Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Krystal OP, 2005
247 s.

ISBN 80-85929-71-6 (brož.)
Aquinata ; sv. 4
latina
Přeloženo z latiny
Obsahuje bibliografické odkazy, poznámky pod čarou
Bibliografie: s. [246]
Láska - hledisko křesťanské - stati
Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274 - láska - názory - texty a komentáře
000070176
OBSAH // Tomáš Akvinský o lásce // Fenomenologický popis a ontologická analýza... 9 // Láska ve struktuře lidské činnosti...10 // Definice lásky...11 // Základní principy Tomášovy teorie lásky... 12 // Analýza tzv. jednoduché lásky...14 // Analýza tzv. úplné lásky... 16 // Láska - cítení a chtění...18 // Velikost lásky... 23 // Přirozená láska...24 // Přirozená láska k Bohu ...33 // Problém čisté lásky...34 // Schéma životních činností člověka...36 // Poznámky k textu... 38 // TEOLOGICKÁ SUMA // III, OTÁZKY 22-29 // OTÁZKA 22: O SUBJEKTU VÁŠNÍ DUŠE // Článek první: Zda je v duši nějaká vášeň...40 // Článek druhý: Zda vášeň je více v části snaživé než v části poznávací...43 // Článek třetí: Zda vášeň je více ve smyslové snaživosti než v rozumové // snaživosti, zvané vůle... 45 // OTÁZKA 23: O VZÁJEMNÉ ODLIŠNOSTI VÁŠNÍ // Článek první: Zda se vášně dychtivosti liší od vášní vznětlivosti...48 // Článek druhý: Zda protikladnost vášní vznětlivosti se zakládá na protikladu // dobra a zla...50 // Článek třetí: Zda existuje nějaká vášeň duše nemající opak...52 // Článek čtvrtý: Zda existují v téže schopnosti vášně druhově odlišné, // jež nejsou navzájem protikladné...53 // OTÁZKA 24: O DOBRU A ZLU VE VÁŠNÍCH DUŠE // Článek první: Zda se ve vášních duše nalézá mravní dobro a zlo...56 // Článek druhý: Zda každá vášeň
duše je mravně špatná... 57 // Článek třetí: Zda vášeň zvětšuje nebo zmenšuje dobrotu či špatnost skutku ... 59 Článek čtvrtý: Zda některá vášeň duše je sama sebou dobrá nebo špatná...61 // 4 // Obsah // OTÁZKA 25: O VZÁJEMNÉM VZTAHU VÁŠNÍ // Článek první: Zda vášně vznětlivosti předcházejí vášně dychtivosti, // nebo naopak...64 // Článek druhý: Zda láska je první z vášní dychtivosti...66 // Článek třetí: Zda naděje je první z vášní vznětlivosti...67 // Článek čtvrtý: Zda hlavní vášně jsou radost, smutek, naděje a strach...69 // OTÁZKA 26: O VÁŠNÍCH DUŠE JEDNOTLIVĚ, A NEJPRVE O LÁSCE // Článek první: Zda láska je v dychtivosti... 72 // Článek druhý: Zda láska je vášeň...74 // Článek třetí: Zda láska je totéž co rozmyslná láska...75 // Článek čtvrtý: Zda láska se vhodně dělí na lásku přátelskou a na lásku // žádostivou...77 // OTÁZKA 27: O PŘÍČINĚ LÁSKY // Článek první: Zda dobro je jedinou příčinou lásky... 80 // Článek druhý: Zda poznání je příčinou lásky...81 // Článek třetí: Zda podobnost je příčinou lásky...83 // Článek čtvrtý: Zda některá jiná vášeň duše je příčinou lásky...85 // OTÁZKA 28: O ÚČINCÍCH LÁSKY // Článek první: Zda jednota je účinkem lásky... 87 // Článek druhý: Zda vzájemné přebývání je účinkem lásky...89 // Článek třetí: Zda vytržení je účinkem lásky...91 // Článek
čtvrtý: Zda horlení je účinkem lásky...92 // Článek pátý: Zda láska je vášeň zraňující milujícího...94 // Článek šestý: Zda láska je příčinou všeho, co milující koná...96 // OTÁZKA 29: O NENÁVISTI // Článek první: Zda příčinou a předmětem nenávisti je zlo... 98 // Článek druhý: Zda nenávist má příčinu v lásce...99 // Článek třetí: Zda nenávist je silnější než láska...101 // Článek čtvrtý: Zda někdo může nenávidět sám sebe...102 // Článek pátý: Zda někdo může nenávidět pravdu... 103 // Článek šestý: Zda něco může být v nenávisti všeobecně...105 // STII-II, OTÁZKY 23-28,44 Otázka 23: O LÁSCE O SOBĚ // Článek první: Zda láska je přátelství... 108 // Článek druhý: Zda láska je něco stvořeného v duši... 110 // Článek třetí: Zda láska je ctnost...113 // Článek čtvrtý: Zda láska je zvláštní ctnost... 115 // Článek pátý: Zda láska je jedna ctnost... 116 // Obsah // 5 // Článek šestý: Zda láska je nej vznešenější ze všech ctností... 117 // Článek sedmý: Zda bez lásky může být nějaká pravá ctnost...119 // Článek osmý: Zda láska je forma ctností... 121 // Otázka 24: O SUBJEKTU LÁSKY // Článek první: Zda subjektem lásky je vůle...123 // Článek druhý: Zda láska je do nás vlévána...124 // Článek třetí: Zda láska je vlévána podle přirozených dispozic... 126 // Článek čtvrtý: Zda láska může růst... 127 // Článek
pátý: Zda se láska zvětšuje přidáváním...129 // Článek šestý: Zda láska se zvětšuje každým úkonem lásky...132 // Článek sedmý: Zda se láska zvětšuje do nekonečna... 133 // Článek osmý: Zda láska v tomto životě může být dokonalá... 135 // Článek devátý: Zda se vhodně rozlišují tři stupně lásky: začínající, // postupující a dokonalá...136 // Článek desátý: Zda láska se může zmenšovat...138 // Článek jedenáctý: Zda lze ztratit lásku jednou získanou...140 // Článek dvanáctý: Zda láska se ztrácí jedním úkonem těžkého hříchu 142 // Otázka 25: O PŘEDMĚTU LÁSKY // Článek první: Zda milování lásky charitas se zastavuje v Bohu, // nebo zahrnuje také bližního... 146 // Článek druhý: Zda se má z lásky milovat láska... 148 // Článek třetí: Zda se mají z lásky milovat také nerozumní tvorové... 149 // Článek čtvrtý: Zda člověk má z lásky milovat sám sebe... 150 // Článek pátý: Zda člověk má z lásky milovat své tělo... 152 // Článek šestý: Zda se mají z lásky milovat hříšníci... 153 // Článek sedmý: Zda hříšníci milují sami sebe...155 // Článek osmý: Zda k lásce nutně patří milovat nepřátele...157 // Článek devátý: Zda je nutné ke spáse projevovat nepříteli lásku vnějšími // projevy a skutky... 158 // Článek desátý: Zda se mají z lásky milovat andělé... 159 // Článek jedenáctý: Zda máme z lásky milovat démony...
160 // Článek dvanáctý: Zda to, co se má z lásky milovat, se vhodně vypočítává // jako čtvero: Bůh, bližní, naše tělo a my sami... 162 // Otázka 26: O ŘÁDU LÁSKY // Článek první: Zda je v lásce řád...165 // Článek druhý: Zda se má milovat více Bůh než bližní... 166 // Článek třetí: Zda člověk má z lásky milovat více Boha než sám sebe... 168 // Článek čtvrtý: Zda člověk má z lásky milovat více sebe než bližního...169 // Článek pátý: Zda člověk má milovat více bližního než vlastní tělo...171 // Článek šestý: Zda se má jeden bližní milovat více než druhý...172 // 6 // Obsah // Článek sedmý: Zda máme milovat více ty, kteří jsou lepší, než ty, kteří jsou // s námi více spojeni... 173 // Článek osmý: Zda se má více milovat ten, kdo je s námi více spojen // tělesným původem... 176 // Článek devátý: Zda člověk má z lásky milovat více své děti než otce... 177 // Článek desátý: Zda člověk má více milovat matku než otce... 178 // Článek jedenáctý: Zda člověk má milovat více manželku než otce a matku ... 180 Článek dvanáctý: Zda člověk má milovat více svého dobrodince než toho, // komu prokazuje dobro...181 // Článek třináctý: Zda řád lásky zůstává ve vlasti...183 // Otázka 27: O HLAVNÍM ÚKONU LÁSKY, JÍMŽ JE MILOVÁNÍ // Článek první: Zda lásce je více vlastní být milován než milovat...186 // Článek druhý: Zda milování
jako úkon lásky je totéž co přízeň... 188 // Článek třetí: Zda Bůh má být z lásky milován sám pro sebe...189 // Článek čtvrtý: Zda Bůh může být v tomto životě bezprostředně milován 191 // Článek pátý: Zda Bůh může být úplně milován... 193 // Článek šestý: Zda v milování Boha má být nějaký způsob... 194 // Článek sedmý: Zda je záslužnější milovat nepřítele než přítele... 196 // Článek osmý: Zda je záslužnější milovat bližního než milovat Boha... 197 // Otázka 28: O RADOSTI // Článek první: Zda radost v nás je účinkem lásky...200 // Článek druhý: Zda k duchovní radosti, jejíž příčinou je láska, je přimíšen // smutek... 201 // Článek třetí: Zda duchovní radost, jejíž příčinou je láska, může v nás být // v plnosti... 203 // Článek čtvrtý: Zda radost je ctnost...204 // Otázka 44: O PŘIKÁZÁNÍCH LÁSKY // Článek první: Zda se má dávat nějaké přikázání o lásce...207 // Článek druhý: Zda o lásce měla být dána dvě přikázání...209 // Článek třetí: Zda stačí dvě přikázání lásky...210 // Článek čtvrtý: Zda se vhodně přikazuje milovat Boha z celého srdce...211 // Článek pátý: Zda se v přikázání vhodně připojuje „a celou svou duší // a celou svou silou“...213 // Článek šestý: Zda přikázání o lásce k Bohu lze plnit v tomto životě...214 // Článek sedmý: Zda je vhodně dáno přikázání o lásce k bližnímu...216
// Článek osmý: Zda pod přikázání spadá řád lásky...217 // Obsah // 7 // ST I .OTÁZKY 20,21,60 Otázka 20: O BOŽÍ LÁSCE // Článek první: Zda je v Bohu láska...220 // Článek druhý: Zda Bůh miluje všechny věci...222 // Článek třetí: Zda Bůh miluje všechny věci stejně...224 // Článek čtvrtý: Zda Bůh vždy více miluje to, co je lepší... 225 // Otázka 21:0 BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ // Článek první: Zda je v Bohu spravedlnost...229 // Článek druhý: Zda Boží spravedlnost je pravda...231 // Článek třetí: Zda je v Bohu milosrdenství...232 // Článek čtvrtý: Zda ve všech Božích dílech je milosrdenství i spravedlnost 233 // Otázka 60: O LÁSCE NEBOLI MILOVÁNÍ ANDĚLŮ // Článek první: Zda je v andělích přirozená láska neboli přirozené milování... 236 // Článek druhý: Zda je v andělích milování vzbuzené volbou...238 // Článek třetí: Zda anděl miluje sám sebe přirozeným milováním // i milováním vzbuzeným volbou...240 // Článek čtvrtý: Zda jeden anděl miluje přirozeným milováním druhého anděla // jako sám sebe...241 // Článek pátý: Zda anděl přirozeným milováním miluje Boha více než sebe ... 243 // Citovaná literatura... 246 // Seznam zkratek titulů citovaných Tomášem Akvinským...246

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC