Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : SoftPress, c2002
718 s. : il. ; 24 cm + 1 CD

ISBN 80-86497-20-8 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
MySQL (databázový systém) - příručky
PHP (jazyk) - příručky
000077483
Obsah // Úvod 27 // ČÁST I - Používame PHP // Kapitolal Rychlokurs PHP 35 // Používáme PHP 36 // Vzorová aplikace ?7 // Objednávkový fonnulář 37 // Zpracování formuláře 38 // Vkládání PHP do HTML - 39 // Používání PHP tagů 41-1 // Styly PHP tagů 40 // Příkazy PHP 41 // Prázdné znaky 41 // Komentáře 42 // Dynamické přidávání obsahu 42 // Volání funkcí 43 // Funkce dateO 43 // Získávání proměnných z formuláře 43 // Proměnné z formuláře 44 // Spojování řetězců 45 // Proměnné a znaky 45 // Identifikátory 45 // Uživatelem definované proměnné 46 // Přidělování hodnot proměnným 46 // Druhy proměnných 46 // Druh dat v PHP 46 // Síla typování 4 < // Přiřazování typů 47 // Proměnná chameleon 47 // Konstanty. 48 // Viditelnost proměnných 48 // Operátory - 49 // Aritmetické operátory 49 // Operátory řetězců 50 // Operátor přiřazení 50 // Logické operátory 52 // Logické spojky 53 // Bitové operátory 54 // Další operátory 54 // Obsah // Použití operátorů: zpracování výsledků formuláře // Priorita: vyhodnocování výrazů // Funkce pro práci s proměnnými // Testování a nastavování typu proměnných // Ověřování stavu proměnné // Konverze proměnných // Části kódu // Rozhodování // Příkaz if // Bloky // Poznámka bokem: odsazujte // Příkaz else // Příkaz elseif // Příkaz switch // Srovnání switch a if // Příkazy cyklu // Cyklus while // Cyklus for // Cyklus do.while // Vyskočení z bloku nebo ukončení skriptu // Další: Uložení objednávky // Kapitola 2 Ukládání a získávání dat // Ukládání dat pro pozdější použití // Ulomení a zpětné získání objednávek u Boba // Obecně o práci se soubory // Otevírání souboru // Mody // Použití fopenO // Otevírání souborů přes FTP nebo http // Problémy s otevíráním souborů // Zápis do souboru //
Parametry fwriteO // Formát souborů // Zavírání souboru // Čtení ze souboru // Otevírání souboru ke čtení: fopenO // Kdy zastavit: feofQ // Čtení jedné řádky po druhé: fgetsO, fgetssO a fgetcsvO // Čtení celého souboru: readfileO, fpassthruO, fileO. // Čtení po znacích: fgetcO // Čtení konkrétního počtu znaků: freadO // Další užitečné funkce // Ověřování existence souboru: file.existsí) // Obsah 7 // Zjištění velikosti souboru: filesizeO // Smazání souboru: unlinkO // Pohyb uvnitř souboru: rewindO, fseekO a ftelK). // Zamykání souborů // Lepší postup: Relační databázový systém // Problémy se soubory // Jak databáze řeší podobné problémy // Další informace // Kapitola 3 Používání polí // Co je to pole? // Číselně indexovaná pole // Vytvoření číselně indexovaného pole // Přístup ? obsahu pole // Použití cyklů ? průchodu polem // Asociativní pole // Vytvoření asociativního pole // Přístup ? obsahu pole // Použití cyklů s funkcemi eachO a HstO // Vícerozměrná pole // Třídění polí - // Použití sortO // Použití asortO a ksortO ? třídění asociativních polí // Sestupné třídění // Třídění vícerozměrných polí // Uživatelem definované třídění // Sestupné uživatelské třídění // Přerovnávání polí // Použití shuffleO // Použití array_reverse() // Nahrávání proměnných ze souborů // Další manipulace s poli // Pohyb uvnitř pole: eachO, currentO, resetO, end(), nextO, posi) a previ) // Aplikování jakékoliv funkce na všechny prvky pole: array_walk(). // Počítání prvků v poli: countO. sizeofO a array..count.valuesO // Převádění polí na skaláry: extractO // Další informace // Kapitola 4 Manipulace s textem é regulární výrazy // Chytrý fonnulář na odesílání dopisů // Formátování řetězců // Ořezávání řetězců: chopO, ItrimO a trimO.. //
Formátováni řetězců pro ukládání: AddSlashesO a StripSlashesO 113 // Funkce pro spojování a dělení řetězců 114 // Použití explodeO, implodeO a joinO 114 // Použití strtokO 115 // Použití substrO 116 // Porovnávání řetězců 117 // Řazení řetězců: strcmpO.strcasecmpO a strnatcmpO 117 // Testování délky řetězce pomocí strlenO 117 // Porovnávání a nahrazování podřetězců v řetězci 118 // Vyhledávání řetězců: strstrO, strchrO, strrchrO, stristrO 118 // Vyhledávání počátku podřetězce: strposO, strrposO 119 // Nahrazování podřetězců: str replaceO, substr_ replaced 120 // Úvod do regulárních výrazů 120 // Základy 121 // Množiny a třídy znaků 121 // Opakování 122 // Podvýrazy 122 // Odpočítané podvýrazy 123 // Přiřazení počátku a konce řetězce 123 // Větvení 123 // Porovnávání speciálních znaků 123 // Shrnutí speciálních znaků 124 // Použití v našem fonnuláři 124 // Vyhledání řetězce pomocí regulárních výrazů. 125 // Nahrazování podřetězců pomocí regulárních výrazů 126 // Dělení řetězců pomocí regulárních výrazů 126 // Srovnání funkcí pro práci s řetězci a regulárních výrazů 126 // Další informace 126 // Další - 127 // Kapitola 5 Opětovné použití již vytvořeného kódu a psaní funkcí 129 // Proč opětovně používat již vytvořený kód? 130 // Náklady 130 // Spolehlivost 131 // Použití required a included 131 // Použití required 131 // Přípony souborů a required 132 // PHP tágy a required 132 // Šablony webových stránek s pomocí required 133 // Použití auto prepend, file a auto appenda file 137 // Použití included 138 // Použití funkcí v PHP -.139 // Volání funkcí 139 // Obsah 9 // Volání nedefinované funkce 141 // Velká a malá písmena ve jménech funkcí 141 // Proč bychom měli vytvářet vlastní funkce? 142 //
Základní struktura funkce 142 // Pojmenování funkce 143 // Parametry 144 // Viditelnost proměnných 145 // Předávání odkazem a předávání hodnotou 147 // Návrat z funkce 149 // Funkce vracející výsledek 150 // Bloky kódu 151 // Rekurze 151 // Další informace 153 // Další 153 // Kapitola 6 Objektově orientované PHP 1 55 // Koncept objektově orientovaného programování 156 // Třídy a objekty 156 // Polymorfismus 157 // Dědičnost 158 // Vytváření tříd, vlastností a metod v PHP 158 // Struktura třídy 158 // Konstruktory 159 // Instance- 159 // Použití atributů třídy 160 // Volání metod třídy 161 // Implementace dědičnosti v PHP 162 // Předefinování 163 // Mnohonásobná dědičnost 164 // Návrh tříd 165 // Zápis kódu vaší třídy 165 // Další 173 // Část II Používáme MySQL // Kapitola 7 Návrh databáze 177 // Koncept relační databáze 178 // Tabulky 178 // Sloupce 179 // Řádky 179 // Hodnoty 179 // Klíče 179 // Schémata 180 // O Obsah // Vztahy 181 // Jak navrhnout webovou databázi 181 // Co z reálného světa převádíme 181 // Vyhnout se nadbytečným datům 182 // Používání atomických hodnot 183 // Volba smysluplných klíčů 184 // Promyšlení dotazů na databázi 184 // Vyhnout se poloprázdné databázi 184 // Souhrn typů tabulek 185 // Architektura webové databáze 185 // Architektura 186 // Další informace 187 // Další 187 // Kapitola 8 Vytváření vaší databáze pro web 189 // Poznámka ? použití MySQL monitor 191 // Jak se přihlásit do MySQL 191 // Vytváření databází a uživatelů 192 // Vytváření databáze 193 // Uživatelé a uživatelská práva 193 // Úvod do systému uživatelských práv MySQL 193 // Princip nejnižšího uživatelského práva 193 // Vytváření uživatelů: Příkaz GRANT 194 // Typy a úrovně práv 195 //
Příkaz REVOKE 197 // Příklady na použití GRANT a REVOKE 197 // Vytvoření uživatele pro web 198 // Odhlašování jako root 198 // Používání správné databáze 198 // Vytváření tabulek v databázi..- 199 // Co znamenají ostatní klíčová slova 200 // Jak porozumět typům sloupců 200 // Prohlížení databáze pomocí SHOW a DESCRIBE 202 // Identifikátory v MySQL - 203 // Datové typy sloupců 204 // Číselné typy -204 // Další informace 208 // Další - - 208 // Kapitola 9 Práce s databází MySQL 209 // Co to je SQL? -210 // Vkládání dat do databáze - 210 // Získávání dat z databáze 212 // Získávání dat podle specifických kritérií 213 // Obsah 11 // Získávání dat z více tabulek 215 // Získávání dat v konkrétním pořadí 220 // Seskupování dat 220 // Rozhodování, které řádky vrátit 222 // Aktualizace záznamů v databázi 222 // Úprava tabulek po vytvoření 223 // Mazání záznamů v databázi 224 // Mazání tabulek 225 // Mazání celé databáze 225 // Další informace 225 // Další 225 // Kapitola 10 Přístup ? databázi prostřednictvím PHP 227 // Jak pracují webové databáze 228 // Základy databázových dotazů z webu 231 // Otestování a odfiltrování vstupních dat 231 // Nastavení připojení 232 // Výběr databáze 233 // Databázové dotazy 234 // Zpracování výsledků dotazu 235 // Odpojení od databáze 236 // Vložení dalších informací do databáze 236 // Jiné užitečné PHP-MySQL funkce 239 // Uvolnění zdrojů 239 // Vytváření a rušení databází 240 // Rozhraní jiných databází _ 240 // Další informace 240 // Další 241 // Kapitola 11 MySQL pro pokročilé 243 // Detailní pohled na systém přístupových práv 244 // Tabulka user 245 // Tabulky db a host 246 // Tabulky tables_priv a columns .priv 247 // Jak MySQL používá přístupové tabulky 247 //
Aktualizace oprávnění: kdy se projeví změny? 248 // Zajištění bezpečnosti databáze 248 // MySQL z pohledu operačního systému 248 // Hesla 249 // Uživatelská práva 250 // Nastavení pro web 250 // Další informace o databázích 251 // Zjišťování informací pomocí SHOW 251 // Zjišťování informací o sloupcích pomocí DESCRIBE 253 // 12 Obsah // Jak fungují dotazy pomoci EXPLAIN 253 // Zrychlení dotazů použitím indexu 256 // Další typy k optimalizaci 256 // Optimalizace návrhu 257 // Prístupová práva 257 // Optimalizace tabulek 257 // Použití indexu 257 // Používejte standardní hodnoty 257 // Používejte persistentní spojení 257 // Různé druhy tabulek - 258 // Načítání dat ze souboru 258 // Další informace 259 // Další 259 // ČÁST III E-komerce a bezpečnost // Kapitola 12 Provozujeme komerční web 263 // Čeho chcete dosáhnout 264 // Typy komerčních webů 264 // Prezentace firmy a produktů 264 // Příjem objednávek na služby a zboží 267 // Poskytování služeb a digitálního zboží 270 // Zvýšení hodnoty zboží nebo služeb 271 // Sbížení nákladů 271 // Rizika a hrozby 272 // Hackeři 272 // Nízké zisky 273 // Porucha hardwaru 273 // Výpadky elektřiny, síťového připojení nebo chyby při doručování 273 // Silná konkurence 273 // Softwarové chyby 274 // Vznikající legislativa a daně 274 // Omezená kapacita systému 274 // Volba strategie 274 // Další 274 // Kapitola 1 3 Zabezpečení elektronického obchodu 275 // Jak jsou vaše informace důležité? 276 // Bezpečnostní hrozby 277 // Únik důvěrných dat 277 // Ztráta nebo zničení dat 279 // Modifikace dat 279 // Vyřazení z provozu 280 // Obsah 13 // Chyby v softwaru 281 // Odmítání 282 // Jak vyvážit výkon, cenu, použitelnost a zároveň bezpečnost 283 // Sestavení bezpečnostní politiky 283 // Principy autentifikace 284 //
Použití autentifikace 285 // Základy šifrování 285 // Šifrování soukromým klíčem 286 // Šifrování veřejným klíčem 287 // Elektronický podpis 288 // Digitální certifikáty 288 // Bezpečné webové servery 290 // Kontrola a záznamy 291 // Firewally 291 // Zálohování dat 292 // Zálohování základních dat 292 // Zálohování a obnova databáze MySQL 292 // Fyzická bezpečnost 292 // Další - -293 // Kapitola 1 4 Autentifikace uživatelů pomocí PHP a MySQL 295 // Identifikace návštěvníků 296 // Realizace kontroly přístupu 297 // Ukládání hesel 299 // Šifrování hesel 201 // Ochrana více stránek 202 // Základní autentifikace 303 // Použití základní autentifikace v PHP - 304 // Použití základní autentifikace prostřednictvím souboru .htaccess u Apache 306 // Použití základní autentifikace spolu s HS 309 // Použití autentifikačního modulu mod. autřcjnysql 311 // Instalace mod_autUmysql 311 // Funguje? 312 // Použití mod_auth_mysql 312 // Tvorba vaší vlastní autentifikace 313 // Další informace 314 // Další 314 // Kapitola 15 Implementace bezpečných transakcí pomocí PHP a MySQL 31 5 // Poskytování bezpečných transakcí 316 // Uživatelův počítač 317 // Internet 318 // Váš systém 318 // 14 Obsah // Používání SSL 319 // Filtrace uživatelem zadaných dat 322 // Bezpečné ukládání dat 322 // Proč ukládáte čísla kreditních karet? 323 // Šifrování v PHP 324 // Další informace 331 // Další 331 // Část IV PHP pro pokročilé // Kapitola 16 Práce se souborovým systémem a serverem 335 // Úvod ? nahrávání souborů na server. 336 // HTML kód pro nahrávání souborů 337 // Tvorba PHP kódu pro zpracování souboru 337 //
Obvyklé problémy 341 // Použití adresářových funkcí 341 // Čtení obsahu adresářů 341 // Získání informací o aktuálním adresáři 343 // Vytváření a mazání adresářů 343 // Práce se systémem souborů 344 // Získání informací o souboru 344 // Změna vlastností souboru 346 // Vytváření, mazání a přesouvání souborů 346 // Spuštění programů na serveru 347 // Práce proměnnými prostředí: getenvO and putenvO 349 // Další informace 349 // Další 349 // Kapitola 17 Použití funkcí pro práci se sítí a síťovými protokoly 351 // Přehled protokolů 352 // Odesílání a čtení emailů 352 // Použití dalších webových služeb 353 // Použití DNS funkcí 355 // Použití FTP 358 // Síťová komunikace prostřednictvím cURL 366 // Další informace 368 // Další 368 // Kapitola 1 8 Datum a čas 369 // Získání hodnoty data a času v PHP 370 // Použití funkce dateO 370 // Práce s UNIXovými časovými známkami 371 // Použití funkce getdateO 372 // Obsah 15 // Ověřování data 373 // Převod data mezi formáty použitými v PHP a MySQI 373 // Výpočty s daty 374 // Použití kalendářových funkcí 375 // Další informace 376 // Kapitola 19 Generování obrázků 377 // Nastavení podpory obrázků v PHP 378 // Obrazové formáty 379 // PNG 379 // WBMP 379 // GIF 379 // Vytváření obrázků 380 // Vytváření pracovní plochy 381 // Kreslení a psaní textu do obrázku 382 // Ukládání konečné podoby obrázku 384 // Uvolňování zdrojů 385 // Použití vygenerovaných obrázků z jiného skriptu 385 // Použití textu a fontů při vytváření obrázků 385 // Nastavení základového plátna 388 // Roztažení textu na tlačítko 389 // Umisťování textu 391 // Zapisování textu na tlačítko 392 // Dokončení 392 // Kreslení obrazců 392 // Další obrazové funkce 399 // Další zdroje 399 //
Kapitola 20 Session proměnné 401 // Co jsou session proměnné 402 // Základy session proměnných 402 // Co je cookie? 403 // Vytvoření cookie v PHP 403 // Použití cookies 403 // Ukládání session ID 404 // Implementujeme jednoduché sessions 404 // Založení session 404 // Registrace session proměnných 405 // Použití session proměnných 405 // Rušení proměnných a ukončení session 406 // Jednoduchý příklad na session proměnné 406 // 16 Obsah // Konfigurace sessions 408 // Ověřování s využitím session proměnných 409 // Další zdroje 415 // Další 415 // Kapitola 21 Další užitečné vlastnosti 41 7 // Magické uvozovky - 418 // Vyhodnocování řetězců funkcí evaK) 419 // Ukončování skriptu: die a exit - 419 // Serializace - 420 // Získávání informací o PHP prostředí 421 // Zjištění nahraných rozšíření 421 // Určení vlastníka skriptu 422 // Zjišťování času poslední modifikace skriptu 422 // Dynamické nahrávání rozšíření - 422 // Změna nastavení prostředí za běhu 422 // Zvýrazňování syntaxe 423 // Další 424 // ČÁST V Tvorba projektů v PHP a MySQL // Kapitola 22 PHP a MySQL pro velké projekty 427 // Softwarové inženýrství pro webový vývoj ~428 // Plánování a spouštění webových aplikací 429 // Opětovné využívání kódu. 42® // Psaní udržovatelného kódu 430 // Kódovací standardy 42 // Členění zdrojového kódu 433 // Standardní adresářová struktura 434 // Dokumentace a sdílení vnitrofiremních funkcí 434 // Implementace systému správy verzí 434 // Výběr vývojového prostředí 436 // Dokumentování projektu 437 // Prototypizace 437 // Oddělení logiky a obsahu 438 // Optimalizace kódu 439 // Jednoduchá optimalizace 439 // Použití produktů společnosti Zend 440 // Testování 440 // Další zdroje -441 // Další 442 // Obsah 17 // Kapitola 23 Ladění 443 //
Programové chyby 444 // Syntaktické chyby 444 // Chyby za běhu 445 // Logické chyby 450 // Ladení proměnných 451 // Chovaní při vzniku chyby 453 // Změna nastavení chování při vzniku chyby 454 // Uživatelské chyby.„ 455 // Ošetřování chyb 456 // Vzdálené ladění 458 // Další 458 // Kapitola 24 Ověřování a personalizace uživatelů 459 // Problém 460 // Komponenty řešení 460 // Identifikace uživatelů a personalizace 461 // Ukládání záložek 461 // Doporučování záložek 461 // Přehled řešení 462 // Implementace databáze 463 // Implementace základu aplikace 465 // Implementace ověřování uživatelů 467 // Registrace 467 // Přihlašování 472 // Odhlašování 476 // Změna hesla 476 // Obnova zapomenutého hesla 478 // Implementace ukládaní a načítání záložek 482 // Přidávání záložek 482 // Zobrazování záložek 484 // Mazání záložek 485 // Implementace doporučování 487 // Rozšiřování projektu 490 // Další 491 // Kapitola 25 Elektronický obchod 493 // Problém 494 // Prvky řešení 494 // Tvorba online katalogu 494 // Zaznamenávání položek přidávaných do košíku 495 // Administrační rozhraní 495 // 18 Obsah // Přehled řešení 496 // Implementace databáze 499 // Implementace online katalogu 501 // Vypisování kategorií 503 // Výpis knih v kategorii 505 // Zobrazování detailů knih 507 // Implementace nákupního košíku 508 // Použití skriptu show_cart.php 508 // Zobrazování obsahu košíku 510 // Přidávání položek do košíku 512 // Ukládání zrněn v košíku 514 // Tisk ceny a počtu položek v záhlaví stránky 515 // Dokončení nákupu 515 // Implementace platby. 520 // Implementace administrátorského rozhraní 522 // Rozšiřování projektu 530 // Využití existujícího systému 530 // Další 531 // Kapitola 26 Redakční systém 533 // Problém 534 // Požadavky řešení 534 //
Editace obsahu 534 // Vkládání obsahu do systému 535 // Ukládání do databáze a souboru 535 // Struktura dokumentu 536 // Metadata 537 // Formátování výstupu 537 // Práce s obrázky 538 // Návrh a přehled řešení 540 // Návrh databáze 542 // Implementace 543 // Administrační část 547 // Vyhledávání 554 // Publikace příspěvků 557 // Rozšiřování projektu 558 // Další 558 // Kapitola 27 Webový emailový klient 559 // Problém 560 // Prvky řešení 561 // Přehled řešení 562 // Obsah 19 // Vytváření databáze 563 // Architektura skriptu 565 // Přihlašování a ohlašování. 569 // Nastavení účtů 571 // Vytvoření nového účtu 573 // Úpravy existujícího účtu 575 // Zrušení účtu 575 // Čtení pošty 576 // Výběr účtu 576 // Zobrazení obsahu schránky 578 // Zobrazení hlaviček zprávy 583 // Vymazání zprávy 584 // Odesílání zpráv 585 // Odeslání nové zprávy 585 // Odpovídání a přeposílání zpráv 587 // Rozšiřování projektu 588 // Další 589 // Kapitola 28 Mailing list manažér 591 // Problém 592 // Prvky řešení 593 // Vytvoření databáze listů a odběratelů 593 // Nahrávání souborů 593 // Posílání zpráv s přílohami 593 // Přehled řešení 594 // Vytváření databáze 596 // Architektura skriptu 598 // Implementace přihlašování 604 // Vytvoření nového účtu 605 // Přihlašování 608 // Implementace uživatelských funkcí 610 // Prohlížení listů 610 // Zobrazení informací o listu 614 // Zobrazení archívu listu 616 // Přihlašování a rušení odběru 617 // Změna nastavení účtu 618 // Změna hesla 619 // Odhlášení 620 // Implementace administrátorských funkcí 621 // Vytvoření nového listu 621 // Nahrání nového newsletteru 623 // Zpracování nahrání více souborů 626 // Náhled newsletteru 629 // Odeslání příspěvku 534 // Rozšiřování projektu //
Kapitola 29 Webové fórum // Problém 636 // Prvky řešení 638 // Přehled řešení 639 // Návrh databáze 641 // Zobrazení stromu příspěvků 4 // Rozbalování a sbalování 4 // Zobrazení příspěvků 47 // Použití třídy treenode 653 // Čtení příspěvku 655 // Přidání nového příspěvku 660 // Rozšiřování projektu 660 // Využití existujícího systému 661 // Další // Kapitola 30 Generování personalizovaných dokumentů ve formátu Portable Document Format (PDF) // Porovnání jednotlivých formátů pro dokumenty // Papír // // HTML // Word dokument // Rich Text Format - - // PostScript - // Portable Document Format // Prvky řešení // Systém otázek a odpovědí // Generování dokumentů // Přehled řešení..- - // Kladení otázek // Vyhodnocování otázek // Generování RIT certifikátu // Generování PDF certifikátu ze šablony // Generováni certifikátu pomocí PDFlib // Problémy s hlavičkami // Rozšiřování projektu - // Generování PDF dokumentů pomocí PDFlib // Příklad skriptu generujícího jednoduchý PDF pomoci PD1 lib // Další zdroje // Obsah 21 // ČÁST VI Přílohy // Příloha A Instalace PHP a MySQL 695 // PHP jako CGI interpret nebo jako modul 696 // Instalace Apache, PHP a MySQL pod UNIXem -..697 // Apache a mod.SSL 700 // Soubor httpd.conf 703 // Funguje PHP? 704 // Funguje SSL? 705 // Instalace Apache, PHP a MySQL pod Windows 706 // Instalace MySQL pod Windows 706 // Instalace Apache pod Windows 708 // Rozdíly mezi Apache pro Windows a pro UNIX 710 // Instalace PHP pro Windows 711 // Instalace pro Microsoft IIS 713 // Instalace pro Microsoft PWS 714 // Ostatní webové servety 714 //
Příloha B: Webové odkazy 715 // PHP 716 // MySQL a SQL 717 // Apache 718 // Vývoj webu 718 // Co je na CD-ROMu 719 // Instrukce pro instalaci pro Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT a // Windows 2000 719 // Instalační instrukce pro Linux a UNIX 719 // Čtěte před otevřením! 720

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC