Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2., nezm.
Ostrava : Ostravská univerzita, 1998
119 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7042-495-8 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Filozofická fakulta
100 výt.
Obsahuje bibliografii
Kultura - Rusko - ruština - vyučování - učebnice vysokoškolské
000072385
Ńîäĺđćŕíčĺ // Ńëîâî ę ÷čňŕňĺëţ // Ŕ. ŐĐÎÍÎËÎĂČ×ĹŃĘČÉ ďëŕí // I. Ęóëüňóđŕ Ęčĺâńęîé Đóńč č ôĺîäŕëüíűő ęí˙ćĺńňâ // (IX - XIII ââ. )...7 // 1. Âîçíčęíîâĺíčĺ Ęčĺâńęîé Đóńč. (Ôîëüęëîđ) // 2. Ęđĺůĺíčĺ Đóńč. ("Ďîâĺńňü âđĺěĺííűő ëĺň") // 3. Âëŕäčěčđî-Ńóçäŕëüńęîĺ ęí˙ćĺńňâî // 4. Îńíîâŕíčĺ Ěîńęâű // 5. Âëŕäčěčđ // 6. Ăîńďîäčí Âĺëčęčé Íîâăîđîä. (Áűëčíű) // 7. Číîçĺěíűĺ ’Çŕâîĺâŕňĺëč. ("Ńëîâî î ďîëęó Čăîđĺâĺ) // 8. Îáîđîíŕ Đ˙çŕíč, çŕâîĺâŕíčĺ Đóńč ňŕňŕđî-ěîíăîëŕěč // 9. Íĺâńęŕ˙ áčňâŕ. Ŕëĺęńŕíäđ Íĺâńęčé (ęŕđňčíŕ, ęŕíňŕňŕ) // 10. Ëĺäîâîĺ ďîáîčůĺ. Ŕëĺęńŕíäđ Íĺâńęčé // II. Ęóëüňóđŕ Ěîńęîâńęîé Đóńč (XIV - XV ââ)...13 // 11. Âîçâűřĺíčĺ Ěîńęâű // 12. Ęóëčęîâńęŕ˙ áčňâŕ. Äěčňđčé Äîíńęîé // 13. Đóńńęŕ˙ ęóëüňóđŕ XIV - XV âĺęîâ. (Ćčňč˙. Ŕ. Đóáëĺâ) // 14. Ďĺ÷ŕňü č óěĺëüöű. Čâŕí Ăđîçíűé. (Ęŕđňčíŕ Č. Đĺďčíŕ) // 15. Đîńńč˙ â XVII âĺęĺ. (Îďĺđŕ "Áîđčń Ăîäóíîâ") // 16. Ęđĺńňü˙íńęŕ˙ âîéíŕ, áŕđůčíŕ, ęŕçŕęč // 17. Ěčíčí č Ďîćŕđńęčé.(Îďĺđŕ
" Čâŕí Ńóńŕíčí") // 18. Çŕďîđîćńęŕ˙ Ńĺ÷ü. (Ęŕđňčíŕ Č. Đĺďčíŕ) // 19. Áîăäŕí Őěĺëüíčöęčé // 20. Ăîđîäńęčĺ âîńńňŕíč˙. Ńňđĺëüöű. (Ęŕđňčíŕ Ńóđčęîâŕ) // 21. Ńňĺďŕí Đŕçčí. (Ęŕđňčíŕ. Đîěŕí Řóęřčíŕ) // 22. Đŕńęîë â öĺđęâč. ("Ćčňčĺ ďđîňîďîďŕ Ŕââŕęóěŕ") // 23. Ńčáčđü. Đóńńęčĺ çĺěďëĺďđîőîäöű // III. Ęóëüňóđŕ Ďĺňđîâńęîé ýďîőč (XVIII â.)...21 // 24. Ďĺňđ I - ďđĺîáđŕçîâŕňĺëü Đîńńčč. Ęŕđňčíŕ Í. Ăĺ) // 25. Ďĺňĺđáóđă. ("Ěĺäíűé âńŕäíčę" Ŕ. Ń. Ďóřęčíŕ) // 26. Ďĺňđîâńęčĺ đĺôîđěű. (Đîěŕí Ŕ. Ňîëńňîăî) // 27. "Çîëîňîé âĺę äâîđ˙íńňâŕ". // 28. Ĺěĺëü˙í Ďóăŕ÷ĺâ ("Ęŕďčňŕíńęŕ˙ äî÷ęŕ" Ŕ. Ń. Ďóůčíŕ) // 29. Đîńńč˙ č ôđŕíöóçńęŕ˙ đĺâîëţöč˙ // 30. Ëč÷íîńňč XVIII âĺęŕ: Đŕäčůĺâ. Ńóâîđîâ. Ëîěîíîńîâ. // IV. Ęóëüňóđŕ ýďîőč đŕńöâĺňŕ đóńńęîé ęóëüňóđű â XIX âĺęĺ 29 // 31. Âîéíű ń Íŕďîëĺîíîě // 32. Îňĺ÷ĺńňâĺííŕ˙ âîéíŕ 1812 ă. (Đîěŕí "Âîéíŕ č ěčđ") // 33. Âîńńňŕíčĺ äĺęŕáđčńňîâ 1825. ("Ŕđčîí" Ďóřęčíŕ) // 34. Đĺâîëţöčîííî-äĺěîęđŕňč÷ĺńęîĺ äâčćĺíčĺ.
// 35. Îáîđîíŕ Ńĺâŕńňîďîë˙. Îňěĺíŕ ęđĺďîńňíîăî ďđŕâŕ 1861 // 36. Ďđčńîĺäčíĺíčĺ Ńđĺäíĺé Ŕçčč ę Đîńńčč // 37. Ýęîíîěč÷ĺńęčĺ đĺŕëčč. Ęđčçčń // 38. Đŕçâčňčĺ íŕóęč â XIX âĺęĺ // 39. Đóńńęŕ˙ ëčňĺđŕňđŕ - // őóäîćĺńňâĺííŕ˙ ďŕě˙ňü ďîęîëĺíčé // Îáçîđ đóńńęîé ëčňĺđŕňóđű äî XIX âĺęŕ...3 3 // 40. Đóńńęŕ˙ ëčňĺđŕňóđŕ č čńęóńńňâî // (Ďĺđâŕ˙ ďîëîâčíŕ XIX âĺęŕ) // 40. 1. Đóńńęŕ˙ ëčňĺđŕňóđŕ // 40. 2. Đóńńęîĺ čçîáđŕçčňĺëüíîĺ čńęóńńňâî č ěóçűęŕ // 5 // 41. Đóńńęŕ˙ ëčňĺđŕňóđŕ č čńęóńńňâî // (Âňîđŕ˙ ďîëîâčíŕ XIX âĺęŕ) // 41. 1. "Çîëîňîé âĺę" đóńńęîé ëčňĺđŕňóđű 41. 2. Őóäîćíčęč - ďĺđĺäâčćíčęč 41. 3. "Ěîăó÷ŕ˙ ęó÷ęŕ" // V. Őóäîćĺńňâĺííŕ˙ ęóëüňóđŕ XX âĺęŕ: âűäŕţůčĺń˙ ëč÷íîńňč 38 // I ďîëîâčíŕ âĺęŕ // 42. Ŕđőčňĺęňóđŕ. Ńňčëü ěîäĺđí. Őóäîćĺńňâĺííűĺ // îáúĺäčíĺíč˙ // 43. "XX âĺę ęŕę ëčňĺđŕňóđíŕ˙ ýďîőŕ" // "Ëţäč, ăîäű, ćčçíü" (Č. Ýđĺíáóđă) // "Îň Đóńč äî Đîńńčč" (Ë. Í. Ăóěčëĺâ) // 44. Ó čńňîęîâ ęčíîčńęóńńňâŕ // 45. Ňĺŕňđŕëüíîĺ
čńęóńńňâî // II ďîëîâčíŕ âĺęŕ // 46. Čç ęóëüňóđîëîăčč, čńňîđčč č ôčëîńîôčč ... 54 // 47. "Ŕđőčňĺęňóđŕ č ęóëüňóđŕ" (Ţ. Ëîňěŕí) // "Đóńńęčé äĺíäčçě" // 48. Čçîáđŕçčňĺëüíîĺ čńęóńńňâî // 49. Ěóçűęŕ č áŕëĺň // 50. Ęčíîčńęóńńňâî č ňĺŕňđŕëüíîĺ čńęóńńňâî // 51. Čç őóäîćĺńňâĺííîé ëčňĺđŕňóđű // Á. ŇĹĚŔŇČ×ĹŃĘČÉ ĎËŔÍ // VI. Ńëîâŕđü...70 // - 1) Ŕđőčňĺęňóđŕ č ńęóëüďňóđŕ // - 2) Ăŕëĺđĺč č ďŕě˙ňíčęč // - 3) Čçîáđŕçčňĺëüíîĺ čńęóńńňâî // - 4) Ëčňĺđŕňóđíűé áűň č íŕďđŕâëĺíč˙ // - 5) Ěóçĺč // - 6) Ěóçűęŕ č áŕëĺň // - 7) Íŕđîäíîĺ ňâîđ÷ĺńňâî // - 8) Ďî ňĺđđčňîđčč Đîńńčč // - 9) Ńčěâîëčęŕ č ěĺňŕôîđčęŕ -10) Ňĺŕňđŕëüíîĺ ňâîđ÷ĺńňâî -11) Ôčëîńîôč˙ ćčçíč, ěĺíňŕëčňĺň // VII. Äë˙ ńĺěčíŕđîâ...101 // Őđîíîëîăč÷ĺńęčĺ ňŕáëčöű:...111 // Đóńńęŕ˙ ęóëüňóđŕ // ×ĺřńęŕ˙ - đóńńęŕ˙ - ěčđîâŕ˙ ęóëüňóđű Äčíŕńňčč // Ďîí˙ňč˙ (ęëţ÷ĺâűĺ ńëîâŕ, đĺöĺďňčâíűĺ ńëîâŕ) // Ďîńëĺńëîâčĺ // Ëčňĺđŕňóđŕ // á
(OCoLC)42710989
cnb000355588

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC