Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17) Půjčeno:17x 
BK
Vyd. 3., opr. a dopl., V nakl. Academia 1. vyd.
Praha : Academia, 2008
363 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-200-1703-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000072732
1 ÚVOD -- Vymezení pojmů -- Význam mikroorganismů v přírodě a v průmyslu -- Rozdělení mikrobiologie a její vztah k ostatním vědám Mikrobiologické názvosloví a taxonomie mikroorganismů. Rozdělení mikroorganismů podle fyziologických vlastností -- 2 MORFOLOGIE, CYTOLOGIE A ZPŮSOBY ROZMNOŽOVÁNÍ MIKROORGANISMŮ -- 2.1 Základní struktura mikrobiálních buněk -- 2.2 Bakterie -- Morfologie bakterií -- Struktura bakteriálních buněk a funkce jednotlivých struktur -- Buněčná stěna bakterií -- Cytoplazmatická membrána bakterií -- Cytoplazma bakterií -- Jaderný materiál bakterií a jeho funkce -- Plazmidy a jejich význam -- Orgány pohybu u bakterií -- Slizovitý obal bakterií -- Rozmnožování bakterií -- Konjugace u gramnegativních bakterií -- Konjugace u streptomycet -- Spory bakterií -- Průběh sporulace -- Biochemie sporulace -- Fyziologické vlastnosti bakteriální spory -- Klíčení bakteriálních spor ---
Chemické složení buněčné hmoty bakterií -- 2.3 Kvasinky -- Cytologie kvasinek -- Mechanismus rozmnožování kvasinek -- Vegetativní rozmnožování -- Pohlavní rozmnožování kvasinek ■ -- Chemické složení buněčné hmoty kvasinek -- 2.4 Plísně -- Rozmnožování plísní -- Vegetativní spory -- Pohlavní spory -- Chemické složení buněčné stěny plísní -- 2.5 Viry -- Význam virů -- Boj proti virům -- Morfologie virů -- Bakteriální viry (bakteriofágy) -- Infekce bakteriální buňky fágem a replikace fágů -- Lýze bakteriálních buněk pomocí fágů a lyzogenie -- Viry hub (mykoviry) -- Virům podobné částice u kvasinek -- Živočišné viry -- Rozdělení živočišných virů a jejich charakteristika -- Chování živočišných virů v těle hostitele -- Rostlinné viry -- 2.6 Priony -- 3 ZÁKLADNÍ RYSY METABOLISMU MIKROORGANISMŮ A JEJICH TECHNOLOGICKÝ VÝZNAM -- 3.1 Všeobecná charakteristika mikrobiálního metabolismu ---
3.2 Katabolické procesy chemoorganotrofních mikroorganismů -- a jejich technologický význam -- Nejdůležitější anaerobní katabolické procesy -- Procesy sacharolytických mikroorganismů -- Procesy proteolytických anaerobních mikroorganismů Nejdůležitější aerobní katabolické procesy a jejich technologický -- význam -- Dýchací řetězec a oxidační fosforylace -- Citrátový cyklus a glyoxylátový cyklus -- Přímá oxidace glukosy -- Entner-Doudoroffova metabolická cesta -- Odbourávání benzenového kruhu -- Postupné využívání substrátů při katabolických procesech chemoorganotrofních mikroorganismů -- 3.3 Anabolické procesy -- 4 VLIV VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ NA MIKROORGANISMY. 4.1 Výživa mikroorganismů -- Zdroje jednotlivých prvků nutných pro rozmnožování -- prototrofních mikroorganismů -- Výživa auxotrofních mikroorganismů -- Přijímání živin mikrobiální buňkou -- Pasivní transport -- Aktivní transport ---
Transport spojený s přeměnou transportované sloučeniny Přijímání vysokomolekulárních látek mikrobiální buňkou Mechanismus vstupu antimikrobiálních látek do buněk -- mikroorganismů -- Exkrece látek z mikrobiální buňky -- 4.2 Teplota -- Rozdělení mikroorganismů podle vztahu k teplotě -- Smrtící účinky vysokých teplot -- Vliv nízkých teplot -- 4.3 pH prostředí -- 4.4 Vodní aktivita -- 4.5 Oxidoredukční potenciál -- 4.6 Povrchové napětí -- 4.7 Záření -- 4.8 Hydrostatický tlak -- 4.9 Elektrický proud -- 4.10 Ultrazvuk -- 4.11 Mechanické vlivy -- 4.12 Působení antimikrobiálních látek -- 4.13 Biologické vlivy -- Vzájemné vztahy mikroorganismů -- Vliv hostitelského makroorganismu na mikroorganismy -- (základy imunologie) -- Nespecifická imunita -- Specifická imunita -- Buněčná (celulární) imunita -- Tvorba protilátek (humorální imunita) -- Paměťové buňky -- Jednotlivé třídy imunoglobulinů ---
Intenzita imunitní odpovědi a její ovlivnění -- Využití imunologických postupů -- Použití genového inženýrství v imunologii -- 5 GENETIKA MIKROORGANISMŮ -- 5.1 Základní rysy dědičnosti mikroorganismů -- 5.2 Vysvětlení základních pojmů -- 53 Přenos genetické informace a její realizace -- 5.4 Mutace -- Nejdůležitější mutageny používané v mikrobiologii -- Mikrobiální mutace z hlediska jejich fenotypového projevu -- 5.5 Změny genotypu způsobené výměnou genetického materiálu Pohlavní rozmnožování jako zdroj změn genetického materiálu -- Parasexuální cyklus u plísní -- Rekombinace u bakterií -- Fúze protoplastů -- Rekombinace u bakteriofágů -- 5.6 Mimochromozomální dědičnost mikroorganismů -- Plazmidová dědičnost bakterií -- Plazmidová dědičnost kvasinek -- Mitochondriální dědičnost -- 5.7 Transpozóny -- 5.8 Zjišťování fyzické mapy genomů -- 6 DYNAMIKA RŮSTU A MNOŽENÍ -- 6.1 Růstová křivka ---
6.2 Principy kontinuální kultivace mikroorganismů -- 6.3 Synchronizované kultury -- 7 JEDNOTLIVÉ SKUPINY MIKROORGANISMŮ DŮLEŽITÉ Z POTRAVINÁŘSKÉHO A BIOTECHNOLOGICKÉHO HLEDISKA -- 7.1 Bakterie -- Sekce zahrnující rody se spirálovitými nebo silně zakřivenými -- tyčinkovitými buňkami -- Gramnegativní aerobní tyčinky a koky -- Gramnegativní fakultativně anaerobní tyčinky -- Bakterie s disimilační redukcí sulfátů nebo síry -- Fakultativně a striktně parazitující rody -- Grampozitivní koky -- Sporotvorné tyčinky a sporotvorné koky -- Pravidelné nesporulující grampozitivní tyčinky -- Nepravidelné nesporulující grampozitivní tyčinky -- Mykobakterie -- Aktinomycety -- Nokardioformní aktinomycety -- Streptomycety a příbuzné rody -- Termofilní a termotolerantní aktinomycety -- Ostatní aktinomycety -- Fototrofní a chemolithotrofní bakterie -- Bakterie pučící nebo s výběžky -- Bakterie s pochvou -- Klouzavé bakterie ---
Klouzavé bakterie netvořící plodničky -- Myxobakterie -- Archaeobakterie -- Methanogenní bakterie -- Extrémně halofilní bakterie -- Extrémně termofilní bakterie -- Význam bakterií -- 7.2 Kvasinky -- Rody tvořící askospory -- Bazidiomycetní kvasinky -- Rody u nichž není známa tvorba pohlavních spor -- Výskyt kvasinek a jejich technologický význam -- 7.3 Plísně -- Třída Zygomycetes -- Deuteromycotina a jim příslušející Ascomycotina -- Výskyt plísní a jejich význam v potravinářském a kvasném průmyslu -- 8 BOJ PROTI NEŽÁDOUCÍM MIKROORGANISMŮM -- V POTRAVINÁŘSKÉM A KVASNÉM PRŮMYSLU -- 8.1 Mechanické prostředky -- 8.2 Další fyzikální prostředky -- 8.3 Chemické prostředky -- Anorganické sloučeniny -- Organické sloučeniny -- 9 VÝZNAM MIKROORGANISMŮ PŘI TVORBĚ -- A ZACHOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ZEMI , -- 9.1 Koloběh uhlíku, kyslíku a vodíku -- 9.2 Koloběh dusíku -- 9.3 Koloběh síry ---
9.4 Nepříznivý vliv civilizačních faktorů na činnost mikroorganismů v přírodě a na koloběh prvků -- 9.5 Použití mikroorganismů pro ekologické účely

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC