Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Havlíčkův Brod : Fragment, 1993

ISBN 80-85768-04-6
000075720
Rekat.
Obsah // 1. Náš národní jazyk a slovenština... // 2. Druhy slov ... // 3. i - ? po obojetných souhláskách ... // 4. Pádové otázky, vzory podstatných jmen ... // 5. Slovotvorný rozbor, stavba slova ... // 6. Hlásky samohlásky, souhlásky, abeceda ... // 7. Změna hlásek při odvozování ... // 8. Pravopis předpon a přípon ob-, roz-, od-, -ský, ... -ú- ... // 9. Zdvojené souhlásky -nn-, -šš- ... // 10. ě - je pě, ve - v je, bě - bje ... // 11. mě - mně ... // 12. Předpony s-, z-, vz- ...’ // 13. Předložky z, s ... // 14. Dělení slov ... // 15. Vyjmenovaná slova ... // 16. Mluvnické významy ... // 17. Podstatná jména číslo, rod, kmen a koncovka ... // 18. Druhy vět podle mluvčího oznamovací,...ó ’ ’ " ’ V // 19. Slovesa časování, jednoduchý a složený tvar, infinitiv, rozkazovací způsob, příčeslí // minulé, zvratné sloveso, podmiňovací způsob, slovesa kladná a záporná . // 20. Přídavná jména, druhy přídavných jmen -ovi, velké písmeno ... // 21. Vzory přídavných jmen, i - ? ... // 22. -ovi nebo -ovy? ... // 23. Zájmena, druhy zájmen skloňování zájmen ... // 24. Zájmena osobní skloňování, s sebou - sebou ... // 25. Číslovky, druhy číslovek tečka za číslovkami ... // 26. Skloňování číslovek základních ... // 27. Příslovce druhy, tvoření ... // 28. Příslovečné spřežky spojovník ... // 29. Podmět a přísudek podmět vyjádřený, nevyjádřený, všeobecný; // přísudek
slovesný, jmenný *...4 • // 30. Rozvíjející větné členy přívlastek, příslovečné určení, předmět ... // 31. Shoda přísudku s podmětem ... // 32. Věta jednoduchá a souvětí ... // 33. Věta hlavní a vedlejší spojky podřadicí ... // 34. Čárka ve větě ... // 35. Řeč přímá a nepřímá ... // Tabulka: Vzory podstatných jmen ... // Tabulka: Vzory přídavných jmen ... // 6 // 36. Nauka o jazyce ... ... // 37. Souhlásky znělé, neznělé; spisovná výslovnost spodoba znělosti . . // 38. Slovní přízvuk předložky vlastní a nevlastní, příklonky ... // 39. Větná melodie ...- // 40. Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková // 41. Velká písmena v názvech ... // 42. Podstatná jména - skloňování ... // 43. Podvojné číslo oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa ... // 5 // 5 // 6 7 // 7 // 8 8 9 // 9 // 10 10 11 12 12 // 13 // 14 // 15 // 15 // 16 // 17 // 18 18 18 // 19 // 20 21 21 22 // 22 // 23 // 24 // 25 // 25 // 26 // 27 // 28 // 29 // 30 // 30 // 31 // 32 . 32 . 32 . 34 . 34 // 7 // 8 // 44. Vzory píseň, kost ...35 // 45. Krácení kmenové samohlásky ...35 // 46. Skloňování vlastních jmen osobních ...35 // 47. Skloňování pomnožných jmen místních ...35 // 48. Jmenné tvary přídavných jmen i, ? ...36 // 49. Přídavná jména přivlastňovací velké písmeno, užití ...36 // 50. Stupňování přídavných jmen ...36 // 51. Skloňování zájmen vzory ten, náš;
jenž; můj, tvůj, svůj; sám, samý; je jích-je ji ch; týž . ... 37 // 52. Číslovky druhové, řadové, násobné ...38 // 53. Slovesný vid děj násobený, rozk. zp- v záporu ...39 // 54. Slovesný rod slovesa bezpředmětová ...39 // 55. Slovesné tvary kmen přítomný, minulý ...40 // 56. Podstatná jména slovesná, přídavná jména slovesná...40 // 57. Slovesné třídy řazení sloves ...40 // 58. I. slovesná třída ...41 // 59. II. slovesná třída ...41 // 60. III. slovesná třída ...41 // 61. IV. slovesná třída ...42 // 62. V. slovesná třída ...42 // 63. Nepravidelná slovesa být, vědět, jíst, chtít ...42 // 64. Stupňování příslovcí ...43 // 65. Předložky předložková vazba ...43 // 66. Spojky, částice, citoslovce ... 43 // 67. Věty podle mluvčího interpunkční znaménka ...44 // 68. Věty dvojčlenné a jednočlenné ...45 // 69. Podmět, VV podmětná ...45 // 70. Přísudek, VV přísudková ...46 // 71. Vztah mezi skladebními dvojicemi shoda, řízenost, přimykání ...47 // 72. Předmět, V V předmětná ...48 // 73. Příslovečné určení, V V příslovečné ...48 // 74. Přívlastek, VV přívlastková přívlastek shodný-neshodný; postupně // rozvíjející-několikanásobný, volný-těsný...49 // 75. Doplněk, VV doplňková ...51 // 76. Význam slova, sousloví, rčení, přísloví ...51 // 77. Slova jednoznačná - mnohoznačná metafora, metonymie, synonyma, antonyma, // homonyma, slovo nadřazené-podřazené,
termíny ... 52 // 78. Slovní zásoba, tvoření slov slova přechýlená, zkratky, archaismy, neologismy ...53 // Tabulka: Větné členy ...54 // Tabulka: Věty vedlejší ...55 // 79. Holý větný člen ... 56 // 80. Poměr mezi větami hlavními ...56 // 81. Čárka přad a ...58 // 82. Zápor mluvnický, slovní ...59 // 83. Samostatný větný člen, vsuvka, věta neúplná ...59 // 84. Pořádek slov v české větě předklon/cy ...60 // 85. Psaní a výslovnost přejatých slov ...60 // 86. Skloňování obecných jmen přejatých ...62 // 87. Skloňování cizích vlastních jmen ...62 // 88. Přechodníky přechodníková konstrukce, přechodník přítomný a tninulý ...62 // 89. Slovanské jazyky ...63 // 90. ? vývoji českého jazyka ...64

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC