Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.5) Půjčeno:21x 
BK
2., upravené a doplněné vyd.
Praha : FCC public, 2001
208 s. : il.

objednat
ISBN 80-901985-8-9 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, fotografie, grafy, diagramy, bibliografické citace
Energie - zdroje alternativní - výklady populární
000071573
Obsah // 1. Perspektivy energetických zdrojů třetího tisíciletí...10 // 1.1. Skleníkový jev a jeho příčiny...10 // 1.1.1. Oxid uhličitý...10 // 1.1.2. Metan...11 // 1.1.3. Oxidy dusíku...11 // 1.1.4. Freony...11 // 1.1.5. Ozón i...12 // 1.1.6. Termoemise...12 // 1.2. Energie uvolněná v důsledku civilizační činnosti...14 // 1.3. Ekologický přínos obnovitelných zdrojů energie...14 // 1.4. První systémy a komplexy energetických zdrojů...15 // 1.5. Vznik a rozvoj hysolárních technologií...17 // Literatura...19 // 2. Obnovitelné zdroje energie a podstata jejich využívání...20 // 2.1. Úvod...20 // 2.2. Sluneční energie...23 // 2.3. Zařízení používaná v pasivní sluneční energetice...26 // 2.3.1. Akumulační Trombeho stěna...26 // 2.3.2. Transparentní izolace...27 // 2.3.3. Výplně otvorů...28 // 2.3.4. Tepelná zrcadla...29 // 2.3.5. Inteligentní fasádní a stínící materiály...29 // 2.3.6. Historická poznámka ? pasivním slunečním zařízením...30 // 2.4. Hlavní prvky aktivních solárních systémů...30 // 2.4.1. Fototermický sběrač slunečního záření...30 // 2.4.2. Přímá přeměna...32 // 2.4.3. Ukládání energie...33 // 2.4.4. Změny teplotních úrovní akumulované energie - tepelné čerpadlo...34 // 2.4.5. Historický vývoj v aktivní sluneční energetice...35 // 2.5. Větrná energie...36 // Literatura...36 // 3. Fototermální přeměna slunečního záření...38 // 3.1. Sluneční záření -
zdroj života na Zemi...38 // 3.2. Nutnost vytápět obytné a pracovní prostory v klimatických podmínkách ČR ... 40 // 3.3. Možnosti snižování spotřeby paliv ? vytápění ? ? ohřevu vody // a zlepšování životního prostředí...41 // 3.3.1. Zdokonalená tepelná izolace stavby...42 // 3.3.2. Využití energetických zisků ze slunce přímo stavbou (pasivní sluneční // architektura) a vhodnou otopnou soustavou...45 // 3.3.3. Využití obnovitelných zdrojů energie tzv. aktivními systémy...46 // 5 // 4. Solární fotovoltaické systémy...50 // 4.1. Rozdělení fotovoltaických systémů...50 // 4.2. Základní polovodičové materiály pro solární články...54 // 4.3. Konstrukce solárních článků...57 // 4.4. Energetická rovnováha fotovoltaických systémů...59 // 4.5 Energetická rovnováha pro několik dnů jdoucích po sobě...62 // 4.6. Experimenty s využitím solární energie...64 // 5. Malé vodní elektrárny...69 // 5.1. Turbíny pro MVE...69 // 5.1.1. Situace v oblasti MVE...69 // 5.1.2. Vývoj a současný stav MVE...69 // 5.1.3. Vyráběné základní typy turbín...70 // 5.2. Elektrotechnická část malých vodních elektráren...80 // 5.2.1. Návrh generátoru...80 // 5.2.2. Vyvedení energie...85 // 5.2.3. Vlastní spotřeba MVE...86 // 5.2.4. Automatizace MVE...86 // 5.2.5. Ochranný a zabezpečovací systém...88 // 5.2.6. Provoz MVE...89 // 5.2.7. Závěr...89 // Literatura...90 // 6. Možnosti využití energie větru, větrné
elektrárny...91 // 6.1. Úvod...91 // 6.2. Vítr - přírodní energetický zdroj...92 // 6.3. Větrné motory a jejich rozdělení...95 // 6.4. Celková sestava větrného motoru...104 // 6.5. Stavební problémy...107 // 6.6. Ekonomické a legislativní problémy...107 // 6.7. Technická budoucnost větrné energetiky...108 // 6.8. Využívání větrné energie ve světě...109 // 6.9. Závěr...110 // Literatura...110 // 7. Tepelná čerpadla...111 // 7.1. Princip a činnost zařízení...111 // 7.2. Přehled systémů...112 // 7.3. Topný faktor...112 // 7.4. Použitelnost a využitelnost zařízení...113 // 7.5. Bivalentní provoz...114 // 7.6. Legislativa...115 // 7.7. Ekologie provozu...115 // Literatura...116 // e // 8. Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie...117 // 8.1. Úvod...117 // 8.2. Volba akumulátorové baterie ...118 // 8.3. Nabíjení akumulátorových baterií...118 // 8.3.1. Intervalové nabíjení Ni-Cd akumulátorových baterií [8.3], [8.4]...118 // 8.3.2. Intervalové nabíjení Ni-Fe akumulátorových baterií...122 // 8.4. Kontrola a výměna znehodnocených elektrolytů alkalických akumulátorů...122 // 8.5. Měření kapacity jednotlivých článků alkalických akumulátorových baterií..123 // 8.6. Druhotné použití Ni-Cd akumulátorů v systému se zdroji obnovitelných energií ..123 // 8.7. Zkušenosti ze sedmiletého provozu systému větrná elektrárna - Ni-Cd baterie // na ostrově Nelson v Antarktidě...124
// 8.8. Závěr...124 // Literatura...124 // 9. Experimentální ekologický nízkoenergetický dům...126 // 9.1. Úvod...126 // 9.2. Ekologické nízkoenergetické domy...127 // 9.2.1. Palm House firmy Andreas Messerli AG (Wetzikon, Švýcarsko)...127 // 9.2.2. Rodinné domy s nízkou spotřebou energie (Wádenswill, Švýcarsko)...128 // 9.2.3. Experimentální nízkoenergetický dům Fraunhoferova institutu (Freiburg, SRN) 128 // 9.3. Experimentální ekologický nízkoenergetický dům VUES Brno...129 // 9.3.1. Koncepce a cíl projektu...129 // 9.3.2. Stavební řešení Ekodomu...130 // 9.3.3. Nízkoenergetické technologie Ekodomu...130 // 9.3.4. Využití a provoz Ekodomu...135 // 9.4. Závěr...137 // Literatura...137 // 10. Využití biomasy ? energetickým účelům...139 // 10.1. Co je biomasa...139 // 10.2. Způsoby využití biomasy ? energetickým účelům...142 // 10.3. Biomasa využitelná ? energetickým účelům...142 // 10.4. Spalování biomasy...144 // 10.4.1.Spalování dřeva...145 // 10.4.2.Spalování dřevní štěpky...146 // 10.4.3.Spalování slámy...146 // 10.4.4. Spalování komunálních odpadů...146 // 10.5. Anaerobní fermentace vlhkých organických materiálů...147 // 10.6. Bionafta...159 // 10.7. Závěr...161 // Literatura...161 // 11. Ekonomika provozu obnovitelných zdrojů energie...162 // 11.1. Úvod...162 // 11.2. Komu a za jakých podmínek se vyplatí instalovat OZE?...162 // 11.3. Jak postupovat při ekonomickém propočtu?...164
// 7 // 11.4. Výpočet prosté ceny vyrobené energie, hrubého zisku a prosté návratnosti.164 // 11.5. Roční hospodaření investora...166 // 11.6. Příklad...168 // 11.7. Zvýhodňování provozovatelů OZE...169 // Literatura...*71 // 12. Legislaivní podmínky pro využívání obnovitelných zdrojů energie...172 // 12.1. Daňové diferenciace...172 // 12.1.1. Daň z příjmů...172 // 12.1.2. Daň z přidané hodnoty...173 // 12.1.3. Spotřební daň...173 // 12.1.4. Daň z nemovitostí...174 // 12.2. Environmentální poplatky...175 // 12.2.1. Poplatky za znečišťování ovzduší...175 // 12.2.2. Poplatky za ukládání odpadů na skládky...175 // 12.2.3. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního a lesního fondu...175 // 12.2.4. Platby spojené s těžbou nerostů...176 // 12.3. Povinnost vykupovat energii z obnovitelných zdrojů a povinnost // připojit zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie...176 // 12.4. Výkupní ceny energie z obnovitelných zdrojů...177 // 12.4.1. Regulace výkupních cen energie z obnovitelných zdrojů // v cenových předpisech...177 // 12.4.2. Dobrovolná dohoda o výkupních cenách energie z obnovitelných zdrojů...178 // 12.4.3. Dotování výkupních cen státem...179 // 12.5. Státní podpůrné programy...179 // 12.5.1. Koncepce státního programu podpory úspor energie a využívání // obnovitelných zdrojů...179 // 12.5.2. Státní program na podporu úspor energie a využití // obnovitelných
zdrojů pro rok 2000... 180 // 12.5.3. Předpokládaný další vývoj Státního programu na podporu // úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie...186 // 12.6. Dotace v energetice... 188 // 12.6.1. Ekonomické podmínky...188 // 12.6.2. Dotace v sektoru paliv a energií...188 // 12.6.3. Externí náklady...190 // 12.6.4. Shrnutí problematiky dotací...190 // 12.7. Mezinárodní úmluvy...191 // 12.7.1. Bílá kniha Komise Evropské unie ? obnovitelným zdrojům energie...191 // 12.7.2. Kjótský protokol Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu...192 // 12.7.3. Evropská energetická charta...192 // 12.7.4. Evropská iniciativa snižování energetické náročnosti... 192 // 12.8. Zahraniční přístupy ? podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie...193 // 12.8.1. Garantovaná minimální výkupní cena...193 // 12.8.2. Dotační programy...194 // 12.9. Další možnosti podpory v ČR...194 // 8 // 12.9.1. Daně z paliv a energie...194 // 12.9.2. Místní daně z kotlů na pevná paliva...195 // 12.9.3. Obchodovatelná emisní povolení...195 // 12.9.4. Jednoznačné vyřešení alternativních přístupů ? zajištění budoucí // spotřeby energie a zřízení nezávislého regulačního orgánu...195 // 12.9.5. Legislativní zakotvení přístupu třetích stran ? energetickým sítím...196 // 12.9.6. Úprava některých ustanovení daně z příjmů...169 // 12.10. Závěr... 196 // 13. Kdo je kdo v oboru obnovitelných zdrojů energie...197
// Biomasa... 197 // Kogenerace...198 // Malé vodní elektrárny...198 // Solární energie...199 // Tepelná čerpadla...201 // Větrná energie...202 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC