Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1988

ISBN 83-02-00452-9
000072522
Rekat.
SPIS TRESCI // Jan Ma jda — S1 o wo wstqpne... . // Stanislaw Jaworski — Dialektyka okresu literackiego ... ... // Pojecia ogólne w nauce o Uteraturze — Pojtjcie okresu historyczno’iterackiego // — Okres literacki a prgd literacki — Okres literacki jako struktura. // Aleksander Wilkoň — Sredniowiecze... // Nazwa okresu, jego charakterystyka 1 czas trwania — Okresy rozwoju srtdniowieeza w Polsce — Tlo polityczno-spoleczne і kulturalne — Poglqdy lilozoficzne — Style šredniowiecza — Klerunkl 1 szkoly literackie — Wartošci Uterackie polskiego sred-niowiecza w XV w. — Ocena okresu. // Stanislaw Grzeszczuk — Odrodzenie... // Chronológia і charakterystyka literatury odrodzeniowej w Polsce — Tlo spoleczno--gospodarcze, polltyczne 1 kulturalne — Poglqdy filozoficzne a literatura — Sztuka renesansu — Kierunki Uterackie — Poezja ziemlaňska — Trzy kr<;gi literatury ple-bejskiej — Próba oceny polskiego renesansu. // Andrzej Borowski — Barok... // Nazwa okresu і czas jego trwania — Tlo poUtyczno-spoleczne і kulturalne — Po-glqdy filozoficzne — Kierunki artystyczne і style — Kierunki literackie — Ocena okresu. // Wadaw Wožnowski — Ožwiecenie... // Nazwa, pojqcie і czas trwania okresu — Glówne idee ošwiecenia europejskiego // — Tlo polityczne i spoleczne polskiego ošwiecenia. Dynamika przewrotu umyslôwe-go — Kierunki artystyczne (architektura, sztuki plastyczne, muzyka) — Kierunki literackie — Ocena okresu.
Graiyna Królikiewicz — Romantyzm... ... // Nazwa okresu i czas jego trwania — Przelom romantyczny w Polsce: spór roman-tyków z klasykami — Tlo polilyczno-spoleczne i kulturalne — Poglgdy filozoficzne — Kierunki artystyczne, style — Romantyzm jako kierunek literacki — Ocena okresu. // Tomasz Weiss — Pozytywizm... . . // Genealógia polskiego pozytywizmu, czas trwania epoki i Jej nazwa — Polski pozytywizm a filozofia. Program polskiego pozytywizmu — Miejsce i rola literatúry i sztuki w programie polskiego pozytywizmu — Kryzys programu polskiego pozytywizmu. Ksztaltowanie sie nowych poglgdów na sztuke. — Dorobek epoki pozytywizmu w Polsce. // Jan Majda — Mloda Polska... // Nazwa okresu i czas jego trwania — Tlo spoleczno-polityczne i kulturalne — Poglqdy filozoficzne — Programy literackie — Literatura a plastyka — Kierunki literackie — Ocena literatury Mlode] Polski. // Wlodzimierz Maci%g — Dwudziestolecie mi dzywojenne... // Tlo polityczno-spoleczne, charakterystyka okresu — Sprawa niepodlegloécl — „Re-wolucja” nowatorów — Dynamika przemian stylowych. Pierwsze dziesleciolecie — Dynamika przemian stylowych. Drugie dziesieciolecie. Poezja — Dynamika przemian stylowych. Drugie dziesieciolecie. Próza — Próba oceny okresu. // Marian St pieň — Literatura polská po roku 1939 ... // Nazwa okresu. Tlo polityczne, spoleczne, kulturalne. Periodyzacja — Poglgdy filozoficzne — Inne dziedzlny twórczošci (teatr, film) —
Kierunki literackie. Szkoly — Ocena okresu. // Stanislaw Jaworski — Slownik terminów literackich . . . . . . // 3 // 5 // 17 // 46 // 93 // 131 // 171 // 216 // 247 // 283 // 316 // 353

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC