Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(49.3) Půjčeno:148x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
171 s. : il.

ISBN 80-247-0738-1 (brož.)
Pedagogika
Obsahuje ilustrace, seznam her
Bibliografie: s. 162-170
Komunikace pedagogická - příručky
000076031
OBSAH // Úvod...9 // 1. Osobnost učitele a jeho kompetence...11 // (Jaký by měl být učitel) // 1.1 Osobnost učitele...11 // 1.2 Profesní schopnosti a dovednosti učitele z různých autorských // pozic...14 // 1.3 Komunikativní dovednosti jako předmět zkoumání dovednostního modelu učitelovy profese ...18 // 2. Základní poznatky o pedagogické komunikaci ...26 // (Co by měl učitel o komunikaci vědět) // 2.1 Pedagogická komunikace ...26 // Vymezení pojmu pedagogická komunikace...26 // Funkce pedagogické komunikace...28 // Účastníci pedagogické komunikace...29 // Pravidla pedagogické komunikace...30 // Počet pravidel ...31 // Proč zavádíme pravidla ...32 // Organizační formy a uspořádání učebny...32 // Prostředí, klima, atmosféra...40 // 2.2 Verbální komunikace ...41 // Otázky a odpovědi...42 // Otázka jako klíčová součást dialogu...43 // Akustické vlastnosti hlasu...44 // Zvukové prostředky řeči...45 // 2.3 Neverbální komunikace...46 // Mimika - řeč obličeje...47 // Pohledy - řeč očí...49 // Kinezika - řeč pohybů...51 // Gestika - řeč gest ...52 // Posturologie - sdělování fyzickými postoji...53 // Haptika - sdělování dotekem ...54 // Proxemika - sdělováni přiblížením a oddálením ...54 // Paralingvistika - sdělování tónem řeči...56 // Sdělování úpravou zevnějšku...56 // 2.4 Komunikace činem...57 // Komunikace v učitelské přípravě...58 // (Jak se stát komunikativně kompetentním
učitelem - inspirační trendy) // 3.1 Zastoupení předmětu „komunikativní dovednosti“ v přípravě // učitelů ...58 // 3.2 Videozáznam jako prostředek objektivizace reflexe a sebereflexe // komunikativních dovedností...62 // 3.3 Možnosti zkoumání komunikativních dovedností...68 // Komunikace v učitelské praxi...77 // (Proč a jak je třeba komunikaci rozvíjet) // 4.1 Komunikace jako předpoklad vzájemných vztahů mezi učitelem // a žákem...77 // Role komunikátora a komunikanta...79 // Poznávání žáků rozhovorem...82 // Sociometrický výzkum komunikace a interakce ve třídě...82 // Rozdílné přístupy k žákům v pedagogické komunikaci...84 // Rozvoj samostatnosti dětí...86 // Odměny a tresty...87 // 4.2 Poruchy v komunikaci, vývojové vady řeči...88 // Opožděný vývoj řeči...89 // Vady výslovnosti...91 // Poruchy zvuku řeči...92 // Poruchy tempa řeči...92 // Neurózy řeči...92 // Neuróza u dětí školního věku...93 // 4.3 Komunikativní dovednosti jako zdroj účinného pedagogického // působení...97 // Informace, náměty a praktická cvičení ...103 // (Pro rozvoj komunikativních dovedností učitelů a žáků) // 5.1 Hlasové ústrojí a hlas, artikulační ústrojí a řeč...103 // Artikulační ústrojí a řeč...106 // 5.2 Spisovná výslovnost...111 // Spisovná výslovnost samohlásek...112 // Spisovná výslovnost souhlásek...113 // Výslovnost cizích slov...113 // 5.3 Technika mluveného slova...114
// Dechová technika...114 // Hlasová technika...117 // Artikulační technika ...119 // Hlasová hygiena, poruchy hlasu...121 // 6. Cvičné texty...125 // 6.1 Dechová cvičení ...126 // Procvičování délky nádechu a výdechu ...126 // 6.2 Hlasová cvičení...128 // 6.3 Artikulační cvičení...131 // Artikulace samohlásek...131 // Nácvik samohlásek...133 // Artikulace souhlásek...134 // Nácvik souhlásek...135 // Cvičení slovních vazeb...136 // Cvičení kumulovaných vokálů...137 // 6.4 Jazykolamy...137 // 6.5 Smyslové hry...139 // Hry pro rozvoj zrakové paměti a zrakového vnímání...139 // Hry pro sluchové vnímání a sluchovou paměř...142 // Hry pro rozvoj myšlení...146 // Hry pro rozvoj pozornosti, postřehu, pohotovosti...151 // Hry pro rozvoj časoprostorové orientace...155 // Hry pro rozvoj řeči, slovní zásoby...158 // Použitá a doporučená literatura...162 // Seznam her...171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC