vlastnost SolidColorOnly...322 // Dialogové okno Font...322 // Vlastnost AllowScriptChange...323 // Vlastnost AllowSimulations...323 // Vlastnost AllowVectorFonts...323 // Vlastnost AllowVerticalFonts...323 // Vlastnost Color...323 // Vlastnost FixedPitchOnly...324 // Vlastnost Font...324 // Vlastnost FontMustExist...324 // Vlastnosti MaxSize a MinSize...324 // Vlastnost ScriptsOnly...324 // Vlastnost ShowApply...325 // Vlastnost ShowColor...325 // Vlastnost ShowEffects...325 // Dialogová okna Open a Save As...325 // Vlastnost AddExtension...326 // Vlastnost CheckFileExists...327 // Vlastnost CheckPathExists...327 // Vlastnost DefaultExtension...327 // Vlastnost DereferenceLinks...327 // Vlastnost FileName...327 // Vlastnost Filter...327 // Vlastnost Filterindex...328 // Vlastnost InitialDirectory...328 // Vlastnost RestoreDirectory...329 // Vlastnost ValidateNames...329 // Vlastnost FileNames...329 // Vlastnost MultiSelect...329 // Vlastnost ReadOnlyChecked...329 // Vlastnost ShowReadOnly...330 // VB.NET v praxi: Metody OpenFile a SaveFile...330 // VB.NET v praxi: Označení více souborů...331 // Dialogové okno Print...332 // 7.2 Ovládací prvek RichTextBox...334 // Formát Rich Text...335 // VB.NET v praxi: Projekt RTFDemo...337 // Kód RTF...338 // Vlastnosti prvku RichTextBox...339
Vlastnost SelectedText...339 // Vlastnosti SelectionStart a SelectionLength...340 // Vlastnost SelectionAlignment...341 // Vlastnosti Selectionlndent, SelectionRightlndent a SelectionHanginglndent...341 // Vlastnosti SelectionBullet a Bulletlndent...341 // Metody prvku RichTextBox...342 // Metoda SaveFile...342 // Metoda LoadFile...343 // Metody Select a SelectAII...343 // Pokročilé funkce pro editaci...343 // Vlastnosti CanUndo a CanRedo...344 // Vlastnosti UndoActionName a RedoActionName...344 // Metody Undo a Redo...344 // Vyjmutí a vložení textu...345 // Hledání v prvku RichTextBox...345 // Formátování internetových adres...346 // VB.NET v praxi: Projekt RTFPad...347 // Nabídka File...349 // Nabídka Edit...350 // Nabídka Format...352 // Dialogové okno Search & Replace...353 // 7.3 Shrnutí...355 // 8. Tvorba uživatelských tříd___356 // 8.1 Co je to třída...357 // 8.2 Vytvoření nejmenší třídy...358 // Přidání kódu do třídy Minimal...360 // Procedury vlastností...362 // Vyvolání výjimky...364 // Implementace vlastností jen pro čtení...365 // Úpravy standardních členských struktur...367 // Co se porovnává...369 // Vlastní výčty...370 // Použití projektu SimpleClass v dalších projektech...371 // Vyvolání události...373 // Časové události...374 // Programování události třídy...376 // Předávání parametrů prostřednictvím událostí...377 // Události informující o průběhu operace...378 // Asynchronní operace...381
// Sdílené vlastnosti...382 // 8.3 „Skutečná“ třída...383 // Zpracování řetězce s názvem souboru...384 // Opakované použití třídy StringTools...387 // VB.NET v praxi - Projekt ClassContacts...388 // Zapouzdření a abstrakce...393 // 8.4 Dědičnost...394 // Odvozování od existujících tříd...395 // 8.5 Polymorfizmus...398 // Třída Shape...400 // Testování třídy Shape...402 // Konstruktory a destruktory objektů...403 // Motoda instance a sdílená metoda...405 // 8.6 Kdo může co zdědit...407 // Klíčová slova pro základní třídy...408 // Klíčové slovo pro odvozené třídy...408 // Klíčová slova pro členské struktury základní třídy...408 // Klíčové slovo pro členské struktury odvozených tříd...409 // Identifikátory MyBase a MyCIass...411 // VB.NET při práci-Třída Matrix...412 // 8.7 Shrnutí...415 // 9. Tvorba uživatelských ovládacích prvků Windows___416 // 9.1 Návrh ovládacích prvků...416 // 9.2 Rozšíření existujícího ovládacího prvku...418 // Tvorba ovládacího prvku FocusedTextBox...419 // Klasifikace vlastností...425 // 9.3 Tvorba složených ovládacích prvků...426 // VB.NET v praxi: Ovládací prvek ColorEdit...427 // Testování ovládacího prvku ColorEdit...430 // 9.4 Kreslení vlastních komponent...430 // VB.NET v praxi: Ovládací prvek Label3D...431 // Specifikace ovládacího prvku Label3D...431 // Návrh vlastního ovládacího prvku...433 // Testování nového ovládacího prvku...435
// Inicializace ovládacího prvku...437 // Události reagující na změny...438 // Vyvolávání událostí...439 // Použití vlastního ovládacího prvku v ostatních projektech...440 // VB.NET v praxi: Ovládací prvek Alarm...441 // Rozhraní ovládacího prvku Alarm...441 // Testování ovládacího prvku Alarm...443 // Návrh uživatelského rozhraní ovládacího prvku...443 // Implementace členských struktur...444 // 9.5 Návrh ovládacích prvků nepravidelného tvaru...447 // 9.6 Tvorba ovládacích prvků vykreslovaných vlastníkem...450 // Návrh nabídek vykreslovaných vlastníkem...451 // Návrh výběrových seznamů vykreslovaných vlastníkem...452 // 9.7 Použití ovládacích prvků ActiveX...455 // 9.8 Shrnutí...458 // 10. Automatizace aplikací MS Office___459 // 10.1 Programování Wordu...460 // Objekty reprezentující text...462 // Skupina Documents a objekt Document...462 // Tisk a ukládání dokumentů...464 // Práce s textem...465 // Aktuální výběr...466 // VB.NET prakticky: Projekt WordDemo...468 // Kontrola pravopisu v dokumentech...473 // VB.NET prakticky: Projekt WordSpelIChecker...473 // 10.2 Programování Excelu...476 // Kolekce Worksheets a objekt Worksheet...477 // Objekt Range...478 // Součásti objektu Range...480 // Objekt UsedRange...481 // VB.NET prakticky: Projekt ExcelDemo...482 // Použití Excelu pro výpočet matematických výrazů...485 // 10.3 Programování Outlooku...486 // Vyhledávání informací...487 // VB.NET
prakticky: Projekt Contacts...488 // VB.NET prakticky: Projekt Messages...491 // Filtrování zpráv...491 // Rekurzivní prohledávání složky Contacts...495 // VB.NET prakticky: Projekt AlIContacts...495 // 10.4 Shrnutí...498 // 11. Ukládání dat do kolekcí___499 // 11.1 Pokročilé funkce polí...499 // Třídění polí...500 // Prohledávání polí...503 // Algoritmus BinarySearch...506 // Další operace s poli...507 // Omezení použití polí...508 // 11.2 Kolekce ArrayList...509 // Vytvoření objektu ArrayList...509 // Vložení a odstranění položek...510 // Kopírování položek...512 // Třídění objektů ArrayList...514 // Prohledávání objektů ArrayList...515 // Procházení položkami objektu ArrayList...516 // 11.3 Kolekce HashTable...517 // VB.NET v praxi: Projekt WordFrequencies...519 // 11.4 Třída SortedList...522 // Další kolekce...527 // 11.5 Rozhraní lEnumerator a (Comparer...527

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC