Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Biografie
3. vyd.
Plzeň : Aleš Čeněk, 2008
537 s. : il., portréty ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7380-115-1 (brož.)
angličtina
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. [527]-537, bibliografické odkazy a rejstřík
000068853
ČÁST 1 -- Různé teorie politiky -- 1 Co je politika? -- Definování politiky -- Politika jako umění vládnout Politika jako věci veřejné Politika jako kompromis a konsens Politika jako moc -- Studium politiky -- Přístupy ke studiu politiky -- Filosofická tradice -- Empirická tradice -- Vědecká tradice -- Nejnovější vývoj Může být studium politiky vědecké? Pojmy, modely a teorie -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 2 Vlády, systémy a režimy -- Tradiční systémy klasifikace -- Proč klasifikovat politické systémy? Klasické typologie Typologie „tří světů" -- Režimy v moderním světě -- Západní polyarchie -- Nové demokracie Východoasijské režimy Islámské režimy Vojenské režimy -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 3 Politické ideologie -- Co je politická ideologie? -- Liberalismus -- Abeceda liberalismu Klasický liberalismus Moderní liberalismus -- Konzervatismus -- Abeceda konzervatismu Paternalistický konzervatismus Nová pravice -- Neoliberalismus -- Neokonzervatismus -- Socialismus -- Abeceda socialismu -- Marxismus -- Abeceda marxismu Ortodoxní komunismus Moderní marxismus -- Sociální demokracie -- Třetí cesta -- Další ideologické tradice -- Fašismus -- Anarchismus -- Feminismus -- Environmentalismus -- Náboženský fundamentalismus -- Konec ideologie? -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 4 Demokracie -- Definování demokracie -- Kdo je lid?
-- Jak by měl lid vládnout? -- Kam až by měla vláda lidu sahat? -- Modely demokracie -- Klasická demokracie Demokracie jako ochrana Demokracie jako nástroj rozvoje Lidová demokracie -- Demokracie v praxi: různé pohledy -- Pluralistický pohled Elitistický pohled Korporatistický pohled Pohled Nové pravice Marxistický pohled -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 5 Stát -- Co je stát? -- Různé teorie státu -- Pluralistický stát Kapitalistický stát Stát Leviathan Patriarchální stát -- Úloha státu -- Minimální státy Státy jako nástroje rozvoje Sociálnědemokratické státy Zkolektivizované státy Totalitní státy -- Stát v epoše globalizace -- Stát a globalizace Transformace státu -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- ČÁST 2 -- Národy a globalizace -- 6 Národy a nacionalismus -- Co je národ? -- Národy jako kulturní společenství Národy jako politická společenství -- Různé druhy nacionalismu -- Liberální nacionalismus Konzervativní nacionalismus Rozpínavý nacionalismus Protikoloniální nacionalismus -- Má národní stát budoucnost? -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 7 Globální politika -- Jak porozumět světové politice -- Idealismus Realismus Pluralismus Marxismus -- Světový řád 21. století -- Od bipolarity k unipolaritě „Válka proti terorismu" Nástup multipolarity? -- Dynamika globalizace -- Globalizační tendence -- Globalizace: teorie
a diskuse Regionalizace -- Evropská unie -- Globální správa věcí veřejných -- Směřujeme ke světové vládě? Organizace spojených národů -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 8 Politika místní a regionální -- Centralizace, nebo decentralizace? Vztahy mezi centrem a periferií -- Federace -- Proč federalismus? -- Rysy federalismu -- Zhodnocení federalismu Unitární systémy -- Vláda v místech -- Devoluce -- Etnická a komunitární politika -- Nástup etnické politiky -- Spasí nás komunitární politika? -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- Politická interakce -- 9 Ekonomika a společnost -- Ekonomické systémy -- Různé kapitalismy ve světě Podnikatelský kapitalismus Sociální kapitalismus Kolektivní kapitalismus Řízený, nebo neřízený kapitalismus? -- Odrůdy socialismu -- Státní socialismus -- Tržní socialismus Existuje v ekonomice nějaká „třetí cesta"? -- Sociální struktura a dělicí čáry -- Společenská třída -- Vzestup a pád politiky tříd -- Kdo tvoří „underclass"? Rasa Gender -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 10 Politická kultura, identita a legitimita -- Politická kultura -- Občanská kultura, nebo ideologická -- hegemonie? Zmenšuje se sociální kapitál? -- Politika identity -- a multikulturalismu -- Vzestup politiky identity Modely multikulturalismu Zápory multikulturalismu -- Legitimita a politická stabilita -- Legitimizování
moci -- Krize legitimity -- Proč dochází k revolucím? Marxistické teorie revoluce Nemarxistické teorie revoluce -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 11 Masová média a politická komunikace -- Různé teorie masových médií -- Pluralistický model -- Model dominantní ideologie Model hodnot elity Tržní model -- Média, demokracie a správa věcí veřejných -- Strážci demokracie? -- Masová média a správa věcí veřejných -- Globalizace médií -- Politická komunikace -- Propagandistické mašinérie Politika „spinů" -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 12 Reprezentace, volby a hlasování -- Reprezentace -- Různé teorie reprezentace Model správce Model delegáta Model mandátu Model podobnosti -- Volby -- Různé funkce voleb -- Volební systémy: diskuse i spory -- Co vlastně volby znamenají? -- Volební chování -- Různé teorie voličského rozhodování Model identifikace s politickou stranou Sociologický model Model racionální volby Model dominantní ideologie -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 13 Politické strany a systémy politických stran -- Politika stran -- Typy politických stran Funkce politických stran Reprezentace -- Formování a doplňování elity Formulování cílů Artikulování a agregace zájmů Socializace a mobilizace Organizování vlády Vnitrostranické uspořádání: kdo má v rukou moc? -- Systémy politických stran -- Systémy jedné strany
Systémy dvou stran Systémy s dominantní stranou Multipartijní systémy -- Klesá význam politických stran? -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 14 Skupiny, zájmy a hnutí -- Politika skupin -- Různé typy skupin -- Komunální skupiny -- Institucionální skupiny -- Skupiny typu sdružení Modely politiky skupin -- Pluralistický model -- Korporatistický model -- Model Nové pravice Jak probíhá politika skupin? -- Jak důležité jsou zájmové skupiny? -- Jak uplatňují skupiny svůj vliv? -- Společenská hnutí -- Nová společenská hnutí Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- CAST 4 -- Mechanismus vládnutí -- 15 Ústavy, právo, soudy a soudci -- Ústavy -- Klasifikace ústav -- K čemu slouží ústava? -- Udílení pravomocí -- Stanovení hodnot a cílů -- Zajišťování stability vlády -- Obrana svobody -- Legitimizace režimů Záleží na ústavách? -- Právo -- Právo, morálka a politika -- Soudy a soudci -- Jsou soudci političtí? Tvoří soudci politiku? -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 16 Shromáždění -- Úloha shromáždění -- Parlamentní a prezidentské systémy Různé funkce shromáždění -- Přijímání zákonů -- Reprezentace -- Kontrola -- Výběr a příprava talentů Legitimizace -- Struktura shromáždění -- Jedna komora, nebo dvě? Systémy výborů -- Čím se mohou shromáždění vykázat? -- Tvoří shromáždění politiku? -- Proč klesá význam
shromáždění? -- Disciplinované politické strany -- „Velký" stát -- Nedostatek vůdcovství -- Moc zájmových skupin a médií Jsou shromáždění na vzestupu? -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 17 Politické exekutivy -- Úloha exekutivy -- Kdo je kdo v exekutivě? -- Různé funkce politických exekutiv Ceremoniální funkce Vedoucí úloha při tvorbě politik Každodenní politické vedení Řízení byrokracie Reagování na krize -- Moc v exekutivě: kdo velí? -- Prezidenti -- Premiéři -- Kabinety -- Politika vůdcovství -- Různé teorie vůdcovství Různé vůdcovské styly -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 18 Byrokracie -- Různé teorie byrokracie -- Model racionální správy Model mocenského bloku Model nadměrné nabídky byrokracie -- Úloha byrokracií -- Různé funkce byrokracií Vykonávání správy Poskytování politických -- Artikulování zájmů Udržování politické stability Organizace byrokracií -- Moc byrokracie: vymkla se kontrole? -- Zdroje moci byrokracie Jak lze kontrolovat byrokraty? Politická odpovědnost Zpolitizování Alternativní byrokracie -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- 19 Armáda a policie -- Armáda a politika -- Úloha armády -- Nástroj válčení -- Záruka vnitřního pořádku -- Zájmová skupina -- Alternativa civilní vlády Kontrola nad armádou Kdy se armáda chápe moci? -- Policie a politika -- Různé úlohy policie -- Zajišťování
veřejného pořádku Plnění politických úkolů Policejní státy -- Politická kontrola a odpovědnost -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- Politická opatření a jejich provádění -- 20 Proces tvorby politiky a výkonnost systému -- Proces tvorby a realizace politiky -- Různé teorie rozhodování Modely racionálního aktéra Inkrementalistické modely Modely byrokratické organizace Modely systému názorů -- Jednotlivá stadia procesu tvorby politiky Iniciace Formulace Implementace Evaluace -- Výkonnost systému -- Udržování stability Zajišťování materiálního blahobytu Posilování občanské sounáležitosti Prohlubování demokracie -- Shrnutí -- Otázky k diskusi Doporučená literatura -- Slovník politologických termínů Bibliografie
(OCoLC)294934774
cnb001815175

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC