Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:108x 
BK
Praha : Linde nakladatelství, 2003
156 s.

ISBN 80-86131-44-0 (brož.)
Obsahuje předmluvu, přílohy, údaje o autorce a její fotografii
Bibliografie: s. 149-152
Děti - týrání a zneužívání - ochrana - příručky
000072037
Ochrana týraného a zneužívaného dítěte // Obsah // PŘEDMLUVA ... 11 // 1. Obecné aspekty jevu... 17 // 1.1. Vývoj postavení dítěte ve společnosti... 17 // i. 1. I. Obecně ... 17 // 1.1.2. Vývoj sociálně-právní ochrany dětí na našem území ... 18 // 1. 2. Definice jevu... 20 // 1.2. 1. Týrání ... 20 // 1.2. 1. 1. Tělesné týrání... 20 // 1.2. 1.2. Psychické týrání... 21 // 1. 2. 2. Sexuální zneužívání... 22 // 1. 2. 3. Zanedbávání ... 24 // 1. 2. 4. Zvláštní formy týrání a zneužívání... 26 // 1. 2. 5. Syndrom CAN, syndrom CSA... 26 // 2. Právní aspekty jevu ... 28 // 2. 1. Ústavní a mezinárodněprávní úprava ... 28 // 2. 1. 1. Ústavní normy... 28 // 2.1.2. Mezinárodněprávní normy; činnost mezinárodních organizací... 29 // 2. 2. Sociálně-právní ochrana dětí ve vztahu k dětem týraným, zneužívaným // a zanedbávaným ... 31 // 2.2.1. Úvod... 31 // 2. 2. 2. Případy oznamovací povinnosti, sdělování údajů pro potřeby // poskytnutí sociálně-právní ochrany dětí... 32 // 2. 2. 3. Právo dítěte požádat o pomoc ... 35 // 2. 2. 4. Pomoc dítěti v případech vážného ohrožení... 36 // 2. 2. 5. Poskytování sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami // a činnost komise pro sociálně-právní ochranu dětí... 37 // 2. 2. 6. Práva a povinnosti subjektů při poskytování sociálně-právní // ochrany dětí... 37 // 2. 2. 7. Vedení evidence a spisové dokumentace
orgány sociálně-právní // ochrany dětí... 38 // 2. 3. Trestněprávní úprava týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte... 39 // 2.3. 1. Trestný čin týrání svěřené osoby ... 39 // 2. 3. 2. Trestný čin pohlavního zneužívání... 42 // 2. 3. 3. Trestný čin znásilnění ... 46 // 2. 3. 4. Trestný čin vraždy... 47 // 2. 3. 5. Trestný čin zanedbání povinné výživy... 48 // 2. 3. 6. Trestný čin ohrožování mravní výchovy... 49 // 2. 3. 7. Trestný čin opuštění dítěte... 51 // 2. 3. 8. Trestný čin kuplířství... 52 // 7 // Ochrana týraného a zneužívaného dítěte // 2. 3. 9. Trestný čin ohrožování mravnosti ... 52 // 2. 3. 10. Trestný čin únosu ... 52 // 2. 3. 11. Trestný čin obchodování s dětmi ... 53 // 2. 3. 12. Trestný čin obchodování s lidmi za účelem pohlavního styku ... 53 // 2. 3. 13. Možné změny de lege ferenda u trestných činů postihující prípady týrání, zneužívání a zanedbávání; právní úprava postihující jednání // spočívající v tzv. domácím násilí... 54 // 2. 3. 14. Současná právní úprava postihující komerční sexuální zneužívání dětí // a návrhy de lege ferenda ... 57 // 2. 4. Přestupkový zákon a týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ... 58 // 2.4.1. Úvod... 58 // 2. 4. 2. Právní úprava před 1. 4. 2000 ... 59 // 2. 4. 3. Současná právní úprava... 59 // 2.4.4. Kolize zájmů v rámci přestupkového řízení...
61 // 2. 4. 5. Výkladové stanovisko ke skutkové podstatě přestupku... 61 // 3. Obecné kriminologické aspekty jevu... 62 // 3. I. Příčiny jevu ... 62 // 3. 2. Kategorie pachatelů trestných činů ohrožujících nezletilé děti ... 65 // 3.2. 1 Obecně ... 65 // 3. 2. 2. Pedofilní pachatelé ... 67 // 4. Reálný výskyt jevu ve společnosti ... 69 // 4. 1. Úvod ... 69 // 4. 2. Provedené orientační studie v České republice... 70 // 4. 2. I. Studie Dětského krizového centra a Ministerstva práce a sociálních věcí 70 // 4. 2. 2. Další provedené studie v České republice ... 70 // 4. 2. 3. Hlášení počtu ohrožených dětí jednotlivými resorty... 72 // 4. 3. Studie provedené v zahraničí... 72 // 5. Monitoring ohrožených dét! ... 74 // 5. 1. Obsah metodického doporučení... 74 // 5. 2. Experimentální ověření metodického doporučení k monitoringu dětí týraných, // zneužívaných a zanedbávaných ... 75 // 5. 3. Statistické výstupy z experimentálního ověření monitoringu... 76 // 5. 4. Závěr... 77 // 6. Možnosti odhalován! pRIpadú dét! týraných, zneužívaných // A ZANEDBÁVANÝCH... 78 // 6. 1. Odhalování případů ohrožených dětí orgány // sociálně-právní ochrany dětí... 78 // 6. 1. 1. Orgány sociálně-právní ochrany dětí ... 78 // 6. 1.2. Činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností ... 79 // 6. 1.3. Sociální práce; vzdělávání sociálních pracovníků... 80 // 6. 1.4.
Vytvoření systému pomoci ohroženým dětem v rámci // správního obvodu; prevence jevu... 82 // 8 // Ochrana týraného a zneužívaného dítěte // 6. 2. Odhalování případů ohrožených dětí pracovníky škol // a školských zařízení... 85 // 6.2.1. Úvod... 85 // 6. 2. 2. Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence výskytu jevu; // program předškolního vzdělávání; sexuální výchova ... 86 // 6. 2. 3. Právní normy upravující oprávnění a povinnosti pedagogů // ve vztahu k případu ohroženého dítěte... 88 // 6. 2. 4. Činnost zařízení výchovného poradenství ... 90 // 6. 3. Odhalování případů ohrožených dětí lékaři a dalšími // zdravotnickými pracovníky ... 91 // 6.3.1. Úvod... 91 // 6. 3. 2. Rozdělení tělesných poranění ... 93 // 6. 3. 3. Zachování povinné mlčenlivosti lékařů ve vztahu k týraným. // zneužívaným a zanedbávaným dětem... 97 // 6. 3. 4. Činnost orgánů činných v trestním řízení v případech týrání. // zneužívání a zanedbávání dětí a poskytnutí potřebné součinnosti // zdravotníky ...’... 100 // 6. 3. 5. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních // problémů ve vztahu k týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem // a statistické zjišťování v oboru praktický lékař pro děti a dorost 101 // 6. 3. 6. Preventivní prohlídky v oboru praktický lékař pro děti a dorost; // spolupráce zákonných zástupců
dítěte s praktickými lékaři pro děti a dorost... 102 // 7. Výslech dItěte orgAny Činnými v trestním řízen! ... 105 // 7. 1. Úvod ... 105 // 7. 2. Současná právní úprava výslechu nezletilých dětí mladších 15 let ... 105 // 7. 3. Specifika výpovědi dítěte; pravidla a podmínky pro výslech dítěte... 108 // 7. 4. Příprava dítěte na výslech orgány činnými v trestním řízení... 110 // 8. Postaven! dItěte jako poSkozenEho v trestním řízeni ... 112 // 8. 1. Úvod ... 112 // 8. 2. Práva a povinnosti poškozeného v průběhu trestního řízení // a uplatnění jeho práva na náhradu škody způsobenou trestným činem ... 113 // 8. 3. Současná právní úprava a možné změny de lege ferenda ... 123 // 9. NAslednä péCe o děti TÝRANÉ, ZNEUŽÍVANÉ A ZANEDBÁVANÉ... 125 // 9.1. Léčba akutních stavů, krizová intervence... 125 // 9. 2. Rozsáhlé šetření souvisejících okolností s případy týráného, // zneužíváného a zanedbáváného dítěte... 127 // 9. 3. Etapa dlouhodobého sledování dítěte a jeho rodiny; // komplexní podpora a pomoc definitivně upravit narušené // základní vztahy mezi členy rodinného systému ... 130 // 9 // Ochrana týraného a zneužívaného dítěte // ZAVÉR... 132 // Příloha č. 1 Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu ... 139 // Příloha č. 2 Experimentální ověření metodického doporučení k monitoringu dětí // týraných, zneužívaných
a zanedbávaných - podklady pro zpracování statistických výstupů uvedených v kapitole 5. 3... 140 // Příloha č. 3 Diagnostický systém potvrzující týrání dítěte... 143 // Příloha č. 4 Posouzení možného ohrožení dítěte týráním či zanedbáváním ... 146 // Příloha č. 5 Fotografie torna v nemocnici Sv. Ducha v Římě... 148 // Seznam základní literatury ... 149 // Seznam dalSI literatury ... 151 // Seznam zahraniční literatury ... 151 // Seznam právních pRedpisď ... 153 // Seznam judikatury ... 155 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC