Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.1) Půjčeno:15x 
BK
1. vyd.
Praha : Fortuna, 2002
157 s. : il. (některé barev.) ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7168-828-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 149 a rejstřík
000068816
1 ÚVOD // 1.1 Člověk a prostředí ...11 // 1.2 Co je ekologie ...11 // 1.3 Vztah ekologie к ostatním vědám ...11 // 1.4 Rozdělení ekologie ...12 // 2 ORGANISMUS A PROSTREDÍ // 2.1 Organismus a prostředí ...13 // 2.1.1 Organismus jako systém ...13 // 2.1.2 Působení prostředí na organismus ...15 // Otázky a úkoly ...19 // 2.1.2.1 Abiotické faktory ...19 // Sluneční záření, světlo ...20 // Viditelné světlo ...20 // Ultrafialové záření ...21 // Infračervené záření ...21 // Teplo ...21 // Teplotní odolnost ...21 // Vliv tepla na rostliny ...22 // Vliv tepla na živočichy ...23 // Vzduch ...25 // Tlak ...25 // Hustota ...25 // Proudění vzduchu (vítr) ...25 // Obsah kyslíku ...26 // Obsah oxidu uhličitého ...26 // Voda ...26 // Vlastnosti vody a jejich vliv na vodní organismy ...26 // Tlak ...26 // Hustota ...27 // Propustnost světla ...28 // Voda a suchozemské organismy ...28 // Půda ...29 // Pórovitost půdy ...30 // 6 Obsah // Sorpční schopnost půdy ...30 // Teplota půdy ...30 // Chemické složení půdy ...30 // 2.1.3 Životní prostor pro organismy ...30 // Ekologická nika ...30 // Biotop ...31 // Lokalita (naleziště) ...31 // Otázky a úkoly ...31 // 2.2 Populace ...31 // 2.2.1 Vlastnosti populace ...32 // Hustota (denzita) populace ...32 // Růst populace ...32 // Typy růstu populace ...33 // Kolísání hustoty populace ...34 // Rozmístění (rozptyl, disperze) populace ...35 // Struktura populace ...35 // 2.2.2 Vztahy mezi populacemi ...35 // 2.3 Společenstvo (biocenóza) ...37 // 2.3.1 Struktura společenstva ...37 // Rozvrstvení v prostoru ...38 // Rozvrstvení v čase ...39 // 2.3.2 Vztahy ve společenstvu ...39 // 2.3.3 Stabilita společenstva ...39 // 2.3.4 Biomy ...41 // 2.3.5 Vegetační zóny ...47 // Otázky a úkoly ...49 //
2.4 Ekosystém ...50 // 2.4.1 Tok látek a energie v ekosystému ...50 // Produkce a konzumace v ekosystému ...50 // Potravní řetězce ...50 // Potravní pyramida ...51 // 2.4.2 Přírodní a umělé ekosystémy ...52 // Přírodní a přirozené ekosystémy ...52 // Umělé ekosystémy ...53 // 2.4.3 Produktivita ekosystému ...55 // 2.4.4 Rozbor některých ekosystémů ...55 // Moře ...55 // Rybník ...55 // Řeka ...55 // Mokřady ...57 // Les ...57 // Louka ...58 // 2.5 Biosféra ...59 // 2.5.1 Tok energie ...59 // 2.5.2 Tok látek - biogeochemické cykly ...61 // Cyklus uhlíku ...61 // Cyklus dusíku ...61 // Cyklus fosforu ...61 // Cyklus síry ...66 // Koloběh vody ...66 // Otázky a úkoly ...66 // з Člověk a prostředí (antropoekoiogie) // 3.1 Historický vývoj vztahů člověka a prostředí ...67 // Pravěk ...69 // Starověk ...69 // Středověk ...69 // Novověk ...69 // 3.2 Konflikt člověka s životním prostředím ...71 // Globální problémy lidstva ...71 // Ekologické katastrofy ...72 // Otázky a úkoly ...74 // 3.3 Problémy životního prostředí a jejich řešení ...74 // 3.3.1 Ovzduší ...74 // 3.3.1.1 Hlavní znečišťující faktory ...74 // Emise, imise, smog ...74 // Smog ...75 // Plynné emise ...76 // Oxid siřičitý ...76 // Oxidy dusíku ...78 // Oxid uhličitý ...78 // Výfukové plyny ...79 // Freony ...79 // Ozon ...80 // Jiné plynné látky ...80 // Pevné emise ...80 // Radioaktivní znečištění atmosféry ...81 // Přirozené zdroje ...81 // Zdroje z lidské činnosti ...82 // 3.3.1.2 Zdroje znečištění ovzduší a možnosti řešení ...82 // Výroba elektrické energie ...83 // Tepelné elektrárny ...83 // Vodní elektrárny ...84 // Jaderné elektrárny ...84 // Alternativní zdroje ...85 // Možnosti řešení ...85 // Další průmyslová odvětví ...88 // Doprava ...88 // Silniční doprava ...89 // Železniční doprava ...89 //
Vodní doprava ...89 // Letecká doprava ...89 // Potrubní doprava ...90 // Možnosti řešení ...90 // Lidská sídla ...91 // Negativní změny spojené s urbanizací ...92 // Možnosti řešení ...93 // Otázky a úkoly ...94 // 3.3.2 Voda ...94 // 3.3.2.1 Hlavní znečišťující faktory ...94 // Biologické znečištění ...95 // Chemické znečištění ...95 // Ropa ...95 // Detergenty ...95 // PCB (polychlorované bifenyly) ...95 // Hnojiva a pesticidy ...96 // Těžké kovy ...96 // Fenoly ...97 // Fyzikální znečištění ...97 // Radioaktivní záření ...97 // Tepelné znečištění ...97 // Mechanické znečištění ...98 // 3.3.2.2 Zdroje znečištění vody a možnosti řešení ...98 // Zemědělství ...98 // Možnosti řešení ...99 // Průmysl ...99 // Možnosti řešení ...99 // Lidská sídla ...100 // Možnosti řešení ...101 // 3.3.2.3 Změny vodního režimu krajiny ...102 // Meliorace ...102 // Zkracování a regulace vodních toků ...103 // Dosažení správných vodních poměrů v krajině ...104 // 3.3.2.4 Nároky na vodu ...104 // 3.3.2.5 Moře a oceány ...105 // Otázky a úkoly ...106 // 3.3.3 Půda ...107 // 3.3.3.1 Hlavní znečišťující faktory ...107 // Minerální hnojiva ...107 // Pesticidy ...108 // Jiné kontaminanty ...108 // 3.3.3.2 Eroze a zhutňování půd ...108 // Eroze ...108 // Zhutnění půd ...109 // 3 3.3.3 Zdroje znečištění půdy a možnosti řešení ...109 // Zemědělství ...109 // Možnosti řešení ...110 // Otázky a úkoly ...112 // 3.3.4 Další problémy ...112 // 3.3.4.1 Odpady ...112 // Možnosti řešení ...113 // 3.3.4.2 Poškození lesů ...115 // Naše lesy ...115 // Možnosti řešení ...115 // Tropické deštné lesy ...116 // Možnosti řešení ...117 // 3.3.4.3 Hluk ...117 // Možnosti řešení ...117 // Otázky a úkoly ...118 //
4 OCHRANA PŘÍRODY // 4.1 Ochrana přírody ve světě ...119 // 4.1.1 Instituce zabývající se ochranou přírody ...119 // 4.1.2 Světové programy a úmluvy v oblasti životního prostředí ...120 // 4.1.3 Světová síť chráněných území ...121 // Příklady chráněných území z jednotlivých kontinentů ...122 // Evropa ...122 // Asie ...123 // Austrálie a Oceánie ...124 // Afrika ...124 // Severní a střední Amerika ...125 // Jižní Amerika ...127 // 4.1.4 Ochrana biologické rozmanitosti ...128 // Příklady ohrožených druhů rostlin a živočichů ...128 // Otázky a úkoly ...130 // 4.2 Ochrana přírody v České republice ...130 // 4.2.1 Charakteristika přírody České republiky ...130 // 4.2.2 Ochrana přírody ...131 // 4.2.3 Ochrana druhů ...131 // Ohrožené organismy České republiky ...131 // Příklady chráněných druhů ...132 // Introdukce a reintrodukce druhů ...133 // 4.2.4 Zákony na ochranu přírody a životního prostředí ...133 // 4.2.5 Instituce zabývající se ochranou přírody ...134 // 4.2.6 Nevládní organizace a hnutí ...135 // 4.2.7 Chráněná území ...135 // 10 // Obsah // Národní parky ...136 // Chráněné krajinné oblasti ...138 // Národní přírodní rezervace ...139 // Přírodní rezervace ...139 // Národní přírodní památka ...139 // Přírodní památka ...139 // Chráněná území jiného charakteru ...139 // 4.3 Ekologie krajiny ...140 // 4.3.1 Typy krajiny ...140 // Přírodní krajina ...140 // Kulturní krajina ...140 // 4.3.2 Stabilita krajiny ...141 // Kostra ekologické stability ...141 // Obnova venkova ...142 // Otázky a úkoly ...142 // 5 SOUČASNOST A BUDOUCNOST // ochrany přírody a Životního prostředí // 5.1 Ekologické hospodaření ...143 // Ekologie a ekonomika ...143 // Ekologie a technika ...144 // 5.2 Ekologie a politika ...144 // 5.2.1 Základní globální konflikty ...144 //
5.2.2 Globální ekologická politika ...145 // 5.2.3 Státní ekologická politika ...146 // 5.2.4 Ekologická hnutí a iniciativy ...146 // 5.2.5 Sdělovací prostředky a školy ...146 // 5.3 Ekologie a filozofie ...146 // 5.4 Ekologie a etika ...148 // Otázky a úkoly ...148 // Přehled literatury ...149 // Rejstřík ...151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC