Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2002
711 s.

ISBN 80-210-2978-1 (brož.)
Religionistika ; [vol.] 5
Obsahuje úvod, věcný a pojmový rekstřík, rejstřík jmen a názvů, autorovu stručnou biografii a fotografii
Bibliografie: s. 659-684
Náboženství - Asie - pojednání
000066054
Obsah // Seznam zkratek ...14 // Úvodem ...15 // O povaze asijských náboženských tradic // Poznámka k přepisu a výslovnosti cizích slov // Část I: Náboženské systémy Indie // 1. Hinduismus ...27 // 1.1. Obecné aspekty ...27 // Co je hinduismus? // 1.2. Rané a formativní etapy hinduismu ...31 // Harappské období // Védské náboženství // Bráhmanismus // Eschatologie védismu a bráhmanismu // Období duchovní obrody // 1.3. „Zrození“ a základní rysy hinduismu ...49 // Bráhmanská syntéza // Základní prvky světového názoru hinduismu // 1.4. Růst středověkého hinduismu ...60 // Filozofické školy // Vývoj sektářství // Brahma // Višnu // Šiva // Déví (bohyně) // Tantrismus // Formy bhakti a její šíření // Kněžský pokus o teologický systém // 1.5. Živé aspekty hinduismu ...81 // Bůh. bohové a „všudypřítomnost“ božství // Rituály, chrámy, náboženské festivaly a poutě // Kněžstvo, gumové, ášramy, „svati“ muži a mnichové // 1.6. Reformní a nová hnutí ...90 // Vliv Evropy // Ram Mohan Roy a Bráhma-samádž // Dayananda a Árja-samádž // Ramakrishnova mise // Teozofická společnost // Mohandas Karamchand Gandhi // Ramana Maharši // Sivananda // Aurobindo Ghose // Radhakrishnan // Hinduistický nacionalismus // 1.7. Hinduismus v zámoří ...99 // Vystěhovalecké komunity // Síření jógy a duchovní filozofie hinduismu na Západ // 2. Buddhismus ...105 // 2.1. Dobové pozadí a počátky buddhismu ...105 // 2.1.1. Myšlenkové proudění v době vzniku buddhismu ...105 // Vyvrcholení bráhmanismu // Asketická hnutí // Jógické školy a filozofické proudy // 2.1.2. Počátky buddhismu ...109 // Mládí budoucího Buddhy // Odchod do bezdomoví a osvícení // Povaha osvícení // Učitelská činnost Buddhova // 2.2. Základní nauky buddhismu ... 118 // 2.2.1. Je buddhismus filozofií? ...118 //
2.2.2. Buddhistický svět a jeho obyvatelé ...118 // Základní prvky empirického bylí // Struktura světa a kategorie bytostí // 2.2.3. Lidská osobnost ...125 // Osobnost a samsárový proces // Patero složek jevové osobnosti // Motivace osobnosti a její empirické charakteristiky // 2.2.4. Podmíněné vznikání ...130 // Inherentní zákonitost dění // Řetěz podmíněného vznikání // 2.2.5. Osvobození ...131 // Čtyři vznešené pravdy // Vznešená osmidílná stezka // Pojem konečného cíle // 2.2.6. Hierarchie bytostí v raném buddhismu ...139 // Kritérium pro kategorizaci bytostí // Kategorie bytostí // 2.2.7. Buddhismus jako náboženské hnutí ...142 // Trojí obec a trojí útočiště // Lidový buddhismus // 2.3. Ustavení kánonu a vznik sektářství ...148 // Pálijský kánon // Vznik sektářství // Nástin dalšího hínajánového sektářského a naukového vývoje // 2.4. Mahájána ...163 // 2.4.1. Přechodné údobí ...163 // Počátky spekulativního vývoje nauky // Zárodky mahájánového učení v raném buddhismu // 2.4.2. Počátky mahájánového buddhismu ...166 // Vliv laického živlu // Úpadek ideálu arahatství // Zaměření na bódhi-sattvovský ideál // Vznik lidového kultu bódhisaltvů // 2.4.3. Cesta bódhisattvy ...172 // Cíl a motivace bódhisattvovské cesty // Předpoklady k nastoupení bód-hisattvovské cesty // 2.4.4. Dráha (čarjá) bódhisattvovského školení ...176 // Nástin potřebných schopností // Systémy dokonalostí // Deset úrovní bódhisattvovského školení // „Permanentní“ bódhisattvovství // 2.4.5. Buddhologie ...182 // Buddhovská „pole“ // Buddhistická „trojice“ (irikája) // Kult dhjdnibuddhů a bódhisattvů // 2.4.6. Filozofické školy ...186 // Súnjaváda čili Škola prázdnoty // Madhjamaka: Nágárdžuna a návrat k střední cestě // Vidžňánaváda čili Škola vědomí //
2.5. Vadžrajána ...192 // 2.5.1. Přechod k tantrismu ...192 // Rituální prvky tantrické praxe // Globalita tantrického přístupu // Vadžrajánový symbolismus // 2.5.2. Vadžrajánová cesta k osvobození ...195 // Prvky tantrické praxe // Stupně tantrické praxe // Mandala pěti dhjánibuddhů // Původ tantrického buddhismu a problém jeho zhodnocení // Lidový kult bohů a bohyň v pozdní fázi indického buddhismu // 2.6. Buddhismus a západní svět ...203 // Starověk a raný středověk // Studium a šíření buddhismu v novověku 3. Ostatní indická náboženství ...207 // 3.1. Džinismus ...207 // Pozadí a počátky // Základní nauky // Stupně a druhy poznání // Cesta k osvobození // Štupně duchovního pokroku na cestě k osvobození // Sektářské rozkoly a kodifikace kánonu // Laický aspekt // Džinismus v historické perspektivě // 3.2. Islám a jeho zakotvení v Indii ...222 // Původ a pozadí islámu // Islám jako nábožensko-politický systém // Sektářství a vznik súfismu // Příchod islámu do Indie a jeho zakotvení // Povaha islámu v Indii a súfismus // Dín-i Iláhi (božská víra) // Stručný pohled na bahá’ismus // 3.3. Sikhismus ...242 // Nábožensko-historické pozadí // Kabír // Nának a zrození sikhské obce // Konsolidace obce // Vznik bojového bratrstva // Sikhský stát a jeho zánik // Další cesta // Nauky a náboženská praxe // Sektářství // Sídla autority // Závěrečné poznámky // 9 // 3.4. Menšinová náboženství v Indii ...262 // 3.4.1. Zoroastrismus a pársové ...262 // Původ a stáří // Protoíránské pozadí // Zarathuštra a jeho reforma // Základní nauky // Prameny // Rozpracování nauky a dualismus // Znovuoživení monismu a monoteismu (zurvánismus) // Osobnost, eschatologie a nauka o vzkříšení // Další osudy // Indická diaspora: pársové // Současný zoroastrismus // Poznámka o mithraismu //
3.4.2. Křesťanství ...286 // Tradice sv. Tomáše apoštola // Křesťanství a indická náboženská scéna // Část II: Náboženské cesty Číny a Koreje // 1. Náboženské a naukové směry v Číně ...293 // 1.1. Počátky a výhledy ...293 // Nejstarší náboženské představy // Základní rysy čínského myšlení // 1.2. Daoismus ...299 // Základní úvahy // 1.2.1. Filozofická tradice ...300 // Laozi (Lao-c’) // Liezi (Lie-c’) // Zhuangzi (Čuang-c’) // 1.2.2. Další osudy daoismu ...305 // Populární trendy // Teologický a „církevní“ daoismus // Životnost daoismu // 1.3. Konfucianismus ...311 // Charakter hnutí a historický kontext // Kongfuzi (Kchung-fu-c’) // Mengzi (Meng-c’, Mencius) // Xunzi (Sün-c’) // Konfucianismus za dynastie Han // // Vývoj k neo-konfucianismu // 1.4. Buddhismus ...323 // 1.4.1. Počátky a šíření ...323 // Na hedvábné cestě // Zakotvení buddhismu v Číně // 1.4.2. Školy a směry čínského buddhismu ...328 // Škola čisté země - Jintu (Ťing-tchu) // Škola tří pojednání (San-lun) // Škola meditační - Chan (Čchan) // Škola Tiantai (Tchien-tchai) // „Věncová“ škola Huaren (Chua-jen) // Škola vědomí Weishi (Wei-š skt. Vidžňánaváda) // Škola kázně (Lü) // Tantrická škola Mizung (Mi-cung) // // Buddhismus jako populární hnutí // 2. Korejská křižovatka ...343 // 2.1. Historické pozadí ...343 // 10 // 2.2. Náboženský vývoj ...346 // 2.2.1. Šamanismus a „korejské náboženství“ ...346 // 2.2.2. Daoismus ... 349 // 2.2.3. Buddhismus ...350 // Počátky a růst v době „tří království“ // Kulminace v období Когуo// a „ústup ze slávy“ // Obecná charakteristika korejského buddhismu // Oživení sekt // Won-bulgyo („buddhismus kruhu“) // 2.2.4. Konfucianismus ...360 // 2.2.5. Křesťanství a „nová náboženství“ ...362 // Příchod křesťanství //
Církev sjednocení // Cchöndogyo („náboženství nebeské cesty“) // Počchongyo (’univerzální náboženství“) // Tan’gungyo (Náboženství „santálového krále“) // Část III: Náboženský vývoj Japonska // 1. Šintoismus a jeho národnostní a historický rámec 369 // 1.1. Počátky a formování ...369 // Předhistorie a první známky náboženství // Cesta k císařskému kultu // „Vznik“ šintoismu, šamanismus a kult císaře // 1.2. Šintoismus jako tradice a náboženství ...375 // 1.2.1. Charakter šintoismu a jeho literatura ...375 // Potíže s pojmenováním // Tajemné kami // Šintoismus jako filozofie života // Písemné prameny šintoismu // 1.2.2. Náboženská dimenze šintoismu ...380 // Mytologie // Panteon a jeho povaha // Kult // Etická a duchovní dimenze // 1.2.3. Metamorfózy šintoismu ...392 // Hlavní etapy // Tři druhy šintoismu // Sekty šintoismu // Je šintoismus náboženstvím? // Šintoismus a současnost // 2. Buddhismus ...403 // 2.1. Buddhismus jako politický nástroj ...403 // Zakotvení buddhismu v Japonsku // Zvláštní ráz japonského buddhismu // 2.2. Doba rozmachu buddhismu a růstu sektářství ...407 // 2.2.1. Období Nara (710-794) ...407 // „Státní“ buddhismus // Risšú. Ricu (Škola kázně) // Kegon („Věncová“ škola) // 2.2.2. Období Heian (794-1184) ... 411 // Buddhismus „klášterních“ císařů // Lidový amidismus // Škola Tendai // Tantrická škola Šingon // Hnutí putujících asketů a poustevníků // Džódo (Škola čisté země) // Džódo šinšú („Pravá“ škola čisté země) // 2.2.3. Období Kamakura (1185-1333) ...420 // Samurajská vláda „ze stanu" // Škola zenová // Lotosová škola (Hokke) // 2.3. Ústup ze slávy a konsolidace ...428 // Ženatí kněží a válčící kláštery // Příchod křesťanství // „Dřímající“ buddhismus //
„Probuzení“ z dřímoty a nové výhledy // Buddhismus širokých vrstev // 3. Zvláštnosti japonského synkretismu ...437 // 3.1. Stopy daoismu v šintoismu a buddhismu ...437 // 3.2. Konfucianismus ...439 // První konfuciánská ústava // Válečná kultura samuraje // Bludné cesty samurajského neokonfucianismu // 3.3. Buddhisticko-šintoistický Synkretismus ...443 // Obecné trendy // Ryóbu šintó (Škola „paralelní cesty bohů“) // Ičidžicu šintó (Škola .jedné pravdy“) // Yui-icu šintó („Jedinečná“ cesta bohů) // 3.4. „Nová náboženství“ ...448 // Charakter nových náboženství // Tenri-yjó (Náboženství božské moudrosti) // Ómoto-yjó (Náboženství „velké základní nauky“) // Seičó-no-ie (Hnutí pro šíření duchovních pravd) // Náboženská exploze po roku 1945 // Část IV: Náboženská scéna jihovýchodní Asie // 1. Jedinečnost Lanky ...455 // „Nežli přišel Buddha" // Dvojí tradice Buddhových návštěv // Zakotvení buddhismu // Svěření pálijského kánonu písmu a příchod mahájánových nauk // Théravádová renezance a politický úpadek // Ekleziastické problémy buddhismu v Kandy // Stopy mahájánové a vadžrajánové praxe // Ostrovní hinduismus a jeho vliv na buddhismus // „Osiření“ a obnova se // západní pomocí ... // 2. Buddhisticko-hinduistická impéria Zadní Indie ...483 // 2.1. Posvátné hory a „božští“ králové ...483 // Obecné pozadí // 12 // 2.2. Barmské experimenty ...488 // Tři buddhistická království a první sjednocení Barmy // Legenda o Budd-hových vlasech a návštěvách // Válčící králové a řevniví mniši // Krize za britské vlády a stav po osamostatnění // Duchovní obroda // 2.3. Buddhistická království Thajska ...503 // Obchod a dveře k osvícení // Od taiských komunit k thajským královstvím // Kráčející Buddha a vize duchovního vesmíru /
Buddhistické impérium s bráhmanským základem // Cesta k modernosti // 2.4. Metamorfózy kambodžského náboženství ...521 // Náboženstvím k státnosti // První sakrální monarchie // Pozemský obraz kosmu // Angkor Wat („městský chrám") a Bayon s tvářemi Pána světa // Úpadek a cesta do propasti // Nultý rok a cesta z propasti // 2.5. Vietnamská šachovnice ...539 // Legendární a historické počátky // Campa a indočínské setkání // Sjednocování a dělení Vietnamu // „Pod ochranou Guanyin (Kuan-jin)“ // 3. Bráhmanismus a buddhismus ostrovních království ... 553 // 3.1. Šrí Vidžaja - „Země vítězství“ ...553 // Ztracený most // Monzun a civilizace // Na vrcholu slávy a sestup // 3.2. Javánské enigma ...560 // 3.2.1. Před vstupem na práh tajemna ...560 // Od kratomi ke království // Budování dynastií a prvních chrámů // 3.2.2. Kamenné mystérium ...562 // Borobudur jako poselství mnoha úrovní // Borobudur jako obří návod k meditaci // Borobudur a Vadžrajána // Borobudur a Lotosová rozprava // 3.2.3. Od synkretismu k islamizaci ...574 // Šiva a Buddha v království Matarám // Doznívání na východní Jávě // // Od islamizace k dnešku // 3.3. Hinduistické závětří ostrova Bali ...584 // Část V: Náboženství na střeše světa a v okolí 1. Himálajská království ...591 // 1.1. Nepálsky kadlub ...591 // Kršna nebo Maňdžušrí? // Buddhisticko-hinduistické vahadlo // Poslední hinduistické království // 1.2. Dračí království Bhútánu ...598 // Na tygřím hřbetu // Staletá idyla? // 13 // 2. Náboženský vývoj Tibetu ...603 // 2.1. Předbuddhistický Tibet ...603 // Králové z nebe // Je bön náboženství? // Bon jako formulované náboženství // Historické osudy bonu // 2.2. Od buddhismu k „lamaismu“ ...611 // 2.2.1. Příchod „druhého Buddhy“? ...611 // Dvě královy manželky //
Zázračné zrozený // 2.2.2. Cesta k ezoterismu ...614 // „Velká debata“ // Útlum a nový začátek // Ňingmapa („Stará škola“) // Lamové a lamaismus // Kdo je „převtělenec“? // Kdo je tulku? // 2.3. „Nové školy“ tibetského buddhismu ...624 // Kadampa (Škola „vázaná příkazy“) // Sakjapa (Škola „šedé země“) // Kagjiipa (Škola „předaných příkazů“) // Gelugpa (Škola vzorné ctnosti) // 2.4. Učenost a politika ...629 // 2.4.1. Tibetský kánon ...629 // 2.4.2. Mocenské manévrování ...630 // Počátek mongolského patronátu // První vazba k Číně // Pokračování mongolského patronátu a úřad Dalaj lamy // „Velký pátý“ // Pod čínskou patronací // Z kleští tří mocností ke krátké samostatnosti // Pod čínským terorem // 2.5. O tibetském buddhismu obecně ...641 // Základní nauky // Lidové prvky v tibetském buddhismu // 3. Cesty mongolské religiozity ...645 // 3.1. Proměnlivost a trvalost lidového náboženství ...645 // Od stepních počátků k imperiálni velikosti // Rituál a obraz světa // Bohové a kult předků // 3.2. Tři vrstvy mongolského šamanismu ...650 // „Čistý“ šamanismus // „Smíšený“ šamanismus // „Lamaistický“ šamanismus // 3.3. Mongolský buddhismus ...653 // Historicko-politické aspekty // Potlačování šamanismu a lidového náboženství // Osudy mongolského buddhismu // Případ Burjatska // Bibliografie ...659 // Poznámka k rejstříkům ...685 // Věcný a pojmový rejstřík ...686 // Rejstřík jmen a názvů ...700

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC