Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Pedagogická dimenze vol. času Knotová 2011 (@@20121001-21:02:27@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:56x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Portál, 2002
231 s.

ISBN 80-7178-711-6 (brož.)
Obsahuje úvod, rejstřík, přílohu, údaje o autorech
Bibliografie: s. 225-231
Čas volný - výchova mimoškolní - učebnice vysokošk.
Pedagogika volného času - příručky
000077904
Obsah // 1. KAPITOLA Úvod // Jiňna Pávková...9 // Poděkování...í í // 2. KAPITOLA Volný čas // Jinna Pávková, Bedňch Hájek, Břetislav Hojbauer...13 // 2.1 Pojem volný čas, volný čas dětí...13 // 2.2 Různé pohledy na volný čas ...15 // 2.3 Historický vývoj výchovy ve volném čase ...18 // Počátky výchovy ve volném čase...21 // Vytvoření základních modelů ...22 // Poválečný vývoj ...23 // Devadesátá léta ...26 // 2.4 Volný čas a životní styl...28 // Shrnutí kapitoly...31 // 3. KAPITOLA // Výchova mimo vyučování // Jiřina Pávková, Alena Pavlíková, Vlasta Hrdličková...33 // 3.1 Činitele vývoje jedince...33 // 3.2 Pojem výchova mimo vyučování ...37 // 3.3 Funkce výchovy mimo vyučování...39 // Výchovně-vzdělávací funkce ...39 // Zdravotní funkce...40 // Sociální funkce ...40 // Preventivní a rozvojové zaměření výchovy...41 // Výchovný projekt, cíle, úkoly a metody ...42 // 3.4 Přehled nejvýznamnějších zařízení pro výchovu mimo vyučování...43 // 3.5 Požadavky na realizaci výchovy mimo vyučování...46 // Znaky dobrého zařízení/programu práce s dětmi a mládeží (podle IYF) .. 49 // 3.6 Tři dimenze výchovy mimo vyučování: obsah, vztah, prostředí...50 // Obsah výchovy mimo vyučování...51 // 3.7 Vztah a komunikace ve výchově mimo vyučování...52 // Vztah mezi vychovatelem a mladým člověkem...53 // Vztahy mezi dětmi...55 // Hranice a rizika výchovného vztahu...56
// Komunikace...57 // Participativní přístup ...61 // 3.8 Duševní hygiena ve výchově mimo vyučování...63 // 3.9 Materiální vybavení institucí pro výchovu mimo vyučování ...66 // Pedagogické, psychologické a hygienické aspekty materiálního vybavení.. 66 Optimální pbdoba materiálního vybavení jednotlivých zařízení // pro výchovu mimo vyučování ...67 // Hřišťové prostory pro sportovní a rekreační činnost dětí a mládeže ... 69 Případová studie: Projekt střediska volného času (USA)...70 // 3.10 Zvláštnosti procesu učení ve výchově mimo vyučování...72 // Psychologické pojetí procesu učení ...72 // Zvláštnosti procesu učení ve výchově mimo vyučování // ve srovnání s vyučovacím procesem...73 // Funkce vychovatele v procesu učení ve výchově mimo vyučování...74 // 3.11 Nové přístupy v pedagogice volného času ...75 // Animace...77 // Výchova zážitkem ...79 // Sociální asistenti - terénní práce (streetwork) ...79 // 4. KAPITOLA // Výchovné a vzdělávací činnosti v době mimo vyučování // Jinna Pávková, Alena Pavlíková, Bedňch Hájek...83 // 4.1 Odpočinkové a rekreační činnosti ve výchově mimo vyučování...83 // Psychologická podstata a pedagogický význam odpočinkových // a rekreačních činností...84 // Formy a obsah odpočinkových a rekreačních činností ...85 // Zařazení odpočinkových a rekreačních činností do režimu dne...87 // Činnost vychovatele
při rekreaci a odpočinku dětí ...88 // Dětská hra a hračka ...89 // 4.2 Zájmové činnosti jako součást výchovy mimo vyučování...92 // Psychologická a pedagogická podstata zájmových činností ...92 // Zájmové činnosti společenskovědní ...94 // Zájmové činnosti pracovně-technické ...94 // Zájmové činnosti přírodovědné ...95 // Zájmové činnosti estetickovýchovné ...96 // Zájmové činnosti tělovýchovného, sportovního a turistického zaměření... 96 // Funkce zájmových činností v životě dítěte ...97 // Organizační formy zájmových činností...99 // Struktura schůzky zájmového útvaru ...100 // 4.3 Sebeobslužné a veřejně prospěšné činnosti ve výchově mimo vyučování... 102 // Řízení a organizace sebeobslužných a veřejně prospěšných činností 103 // 4.4 Příprava na vyučování ve výchově mimo vyučování... 104 // Hlavní úkoly přípravy na vyučování...104 // Obsah, metody a formy přípravy na vyučování...105 // Spolupráce se školou při řízení přípravy na vyučování...107 // Shrnutí ...110 // 5. KAPITOLA // Instituce pro výchovu mimo vyučování a ve volném čase // Jiřina Pávková, Alena Pavlíková, Vlasta Hrdličková, Bedňcli Hájek, Jan Stárka. .111 // 5.1 Školní družiny a školní kluby...112 // Z historie výchovy mimo vyučování dětí v době školní docházky...112 // Funkce školních družin a školních klubů ...113 // Druhy a obsah činností
ve školní družině a ve školním klubu...114 // Provoz školních družin a školních klubů...116 // Dokumentace...117 // Další činnost školní družiny a klubu ...117 // Případová studie: Využití volného času na 1. stupni základní školy ... 118 Případová studie: Školní klub při základní škole ...119 // 5.2 Střediska pro volný čas dětí a mládeže ...121 // Náplň činnosti...122 // Pracovníci DDM...126 // Pedagogická dokumentace...126 // 5.3 Domovy mládeže ...127 // Provoz domova mládeže...127 // Pracovníci ...129 // Výchovně-vzdělávací činnost v DM...131 // Dokumentace DM ...132 // Žákovská samospráva...132 // 5.4 Preventivně výchovná péče, ústavní a ochranná výchova (Jan Stárka) ... 133 // Příčiny selhávání výchovné péče v rodině ...134 // Preventivně výchovná péče...134 // Náhradní rodinná výchova ...134 // Ústavní a ochranná výchova ...135 // Osobnost vychovatele ...139 // Příběhy dětí z dětských domovů...139 // 5.5. Sdružování dětí a mládeže ve volném čase (Břetislav Hojbauer)...141 // Sdružení dětí a mládeže...142 // 5.6 Závěr ...146 // Shrnutí ...147 // 6. KAPITOLA // Aktivity, prostory a zařízení volného času dětí a mládeže v mezinárodním kontextu // Břetislav Hojbauer...149 // 6.1 K hlavním tendencím ...150 // Zařízení a jejich činnosti...150 // Cílové skupiny...152 // Pracovníci ...155 // 6.2 Hřiště a další herní prostory...158
// 6.3 Zařízení v místě bydliště...161 // 6.4 Zájmová zařízení nadmístního dosahu...164 // Zařízení a aktivity pohybové a pobytu v přírodě ...166 // Zařízení a aktivity kulturní a umělecké tvořivosti...169 // Zařízení a aktivity vědy a techniky...172 // 6.5 Prostory, areály a zařízení oddechu, zábavy a poznání...179 // 6.6 Zařízení podpory, pomoci a informací mládeže...183 // 7. KAPITOLA // Perspektivy a problémy volného času // Břetislav Hojbauer...189 // 7.1 Výzkumná zjištění ...189 // 7.2 Proč se nůžky dále rozevírají?...192 // 7.3 Výhled do budoucnosti ...196 // Zařízení pomáhají realizovat práva dětí...197 // Zvyšuje se pružnost, komplexnost a polyfunkčnost zařízení ...198 // Ucelené soustavy ve velkých městech...200 // Samosprávní zásady...203 // Další cesty k budoucnosti...205 // 8. KAPITOLA // Seznam vybraných právních norem pro práci vychovatelů // Bedřich Hájek...211 // Rejstřík vybraných hesel...212 // Příloha: Přehled věkových zvláštností dětí a mládeže ...222 // Literatura...225 // Dokumenty ...225 // Teoretická a metodická literatura v češtině ...225 // Cizojazyčná teoretická a metodická literatura ...229 // Periodika ...231

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC