Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
2. vyd.
Praha : Petr Rezek, 1998
499 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-86027-10-4 (váz.)
antická starověká řečtina
Obsahuje úvod, dodatky, jmenný a věcný rejstřík, řecké výrazy, ediční poznámku
Bibliografie: s. 390-412
Aristotelés (filozof řec., asi 384-322 př. Kr.): Politika - texty a komentáře
000079089
Úvod (Antonín Kříž) // Kniha první Pojem, vznik, význam a složky obce. O majetku, jeho získávání i správě // 1. Určení podstaty politického společenství 37 // 2. Metoda zkoumání. Poměr obce a jednotlivce. O sdružování lidí. Obec je útvar přirozený. Obec je dříve // než jednotlivec 38 // 3. Složky domácnosti. Pán a otrok 42 // 4. Majetek a otrok. Otrok je částí majetku 43 // 5. Přirozený rozdíl mezi otrokem a svobodným občanem. Někteří lidé jsou od přirozenosti otroky 44 // 6. Námitky proti otroctví. Otroctví přirozené a zákonné. // U kterých lidí není otroctví oprávněno 47 // 7. Ukončení výkladu o poměru mezi pánem a otrokem. // Rozdíl v znalostech otroka a pána 49 // 8. Získávání majetku a jeho způsoby. Výdělečnictví je částí hospodářství. Přirozené výdělečnictví. Bohatství // má určité meze 50 // 9. Umění výdělečné a peněžnické. O kupectví, směně a penězích. Přirozené bohatství a peněžnictví // 10. Poměr výdělečnictví k politice a hospodářství. O lich-vě a úroku // 11. Pokyn pro výdělečnou činnost v domácnosti a obci. Části výdělečnictví. Povahajednotlivých zaměstnání. Získávání důchodu monopolem // 12. Trojí stránka v hospodářství. Poměr vládnoucích a poddaných. Povaha vlády muže nad ženou a dětmi // 13. Přirozené vlastnosti vládnoucích a poddaných. Ctnosti vládnoucích a poddaných. Úkol pána v přiměřené výchově otroka. Nutnost výchovy žen // Kniha druhá Kritika politických teorií předchůdců a výklad o některých proslulých ústavách // 1. Předběžné poznámky ke kritice politických teorií. Platónova teorie v Ústavě // 2. Nesprávnost Platónova úsilí o naprostou jednotnost obce zaváděním komunismu žen a dětí. Naprostá jednotnost obci neprospívá //
3. Komunismus žen a dětí obci neprospívá, spíše škodí. Důvody proti komunismu žen a dětí // 4. Komunismus žen a dětí ničí zvláště příbuzenskou lásku // 5. O komunismu majetku u Platóna. Hospodářské, etické a historické důvody proti komunismu majetku. Neúplnost návrhu komunismu u Platóna // 6. Kritika Platónova spisu Zákony. Srovnání zařízení v Platónových Zákonech a v Ústavě. Nedůslednosti v Platónových Zákonech. V Zákonech převládá prvek oligarchický // 7. Ústava Faleova. Důležitost úpravy majetku. Nedostatečnost Faleova návrhu. Nutnost mírniti žádost po majetku // 8. Ústava Hippodamova. Kritika Hippodamových návrhů. Řešení otázky o změně zákonů // 9. Ústava lakedaimonská. Vady spartskěho zřízení. Volná kázeň žen ve Spartě. Nesrovnalost v majetku. Nedostatky v zřízení eforátu a gerusie. Volba úřadů, králové, společné stolování. Pochybená výchova ve Spartě, směřující jen k válečné zdatnosti // 10. Ústava krétská. Výhodná poloha Kréty. Srovnání krétského zřízení s lakónským. Vláda na Krétě jest vládou velmožů // 11. Ústava kartháginská. Její vady. Kdo má v obci vésti správu // 12. Zřízení Solónovo v Athénách a zřízení jiných obcí řeckých. Chvála a výtky Solónovu zřízení. Zmínka o jiných zákonodárcích // Kniha třetí Výklad pojmů ústavy, obce a občana. // Ústavy správné a jejich zhoršené odrůdy. Království // 1. Pojem ústavy, obce a občana // 2. Pokračování ve výkladu o pojmu občana a obce // 3. O trvání totožnosti obce. Závazky obce a změna ústavy // 4. Ctnost člověka a občana. Rozdíl mezi ctností občana a člověka. Jak je třeba učiti se vládě občanské. Ctnost občana a člověka je totožná jen v nejlepší obci //
5. Různost občanů podle různých ústav. Občan má býti prost všedních prací, které mu brání v cviku ctnosti. Cizinci a občanství v některých ústavách. Závěr úvahy o ctnosti člověka a občana // 6. Rozdíly v ústavách. Úkol obce. Výměr ústavy. Rozdíly v ústavách se řídí účelem: správné ústavy hledí obecného prospěchu, ústavy pochybené cílí k prospěchu vládnoucích // 7. Ústavy správné a nesprávné. Správné: království aristokracie a políteia. Nesprávné: demokracie, oligarchie a tyranida // 8. Nesnáze při rozlišování ústav. Počet suverénů v demokraciích a oligarchiích je něčím nahodilým // 9. Různá práva občanů v různých ústavách. Nesprávné chápaní rovnosti a nerovnosti. Obec je společenství, nikoli spojenectví. Obec je společenství dokonalého života // 10. Kdo má v obci míti svrchovanou moc // 11. Vady v uvedených ústavách. Zákony musí býti mezí a normou. V udílení práv je třeba dbáti i obecného množství. Otázka odbornictví v některých činnostech. Poměr úřadů a zákonů // 12. Přednosti, které mají rozhodovati při obsazování úřadů // 13. Udržování rovnováhy v obci. Je třeba dbáti osobní zdatnosti, ctnosti, rodu, majetku a svobody. Vládnou-ti mají muži vynikající ctností. Odstraňování vynikajících lidí ostrakismem 131 // 14. Království a jeho druhy: Království spartské, království despotické u neřeckých kmenů a aisy-mneteia. Království řecké doby hérojské a království neobmezené, absolutistické 136 //
15. O královské moci. Vláda nejdokonalejšího muže jest lepší než vláda zákonů. Je-li více dokonalých mužů, má přednost aristokracie. Stručný nástin postupu zavádění ústav. Obtíže království při dědičné posloupnosti. Král mámítijen omezenou moc 138 // 16. Neobmezené království. Poměr vlády k zákonům. Nestejnost občanů vyžaduje vlády zákonů. Tam, kde nevystačují zákony, je lépe, aby rozhodovalo v obci více mužů než jeden 141 // 17. Oprávněnost různých způsobů vlády. Které obci která ústava vyhovuje. Kde jednotlivec nebo jeho rod vyniká nad ostatní ctností, je nejlepší ústavou království 144 // 18. Závěr úvahy o ústavách a možnost zřízení nejlepší ústavy. Ctnost muže i občana v nejlepší obci jest táž, rovněž výchova obou 146 // Kniha čtvrtá Výklad o jednotlivých ústavách a o moci zákonodárné, výkonné a soudní // 1. Nejlepší ústava absolutně a relativně. Poměr zákonů k ústavě. Nejlepší ústavu nelze všude zavěsti, proto je nutno znáti také, která ústava je za daných podmínek možná. Nutnost znalosti rozdílů v ústavách, ježto zákony se musí říditi ústavami // 2. Rozdíly v druzích ústav. Pojednání o relativně nejlepší ústavě. Zhodnocení jednotlivých ústav a rozvrh dalšího postupu // 3. Původ rozdílů mezi ústavami. Rozdíly se řídí rozdíly částí obce, tj. rozdíly způsobu života obyvatelstva, bohatství, rodu a ctnosti čili mravní dokonalosti a zdatnosti. Obvyklé dělení ústav na oligarchické a demokratické // 4. Stavy v obci. Druhy demokracie. Pojem demokracie a oligarchie. Pět druhů demokracie. Demagogie // 5. Druhy oligarchie. Zdánlivé ústavy // 6. Pokračování výkladu o druzích demokracie a oligarchie // 7. Druhy aristokracie // 8. Políteiá. Aristokratické a demokratické políteie. Políteiá jako směs oligarchie a demokracie //
9. Zřízení políteie a rozdíly v ní. Vznik políteie výběrem nejlepších ustanovení v oligarchiích a demokraciích anebo určením středu mezi oběma. Mínění o ústavě lakónské // 10. Tyranida. Tři její druhy // 11. Relativně nejlepší zřízení obce. Střední stav jest zárukou trvání obce. Zákonodárci pocházející ze středních vrstev. Střed ve všem jest nej lepší, jest i měřítkem lepších a horších ústav // 12. Která ústava kterým obcím prospívá. Obecně platná // zásada pro všechny ústavy. Ještě o významu středních vrstev 171 // 13. Oligarchické a demokratické chytré úskoky pro // udržení ústavy. Účast lidu ve správě obce 172 // 14. Tři podstatná zařízení v obci: rada, úřady, soudnictví. // Účast občanů v podstatných zařízeních. Výklad o // radě v demokraciích a oligarchiích 174 // 15. Druhy úřadů, jejich pravomoc a jejich obsazování 178 // 16. Soudnictví. Druhy soudů a nejlepší zařizování // soudnictví 182 // Kniha pátá Příčiny zániku ústav a prostředky k jejich udržování // 1. Předběžné poznámky o příčinách změn ústav. Nesprávné chápání rovnosti a nerovnosti. Dvojí způsob převratů: proti ústavě nebo jen proti vedení. Demokracie je bezpečnější než oligarchie 185 // 2. Všeobecný výklad o příčinách změn ústav a převratů. // Hlavní příčiny rozbrojů: smýšlení, ziskuchtivost, ctižádost 188 // 3. O vnějších příčinách změn ústav. Příčiny převratů: zpupnost, zištnost, pocty, převaha, strach před trestem, opovrhování, nepoměrný vzrůst jedné části; vtíravost do úřadů, nedbalost, maličkosti, kmenová různost obyvatelstva 189 // 4. Dokončení úvahy o příčinách ústavních změn. Rozbroje mezi předáky. Moc, závist, lest, násilí 192 // 5. Příčiny a příklady převratů v demokraciích 195 //
6. Příčiny a příklady převratů v oligarchiích 197 // 7. Příčiny převratů v aristokraciích 201 // 8. Udržování ústav. Prostředky k jejich udržování 204 // 9. Pokračování výkladu o udržování ústav. Nutné vlastnosti správců nejvyšších úřadů 208 // 10. Příčiny a příklady převratů v monarchiích 211 // 11. Prostředky k udržování monarchií, zvláště tyranid 219 // 12. Krátké trvání oligarchií a tyranid. Kritika Platónova učení o převratech ústav 225 // Kniha šestá // Úvaha o zásadách a o udržování druhů demokracie a oligarchie. // Pojednáni o úřadech v obci // 1. Předběžné poznámky o druzích demokracie 229 // 2. Zásady a zvláštnosti demokracie 231 // 3. Obtíž s provedením zásady rovnosti 233 // 4. Druhy demokracie podle obyvatelstva 234 // 5. Udržování demokracií. Počínání demagogů a počínání správné. Prostředky k udržení demokracií 238 // 6. Zařizování oligarchií 240 // 7. Pokyny k udržování oligarchického zřízení // 8. O úřadech v obci // Kniha sedmá Různá zařízeni v nejlepší obci // 1. O blaženosti jednotlivce a obce. Poměr mezi dobry vnějšími a duševními // 2. Způsoby života. Nejvyšším účelem obce není do-bývati nadvlády nad jinými obcemi. Blaženost jednotlivce a obce // 3. O přednosti života politického a o blaženosti. Blaženost jest v činném životě. Praktický význam rozjímání (theória) // 4. Počet občanů v nejlepší obci. Obec má býti soběstačná a přehledná // 5. O jakosti, poloze a rozsáhlosti území. Úrodnost, tvar a poloha území obce // 6. O spojení s mořem a o námořní moci. Výhoda spojení obce a města s mořem // 7. O vrozených vlastnostech občanů // 8. Nutné stavy v obci. Počet stavů se řídí úkoly obce // 9. Účast různých stavů ve správě obce. Občané nejlepší obce a všední zaměstnání //
10. O starobylých zřízeních v Egyptě, na Krétě a v Itálii. Rozdělení půdy pro různé potřeby // 11. O poloze města a potřebě hradeb. Nutné zřetele při zakládání města // 12. O poloze některých veřejných budov // 13. Základy a požadavky řádné obce. O blaženosti, o ctnosti a o výchově k ní. Cvik v ctnosti a prostředky k němu // 14. O výchově v nejlepší obci. Pochybená výchova ve Spartě. Výchova má býti stejná pro všechny a má směřovati k vzdělání ducha // 15. Ctnosti obci potřebné. Přirozený postup při výchově dětí. Nutnost etických ctností k moudrosti. Nutnost tělesné péče // 16. Manželství a plození dítek. Vhodný věk pro uzavírání manželství. Tělesný stav a věková hranice rodičů. Odkládání a výživa novorozeňat. Tresty za cizoložství // 17. Péče o výchovu dětí. Výživa, hry a mravní čistota dětí. Rozdělení výchovy podle věkových stupňů // Kniha osmá Výchova v nejlepší obci // 1. Výchova má býti veřejná a společná // 2. Různé názory o výchovném cíli. Mínění Aristotelovo // 3. Učebné předměty a jejich cena. Vzdělání pro život ve volném čase. Význam hudby. Výchova nemá hledčti jen k užitečnosti // 4. O pěstování tělocviku. Správné jeho pěstování // 5. Výchovná cena hudby. Trojí účel pěstování hudby 295 // 6. Cvičení v hudbě. Rozdíly v hudebních nástrojích. // Do jaké míry se má hudbě učiti 300 // 7. Tóniny a rytmy; jejich výchovný význam. Trojí zřetel // při výběru tónin 302 // Poznámky (Antonín Kříž) 306 // DODATKY // Základní pojmy 357 // Analogie a příklady 372 // Bibliografie 390 // REJSTŘÍKY // Jmenný rejstřík 415 // Věcný rejstřík 424 // Řecké výrazy 469 // Zkratky 486 // Ediční poznámka 487 // Obsah 489
(OCoLC)51190146
cnb000647105

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC