Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Brno : Matice Moravská, 2002
558 s. : il.

ISBN 80-86488-08-X (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, poznámky, autorovu biografii
Bibliografie: s. 540-558
Bakala, Jaroslav, 1931 - dílo - výbory
Morava - pomezí - dějiny - stol. 13. - sborníky
Slezsko - pomezí - dějiny - stol. 13. - sborníky
000066195
O Jaroslavu Bakalovi a významu jeho prací (Jaroslav Mezník) ...9 // Vicebojař Jaroslav Bakala (Martin Wihoda) ...13 // Výběrová bibliografie medievistických prací Jaroslava Bakaly (Martin Wihoda) ...16 // Prameny // Listina olomouckého biskupa Bruna pro Dětřicha z Brocku. VVM 12, 1957, s. 226-228 ...23 // Text nejstaršího dochovaného privilegia pro město Opavu. Ročenka Okresního archivu v Opavě 1982, s. 44-47 ...26 // К datu nejstarší dochované listiny pro město Opavu. Ročenka Okresního archivu v Opavě 1988, s. 19-24 ...31 // Registrum Wyasdense - otázka datace. ČSIM B, 38, 1989, s. 217-224 ...35 // Zakládací listina orlovského kláštera falzum? Těšínsko - vlastivědný zpravodaj 1990, č. 1 s. 7-9 ...45 // Mocenské proměny moravskoslezského pomezí v 11.-13. století // Holasické pomezí v 11. a 12. století. ČSIM B, 13, 1964, s. 105-117 ...53 // Holasická provincie a formování opavského vévodství. ČSIM B, 18, 1969, s. 9-23 ...70 // Národnostní a politický vývoj Slovanů v opavském a těšínském Slezsku do konce 12. století, ln: Slezsko na cestě k československému státu. Opava 1969, s. 5-18 ...91 // 700 let od vzniku těšínského vévodství. Těšínsko - vlastivědný zpravodaj 1990, č. 3, s. 11-12 ...104 // Kolonizace a proměny společnosti // Monopolizace tržních vztahů a mílové právo v městech severní Moravy a Opavska do počátku 15. století. ČSIM B, 22, 1973, s. 114-133 ...111 // Venkovské majetky měst a měšťanů na severní Moravě v předhusitské době. ČSIM B, 24, 1975, s. 106-119 ...136 // Středověké osídlení pravobřežního Ostravska. Ostrava 9. Ostrava 1977, s. 150-186. ...152 // K úloze městského fojta a lokačních listin. Folia historica Bohemica 1, 1979, s. 231-237 ...180 // Nástup emfyteutické kolonizace a její úloha při stabilizaci feudální společnosti v českých zemích. ČSIM B. 33, 1983, s. 97-104 ...185 //
Středověké osídlení levobřežního Ostravska. Ostrava 14. Ostrava 1987, s. 118-155 ...195 // Příspěvek k otázce národního uvědomění v procesu velké kolonizace. Velká Morava a feudální společnost v 9. -13. století se zřetelem k jižní Moravě. Mikulov 1973, s. 313-317 ...230 // Geneze měst a městského zřízení na Opavsku // Zrod městského zřízení na středověkém Opavsku. ČSIM 11, 26, 1977, s. 97-122 ...237 // Počátky města Opavy. ČSIM Zvláštní číslo k 750. výročí města Opavy, 1974, s. 3-24 ...271 // Příspěvek o vývoji měšťanského patriciátu v Opavě. ČSIM B, 23, 1974, s. 20-37 ...301 // K otázce kontinuity osídlení v lokovaných městech opavské provincie. ČSIM B, 22, 1973, s. 50-65 ...327 // Počátky těžby kovů v Nízkém Jeseníku a vznik Horního Benešova. ČSIM B, 21, 1972, s. 161-179 ...347 // Proměny středověkého Těšínska // Karvinsko do roku 1268. Karviná. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města. Karviná 1968, s. 11-26 ...375 // Z nejstarších dějin Orlové. Orlová 1223-1973. Orlová 1973, s. 9-26 ...390 // Komentář k bádání o počátcích města Frýdku. ČSIM B. 20, 1971. s. 111-І30 ...402 // Staré Město a založení Fryštátu. ČSIM B, 25, 1976, s. 33-49 ...428 // Ke vzniku města Těšína. ČSIM B, 25, 1976, s. 102-114 ...450 // Zrod středověkých měst v západním Těšínsku. AHM 4, 1999, s. 20-27 ...466 // Ostravsko a Příborsko ve středověku // Založení města Příbora. VSONJ 17, 1976, s. 4-14 ...481 // Počátky města Frenštátu pod Radhoštěm. VSONJ 28, 1982, s. 2-11 ...494 // Příborsko-hukvaldské léno v 13. a 14. století. VSONJ 38, 1986, s. 5-14 ...505 // Geneze městského znaku Moravské Ostravy ve světle jejího středověkého vývoje. Ostrava 15. Ostrava 1989, s. 169-186 ...518 // Seznam zkratek ...534 // Seznam častěji citovaných pramenů ...537 // Seznam častěji citované literatury ...540

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC