Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Lidové noviny, 2006
611 s.,[16] s.příl.,front. : il.

ISBN 80-7106-808-X (váz.)
Dějiny slezských měst
Obálkový podnázev: historie, kultura, lidé
Obsahuje černobílé ilustrace a fotografie, barevné ilustrace na přílohách, frontispis, úvod, seznam autorů s údaji o nich, jmenný rejstřík, místní a věcný rejstřík
Bibliografie na s. 538-552
000072489
607 // OBSAH // Slovo na úvod aneb Mezi ambicemi a realitou (Karel Miiller) ...7 // POLITICKÉ, SPRÁVNÍ A HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY // 1 Atributy města (Karel Miiller)...15 // Zeměpisná poloha a rozloha - Název - Pečeť, znak a prapor // 2 Opava před Opavou (Pavel Kouřil)...19 // Starší a střední doba kamenná - Mladší a pozdní doba kamenná - // Doba bronzová a halštatská - Doba latinská, římská a stěhování národů // 3 Život v raně středověkém městě ve světle archeologie (Pavel Kouřil) ...27 // Zrození města - Městský areál, obydlí, komunikace - Řemeslníci, // řemesla, hmotná kultura // 4 První opavské století (Martin Wihoda) ...43 // Mýtus počátku - První léta - Mezi knížetem a králem - Opavští patricijové: lokátoři, kupci a podnikatelé // 5 Opava vrcholného středověku (Dalibor Prix) ...57 // Konec královské a zrození vévodské Opavy — Město a jeho vévoda -Zápas o ratibořské dědictví - Poslední léta Mikulášovy vlády — Opava pod vládou Mikulášových starších synů - Město v ohrožení — Kontakty s jinými významnými městy - Město a jeho okolí - Proměny pozemkového majetku města - Opavské fojtství — Správa města ve 14. století - Opavské osobnosti 14. století // 6 Opava v pozdním středověku (Martin Čapský)...96 // V branách mechanického času - Rezidenční město - Ve vírech zeměpanské politiky - Proměny sakrální topografie Opavy - Založení františkánského
kláštera - Těsný okruh městských zdí — Emancipace městského organismu - Obtížné hledání nové prosperity - Lidé jehly a verpánku - Opavské haléře - Na cestě za vzděláním - Zeny v pozdně středověké Opavě - Město ve zbroji - Na poli stavovské politiky // 1 Opava renesanční (Rudolf Žáček)...137 // Renesanční město - Městská správa - Hospodaření města a jeho obyvatel - Městská společnost - Národnostní skladba a náboženské vyznání obyvatel - Opava v politických a náboženských zápasech -Horký počátek nového století // 608 DĚJINY ČESKÝCH MĚST/ OPAVA // 8 Opava za třicetileté války a v pobělohorském období (Irena Korbelářová) ...165 // Na prahu stavovského povstání - Za „české a dánské války" -Freibergerova rebelie - Za „švédské války" - Opava po třicetileté // válce — Městská správa a soudnictví - Velikost a vzhled města — Hospodářské poměry - Městská společnost — Církevní poměry a školství // 9 Opava od slezských válek do revolučního roku 1848 (Dan Gawrecki)...207 // Opava za válek mezi habsburskou monarchií a Pruskem - Opava jako zemské a krajské hlavní město - Správa města - Populační vývoj -Hospodářský a sociální vývoj - Společenské poměry — Myšlenkové ovzduší, politické poměry - Opavané za napoleonských válek -Opavský kongres - Opavští „pozdní osvícenci “ - Národnostní poměry // - Církevní poměry - Školství -
Péče o zdraví obyvatel a vzhled města -Živelné pohromy - Z každodenního života // 10 Opava znovu v čele Rakouského Slezska (Dan Gawrecki)...234 // Město v revoluci - Správní funkce města - Posádkové město -Populační vývoj, sociální poměry - Hospodářský vývoj - Politické // a národnostní poměry - Šedesátá léta - Sedmdesátá léta - Od osmdesátých let do počátku 20. století - Školství - Církevní poměry -Z opavské každodennosti - Zdravotní péče a komunální služby - Opava za první světové války // 11 Opava za první republiky (Dan Gawrecki) ...271 // Hlavním městem Sudetenlandu - Opava jako správní centrum, správa // města - Populační a sociální vývoj - Průmysl, živnosti, peněžnictví, obchod, místní doprava - Politický vývoj, národnostní poměry -Školství - Církevní poměry - Zdravotní a sociální péče - Komunální služby - Zábavní podniky // 12 Opava za nacistické okupace (Dan Gawrecki)...289 // Počátky okupace; správní, ekonomický a populační vývoj - Politické // a národnostní poměry, germanizace - Protinacistický odboj -Osvobození // 13 Opava v proměnách posledního půlstoletí // (Branislav Martinek - Zdeněk Jirásek) ...295 // Správní a politický vývoj do „Vítězného února" - Poválečná hospodářská obnova - Správní a politický vývoj po komunistickém převratu - Hospodářský vývoj v epoše budování socialismu - Správní a politický vývoj za
tzv. normalizace - Hospodářský vývoj do roku 1989 // - Listopadová revoluce a město v následném období // OBSAH 609 // KULTURNÍ VÝVOJ // 14 Počátky a rozvoj ve 13. století (Dalibor Prix) ...339 // Město - Farní kostel Panny Marie - Kostel sv. Václava - Kostel // sv. Ducha - Špitální kaple sv. Alžběty na Rybím trhu - Kostel sv. Vojtěcha na Dolním náměstí - Opavské duchovenstvo ve 13. století - Vzdělanost a škola // 15 První zlatý věk města (Dalibor Prix) ...349 // Město, městská věž, radnice - Soukenické, solné, masné a tzv. „bohaté“ krámy - Dominikánský klášter s kostelem sv. Václava - Klášter klarisek s kostelem sv. Kateřiny - Minoritský klášter s kostelem sv Ducha -Městský kostel Panny Marie - Kostel sv. Kateřiny na Ratibořském předměstí - Vévodský špitál s kaplí sv. Mikuláše - Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty - Kaple sv. Kříže na Ratibořském předměstí - Sochařství, řezbářství, deskové malířství a drobné užité umění // 16 Útlum v pozdním středověku (Dalibor Prix)...369 // Opevnění a vévodská rezidence - Městské domy - Kostel Panny Marie // - Kostel sv. Janů a komenda johanitů - Františkánský klášter sv. Barbory - Kaple K městského kostela Panny Marie - Dominikánský klášter s kostelem sv. Václava - Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha // - Klášter klarisek s kostelem sv. Kateřiny - Městské špitály - Důsledky požárů v letech
1431 a 1461 // 17 Pozdně gotická obnova města (Dalibor Prix)...386 // Výstavba františkánského kláštera - Kostel Nejsvětější Trojice na Jaktařském předměstí - Obnova kostela sv. Janů - Rekonstrukce // kostela sv. Ducha - Působení vévody Viktorina - Prosazení městské nadvlády nad farním kostelem - Rozvoj opavského řezbářství, stav knižní malby - Zánik středověké komendy řádu německých rytířů -Úprava věže městského kostela Panny Marie // 18 Mezi středověkem a novověkem (Dalibor Prix) ...400 // Renesanční proměna města - Rozmach opavského sochařství — // Opavská pozdně renesanční architektura - Malíři v renesanční Opavě // - Stavební činnost ve městě koncem 16. a na prahu 17. století -Opavská renesanční umělecká řemesla - Nové opevnění města -Hudba a písemnictví v renesanční Opavě // 19 Barokní město (Pavel Šopák)...413 // Nenaplněná vize o knížecí rezidenci - Barokní tvářnost města — // Barokní zbožnost - Duchovní milieu barokní Opavy: jezuité, minoritě // a ti ostatní - Obrazy a sochy: proměny vidění a významů - Divadlo a knihy: proměny hodnot // 610 DĚJINY ČESKÝCH MĚST/ OPAVA // 20 Na prahu moderní éry (Pavel Šopák)...425 // Nové symboly - Intelektuální centra - Od baroka k biedermeieru // 21 Liberální společnost (Pavel Šopák) ... 432 // Příjezd vlaku - Architektura - Hodnota vzdělání - Hodnota tradice: historická bádání - Hodnota umění:
divadlo a hudba - Česká kultura: // strategie a potence - Od tělovýchovy ke sportu // 22 Zlatá éra (Pavel Šopák) ...446 // Kariéry - Instituce: nové sféry zájmů - Architektura historismu // a moderny - Městské divadlo - Domov a svět - Knihovny — Stylové polohy malířství - Hudební život - Polarity české kultury - Šíře spektra kulturního vývoje; židovská emancipace - Sport v čase nových možností - Nové formy zábavy // 23 Sestup z výsluní: meziválečná éra (Pavel Šopák) ...462 // Konec, nebo nový začátek? - Muzea - Knihovny - Městské divadlo — // Literatura - Hudba - Mezi maloměstskou idylou a velkoměstskými reminiscencemi - Nové generace: česká kultura v čase změn - Zábava // a sport // 24 Válečný epilog (Pavel Šopák) ...476 // Symboly - Tradice — Umělecká kultura // 25 Slezsko vpřed (Pavel Šopák) ...480 // Nový počátek - Utopie architektury mezi totalitami - Nové symboly - // Projekty a vize - a jejich aktéři - Divadlo slezské i národní - Výtvarná kultura - Literární a hudební kultura - Konce počátku // 26 V rytmu budovatelské písně (Pavel Šopák)...489 // Socialistické město - Tíha tradic - Vzdělávací instituce - Literatura -Populární kultura a lidová zábava - Primát sportu // 27 Poezie všedního dne (Pavel Šopák)...497 // Vizuální a významový rámec - Tuscula tradice: historie a muzeum - // Triumf moderny - Výtvarná sféra: od patosu k intimitě - Divadlo: nové
impulsy — Skupina X — Sport: rozšíření spektra - Dny všední i sváteční // 28 Normalizace (Pavel Šopák) ...506 // Vizuální a významový rámec - Nové generace: proměny hodnot -Racionalizace řízení: kultura jako systém - Slezské divadlo - Proudy // výtvarné kultury: vyvolení, amatéři, proskribovaní - Krajiny fotografie - Opava mimo Opavu // OBSAH 611 // Komentovaný přehled pramenů a literatury podle kapitol...513 // Výběr použité literatury ...538 // Použité dokumentační zdroje...552 // O autorech ...553 // Jmenný rejstřík...555 // Místní a věcný rejstřík ...578

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC