Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:50x 
BK
Olomouc : Votobia, 1994

objednat
ISBN 80-85619-94-6
000069938
Rekat.
Čeho chceme dosáhnout // Koncepce této knihy a její použití ...5 // K čemu filosofie? ...7 // Předsudky ...9 // Každodenní vědomí a filosofie ...11 // Filosofie - objasnění a vymezení pojmu ...13 // Filosofické otázky a směry ...15 // Pravdivé a nepravdivé // Základní rysy teorie poznání a teorie vědy ...17 // Skutečnost a pravda ...19 // Člověk se může mýlit ...19 // Přístupy ke skutečnosti ...20 // O mýtech a pověstech ...20 // Duch z jeskyně ...22 // Obskurní realisté ...23 // Jistota v myšlení: racionalismus ...23 // Váha zkušenosti: empirismus ...24 // Ze dvou udělej jedno: transcendentálni teorie poznání ...25 // Co je pravda? ...27 // Korespondenční teorie pravdy ...27 // Koherenční teorie ...28 // Teorie konsenzu ...28 // Logické a logika ...30 // Požadavek logické řeči ...30 // Historický přehled: od logiky k logistice ...31 // Antika ...31 // Středověk ...31 // Novověk ...32 // Moderní logika ...32 // Základní pojmy a jednoduché logické operace ...33 // Logické zásady ...33 // Logické formy ...34 // Učení o metodách ...40 // Aspekty moderní logiky ...41 // Pravdivostní hodnoty a funktory ...41 // Kvantifikátory a predikáty ...44 // V čem je problém: možnosti a hranice formalizovaného myšlení ...46 // Znak a význam // Jazyk a teorie jazyka ...48 // O zvířecích a andělských jazycích ...48 // Znaky a znakové systémy ...49 // Jazyk a metajazyk ...50 // Řečové akty, řečové hry a životní formy ...51 // Analýza a struktura ...53 // Co je věda? // Základy teorie vědy ...i ...55 // Ideál vědy ...55 // Nástroje teorie vědy: o axiomech, hypotézách a metodách ...57 // Problémy a nevyřešené otázky ...61 // Problém indukce ...61 // Debata o verifikaci a falzifikaci ...62 // Trilema „barona Prášila“ ...62 // „Hermeneutický kruh“ ...63 // Teorie vědy v úloze kritiky vědy ...64 // Dobro a zlo //
Základní otázky filosofie morálky ...67 // Co máme dělat? ...69 // O nutnosti rozhodování ...69 // Negativní zpověď ...69 // Mravnost a nemravnost ...70 // Náboženská a filosofická etika ...75 // Otázky, otázky, otázky ...76 // Etika v technologickém věku ...78 // Svoboda a morálka ...80 // Nakolik je_ člověk svobodný? ...80 // Svoboda a nutnost ...82 // Deterministé ...82 // Indeterministé ...83 // Nerozhodní ...83 // Skeptik ...84 // Svoboda a zodpovědnost ...86 // Filosofie současného umění ...109 // Páni a rabi // O smyslu dějin // Dějiny a události - historie a historky // Co jsou dějiny? // Dějinné síly // O smyslu dějin // Historický materialismus Konec dějin? // Náhoda a nutnost // Úvod do přírodní filosofie // Otázka přírody // Příroda v proměně // Přírodní filosofie dnes // Kosmologické otázky // Co je materie // Evoluce života // Příroda a člověk // Profánní a svaté // Filosoficky o Bohu a vědě ...139 // Náboženství - pouze slovo? ...140 // Filosofie a náboženství - znepřátelené sestry ...142 // Filosofická vymezení náboženství ...142 // Proč máme chtít byt dobři // Morální normy a jejich zdůvodnění // Prostředky a účely // O kategorickém imperativu a jiných imperativech, // Pokusy o teleologické zdůvodnění neboli: světí účel prostředek? Deontologické pokusy o zdůvodnění neboli: podle nej lepšího vědomí a svědomí // Ošklivé a krásné // Úvod do filosofie umění // Co znamená „estetický“ // Estetická zkušenost neboli zacházení se smysly // Umění a pravda // Umění a společnost // Původ a kořeny umění // Malá stylistika // Poměr v proměně // Otázky, dogmata, problémy // Náboženství v napětí důkazu a kritiky // „Bůh je mrtev“ - náboženství v krizi legitimity // Důkazy Boha // Ateistické kritiky náboženství //
K problematice modemy: ztráta náboženství a sekularizace // Věk nihilismu? // Návrat transcendence: nové mýty - nová religiozita? // Moc a právo // Aspekty právní a sociální filosofie // Moc a právo ...157 // Přirozené právo, stát a lidská důstojnost ...158 // Pozitivní právo ...161 // Spravedlnost ...163 // Sociální utopie ...164 // Zločin a trest ...166 // Společnost v proměně ...169 // Přirozené a umrlé // Otázka podstaty člověka ...170 // k čemu obraz člověka ...171 // Výchova a obraz člověka ...172 // Definice člověka ...173 // k vymezení člověka a zvířete ...175 // Člověk jako přírodní a kulturní bytost // Jednání - kultura - excentricita ...177 // Práce - zespolečenštění - odcizení ...178 // Instituce ...179 // Tělo a duch ...I80 // Muž a žena: člověk jako pohlavní bytost // Člověk a smrt ...183 // Člověk v krizi ...185 // Hluboká studna minulosti // Filosofie a její dějiny // Proč dějiny filosofie // Paradigmata evropského myšlení // Ontologické paradigma // Mentalistické paradigma // Lingvistické paradigma // Přehled // Filosofie jako dějiny pojmů - na příkladu dialektiky // Dialektika v antice ...194 // Dialektika ve středověku ...195 // Dialektika v novověku ...195 // Filosofie a dějiny ...196 // Texty // Texty k úvodu // Wolfgang Schadewaldl: k pojmu filosofie ...200 // Giorgio Colli: Filosofie a moudrost ...202 // Wilhelm Weischedel: Sokrates aneb Pohoršující tázání ...203 // Immanuel Kaní: Pojem filosofie vůbec ...204 // Aristoteles: Filosofie jako věda ...205 // Theodor W. Adorno: Zvláštní druh filosofické zkušenosti ...205 // Ernst Bloch: Nouze učí myslet ...207 // Odo Marquard: Kompetence ke kompenzaci inkompetence? ...209 // Texty k teorii poznání // Platon: Vzdělání a pravda (Podobenství o jeskyni) ...212 // René Descartes: Myslím, tedy jsem ...214 // Francis Bacon: Idoly ...215
// Immanuel Kant: Kopernikánský obrat v teorii poznání ...217 // Texty k logice // Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Dialektika pojmu ...219 // Ludwig Wittgenstein: Logika a svět ...220 // Gottlob Frege: O smyslu a významu ...222 // Franz von Kutschera: Význam logiky ...224 // Bruno Freytag-Löringhof: Co jsou soudy ...225 // Ernst Tugendhadt / Ursula Wolfová: Pojmy, ideje, univerzálie ...227 // Arno Bammé: Člověk a computer ...228 // Eike von Savigny: Logická cvičení ...230 // Texty k filosofii jazyka // Wilhelm Humboldt: O jazyku ...234 // Arthur Schopenhauer: O jazyku a slovech ...235 // Ludwig Wittgenstein: Řečové hry ...236 // Benjamin Lee Whorf: Lingvistický princip relativity ...237 // John L. Austin: Performativní výroky ...239 // Texty k teorii vědy // Karl R. Popper: Kritika poznání ...243 // Gerhard Frey: Indukční postup ...245 // Hans Georg Gadamer: Co je hermeneutika ...246 // Paul Feyerabend: Poznání pro svobodné lidi ...248 // Texty k etice // Epikuros: Umčni požitku ...250 // Aristoteles: Štěstí jakožto dobrý život ...252 // Arthur Schopenhauer: Mohu chtít, co chci? ...255 // Friedrich Nietzsche: Údajný boj motivů ...256 // Friedrich Nietzsche: Proměny a nadčlověk ...257 // Jean-Paul Sartre: Minulost a přítomnost ...259 // Immanuel Kant: Rozumové zdůvodnění morálky ...262 // John Stuart Mill: Utilitaristické ospravedlnění morálky ...268 // Karl Otto Apel: Apriori komunikativního společenství ...269 // Hans Jonas: Mravní svéprávnost přírody? ...271 // Kurt Bayertz: Gen-etický Subjektivismus ...273 // Texty k estetice // Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, // Friedrich Hölderlin: Nejstarší systémový program německého idealismu ...274 // Immanuel Kant: O soudu vkusu ...275 // Immanuel Kant: Krásné umění je umění génia ...276 //
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Uměle krásné a přirozeně krásné ...277 // Friedrich Nietzsche: Opojení a krása ...278 // Charles Baudelaire: Chvalořcč na šminku ...279 // Walter Benjamin: Aura uměleckého díla ...281 // Georg Lukács: Umění a objektivní pravda ...283 // Theodor W Adorno: Reflexe o umění a filosofii ...284 // Texty k filosofii dějin // Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Páni a rabi ...286 // Karl Marx: Bytí určuje vědomí ...288 // Friedrich Nietzsche: Člověk - zvíře s minulostí ...289 // Theodor Lessing: Dějiny lidstva - nesmyslné hromadění zločinů ...291 // Günther Anders: Teze k atomovému věku ...293 // Texty k filosofii přírody // Isaac Newton: Pravidla ke zkoumání přírody ...295 // Julien Ojfray de La Mettrie: Člověk stroj ...296 // Friedrich Wilhelm Joseph Schelling: Návrh idealistické přírodní filosofie ...297 // Novalis: Dialog o přírodě ...300 // Arthur Kostier: Člověk - zbloudilý běžec evoluce ...302 // Carl Friedrich von Weizsäcker: Filosofický problém kybernetiky ...303 // Gerhard Vollmer: Biologická a kulturní evoluce ...305 // Texty k filosofii náboženství // Mircea Eliade: Co je náboženské ...308 // Anselm z Canterbury: Ontologický důkaz Boha ...310 // Leszek Kolakowski: Ke kritice Anseima z Canterbury ...311 // Ludwig Feuerbach: Bůh - projekce člověka ...313 // Karl Marx: Náboženství - opium lidu ...315 // Friedrich Nietzsche: Bůh je mrtev ...316 // Ludwig Wittgenstein: Věřit v poslední soud? ...317 // Günther Anders: Antikvovanost smyslu: Exkurs o „pro“ ...318 // Odo Marquard: Návrat osudu ...319 // Texty k právní, sociální a politické filosofii // Platon: Řeč Thrasymachova o výhodnosti nespravedlnosti ...322 // Aristoteles: Barbaři jsou od přirozenosti otroci ...323 // Thomas Hobbes: Člověk člověku vlkem ...324 // Prohlášení lidských a občanských práv ...327 //
Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Mravnost a právo ...329 // Max Weber: Moc a panství ...330 // Umberto Eco: Dialog o trestu smrti ...332 // Texty k antropologii // Voltaire: Rozhovor mezi divochem a bakalářem ...336 // Immanuel Kant: Nutnost výchovy ...337 // Henri Bergson: Komično jako zvláštnost člověka ...339 // Max Scheler: Zvláštní postavení člověka ...341 // Karl Marx: Člověk a práce ...343 // Arnold Gehlen: Člověk, bytost s nedostatky ...344 // Martin Heidegger: Úzkost ...345 // Karl Lowith: Člověk a distance ...347 // Helmuth Plessner: Výrazový charakter smíchu a pláče ...348 // Hannah Arendtová: Vita activa a condition humaine ...351 // Thomas Macho: Co je smrt? ...353 // Texty k dějinám filosofie // Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Filosofie jako myšlenka své doby ...354 // Theodor W. Adorno: Proměna filosofických pojmů ...356 // Peter Sloterdijk: Diogenova moudrost ...357 // Stručný slovníček filosofických pojmů ...359 // Slovníček filosofu ...370 // Přehledné schéma dějin filosofie // 376

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC