Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(12.6) Půjčeno:215x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
402 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-1734-0 (brož.)
Pedagogika (Grada)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Pedagogika - učebnice vysokošk.
000077695
OBSAH / 5 // OBSAH // ÚVODEM... 11 // UČITEL - PEDAGOGIKA - ŠKOLA // 1. UČITELSTVÍ JAKO POVOLÁNÍ... 15 // Jaroslav Kota // 1.1 Učitelství jako iniciace a zkázňování dítěte... 16 // 1.2 Učitelství a respekt ? osobnosti dítěte ... 17 // 1.3 Učitelství a model profesionalizace ... 18 // 1.4 Zvláštnosti učitelské profese ... 22 // 1.4.1 Obecné trendy vývoje učitelské profese... 23 // 1.5 Volba učitelství... 24 // Literatura... 26 // 2. VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH... 27 // Růžena Váňová // 2.1 Vzděláváni učitelů elementárních škol ... 27 // 2.2 Vzdělávání středoškolských profesorů ... 32 // 2.3 Vzdělávání učitelů po 2. světové válce... 39 // Literatura... 47 // 3. PEDAGOGIKA A JEJÍ VĚDNÍ PROFIL...49 // Jaroslav Kota // 3.1 Otázky vědního profilu pedagogiky ... 51 // 3.2 Pedagogika jako věda o výchově... 54 // 3.2.1 Výchova a vzdělání... 57 // 3.3 Pedagogické vědní disciplíny ... 60 // 3.4 Pedagogika ve vztahu ? filozofii ... 62 // 3.5 Pedagogika ve vztahu ? jiným vědám... 65 // Literatura... 67 // 4. ŠKOLSKÝ SYSTÉM V ČESKÝCH ZEMÍCH - VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV... 69 // Růžena Váňová // 4.1 Tereziánské reformy... 69 // 4.2 České školství ve druhé polovině 19. století ... 72 // 4.3 Školství v ČSR (1918-1939) ... 79 // 4.3.1 Reformní snahy... 80 // 4.4 Školství v ČSR po 2. světové válce (1945-1989) ... 84 // 4.5 Současné školství... 87 // Literatura... 89
5. ŠKOLY A JEJICH ALTERNATIVY ... 91 // Ivana Tvrzová // 5.1 Druhy škol ... 91 // 5.2 Členění škol podle zřizovatele... 92 // 6 / PEDAGOGIKA PRO UČITELE // 5.3 Vzdělávací programy ... 93 // 5.4 Alternativní a inovativní školy ... 95 // 5.4.1 Alternativní a inovativní směry uplatňované v české škole... 96 // 5.5 Závěr... 103 // Literatura... ?3 // 6. VYBRANÉ OTÁZKY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ... 105 // Ivana Tvrzová, Hana Košíková // 6.1 Vzdělávací politika ... 105 // 6.2 Řízení školství (školský management) ... 108 // 6.2.1 Řízení školy... M8 // 6.2.2 Organizační struktura školy... 2/1 // 6.3 Týmová práce na škole... 115 // Literatura... 2/7 // VYUČOVÁNÍ // 7. VYUČOVÁNÍ A JEHO PODOBY... 121 // Hana Košíková // 7.1 Společensko-historické koncepce vyučování... 121 // 7.2 Vyučování ve dvou základních pohledech na školní poznávání ... 122 // 7.3 Modely vyučování  modely učení ... 123 // 7.4 Učitelovo pojetí vyučování ... 123 // Literatura... 224 // 8. PLÁNOVÁNÍ VE VYUČOVÁNÍ ... 125 // Hana Košíková, Alena Vališová // 8.1 Plánování pro školu... 125 // 8.1.1 Kurikulum... 226 // 8.1.2 Cílové standardy... 226 // 8.2 Plánování pro třídu ... 129 // 8.2.1 Didaktická analýza učiva ... 130 // 8.2.2 Fáze činnosti učitele pro výuku ve třídě... 232 // Literatura... 233 // 9. CÍLE VYUČOVÁNÍ... 135 // Hana Košíková // 9.1 Stanovení cílů vyučování
... 137 // 9.2 Práce s cílem během vyučování... 140 // Literatura... 242 // 10. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ... 143 // Hana Košíková // 10.1 Vymezení obsahu vzdělání ... 143 // 10.2 Činitele určující obsah vzdělání ... 144 // 10.3 Druhy vzdělávacích obsahů ... 144 // 10.4 Formy obsahu vzdělání... 146 // 10.5 Některé problémy, které řeší teorie a praxe obsahu vzdělání ... 149 // Literatura... 252 // 11. INDIVIDUALIZACE A DIFERENCIACE VE ŠKOLE... 153 // Hana Košíková, Pavel Dittrich, Josef Valenta // 11.1 Možnosti individualizace a diferenciace v současné škole ... 155 // 11.2 Navrhované a vyzkoušené způsoby ? uplatnění individualizačních principů . 156 // Literatura... 264 // OBSAH / 7 // 12. PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ... 165 // Alena Vališová // 12.1 Repetitorium programované výuky... 166 // Literatura... 170 // 13. ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ... 173 // Hana Vonková // 13.1 Pojem a třídění organizačních forem vyučování ... 173 // 13.2 Historický vznik novověkých organizačních forem vyučování... 176 // 13.3 Některé otázky organizačních forem vyučování v současné didaktické teorii a praxi ... 178 // Literatura... 182 // 14. KOOPERATIVNÍ UČENÍ ... 183 // Hana Košíková // 14.1 Základní komponenty (znaky) kooperativního učení... 184 // 14.2 Role a činnost učitele v kooperativním učení... 185 // Literatura... 188 // 15. METODY VYUČOVÁNÍ A JEJICH MODERNIZACE... 189 // Alena Vališová
// 15.1 Pojem vyučovací metoda a její historické konotace ... 189 // 15.2 Kategorizace vyučovacích metod a problémy jejich členění... 191 // 15.3 Volba a funkce vyučovacích metod ... 193 // 15.4 Vybrané vyučovací metody a možnosti jejich aplikace ve výuce... 195 // 15.4.1 Metody monologické a jejich aktivizující alternativy ... 196 // 15.4.2 Metody práce s tištěným textem ... 199 // 15.4.3 Metody dialogické... 200 // 15.4.4 Metody názorně-demonstrační a metody praktických činností žáků.. 203 // 15.4.5 Rozborové, situační, projektové a inscenační metody... 205 // 15.4.6 Didaktická hra a soutěž jako vyučovací metody... 206 // Literatura... 209 // 16. VÝCHOVA ? PRÁCI S INFORMACEMI A INFORMAČNÍMI PRAMENY ... 211 Alena Vališová // 16.1 Rozvíjení informačních dovedností... 211 // 16.2 Využití školní knihovny v pedagogickém procesu ... 214 // 16.3 Elektronizace ve výchovně vzdělávacím procesu... 216 // 16.4 Možnosti využití počítače ve škole ... 218 // Literatura... 220 // 17. PEDAGOGICKÁ INTERAKCE A KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST // SOCIÁLNÍ KOMPETENCE... 221 // Alena Vališová // 17.1 Problematika pedagogické interakce a komunikace v širším // sociálně-psychologickém kontextu... 221 // 17.1.1 ? vybraným aspektům pedagogické komunikace... 223 // 17.2 Sociální kompetence v interakci učitele a žáka ... 229 // Literatura... 233 // 18. TŘÍDNÍ MANAGEMENT ... 235 // Hana Košíková // 18.1 Některé
pojmy z oblasti třídního managementu ... 236 // 18.2 Fáze třídního managementu ... 238 // 18.3 Základní proměnné třídního managementu ... 238 // 18.4 Komponenty dobrého managementu ... 239 // Literatura... 241 // 8 / PEDAGOGIKA PRO UČITELE // 19. HODNOCENÍ VE VYUČOVÁNÍ... // Markéta Dvořáková // 19.1 Význam hodnocení... // 19.2 Podstata hodnocení ... // 19.3 Funkce hodnocení... // 19.4 Prostředky hodnocení... // 19.5 Současné tendence ve vývoji hodnocení... // 19.6 Možnosti vnitřní diferenciace ... // 19.7 Kritéria hodnocení ... // 19.8 Hodnotící jazyk... // 19.9 Formativní a sumativní hodnocení ... // 19.10 Slovní hodnocení a rodiče ... // 19.11 Závěr... // Literatura... // Příloha - Širší slovní hodnocení // Obsah širšího slovního hodnocení... // Průběžné (formativní) slovní hodnocení... // Závěrečné (sumativní) slovní hodnocení jako forma vysvědčení // 243 // 243 // 243 // 244 244 247 250 251 // 253 // 254 // 255 // 256 256 // 257 // 257 // 258 // VÝCHOVA - DIAGNOSTIKA // 20. KOMPLEXNÍ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ // Josef Valenta // 20.1 Komplexnost chápání osobnosti žáka ... // 20.2 Komplexnost chápání cílů vyučování... // 20.3 Komplexnost přístupu ? učivu... // 20.4 Komplexnost procesů učení... // 20.5 Komplexnost prostředků rozvoje ... // 20.6 Učitel v systému komplexního rozvoje osobnosti ... // Literatura... // 263 // 264 266 // 270 // 271 // 272 // 279
280 // 21. ŠKOLA A ESTETICKÝ ROZVOJ ŽÁKŮ ... // Radomír Dvořák // 21.1 Proč se vůbec zabývat teorií estetické výchovy? ... // 21.2 Co je cílem estetické výchovy? ... // 21.3 Principy estetické výchovy ... // 21.4 Škola a estetická výchova v kontextu ostatních formativních vlivů // 21.5 Shrnutí... // Literatura... // 283 // 283 // 284 286 287 // 289 // 290 // 22. INTERKULTURNÍ VÝCHOVA ... 291 // Eva Janebová, Hana Kostková // 22.1 Interkulturní výchova - vzdělávání a výchova pluralitní společnosti... 291 // 22.1.1 CílelKV... // 22.1.2 Teoretické základy 1KV... -292 // 22.1.3 Realizace IKV... // 22.2.1 Vzdělávání Romů ... 295 // 22.2.2 Integrace ostatních národnostních menšinových společenství a žadatelů o azyl. 296 // 22.2.3 Vzdělávání uprchlíků... 29d // Literatura... 295 // 23 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A OČEKÁVANÉ // PROMĚNY JEJÍHO POJETÍ...299 // Hana Krykorková, Martin Chvál // OBSAH / 9 // 23.1 Dispozice jako výchozí pojem Hrabalovy diagnostiky... 299 // 23.2 Základní charakteristiky sociopsychických dispozic ... 300 // 23.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele a z ní vyplývající učitelovy // diagnostické kompetence... 302 // 233.1 Přirozená diagnostika ... 303 // 233.2 Pedagogická diagnostika... 303 // 2333 Diagnostika na základě standardizovaných metod a postupů ...305 // 233.4 Diagnostika na základě nestandardních metod a postupů... 306 // 233.5 Autodiagnostika
učitele ... 307 // 23.4 Pedagogicko-psychologická diagnostika pod zorným úhlem společenských // a technologických proměn a inovačních tendencí ve školství ... 308 // 23.4.1 Možnosti využití informačních technologií v pedagogicko-psychologické // diagnostice ... 308 // 23.4.2 Diagnostikování žákových kompetencí — nový problém... 313 // 23.4.3 Pojetí pedagogicko-psychologické diagnostiky v kontextu současné // pedagogické psychologie... 315 // 23.4.4 Diagnostická způsobilost — nová kvalita učitele... 315 // 23.5 Závěr... 316 // Literatura... 317 // 24. PROBLÉMY SOCIALIZACE, PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA // A PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE VE ŠKOLE ... 319 // RichardJedlička // 24.1 význam pedagogické diagnózy pro moderně koncipovanou poradenskou // a výchovnou činnost... 319 // 24.1.1 Význam evaluace a autoevaluace pro řízení ve školství a rozvoj // výchovně vzdělávací práce... 321 // 24.1.2 Pedagogická diagnóza a koncepční výchovně vzdělávací práce... 321 // 24.2 Širší diagnostické kontexty ... 323 // 24.2.1 Rodinné prostředí, žák a výchovné interakce ... 324 // 24.2.2 Typy primárního výchovného působení, jejich vztah k projevům žáka // v prostředí školy a vliv na další chování... 330 // 24.2.3 Selhávání vychovatelů: nedůslednost, nepravidelná výchova, zanedbání... 336 // 24.3 Socializace dítěte v prostředí školy a některá úskalí ... 337 // 24.3.1 Výchozí pojmy... 337
// 24.3.2 Sekundární socializace a výchovná instituce... 337 // 24.3.3 Výchova v mateřské škole a její vliv na rozvoj sociálních kompetencí... 338 // 24.3.4 Základní škola a její požadavky na žáka... 339 // 24.4 Vybrané otázky z oblasti speciálně pedagogické práce ... 342 // 24.4.1 Děti a mládež se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami... 342 // 24.4.2 Výchovně vzdělávací péče o děti a mládež s postižením... 343 // 24.4.3 Mimořádně nadaní a talentovaní žáci — výzva pro učitele...346 // 24.4.4 Žáci se vzdělávacími problémy — potřeba pomoci a podpory... 348 // 24.4.5 Specifické poruchy chování... 350 // 24.4.6 Poruchy chování a výchovné problémy ? žáků mladšího a středního // školního věku...350 // 24.5 Sociálně nežádoucí jevy ohrožující děti a mládež ... 354 // 24.5.1 Závislosti na návykových látkách ... 355 // 24.5.2 Alkohol a alkoholismus...357 // 24.5.3 Poruchy sebepojetí spojené s poškozujícím životním stylem ... 359 // 24.5.4 Poruchy sociálního zařazení... 362 // 24.5.5 Sebepoškozování a sebevražedné chování ... 365 // 24.6 Pedagogicko-psychologická pomoc žákům... 367 // 24.6.1 Sociální opora... 367 // 24.6.2 Životní Krize ... 368 // 10 / PEDAGOGIKA PRO UČITELE // 24.7 Volba další vzdělávací cesty a přípravy na povolání ... 370 // Literatura a prameny...371 // 25. CESTA DO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A MOŽNOSTI NÁVRATU... 377 // (Systém
péče o mladistvé problémové uživatele drog a závislé jedince v České republice) // Milada Votavová // 25.1 Úvod ... 377 // 25.2 Etapy na cestě mladistvých do drogové závislosti ... 379 // 25.3 Možnosti terapie v jednotlivých fázích cesty do drogové závislosti... 382 // 25.4 Struktura systému poskytované péče z hlediska nároků kladených na klienta... 384 // 25-4.1 Detoxikace ...385 // 25-4.2 Ambulatnípéče ...385 // 25.4.3 Střednědobá ústavní péče... 387 // 25-4.4 Péče v terapeutických komunitách ...388 // 25.4.5 Doléčovací programy...389 // 25.4.6 Pomoc rodičům a blízkým lidem... 389 // 25.5 Závěr... 390 // Literatura... 391 // 26. AUTORITA V ZRCADLE VÝCHOVY... 393 // Alena Vališová // 26.1 Co je a co není autorita aneb obsahová neujasněnost pojmů jako charakteristický // rys moderní doby ... 393 // 26.2 Vybraná kritéria členění autority a její typologie ... 395 // 26.3 Hledání vztahů mezi autoritou a výchovou... 396 // 26.4 Respektování autority - problém rodiny, školy i společnosti ... 397 // 26.5 Autorita z hlediska ontogenetického vývoje ... 398 // 26.6 Autorita z hlediska požadavků výchovné praxe... 400 // 26.7 Závěr...401 // Literatura...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC