Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30) Půjčeno:149x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
229 s.

objednat
ISBN 80-7178-295-5 (brož.)
Obsahuje úvod, rejstřík vybraných právních norem, údaje o autorech
Bibliografie: s. 225
Kniha je koncipována jako učebnice pro potřeby posluchačů oborů pedagogika volného času, pro vychovatele i pro studenty středních pedagogických škol.
Odborníci v tomto oboru pedagogiky velice podrobně probírají téma volného času z hlediska výchovy a to jak po stránce teoretické tak i metodické. Kniha je rozdělena do tématických kapitol (a uvnitř na další podkapitoly), ve kterých se probírají otázky výchovy mimo vyučování, různé vzdělávací činnosti v této době, činnost školských zařízení - jako jsou školní družiny , školní kluby, střediska pro volný čas i domovy mládeže. Závěrečné statě se zabývají perspektivami výchovy volného času v dohledné budoucnosti. Poslední kapitolu tvoří seznam vybraných právních norem pro práci vychovatelů.
Pedagogika volného času - příručky
000077902
1. KAPITOLA // Úvod (J. Pávková) ...11 // 2. KAPITOLA // Volný čas (J. Pávková, B. Hájek, B. Hojbauer) ...15 // 2.1 Pojem volný čas, volný čas dětí ...15 // 2.2,. Různé pohledy na volný čas ...17 // 2.3 Historický vývoj výchovy ve volném čase ...20 // Počátky výchovy ve volném čase ...23 // Vytvoření základních modelů ...24 // Poválečný vývoj ...25 // Současnost ...27 // 2.4 Volný čas ä životní styl ...28 // Shrnutí kapitoly ...31 // Příloha: Charta výchovy pro volný čas (výňatek) ...32 // Účel ...32 // Volný čas ...>32 // Vzdělávání a výchova ...33 // Vzdělávání a výchova pro volný čas ...33 // 3. KAPITOLA // Výchova mimo vyučování (J. Pávková, A. Pavlíková, V. Hrdličková) ...35 // 3.1 Činitelé vývoje jedince ...35 // 3.2 Pojem výchova mimo vyučování ...39 // 3.3 Funkce výchovy mimo vyučování ...41 // Výchovná funkce ...42 // Zdravotní funkce ...42 // Sociální funkce ...42 // Preventivní a rozvojové zaměření výchovy ...43 // Výchovný projekt, cíle, úkoly a metody ...44 // 3.4 Přehled nejvýznamnějších zařízení pro výchovu mimo vyučování ...45 // 3.5 Požadavky na realizaci výchovy mimo vyučování ...48 // 5 // 3.6 Tři dimenze výchovy mimo vyučování: obsah, vztah, prostředí ...51 // Obsah výchovy mimo vyučování ...51 // 3.7 Vztah a komunikace ve výchově mimo vyučování ...53 // Vztah mezi vychovatelem a mladým člověkem ...54 // Vztah mezi dětmi ...55 //
Hranice a rizika výchovného vztahu ...56 // Komunikace ...58 // Participativní přístup ...61 // 3.8 Duševní hygiena ve výchově mimo vyučování ...63 // 3.9 Materiální vybavení institucí pro výchovu mimo vyučování ...67 // Pedagogické, psychologické a hygienické aspekty // materiálního vybavení ...67 // Optimální podoba materiálního vybavení jednotlivých zařízení // pro výchovumimo vyučování ...68 // Hřišťové prostory pro sportovní a rekreační činnost dětí a mládeže ...70 // Případová studie koncipování a vybavení střediska volného času ...71 // 3.10 Zvláštnosti procesu učení ve výchově mimo vyučování ...74 // Psychologické pojetí procesu učení ...74 // Zvláštnosti procesu učení ve výchově mimo vyučování ve srovnání // s vyučovacím procesem ...75 // jFunkce vychovatele v procesu učení ve výchově mimo vyučování 76 // 3.11 Nové přístupy v pedagogice volného času ...77 // Animace ...79 // Výchova zážitkem ...80 // Sociální asistenti - terénní práce (streetwork) ...81 // Příloha: Přehled věkových zvláštností dětí a mládeže: ...84 // 4. KAPITOLA // Výchovné a vzdělávací činnosti v době mimo vyučování // (I. Pávková, A. Pavlíková, B. Hájek) ...87 // 4.1 Odpočinkové a rekreační činnosti ve výchově mimo vyučování ...87 // Psychologická podstata a pedagogický význam odpočinkových // a rekreačních činností ...88 //
Formy a obsah odpočinkových a rekreačních činností ...89 // Zařazení odpočinkových a rekreačních činností do režimu dne 91 // Činnost vychovatele při rekreaci a odpočinku dětí ...92 // Dětská hra a hračka ...93 // 4.2 Zájmové činnosti jako součást výchovy mimo vyučování ...96 // Psychologická a pedagogická podstata zájmových činností ...96 // Zájmové činnosti společenskovědní ...98 // Zájmové činnosti pracovně-technické ...98 // 6 // Zájmové činnosti přírodovědné ...99 // Zájmové činnosti estetickovýchovné ...100 // Zájmové činnosti tělovýchovného, sportovního // a turistického zaměření ...101 // Funkce zájmových činností v životě dítěte ...102 // Organizační formy zájmových činností ...104 // Struktura schůzky zájmového útvaru ...105 // 4.3 Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti ve výchově mimo vyučování . 107 // Obsahové zaměření sebeobslužných a veřejně prospěšných činností . 107 Řízení a organizace sebeobslužných a veřejně prospěšných činností.. 108 // 4.4 Příprava na vyučování ve výchově mimo vyučování ...109 // Hlavní úkoly přípravy na vyučování ...110 // Obsah, metody a formy přípravy na vyučování ...110 // Spolupráce se školou při řízení přípravy na vyučování ...113 // Shrnutí ...116 //
5. KAPITOLA // Školská zařízení pro výchovu mimo vyučování // ([. Pávková, A. Pavlíková, V. Hrdličková, B. Hájek) ...117 // 5.1 Školní družiny a školní kluby ...117 // Z historie výchovy mimo vyučování dětí v době školní docházky ...118 // Funkce školních družin a školních klubů ...119 // Druhy a obsah činností ve školní družině a ve školním klubu ...120 // Provoz školních družin a školních klubů ...122 // Dokumentace ...123 // Další činnost školní družiny a klubu ...123 // Případová studie: Využití volného času na 1. stupni základní školy 123 // Případová studie: Školní klub při základní škole ...125 // 5.2 Střediska pro volný čas dětí a mládeže ...127 // Náplň činnosti ...128 // Pracovníci DDM ...132 // Pedagogická dokumentace ...132 // 5.3 Domovy mládeže ...133 // Provoz domova mládeže ...133 // Pracovníci ...135 // Výchovně-vzdělávací činnost v DM ...137 // Dokumentace DM ...138 // Žákovská samospráva ...139 // Hygienické předpisy pro ubytování žáků a studentů ...139 // 5.4 Preventivněvýchovná péče, ústavní a ochranná výchova ...140 // Příčiny selhávání výchovné péče v rodině ...141 // 7 Náhradní výchova ...141 // Ústavní výchova a ochranná výchova ...142 // Typy školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy .142 // Osobnost vychovatele ...148’ // 5.5 Další subjekty pracující s dětmi a mládeží v jejich volném čase ...149 // Sdružení dětí a mládeže ...149 // Občanská sdružení pracující s mládeží ...151 // Shrnutí ...153 //
/Ú’ // Aktivity, prostory a zařízení volného času dětí a mládeže v mezinárodním kontextu (B. Hoflauer) ...155 // 6.1 К hlavním tendencím ...156 // Zařízení a jejich činnosti ...156 // Cílové skupiny ...158 // Pracovníci ...161 // 6.2 Hřiště a další herní prostory ...164 // 6.3 Zařízení v místě bydliště ...167 // 6.4 Zájmová zařízení nadmístního dosahu ...170 // Zařízení a aktivity pohybové a pobytu v přírodě ...172 // Zařízení a aktivity kulturní a umělecké tvořivosti ...175 // Zařízení a aktivity vědy a techniky ...179 // 6.5 Prostoty, areály a zařízení oddechu, zábavy a poznání ...184 // 6.6 Zařízení podpory, pomoci a informací mládeže ...189 // 7. KAPITOLA // Perspektivy a problémy volného času (B. Ho flauer) ...195 // 7.1 Výzkumná zjištění ...195 // 7.2 Proč se nůžky dále rozevírají? ...198 // 7.3 Výhled do budoucnosti ...202 // Zařízení pomáhají realizovat práva dětí ...202 // Zvyšuje se pružnost, komplexnost, a polyfunkčnost zařízení ...203 // Ucelené soustavy ve velkých městech ...206 // Uplatnění samosprávní zásady ...208 // Další cesty к budoucnosti ...210 // 8. KAPITOLA // Seznam vybraných právních norem pro práci vychovatelů (B. Hájek) ...215 Rejstřík právních norem ...217 // Literatura ...225

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC