Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 1996
343 s. : il.

ISBN 80-85839-09-1 (váz.)
Učebnice pro každého
Obsahuje rejstříky
Bibliografie: s. 331-336
Chování organizační - učebnice
Pracovníci - chování - učebnice
000073735
OBSAH // ÚVOD...9 // JAK STUDOVAT TUTO KNIHU...9 // 1. ORGANIZAČNÍ CHOVÁNÍ...11 // Čím se zabývá organizační chování?...12 // Vztah organizačního chování k jiným vědám...12 // Rozvoj poznání v organizačním chování...14 // Výsledky vědeckého výzkumu...14 // Kvantitativní výzkum...15 // Kvalitativní výzkum...16 // Kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu...17 // Empirické poznatky...17 // Intervence, používané v organizačním chování...19 // Organizační rozvoj...20 // Doplněk : matematické metody v organizačním chování...23 // T-test rozdílů mezi průměry...23 // Korelační koeficient...24 // Vícenásobné regresní koeficienty...24 // Otázky...25 // Přehled důležitých pojmů... 26 // Shrnutí...27 // 2. VÝVOJ NÁZORŮ NA ORGANIZACI...29 // Mechanistický přístup...30 // Teorie byrokracie (Max Weber)...31 // Klasické řízení (Henri Fayol, F. W. Mooney, Lyndall Urwick)...33 // Vědecké řízení (Frederick Taylor) ...34 // Škola lidských vztahů (Elton Mayo)...35 // Humanistický přístup... 36 // Teorie X a Y (Douglas McGregor)...ľ£.\\...36 // Sebeaktualizace (Abraham Maslow)...37 // Moderní názory...38 // Obecná teorie systémů (Ludwig von Bertalanffy)...38 // Teorie kontingence...39 // Populační ekologie...40 // Kybernetické principy...41 // Teorie „Z" (William Ouchi)...43 // Postmoderní přístup...45 // Chaos (Tom Peters)...46 // 3 // Racionalita, jazyk a moc...47 // Organizační
metafory (Gareth Morgan)...48 // Postmoderní organizace (Stuart R. Clegg) ...50 // Otázky...51 // Přehled důležitých pojmů...53 // Shrnutí...53 // 3. OSOBNOST ČLOVĚKA V ORGANIZACI...57 // Schopnosti...58 // Inteligence...59 // Znalosti, dovednosti a zkušenosti...60 // Vlastnosti osobnosti...61 // Motivy a potřeby...64 // Postoje...65 // Hodnoty...67 // Zvláštní dimenze osobnosti...68 // Aplikace poznatků o osobnosti...69 // lidí v manažerské praxi...69 // Otázky...70 // Případová studie: Absolvent VUT s velmi dobrým prospěchem...72 // Přehled důležitých pojmů...73 // Shrnutí...74 // 4. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE...75 // Poslání organizace a strategická vize...76 // Organizační cíle...76 // Různé typy cílů...77 // Sdílení cílů...79 // Přijetí cílů vrcholového vedení...80 // Řízení podle cílů...81 // Stanovení cílů... 82 // Ukládání úkolů...84 // Otázky...86 // Případová studie: Neshody mezi řediteli...87 // Přehled důležitých pojmů...88 // Shrnutí...89 // 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A PRACOVNÍ MÍSTA 91 // Typy organizačních struktur...92 // Lidé v organizační struktuře: neformální organizace a reálná moc...95 // Chování lidí ve funkcionální struktuře...96 // Chování lidí v divizionální struktuře...97 // Sociální problémy maticového uspořádání...98 // 4 // Zavádění změn organizačního uspořádání...99 // Pracovní místa a popisy práce...100 // Změny v pojetí pracovního
místa...100 // Rozšiřování a obohacování práce...101 // Postup při změnách práce...102 // Otázky...KK // Případová studie: Spolupráce mezi útvary...103 // Přehled důležitých pojmů...105 // Shrnutí...105 // 6. ORGANIZAČNÍ KULTURA...K...107 // Vytvářeni a udržováni organizační kultury Prvkv kulturv 1UV 110 // Rťi7rip tvnv organizačních kultur ... 112 // Oro-anizační kulturv různvch zemí ... 114 // Transformace organizační kultury 116 // OttÍ7kv . ... 117 // Případová studie: Kulturní rozdíly 118 // Případová studie: Cožpak takhle: vypadá kapitalismus?...119 // Přehled důležitých pojmů...121 // Shrnutí...121 // 7. DYNAMIKA ORGANIZAČNÍCH VZTAHŮ...123 // Role...124 // Psychologická smlouva ...126 // Přetížení role... 127 // Konflikt role...128 // Moc...130 // Konflikty...133 // Pozitivní a negativní působení konfliktu...134 // Příčiny konfliktů...135 // Management konfliktu...135 // Organizační politika ...136 // Hry...138 // Politické jednání manažera...140 // Otázky...141 // Případová studie: Vznik nové univerzity...142 // Přehled důležitých pojmů...145 // Shrnutí"...145 // 8. SKUPINOVÁ DYNAMIKA A SKUPINOVÁ EFEKTIVNOST...147 // Typy skupin...148 // Funkce formální skupiny...149 // Rozvoj skupiny...150 // Role členů skupiny...151 // Synergický efekt zvyšuje efektivnost týmu...153 // Spolupráce...154 // Důvěra...155 // Soudržnost...156 // „Skupmysl" omezuje efektivnost týmu...157
// Otázky...161 // Případová studie: Software a marketing...162 // Přehled důležitých pojmů...166 // Shrnutí...166 // 9. MOTIVY PRACOVNÍ ČINNOSTI...169 // Základní pojmy: motiv, potřeba, incentiv, frustrace...170 // Hierarchie potřeb (Abraham Maslow)...172 // ERG: existence - vztahy - růst (Clayton Alderfer)...174 // Satisfaktory a faktory hygienické (Frederick Herzberg)...176 // Facetizace pracovních hodnot (Dov Elizur)...178 // Otázky...180 // Případová studie: Zlepšovatel...182 // Přehled důležitých pojmů...183 // Shrnutí...184 // 10. PRŮBĚH MOTIVACE. MOTIVOVÁNÍ...185 // Teorie expektance (Victor Vroom)...186 // O. B. MOD: modifikace organizačního chování (B. F. Skinner)...189 // Teorie spravedlnosti (J. Stacey Adams)...192 // Kauzální atribuce 1. (Fritz Heider)...194 // Kauzální atribuce 2. (Harold H. Kelley)...196 // Motivující hodnocení pracovníků...197 // Otázky...199 // Případová studie: Nezájem o novou práci...200 // Přehled důležitých pojmů...201 // Shrnutí...202 // 11. VEDENÍ...203 // Teorie rysů...204 // Způsob chování...205 // Úcta a struktura (Ohio)...206 // Orientace na pracovníka - orientace na práci (Michigan)...207 // Teorie GRID (Blake a Mouton)...208 // Kontingenční (situacionalistický) přístup...210 // Fiedlerův kontingenční model...211 // Rozhodovací model (Vroom a Yetton)...212 // Situační vedení (Hersey a Blanchard)...215 // Vedení „cesta-úkol" (Robert House)...216 // Transakční
a transformační styl vedení (Bernard M. Bass)...218 // Transformační vedení...218 // Transakční vedení...222 // Styl jednání podřízených...223 // Otázky...2 23 // Případová studie: Přetížený generální ředitel...226 // Přehled důležitých pojmů...228 // Shrnutí...22 9 // 12. KOMUNIKACE V ORGANIZACI...231 // Proces komunikace...232 // Zpětná vazba...234 // Přenos informací...236 // Volba médií...236 // Volba komunikačního kanálu...238 // Působení osobnosti na komunikační proces...239 // Kormpiikační styl...242 // Komunikační dovednosti...245 // Naslouchání...245 // Sdělování...246 // Neverbální komunikace...247 // Otázky...248 // Případová studie: Nepovedený seminář...249 // Přehled důležitých pojmů...252 // Shrnutí...253 // 13. ŘÍZENÍ JAKOSTI V ORGANIZACÍCH...255 // V čem spočívá význam řízení jakosti pro organizaci?...256 // Vývoj řízení jakosti v organizaci...258 // Základní principy řízení jakosti...259 // Orientace na zákazníka...260 // Organizační struktura...262 // Týmová práce...265 // Rozvoj kompetence jednotlivců...266 // Orientace na postup a normy ISO 9 000...267 // Zavádění systému řízení jakosti do organizace...269 // Otázky...272 // Případová studie: Nespokojený Angličan...273 // Přehled důležitých pojmů...275 // Shrnutí...275 // 14. KARIÉRA V ORGANIZACI...277 // Pojetí kariéry...278 // Kariérový pohyb...278 // Dimenze kariérového cyklu (E. H.
Schein) ...279 // Mobilografie (E. E. Jennings)...281 // Srovnání Scheinova a Jenningsova modelu kariérových pohybů 281 // Kariérové typy...282 // Typy profesionální osobnosti (J. Holland)...282 // Kariérové kotvy (E. H. Schein)...284 // Vývoj kariéry v průběhu zaměstnání...287 // Řízení kariéry v organizaci a kariérové intervence...290 // Kariérové plány...292 // Otázky...2 94 // Případová studie: Boj o místo finančního ředitele...296 // Přehled důležitých pojmů...298 // Shrnutí...299 // ODPOVĚDI NA OTÁZKY...301 // CITOVANÁ LITERATURA ...331 // SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK...335 // JMENNÝ REJSTŘÍK...337 // PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK...339

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC