Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002
337 s. : il.

ISBN 80-7044-440-1 (brož.)
Studia historica - monographia ; [vol.] 5
Philosophia et historica ; [vol.] 5
Acta Universitatis Purkynianae ; [vol.] 83
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, fotografie, úvod, předmluvu, resumé anglicky a německy, rejstřík
Bibliografie: s. 303-321
Pozůstalost - agenda - města - Čechy severozápadní - stol. 16. - studie
000066661
Úvod ...9 // 1. Předmluva ...9 // 2. Prostor ...10 // 3. Čas ...14 // 4. Cesta (problémy, otázky a členění práce) ...15 // I. Badatelský zájem o raně novověké měšťanské testamenty a inventáře pozůstalostí (základní přehled, přístupy, metody, možností) ...17 // 1.1. Hlavní směry evropského bádání ...17 // Pozůstalostní inventáře - cesta do příbytků dřívějších lidí (7); 90. léta - od domů k domácnostem (21); Testamenty (22); Francouzská „nová historie“ a testamenty nejen jako obraz smrti (23); Německé výzkumy - zájem o zbožné donace v pozdním středověku (24); Umírání smrt a testamenty v německém prostředí (27); Pořízení pro smrt v německé právní historii (28); Rakouské výzkumy - testamenty a materiální kultura (28) // 1.2. Zájem o prameny pozůstalostní agendy v Českých zemích ...30 // Kulturní dějepis přelomu století a jeho následovníci (30); Testamenty - prameny sociálně ekonomické povahy? (52); 80. léta zájem o měšťanskou kulturu a vzdělanost (33); Regionální soustředěné výzkumy (76); Hlavní témata posledních let (37); Zájem o pozůstalostní prameny na severozápadě Čech (79) // I.3. Metodické přístupy, metody a možnosti ...44 // II. Pramenná základna a přehled použitých pramenů pozůstalostní agendy v královských městech severozápadních Čech ...47 // II. 1. Pozůstalostní písemnosti v rámci městských pramenů nesporné soudní agendy a jejich právní zakotvení ...47 // Pohled zpátky - počátky dědického práva měšťanů (47); Severoněmecké versus jihoněmecké právo (49); Vliv staroměstské stolice na dědickou praxi ve venkovských městech (50); Kmetská stolice litoměřická - dědické právo z Prahy nebo Magdeburgu? (53); Testament a „donatio causa mortis“; První měšťanské testamenty a jejich pojištění v městských knihách;
Krátká retrospektiva - počátky dědického práva a jeho písemných produktů v královských městech českého severozápadu (60); Nejstarší měšťanské testamenty -především obraz zbožných donací (64); Novoměstský písař Prokop o pořizování testamentů (64); Pozice veřejných notářů v pozůstalostním řízení; Proměny pozůstalostní agendy od počátku 16. století (66); Pozůstalostní praxe v městských právních kodifikacích 16. století (67); „Eхtrakt hlavnějších a přednějších artikuluov zpráv Saských aneb Magdeburských“ (71); Stručná bilance vývoje dědického práva do počátku 17. století (73); Vztah dědického práva k právu manželskému; Pronikání „Koldína“ na severozápad Čech v předbělohorském období (76) // II. 2. Přehled použitých pramenů ...78 // Kadaň (79); Litoměřice (80); Louny; Most (96); Ústí nad Labem (97); Žatec (98); Ostatní prameny (102) // II.3. Chronologické a kvantitativní parametry výzkumu ...103 // III.Předbělohorská testamentámí praxe v královských městech severozápadních Čech (základní charakteristika a specifika) ...109 // III.1.Testátoři ...109 // Kdo mohl kšaftovat? (109); Jeden měšťan jeden testament? (111); Testátoři a testátorky (111) // III.2. Podoba a obsah testamentu ...118 // Invokační formule (119); Intitulace - identifikace testátora (120); Formule „Sana-mente“ (123); ... vztah předbělohorského měšťana ke smrti (124); Uparace - motivy a okolnosti vzniku testamentů (28); „Duše“ Bohu a tělo zemi (138); „Stateček časný takto řídím ...“ (41); Exkurz: pozdně novověké měšťanské testamenty na severozápadě Čech a církevní donace (142); Exkurz: Měšťanská solidarita a sounáležitost v královských městech českého severozápadu (36); Sankce - žádost i výstraha (166); „Pečeť kšaftu nedělá“ (167);
„Stalo se v přítomnosti ...“ (172); Datace (172); Testament - úřední listina nebo osobní výpovědi? (174) // III. 3. Vznik testamentu a jeho evidence městskou radou ...176 // Testamentum nuncupativum (176); Testamentum scriptum (179); Průběh vzniku a realizace testamentu podle „paučení o kšaftích “ žateckým, 1332 (179); Testamentární praxe v Žatci ve světle Liber testamentorum 1399 -1713 (181); Kodaňská praxe podle výzkumu Knih trhů a testamentů Р. Таkа (84); Kšaftování Lounských bez městských knih (183); Ústecké testamenty v Liber testamentorum 1309 - 1383 (189); Litoměřičtí kmeté a kšaft (192); Kšaftování před soudy zahájenými a „vzdání pro případ smrti “ (198); Proces zaknihování testamentů - typy městských knih (207) // III. 4. Lidé kolem testamentů - relátoři, písaři, poručníci ...208 // Kdo mohl být svědkem? (210); Svědci „od práva“ (211); Kolik svědků? (214); Exkurz; Žatečtí relátoři 1399 - 1620 (213); Role svědků při vzniku testamentu (218); Relátorům za práci (219); Písaři od kšaftu ...(219); Poručníci (223) // III. 5. Časové relace a lhůty ...224 // Kdy předběbhorský měšťan sepisoval poslední vůli? (224) // III. 6. Odpory kšaftů ...226 // Důvody odporů (226); Průběh odporů (227); Spory o kšafty před Apelačním soudem (228); Typy písemností pro sporná dědictví (232); Exkurz: Spor o pozůstalost Tdíisťra Strašryby (236) // IV. Předbělohorská inventarizační praxe v královských městech severozápadních Čech (základní charakteristika a specifika) ...249 // IV.1. Inventář jako součást pozůstalostní agendy ...249 // Právní zakotvení inventarizace měšťanského majetku (249); Důvody inventarizace (230); ...aby inventárium neb počet činěn nebyl (233); Případ nenechavého bunského rychtáře (233) //
IV. 2. Průběh inventarizace ...255 // Inventarizační komise a další účastníci inventarizace (233); Lounští úředmíci při inventarizaci (236); Inventarizační komise v Litoměřicích - kmeté (238); šMost -„Bjchter undt sein zugeordneter Schöppe“ (238); Kolik stála inventarizace pozůstalosti? (239); Kdy inventarizace probíhala? (239) // IV.3. Podoba inventárních popisů ...239 // Exkurz: Situace vdov v Lounech rudolfínské doby ve světle inventárních popisů (260); Podoba inventárních popisů (264); Inventáře „po místnostech“ - jak vypadal renesanční dům? (265); „Item satú pernatých ...tematické inventáře (266); // Inventáře pozůstalostí jako součást městských knih (267); Exkurz: Hmotná kultura královských měst severozápadních Čech v kontextu českých výzkumů - model sociální a profesní stratifikace (26.) // Závěr ...Z73 // Resumé ...277 // Soupis pramenů ...299 // Seznam literatury ...303 // Seznam zkratek ...323 // Výběrový jmený, místní a věcný rejstřík ...325 // Seznam vyobrazení ...335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC