Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, 2000
293 s.

objednat
ISBN 80-7262-048-7 (váz.)
Extrapyramidová onemocnění ; [vol.] 1
Obsahuje bibliografické citace, rejstřík
Parkinsonova nemoc - příručky
000076549
MOTTO 10 // SLOVO AUTORŮ 11 // PŘEDMLUVA (Joseph Jankovic) 13 // 1. EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ - OBECNÝ PŘEHLED 15 // Evžen Růžička // 1.1. Semiologie extrapyramidových poruch 15 // 1.2. Extrapyramidové syndromy a chorobné jednotky 17 // 1.2.1. Parkinsonský syndrom 17 // 1.2.2. Tremor 17 // 1.2.3. Chorea 19 // 1.2.4. Balismus a hemibalismus 20 // 1.2.5. Dystonie 20 // 1.2.6. Myoklonus 21 // 1.2.7. Tiky 22 // 1.2.8. Polékové extrapyramidové syndromy 23 // 2. NORMÁLNÍ A PATOLOGICKÁ FUNKCE SYSTÉMU BAZÁLNÍCH GANGLIÍ 24 // Evžen Růžička // 2.1. Neurofarmakologie bazálních ganglií 25 // 2.1.1. GABA 26 // 2.1.2. Dopamin 27 // 2.1.3. Acetylcholin 29 // 2.1.4. Kyselina glutamová (glutamát) 29 // 2.1.5. Další neuromediátory 30 // 2.2. Fyziologický model činnosti bazálních ganglií 30 // 2.3. Patofyziologické podklady příznaků Parkinsonovy nemoci 32 // 2.3.1. Hypokineze 32 // 2.3.2. Rigidita 34 // 2.3.3. Tremor 34 // 2.3.4. Dyskineze vyvolané léčbou 35 // 2.3.5. Poruchy stoje a chůze 35 // 2.3.6. Vegetativní (autonomní) dysfunkce 36 // 2.4. Patofyziologické podklady extrapyramidových poruch kromč Parkinsonovy nemoci 36 // 2.5. Úloha systému BG při regulaci psychiky a kognitivních funkcí 37 // 3. HISTORIE PARKINSONOVY NEMOCI! 41 // Jan Roth // б // Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy // 4. ETIOPATOGENEZE PARKINSONOVY NEMOCI 44 // Jan Roth // 4.1. Deficit dopaminu: základní mechanismus vzniku Parkinsonovy nemoci 44 // 4.2. Etiopatogenetické hypotézy 46 // 4.2.1. Endotoxiny 46 // 4.2.2. Exotoxiny 48 // 4.2.3. Genetická porucha 50 // 4.2.4. Apoptóza 52 // 5. EPIDEMIOLOGIE PARKINSONOVY NEMOCI 54 // Jan Roth // 5.1. Prevalence a incidence 55 // 5.2. Stálost výskytu Parkinsonovy nemoci v populaci (časové trendy) 55 // 5.3. Rozdílnosti v závislosti na různých faktorech 56 // 5.4. Asociace s jinými znaky, rizikovými a protektivními faktory 57 // 6
6. PATOLOGIE A BIOCHEMIE PARKINSONOVY NEMOCI 59 // Evžen Růžička // 6.1. Neuropatologické nálezy 59 // 6.1.1. Neuropatologické nálezy a přesnost klinické diagnózy 61 // 6.1.2. Neuropatologické nálezy a kognitivní dysfunkce u Parkinsonovy nemoci 61 // 6.2. Neurochemické nálezy 62 // 6.2.1. Postižení dopaminergních neuronů 62 // 6.2.2. Změny cholinergních neuronů 63 // 6.2.3. Postižení dalších neuromediátorů 64 // 7. Časový rozvoj, stadia a klinické formy parkinsonovy nemoci 65 // Evžen Růžička // 7.1. Rozvoj příznaků onemocnění 66 // 7.2. Formy onemocnění 68 // 7.2.1. Bradykineze-rigidita vůči tremor-dominantnímu typu onemocnění 69 // 7.2.2. Věk na začátku onemocnění 69 // 8. KLINICKÝ OBRAZ: ZÁKLADNÍ PŘÍZNAKY PARKINSONOVY NEMOCI, // klinika Časné fáze 71 // Jan Roth // 8.1. První klinické obtíže 71 // 8.2. Tremor (třes) 72 // 8.3. Rigidita (svalová ztuhlost) 75 // 8.4. Bradykineze (pohybové zpomalení), hypokineze (zmenšení rozsahu pohybů), // akineze (neschopnost započít pohyb) 77 // 8.5. Posturální nestabilita a porucha chůze 80 // 8.6. Hypomimie 81 // 8.7. Dysartrie a hypofonie 82 // 8.8. Mikrografie 82 // 8.9. Dyskineze nenavozené léčbou 83 // 8.10. Poruchy pohybů očí a víček 84 // 8.11. Mentální dysfunkce 84 // 8.12. Vegetativní dysfunkce 85 // 8.13. Senzorické dysfunkce 86 // 8.14. Senzitivní dysfunkce 87 // 9. PROJEVY A KOMPLIKACE POKROČILÉHO STADIA PARKINSONOVY NEMOCI 88 Evžen Růžička // 9.1. Kolísám (fluktuace) stavu hybnosti 89 // 9.1.1. Fluktuace hybnosti bez souvislosti s léčbou 89 // 9.1.2. Fluktuace hybnosti v závislosti na léčbě 91 // Obsah // 7 // 9.2. Dyskineze (mimovolní pohyby) 96 // 9.2.1. Spontánní dyskineze bez souvislosti s léčbou 96 // 9.2.2. Polákové (dopaminergní) dyskineze 97 // 9.3. Vegetativní poruchy (dysautonomie) 99 // 9.4. Poruchy chůze a pády 102 // 9.5. Noční problémy 103 //
10. PSYCHICKÉ PROJEVY A KOMPLIKACE PARKINSONOVY NEMOCI 105 // Evžen Růžička // 10.1. Premorbidní osobnost 106 // 10.2. Deprese 106 // 10.3. Úzkost 108 // 10.4. Demence 108 // 10.5. Izolované (»specifické«) kognitivní deficity 109 // 10.5.1. Poruchy řeči 110 // 10.5.2. Poruchy zrakoprostorových funkcí 110 // 10.5.3. Poruchy paměti 111 // 10.5.4. Exekutivní dysfunkce 111 // 10.6. Bradyfrenie 112 // 10.7. Podklady kognitivních poruch u Parkinsonovy nemoci 113 // 10.8. Polékové psychotické projevy 113 // 11. DIAGNÓZA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA PARKINSONOVY NEMOCI 116 // Evžen Růžička // 11.1. Diagnóza Parkinsonovy nemoci 116 // 11.1.1. Motorické příznaky 116 // 11.1.2. Non-motorické příznaky 121 // 11.1.3. Odpověď na dopaminergní podnět 122 // 11.2. Diferenciální diagnóza parkinsonského syndromu (PS) 123 // 11.3. Klinická diagnostická kritéria Parkinsonovy nemoci 127 // 11.4. Chyby a omyly v diagnostice Parkinsonovy nemoci 131 // 12. VYŠETŘENÍ PACIENTA S PARKINSONOVOU NEMOCÍ 134 // Evžen Růžička // 12.1. Základní screening 134 // 12.2. Anamnéza 135 // 12.3. Vyšetřovací schémata a škály hodnotící tíži onemocnění 135 // 12.4. Reakce na dopaminergní podnět 138 // 12.5. Zobrazovací metody 141 // 12.6. Vyšetření u pozdních hybných komplikací Parkinsonovy nemoci 142 // 12.7. Vyšetření psychických projevů a komplikací 144 // 12.8. Vyšetření pozdních vegetativních komplikací 145 // 12.9. Globální vyšetřovací škály a nové přístupy ke sledování průběhu // a tíže Parkinsonovy nemoci 147 //
13. NOZOLOGIE PARKINSONSKÝCH SYNDROMŮ 148 // Petr Kaňovský // 13.1. Symptomatický (sekundární) parkinsonský syndrom 149 // 13.1.1. Polékový parkinsonský syndrom 149 // 13.1.2. Exogénni toxický parkinsonský syndrom 151 // 13.1.3. Endogenní toxický parkinsonský syndrom 152 // 13.1.3.1. Parkinsonský syndrom v rámci Wilsonovy nemoci 152 // 13.1.3.2. Fahrova choroba a další poruchy metabolismu vápníku 154 // 13.1.4. Posttraumatický parkinsonský syndrom 155 // 13.1.5. Postencefaliticičý parkinsonský syndrom 156 // 13.1.6. Vaskulámí parkinsonský syndrom 156 // 13.1.7. Parkinsonský syndrom v rámci normotenzního hydrocefalu 158 // 13.1.8. Parkinsonský syndrom u Creutzfeldovy-Jakobovy choroby 159 // 8 // Parkinsonova nemoc a parkinsonské syndromy // 13.2. Parkinsonský syndrom u degenerativních onemocnění nervového systému // (kromě Parkinsonovy nemoci) 160 // 13.2.1. Multisystémová atrofie 160 // 13.2.2. Progresivní supranukleámí paralýza (PSP) 165 // 13.2.3. Parkinsonský syndrom v rámci Alzheimerovy nemoci (AN) 171 // 13.2.4. Kortikobazální ganglionická degenerace // (corticobasal ganglionic degeneration, CBGD) 172 // 13.2.5. Nemoc s difúzními Lewyho tělisky // (»diffuse Lewy body disease« - DLBD, demence s Lewyho tělísky) 173 // 13.2.6. Parkinsonismus-demence-ALS komplex Guamských ostrovů // (PDAK, Lytico-bodig) 176 // 13.3. Westphalova varianta Huntingtonovy nemoci (HN) 177 // 13.4. Hallervordenova-Spatzova nemoc (HSN) 178 //
14. OBECNÉ PRINCIPY FARMAKOTERAPIE PARKINSONOVY NEMOCI 179 // Evžen Růžička // 14.1. Symptomatická léíba - substituce dopaminu 180 // 14.1.1. L-DOPA 180 // 14.1.2. Agonisté dopaminu 187 // 14.2. Symptomatická léčba - kompenzační 191 // 14.2.1. Anticholinergika 192 // 14.2.2. Amantadin 193 // 14.2.3. Selegilin 194 // 14.2.4. Inhibitory СОМТ 194 // 14.3. Neuroprotekce 195 // 14.3.1. Selegilin 195 // 14.3.2. Agonisté dopaminu 197 // 14.3.3. Antiglutamátergní léky 198 // 14.3.4. Neurotrofní faktory 198 // 14.3.5. Další potenciálně neuroprotektivní postupy 198 // 15. NEUROCHIRURGICKÁ LÉČBA PARKINSONOVY NEMOCI 200 // Dušan Urgošík, Vilibald Vladyka // 15.1. Stereotaktická metoda 200 // 15.2. Operační stereotaktický výkon 202 // 15.3. Indikace ke stereotaktickému neurochirurgickému výkonu 205 // 15.4. Kontraindikace, rizika, příprava nemocného 209 // 16. POHYBOVÁ LÉČBA 11 PARKINSONOVY NEMOCI 210 // Marcela Sekyrová // 16.1. Fyzioterapie 210 // 16.1.1. Cvičební jednotka pro lehké a střední postižení 213 // 16.1.2. Cvičení pro nemocné s těžkým postižením 216 // 16.1.3. Období neschopnosti započít pohyb (stav »off«) 217 // 16.2. Ergoterapie 219 // 16.3. Lázeňská péče 220 // 16.4. Rady pro příbuzné i ošetřující personál 222 // 17. DOMÁCÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PODPŮRNÉ SKUPINY 223 // Jan Roth //
18. STRATEGIE LÉČBY PARKINSONOVY NEMOCI: ZÁKLADNÍ POSTUPY, ČASNÉ STADIUM ONEMOCNĚNÍ 228 // Evžen Růžička // 18.1. Oznámení diagnózy 229 // 18.2. Faktory ovlivňující volbu farmakoterapie 231 // 18.3. Praktický postup při zahájení farmakoterapie Parkinsonovy nemoci 232 // 18 4. Další otázky léčebného postupu v časném stadiu Parkinsonovy nemoci 235 // 18 5. Léčba vegetativních projevů vyskytujících se od časných stadií onemocnění 236 // 10 STRATEGIE LÉČBY PARKINSONOVY NEMOCI: POZDNÍ STADIUM, KOMPLIKACE 239 // Evžen Růžička // 19.1. Postup u kolísání (»fluktuací«) stavu hybnosti 239 // 19.2. Postupy u polékových mimovolních pohybů (»dyskinezi«) 245 // 19 3. Speciální postupy u refraktemích fluktuací hybnosti a dyskinezí 248 // 19.4. Léčebné postupy u psychických komplikací 250 // 19.5. Vegetativní poruchy (dysautonomie) 254 // 19.6. Poruchy chůze a pády 258 // 19.7. Noční problémy 260 // 20. PŘÍLOHY 262 // Příloha 1: Standard diagnostických a léčebných výkonů 263 // Příloha 2: Jednotná stupnice hodnocení Parkinsonovy nemoci (UPDRS) 266 // Příloha 3: UPDRS: motorické skóre PN a škála dyskinezí 274 // Příloha 4: Hodnocení vlastního stavu hybnosti a rozpis léčby 275 // Příloha 5: Videoprotokol: Parkinsonova nemoc, parkinsonské syndromy ! 276 // Příloha 6: Seznam léků. které pacient s Parkinsonovou nemocí nesmí dostat 277 // Příloha 7: Doporučení pro operační řešení, lokální anestézii, narkózu u pacientů // s Parkinsonovou nemocí 278 // Příloha 8: Seznam základních léčiv užívaných v České Republice // při léčbč Parkinsonovy nemoci a při jejích komplikacích 279 // SEZNAM ZKRATEK 285 // REJSTŘÍK 287
(OCoLC)45372743
cnb000968882

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC