Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1997
234 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7169-556-4 (brož.)
Lex civium dux
Práva občanská - příručky
000071230
Obecná ustanovení // Co všechno najdeme v občanském zákoníku 13 // Občansko právní vztahy 14 // Výkon práv a povinností 16 // Ochrana práv 17 // Předběžný zákaz zásahu 18 // Sebeobrana 18 // Fyzické osoby 20 // Právní způsobilost 20 // Právní úkon 21 // Způsobilost nezletilých ? právním úkonům 23 // Zbavení nebo omezení právní způsobilosti 25 // Ochrana osobnosti 27 // Způsob ochrany 29 // Tisková oprava 30 // Smrt poškozeného 31 // Odpovědnost za škodu 31 // Právnické osoby 32 // Zřízení právnické osoby 33 // Právní úkony právnických osob 34 // Překročení oprávnění jednat za společnost 35 // Nadace 36 // Zájmová sdružení právnických osob 37 // Zastoupení 38 // Zákonné zastoupení 39 // Zastoupení na základě plné moci 40 // Plná moc 40 // Náležitosti plné moci 41 // Jednání zmocněnce 42 // Zánik plné moci 43 // Vzdání se práva odvolat plnou moc 44 // Důsledky odvolání plné moci 44 // Právní úkony 45 // Výklad projevu vůle 46 // Podmínky 48 // Náležitosti právních úkonů 49 // Neplatnost z důvodu nezpůsobilosti 50 // Neplatnost z důvodu obsahu 51 // Neplatnost pro nedosatek formy 51 // Částečná neplatnost 53 // Odporovatelnost 34 // Smlouvy 56 // Návrh na uzavření smlouvy 58 // Přijetí návrhu 59 // Okamžik uzavření smlouvy 60 // Písemná forma 61 // Podmíněná platnost smlouvy 62 // Odstoupení od smlouvy 62 // Omyl // Smlouva ve prospěch třetí osoby 63 // Smlouva o budoucí smlouvě 64 // Jiné smlouvy 65 // Promlčení a prekluze 66 // Promlčecí doba 67 // Promlčení u splátek 68 // Zvláštní úprava běhu promlčecí lhůty 69 // Běh promlčecí doby 70 // Neexistence promlčení 71 // Počítání času 71 // Domácnost 72 // Osoby blízké 73 // Věci 7? // Součásti věci 76 // Příslušenství věci 77 // Věcná práva // Vlastnické právo 78 // Právo vlastníka na ochranu 78 //
Omezení vlastnického práva 79 // Oplocení pozemku 80 // Vstup na sousední pozemek 81 // Zásahy do vlastnictví 83 // Držba 82 // Vydržení 84 // Nabývá vlastnictví 86 // Okamžik nabytí vlastnictví 86 // Ztracené věci 87 // Věci opuštěné a skryté 87 // Zpracování cizí věci 88 // Stavba na cizím pozemku 89 // Spoluvlastnictví 90 // Podílové spoluvlastnictví 91 // Rozhodování spoluvlastníků 92 // Převod spoluvlastnického podílu 93 // Zrušení spoluvlastnictví 94 // Zrušení spoluvlastnictví soudem 95 // Bezpodílové spoluvlastnictví 96 // Rozšíření nebo zúžení bezpodílové spoluvlastnictví manželů 99 Nakládání se společnými věcmi 100 // Návrh na uspokojení pohledávek 101 // Zánik bezpodílového spoluvlastnictví 102 // Podnikání za trvání manželství 103 // Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví 104 // Způsob vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví 106 // Zástavní právo 109 // Vznik zástavního práva 110 // Více zástavních práv 111 // Zástava cizí věci 111 // Povinnosti zástavce a zástavního věřitele 112 // Uspokojení pohledávky ze zástavy 114 // Zánik zástavního práva 114 // Podzástavní právo 115 // Věcná břemena 115 // Vznik věcného břemene 116 // Zánik věcného břemene 117 // Zadržovací právo 118 // Odpovědnost za škodu // Odpovědnost za škodu 118 // Obecná odpovědnost 119 // Odpovědnost právnických osob 119 // Škoda z provozní činnosti 119 // Odpovědnost za převzatou věc 120 // Odpovědnost za použití přístroje nebo technologie 121 // Odpovědnost nezletilého 122 // Škoda způsobená pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků 123 // Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům 124 // Odpovědnost za škodu provozovatele motorového vozidla 124 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech 125 //
Odpovědnost za odložené věci 126 // Pluralita škůdců 127 // Spoluúčast poškozeného 128 // Rozsah náhrady škody 128 // Způsob náhrady škody 129 // Odškodnění poškození na zdraví 129 // Náhrada při usmrcení 131 // Snížení náhrady soudem 131 // Odpovědnost za bezdůvodné obohacení // Bezdůvodné obohacení 132 // Plnění promlčeného dluhu 133 // Vydání bezdůvodného obohacení 133 // Dědění // Dědění 134 // Způsoby dědění 134 // Odmítnutá dědictví 135 // Neznámý dědic 136 // Dědická nezpůsobilost 137 // Vydědění 138 // Přechod dluhu 139 // Dědění ze zákona 140 // Dědění v 1. skupině 140 // Dědění ve 2. skupině 142 // Dědění ve 3. skupině 142 // Dědění ve 4. skupině 143 // Dědění ze závěti 143 // Vlastnoruční závěť 144 // Závěť se svědky 145 // Závěť s předčitatelem 145 // Notářský zápis 146 // Podmínky k závěti 146 // Ochrana neopominutelných dědiců 146 // Zrušení závěti 147 // Vypořádání dědictví 147 // Započtení daru 148 // Ochrana oprávněného dědice 149 // Závazkové právo // Závazkové právo 149 // Vznik závazku 150 // Obsah závazku 150 // Důvod závazku 151 // Odstoupení od smlouvy 151 // Střední jakost plnění 152 // Odpovědnost za vady věci 152 // Zjevné vady 153 // Věc, jak stojí a leží 153 // Uplatnění národku za vady u soudu 154 // Záruční lhůta 154 // Nakládání s vadnou věcí 154 // Uplatnění nároku u soudu 155 // Změna obsahu závazku 156 // Prodlení 156 // Společné závazky 157 // Společná práva 157 // Postoupení pohledávky 158 // Převzetí dluhu 160 // Poukázka 160 // Smluvní pokuta 161 // Ručení 162 // Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů 163 // Zánik závazku 164 // Splnění dluhu 164 // Volby způsobu plnění 165 // Plnění jinému 165 // Doba splnění dluhu 166 // Částečné plnění 167 // Ztráta výhody splátek 167 //
Místo plnění dluhu 168 // Úřední úschova 168 // Potvrzení o plnění dluhu I88 // Dohoda 169 // Prominutí dluhu 171 // Nemožnost plnění 171 // Uplynutí doby 172 // Smrt dlužníka nebo věřitele 172 // Započtení 173 // Nepřípustnost započtení 174 // Narovnání 174 // Kupní smlouva 175 // Nebezpečí zkázy I78 // Doba plnění 178 // Dodatečně zjištěné vady 176 // Lhůta ? uplatnění vad 177 // Prodej zboží v obchodě 178 // Prodej v obchodě na objednávku 178 // Přechod vlastnictví u zboží prodávaného v obchodě 179 // Jakost a množství u zboží prodávaného v obchodě 180 // Pravidla užívání věci 181 // Prodej zboží s vadami 182 // Vady věci prodané v obchodě 183 // Odstranění vady 184 // Neodstranitelné vady 185 // Uplatnění práv z odpovědnosti za vady 186 // Vedlejší ujednání při kupní smlouvě 187 // Výhrady vlastnictví 187 // Předkupní právo 188 // Právo zpětné koupě 190 // Směnná smlouva 191 // Darovací smlouva 191 // Smlouva o dílo 193 // Upozornění na vady 194 // Úpravy ceny díla 195 // Zhotovení věci na zakázku 196 // Smlouva o opravě nebo úpravě věci 197 // Půjčka, výpůjčka, nájem 198 // Smlouva půjčce 198 // Smlouva o výpůjčce 199 // Nájemní smlouva 199 // Nájemné 200 // Skončení nájmu 201 // Zrušení nájemní smlouvy 202 // Odstoupení od smlouvy 203 // Nájem bytu 203 // Vady pronajatého bytu 204 // Stavební úpravy bytu 205 // Společný nájem bytu manžely 206 // Přechod nájmu bytu 206 // Zánik nájmu bytu 208 // Vypovězení nájmu bytu 208 // Výměna bytu 209 // Príkazní smlouva, smlouva o obstarání věci, obstarání prodeje věci 210 // Smlouva o sdružení 211 // Sázka a hra 211 // Veřejná soutěž 212 // Veřejný příslib 213 // Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení 213 // Zákon o rodině // Předmět zákona o rodině 215 // Vznik manželství 215 //
Dohoda o příjmení 216 // Manželství nezlezletilých 217 // Rozvod manželství 217 // Rozvod a výchova dětí 218 // Styk s dítětem 219 // Změna příjmení po rozvodu 220 // Výchova dětí 221 // Omezení a zbavení rodičovských práv 222 // Svěření dítěte do výchovy jiného občana 223 // Umístění dítěte do ústavu 223 // Určování otcovství 224 // Manžel jako otec dítěte 224 // Souhlasné prohlášení rodičů 225 // Určení otcovství soudem 226 // Popření otcovství 226 // Osvojení 228 // Vzájemná vyživovácí povinnost rodičů a dětí 229 // Výše výživného 229 // Vyživovací povinnost dětí k rodičům 230 // Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými 231 // Vyživovací povinnost mezi manželi 231 // Příspěvek na výživu rozvedeného manžela 232 // Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce 233 // Změna poměrů u výživného 233 // Obecná ustanovení o stanovené výživného 233
(OCoLC)38152789
cnb000275112

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC