Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2., prepracované a doplnené vyd.
Martin : Osveta, 2005
117 s. : il.

objednat
ISBN 80-8063-193-X (brož.)
Obálkový podnázev: učebnica pre fakulty ošetrovateľstva
Obsahuje tabulky, předmluvu
Bibliografie na s. 117-[118]
Ošetřovatelství - pedagogika - učebnice vysokošk.
000077901
OBSAH // Predhovor ... 7 // 1 Predmet a ciele pedagogiky ... 9 // 1.1 Vymedzenie pojmov, definícia a predmet pedagogiky... 9 // 1.2 Vývoj koncepcií a teórií pedagogiky ... 10 // 1.3 Pedagogické disciplíny ... 12 // 1.4 Vzťah pedagogiky k humanitným vedám ... 13 // 1.5 Metodológia pedagogiky ... 16 // 1.6 Výchovno-vzdelávacia sústava ... 17 // 2 Historický pohľad na pedagogiku ... 21 // 2.1 Pedagogika v jednotlivých historických obdobiach ... 21 // 2.2 Jan Amos Komenský ... 24 // 2.3 Význam pedagogiky v živote človeka ... 25 // 3 Výchovný proces ... 27 // 3.1 Základné pojmy ... 27 // 3.2 Ciele a obsah výchovy ... 28 // 3.3 Formy a metódy výchovy ... 29 // 3.4 Zásady a prostriedky výchovy ... 29 // 3.5 Vzťah vychovávateľa a vychovávaného ... 30 // 3.6 Vnútorné a vonkajšie podmienky výchovy ... 31 // 3.7 Význam výchovy v profesii sestra ... 32 // 3.8 Nácvik rolového správania ... 33 // 3.9 Organizácia výchovnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach . 34 // 4 Vzdelávací proces ... 37 // 4.1 Ciele a základné pojmy ... 37 // 4.2 Hierarchia hodnôt, cieľov, rozsah a štruktúra ... 38 // 4.3 Metódy vzdelávania ... 39 // 4.4 Formy vyučovania ... 44 // 5 Vplyv výchovy a vzdelávania na zdravie ... 5] // 5.1 Faktory ovplyvňujúce zdravie spoločnosti ... 51 // 5.2 Ponímanie a ciele zdravotnej výchovy ... 58 // 5.3 Zdravotnovýchovné pôsobenie a uvedomelé zdravotné správanie ... 61 // 5.4 Zmena postojov k vlastnému
zdraviu ... 63 // 5.5 Štátna politika zdravia a programy zdravia spoločnosti ... 64 // 5.6 Metódy, formy a prostriedky zdravotnovýchovného pôsobenia... 68 // 5.7 Zdravotná výchova v jednotlivých vekových obdobiach života človeka // a vo vybraných skupinách obyvateľstva ... 73 // 5.8 Špecifiká zdravotnej výchovy v ambulantnej a lôžkovej časti zdravotníckych // zariadení ... 75 // 6 Výchova k rodičovstvu, materstvu, rodinná výchova ... 78 // 6.1 Rodičovstvo, materstvo, manželstvo - príprava, ciele, problémy a ich prevencia // 6.2 Rodinná výchova ... 80 // 7 Edukácia v ošetrovateľstve ... 83 // 7.1 Vybrané prístupy teórie výchovy a teórie učenia, ich využitie pre pozitívnu // zmenu u chorých ... 89 // 7.2 Zmena a edukácia v ošetrovateľstve ... 91 // 7.3 Diagnostika edukácie v ošetrovateľstve ... 93 // 7.4 Plánovanie, realizácia a vyhodnotenie edukácie v ošetrovateľstve ... 95 // 7.5 Edukačné štandardy ... 104 // 7.6 Edukačný audit ... 106 // 7.7 Návrhy edukačného štandardu a auditu ... 107 // 7.8 Koordinátori edukačných programov ... 114 // Literatúra ... 117

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC