Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:69x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2005
88 s. ; 22 cm

ISBN 80-7238-481-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii
Španělština - gramatika - příručky
000072081
Předmluva...5 // unidad 1 ...6 : Základy výslovnosti // Rod podstatných a přídavných jmen // Časování sloves SER, TRABAJAR, VIVIR // unidad 2 ...12 : Tvoření množného čísla podstatných a přídavných jmen / // Plural de nombres у adjetivos Přivlastňovací zájmena (nesamostatné tvary) / Los adjetivos posesivos Ukazovací zájmena / Los adjetivos demostrativos Pravidelná slovesa, přítomného času oznam, způsobu / // Verbos reguläres en presente de indicativo Užití podmětových (osobních) zájmen Předložky / Preposiciones: DE, EN Číslovky základní: 0-9 // unidad 3 ...16 : Člen určitý / Articulo determinado Přídavná jména / Adjetivos calificativos // Tázací výraz na množství: Kolik? / Preguntar por una cantidad: iCuánto? // Nepravidelná slovesa: ESTAR, TENER, PONER / Verbos irreguläres en presente // Slovesný zápor / Forma negativa del verbo // Užití slovesa ESTAR // Číslovky základní: 10-20 // Číslovky řadové: 1-10 // unidad 4 ...20 : Neurčitý člen / Articulo indeterminado // Rozdíl v užití sloves Hay / Está(n) / Contraste Hay / Está(n) // Nepravidelná slovesa IR, VENIR, SEGUIR, CERRAR, DAR Předložky a příslovce místa / Preposiciones у adverbios de lugar Číslovky základní: 20 - 1000 Udávání času // unidad 5 ...25 : I. Rozkazovací způsob kladný pravidelných sloves pro tykání a vykání v jednotném čísle / Imperativos reguläres (včetně sloves s hláskovou změnou) // II. Rozkazovací způsob kladný některých nepravidelných sloves pro tykání a vykání // v jednotném čísle / Algunos imperativos irreguläres Sloveso MtTRÁD(A), LÍBIT SE, CHUTNAT/ Verbo GUSTAR Nepravidelná slovesa QUERER, PODER, HACER //
unidad 6 ...30 : Přivlastňovací zájmena (nesamostatné tvary) / Los adjetivos posesivos // Časování sloves SALIR, VOLVER, EMPEZAR // Časování zvratných sloves / Verbos reflexivos // Užití předložek: A, DE, EN, CON // Opisné vazby s infinitivem // Dny v týdnu // Popis vzhledu a povahových vlastností // unidad 7 ...34 : Přídavná jména pro barvy. Rod a číslo / Adjetivos de color. Género у numero Časování sloves SABER, PREFERIR, COSTAR v přítomném čase oznam, způsobu Neprízvučné tvary osobních zájmen pro předmět přímý / // Complemento directo // Slovesa QUEDAR, PARECER, GUSTAR a tvary osobních zájmen pro předmět nepřímý / Complemento indirecto Postavení osobních zájmen neprízvučných // unidad 8 ...38 : Muset / JENER + que + Infinitivo Gerundium (jednoduché) // Vazba ESTAR + gerundio // Časování sloves JUGAR, OlR, CONOCER // unidad 9 ...42 : Vazba IR + a + Infinitivo // Postavení osobních neprízvučných a zvratných zájmen (shrnutí) // Colocación de los pronombres personales de complemento y reflexivos Postavení neprízvučných a zvratných zájmen // Výrazy vymezení času / Marcadores temporales // unidad 10 ...46 : Složený minulý čas / Pretérito Perfecto // Rozdíl v užití složeného a jedn. minulého času //
unidad 11 ...50 : Jednoduchý minulý čas / Pretérito Indefinido // Neurčitá a záporná zájmena / Pronombres у adjetivos indefinidos // ESTAR pro vyjádření momentální nálady a změny kvality // unidad 12 ...55 : Ukazovací zájmena / Adjetivos у pronombres demostrativos // Přivlastňovací zájmena samostatná / Adjetivos у pronombres posesivos // Srovnání / Comparativos // Stupňování přídavných jmen: 1. a 2. stupeň // Počasí / El tiempo atmosférico // unidad 13 ...59 : Imperfectum / Preterito Imperfecto Nepravidelné tvary SER a IR // Výrazy vymezení času. Jak často? / Marcadores de frecuencia Sloveso DOLER (ue) / BOLET Další užití PARA, CON, EN, DE // unidad 14 ...64 : Vyjádření nutnosti / Expresar obligación // Vyjádření možnosti a zákazu / Expresar posibilidad у prohibición // Vyjádření účelu pomocí PARA + infinitiv // Podmínkové věty / Erases condicionales // Postavení neprízvučných zájmen osobních / Orden de los pronombres // unidad 15 ...69 : Další nepravidelná slovesa v jedn. minulém čase / Pretérito Indefinido de algunos verbos irreguläres Kontrast mezi jedn. minulým časem a imperfektem / Indefinido - Imperfecto Kontrast mezi složeným a jednoduchým min. časem / Pretérito Perfecto Indefinido Srovnání / Estructuras comparativas Stupňování přídavných jmen: 3. stupeň // Doplnění gramatického výkladu ...74 // Přehled časování sloves ...76 // Abecední španělsko-český slovníček ...78 // Použitá literatura ...88
(OCoLC)85164648
cnb001630295

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC