Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2001
xxiii, 667 s.

objednat
ISBN 80-7179-519-4 (váz.)
Komentované zákony
Česko. Notářský řád (1992)
Obsahuje předmluvy, rejstříky (notářský řád, občanský soudní řád), údaje o autorech
Notářství - předpisy právní - Česko - texty a komentáře
Řízení o dědictví - předpisy právní - Česko - texty a komentáře
000069044
Obsah // Předmluva k 1. vydání... Vil // Předmluva k 2. vydání... XI // Seznam použitých zkratek... XIX // 1. Notářské předpisy // A. Notářský řád - komentář... 3 // Část první. Základní ustanovení (§ 1 až 6)... 3 // Část druhá. Notář (§ 7 až 28)... 31 // Oddíl první. Notář a notářský úřad (§ 7 až 13)... 31 // Oddíl druhý. Zástupce a náhradník notáře (§ 14 až 16)... 49 // Oddíl třetí. Pracovníci notáře (§ 17 až 28)... 54 // Notářský koncipient (§ 17 až 20)... 54 // Notářský kandidát (§21 až 26)... 59 // Ustanovení společná (§ 27 až 28)... 65 // Část třetí. Notářská samospráva (§ 29 až 44)... 67 // Oddíl první. Notářská komora (§ 29 až 34)... 67 // Oddíl druhý. Notářská komora České republiky (§ 35 až 41).. 77 // Oddíl třetí. Společná ustanovení (§ 42 až 44)... 92 // Část čtvrtá. Dohled a kárné řízení (§ 45 až 51 )... 97 // Část pátá. Obecná ustanovení o notářské činnosti a o poskytování právní pomoci (§ 52 až 61)... 111 // Část šestá. Zvláštní ustanovení o notářské činnosti (§ 62 až 94)... 137 Oddíl první. Sepisování notářských zápisů o právních úkonech (§62 až 71)... 137 // Oddíl druhý. Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti (§ 71a až 71c)... 164 // Obsah // Oddíl třetí. Osvědčování právně významných skutečností a prohlášení (§ 72 až 80)... 168 // Oddíl čtvrtý. Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby (§ 80a až 80f)... 199 // Oddíl pátý. Úschovy (§81 až 89)... 215 // Oddíl šestý. Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů a potvrzení (§90 až 94)... 238 // Část sedmá. Manipulace se spisy a notářskými zápisy a jejich úschova (§ 95 až 105) ... 243 // Část osmá. Odměna notáře (§106 až 109)... 253 // Část devátá. Přechodná a závěrečná ustanovení (§ 110 až 116).//
Přechodná ustanovení k zák. č. 30/2000 Sb... 264 // B. Kancelářský řád (notářský) s poznámkami... 267 // C. Předpisy o odměňování notářů // 1. Notářský tarif-vyhl. ě. 196/2001 Sb... 313 // 2. Advokátní tarif - vyhláška č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů... 323 // 3. Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení ... 331 // D. Vnitřní předpisy Notářské komory ČR // 1. Organizační řád Notářské komory ČR a notářských komor... 337 // 2. Předpis Notářské komory ČR, kterým se stanoví postup při vedení, správě a provozu Centrální evidence závětí... 349 // 3. Kárný řád... 355 // 4. Konkurzní řád... 363 // 5. Volební řád orgánů notářské samosprávy... 369 // 6. Zkušební řád... 373 // E. Výběr z usnesení prezidia Notářské komory ČR 1993 až 2001 ...379 // F. Výběr judikatury ve vztahu ? činnosti notáře... 399 // Obsah // II. Soudní předpisy // A. Občanský soudní řád (výňatek) - komentář // Hlava pátá. Zvláštní ustanovení... 427 // Řízení o dědictví (§ 175a až 175z)... 427 // Činnost notářů v řízení o dědictví (§ I75za až 175zd)... 543 //
Přechodná ustanovení... 550 // B. Prováděcí a vnitřní předpisy k občanskému soudnímu řádu // 1. Jednací řád pro okresní a krajské soudy - vyhl. č. 37/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů... 553 // 2. Vnitřní kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy -Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. 3. 1998, č. j. 1100/98-OOD, ve znění pozdějších předpisů... 579 // III. Související daňové předpisy // 1. Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů... 627 // 2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (výňatek)... 647 // Věcný rejstřík (notářský řád)... 661 // Věcný rejstřík (občanský soudní řád)... 665
(OCoLC)50341898
cnb001028975

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC