Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
206 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0238-X (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, předmluvu, úvod, rejstřík, údaje o autorech
Bibliografie na s. 200
Patologie onkologická - příručky odborné
000071312
Seznam používaných zkratek 9 // Předmluva 12 // Úvod 14 // 1 Biologie vzniku a růstu nádorů (Aleš Rejthar) 15 // 1.1 Obecná definice nádoru 16 // 1.2 Nádory nepravé - pseudotumory 18 // 1.2.1 Zánětlivé pseudotumory 18 // 1.2.2 Pseudotumorózní progresivní změny 19 // 1.2.3 Pseudotumorózní ukládání patologického materiálu 20 // 1.2.4 Cysty .: 20 // 1.2.4.1 Definice 20 // 1.2.4.2 Retenční cysta 21 // 1.2.4.3 Implantační cysta 21 // 1.2.4.4 Hyperplastická cysta 21 // 1.2.4.5 Fetální cysta 22 // 1.2.4.6 Parazitární cysta 22 // 1.2.4.7 Nádorová cysta 22 // 1.2.5 Pseudotumorózní poruchy embryonálního vývoje 22 // 1.3 Nádory pravé 24 // 1.3.1 Histologická skladba nádoru 24 // 1.3.1.1 Nádorové stroma 24 // 1.3.1.2 Nádorový parenchym 25 // 1.3.2 Šíření nádoru 28 // 1.3.2.1 Nádory benigní 29 // 1.3.2.2 Nádory maligní 29 // 1.3.2.3 Nádory potencionálně maligní a semimaligní 35 // 1.3.3 Nádorová multiplicita 35 // 1.3.4 Diferenciace nádorové buňky 36 // 1.3.5 Vlastnosti nádorové buňky 38 // 1.3.5.1 Vlastnosti detekované po explantaci buňky in vitro 38 // 1.3.5.2 Vlastnosti patrné a detekovatelné in vivo a ex vivo 41 // 1.3.6 Heterogenita nádorové buněčné populace 52 // 1.4 Preblastomatózní stavy 56 // 1.4.1 Pojem a definice 56 // 1.4.2 Rozdělení - klasifikace 56 // 1.4.2.1 Prekancerózy stacionární 57 // 1.4.2.2 Prekancerózy progredientní 57 // 1.4.2.3 Preinvazivní nádory 57 // 1.4.3 Benigní nádory a maligní zvrat 61 //
1.5 Patogeneze nádorového růstu 63 // 1.5.1 Formální patogeneze zhoubných nádorů 63 // 1.5.1.1 Patogeneze vzniku zhoubných nádorů 63 // 1.5.1.2 Patogeneze růstu zhoubných nádorů 65 // 1.5.2 Etiopatogeneze zhoubných nádorů 67 // 1.5.2.1 Karcinogeneze 67 // 1.5.2.2 Problém průkazu karcinogenity zevního prostředí 68 // 1.5.2.3 Chemické karcinogenní faktory 68 // 1.5.2.4 Fyzikální karcinogenní faktory 73 // 1.5.2.5 Biologické karcinogenní faktory 76 // 1.5.2.6 Karcinogenní faktory konštituční 84 // 1.6 Vztah nádoru a hostitele 91 // 1.6.1 Působení hostitele na nádor 91 // 1.6.1.1 Úroveň nádorové buněčné populace a místní regulace 91 // 1.6.1.2 Hormonální pozadí růstu nádoru 92 // 1.6.1.3 Imunitní reakce hostitele 93 // 1.6.2 Působení rostoucího nádoru na hostitele 96 // 1.6.2.1 Místní působení nádoru 96 // 1.6.2.2 Systémové působení nádoru 97 // 1.6.3 Příčiny smrti při nádorové chorobě 100 // 2 Molekulární biologie nádorů (Bořivoj Vojtěšek) T 105 // 2.1 Obecná charakteristika buněčného cyklu 106 // 2.1.1 Regulace buněčného cyklu 107 // 2.2 Apoptóza ; 110 // 2.2.1 Morfologické změny 110 // 2.2.2 Základní linie buněčné smrti apoptotického typu 111 // 2.2.2.1 Kaspázy 111 // 2.2.2.2 Apaf-1 - Faktor aktivující apoptotické proteázy 112 // 2.2.2.3 Bcl-2 113 // 2.3 Onkogeny a zhoubné bujení 116 // 2.3.1 Geny pro růstové faktory jako onkogeny 117 // 2.3.2 Geny pro receptory růstových faktorů jako onkogeny 117 // 2.3.3 Geny pro přenašeče signálů jako onkogeny 119 // 2.3.3.1 Onkogeny s aktivitou přenašečů signálu vázaných // na membránu 119 // 2.3.3.2 Cytoplazmatické přenašeče signálů jako onkogeny 120 // 2.3.4 Jaderné transkripční faktory jako onkogeny 121 // 2.3.5 Geny pro cykliny a cyklin-dependentní kinázy (cdk) jako onkogeny 122 // 2.3.6 Aktivace onkogenů 123 //
2.4 Antionkogeny-nádorově supresorické geny 126 // 2.4.1 Retinoblastomový (Rb) gen 127 // 2.4.2 p53 gen 129 // 2.4.3 BRCA-1 a BRCA-2 geny 131 // 2.4.4 AFC gen 132 // 2.4.5 NF-1 (neurofibromatosis type 1) a NF-2 (neurofibromatosis type 2) geny 132 // 2.4.6 WTI gen 133 // 2.4.7 VHL gen (Von Hippel-Lindau) 133 // 2.4.8 pl6 gen - inhibitor kinázy 4 (INK4) 133 // 2.4.9 Rodina genů kódujících glykoproteiny typu Cadherinů 133 // 2.4.10 DCC gen 134 // 2.4.11 Úloha antionkogenů u sporadických nádorů 134 // 2.4.12 Interakce mezi onkogeny a antionkogeny 134 // 2.5 Význam genů podílejících se na regulaci DNA reparace 137 // 2.6 Úloha telomer v procesu nádorové přeměny buňky 143 // 2.7 Mnohastupňový proces karcinogeneze 145 // 3 Klasifikace a systematika nádorů (Aleš Rejthar) 147 // 3.1 Morfologická diagnostika nádorů 148 // 3.1.1 Zařazení nádorů podle tkáňového původu - typing 148 // 3.1.1.1 Metodologie histogenetického zařazení 148 // 3.1.1.2 Tvorba názvosloví 152 // 3.1.2 Anatomický rozsah nádoru a stadium rozvoje nádorové // choroby - staging 153 // 3.1.3 Určení stupně malignity - grading 155 // 3.1.3.1 Diferenciace 155 // 3.1.3.2 Proliferační aktivita 156 // 3.1.4 Příklad-oplné klasifikace nádoru po kompletním úvodním // vyšetření 157 //
3.2 Obecná systematika nádorů 159 // 3.2.1 Nádory epiteliální 159 // 3.2.1.1 Benigní epiteliální nádory 160 // 3.2.1.2 Maligní epiteliální nádory - karcinomy 163 // 3.2.2 Nádory mezenchymální 171 // 3.2.2.1 Nádory fibroblastoidního původu 173 // 3.2.2.2 Nádory z endotelu a cévních tkání 174 // 3.2.2.3 Nádory ze svalové tkáně 175 // 3.2.2.4 Nádory z hematopoetické a lymforetikulární tkáně 176 // 3.2.2.5 Mezenchymální nádory nediferencované 182 // 3.2.3 Nádory neuroektodermové 182 // 3.2.3.1 Nádory oblasti centrálního nervového systému 183 // 3.2.3.2 Nádory periferního nervového systému 185 // 3.2.3.3 Patologické melanotické léze 187 // 3.2.4 Nádory smíšené 191 // 3.2.4.1 Smíšené nádory epiteliální 192 // 3.2.4.2 Smíšené nádory mezenchymální 193 // 3.2.4.3 Smíšené nádory mezenchymoepiteliální 194 // 3.2.5 Nádory germinální a teratomy 196 // Seznam doporučené všeobecné literatury 200 // Rejstřík // 201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC