Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Eurolex Bohemia, 2004
482 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-86432-95-5 (brož.)
Politologie
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje černobílé fotografie, bibliografické citace, shrnutí, předmluvu, slovník politologických termínů
Bibliografie: s. 465-482
Politologie - učebnice vysokošk.
000079147
Stručné informace 12 // Pojmy 12 // Témata 15 // Političtí myslitelé 16 // Předmluva 17 // Poděkování 19 // ČÁST 1 RŮZNÉ TEORIE POLITIKY // 1. Co je politika? 23 // Definování politiky 23 // Politika jako umění vládnout 25 // Politika jako věci veřejné 27 // Politika jako kompromis a konsens 29 // Politika jako moc 30 // Studium politiky 32 // Přístupy ke studiu politiky 32 // Filozofická tradice 33 // Empirická tradice 33 // Vědecká tradice 34 // Nejnovější vývoj 35 // Může být studium politiky vědecké? 36 // Pojmy, modely a teorie 37 // Shrnutí 41 // Otázky ? diskusi 42 // Doporučená literatura 42 // 2. Vlády, systémy a režimy 45 // Tradiční systémy klasifikace 45 // Proč klasifikovat politické systémy? 46 // Klasické typologie 47 // Typologie „tří světů“ 49 // Režimy v moderním světě 50 // Západní polyarchie 52 // Nové demokracie 54 // Východoasijské režimy 56 // Islámské režimy 58 // Vojenské režimy 59 // Shrnutí 59 // Otázky ? diskusi 60 // Doporučená literatura 60 // 3. Politické ideologie 61 // Co je politická ideologie? 61 // Liberalismus 63 // Abeceda liberalismu 63 // Klasický liberalismus 65 // Moderní liberalismus 65 // Konzervatismus 66 // Abeceda konzervatismu 67 // Paternalistický konzervatismus 68 // Nová pravice 69 // Neoliberalismus 69 // Neokonzervatismus 70 // 6 // Socialismus 70 // Abeceda socialismu 71 // Marxismus 72 // Abeceda marxismu 73 // Ortodoxní komunismus 75 // Moderní marxismus 76 // Sociální demokracie 77 // Třetí cesta 78 // Další ideologické tradice 79 // Fašismus 79 // Anarchismus 80 // Feminismus 81 // Environmentalismus 82 // Náboženský fundamentalismus 83 // Konec ideologie? 84 // Shrnutí 84 // Otázky ? diskusi 85 // Doporučená literatura 85 // 4. Demokracie 87 // Definování demokracie 87 // Kdo je lid? 88 // Jak by měl lid vládnout? 89 //
Modely demokracie 91 // Klasická demokracie 91 // Demokracie jako ochrana 93 // Demokracie jako nástroj rozvoje 94 // Lidová demokracie 96 // Demokracie v praxi: různé pohledy 97 // Pluralistický pohled 98 // Elitistický pohled 99 // Korporatistický pohled 101 // Pohled Nové pravice 102 // Marxistický pohled 103 // Shrnutí 104 // Otázky ? diskusi 104 // Doporučená literatura 105 // 5. Stát 106 // Co je stát? 106 // Různé teorie státu 108 // Pluralistický stát 109 // Kapitalistický stát 111 // Stát Leviathan 113 // Patriarchální stát 114 // Úloha státu 116 // Minimální státy 116 // Státy jako nástroj rozvoje 117 // Sociálně demokratické státy 118 // Zkolektivizované státy 118 // Totalitní státy 119 // „Vyprázdněný“ stát? 119 // Globalizace 120 // Přebudovávání státu 121 // Správa věcí veřejných na nižší úrovni 121 // Shrnutí 122 // Otázky k diskusi 122 // Doporučená literatura 123 // ČÁST 2 NÁRODY A GLOBALIZACE // 6. Národy a nacionalismus 127 // Co je národ? 127 // Národy jako kulturní společenství 128 // Národy jako politická společenství 130 // Různé druhy nacionalismu 132 // Liberální nacionalismus 133 // Konzervativní nacionalismus 135 // Rozpínavý nacionalismus 137 // Protikoloniální nacionalismus 139 // Multikulturalismus 141 // Má národní stát budoucnost? 143 // Shrnutí 145 // Otázky ? diskusi 146 // Doporučená literatura 146 // 7. Globální politika 147 // Jak porozumět světové politice 147 // Idealismus 148 // Realismus 149 // Pluralismus 151 // Marxismus 152 // Měnící se světový řád 153 // Počátek a konec studené války 153 // Světový řád 21. století 155 // Dynamika globalizace 159 // Globalizační tendence 159 // Globalizace: teorie a diskuse 161 // Regionalizace 165 // Evropská unie 168 // Směrujeme ke světové vládě? 171 // Organizace spojených národů 173 // Shrnutí 176 //
Otázky k diskusi 177 // Doporučená literatura 177 // 8. Politika místní a regionální 179 // Centralizace nebo decentralizace? 179 // Vztahy mezi centrem a periferií 181 // Federace 181 // Proč federalismus? 182 // Rysy federalismu 184 // Zhodnocení federalismu 185 // Unitární systémy 187 // Vláda v místech 187 // Devoluce 189 // Etnická a komunitární politika 191 // Nástup etnické politiky 191 // Spasí nás komunitární politika? 194 // Shrnutí 195 // Otázky ? diskusi 195 // Doporučená literatura 196 // 8 // ? // ČÁST 3 POLITICKÁ INTERAKCE // 9. Ekonomika a společnost 199 // Ekonomické systémy 199 // Různé druhy kapitalismu 201 // Podnikatelský kapitalismus 202 // Sociální kapitalismus 203 // Kolektivní kapitalismus 204 // Řízený nebo neřízený kapitalismus? 205 // Odrůdy socialismu 207 // Státní socialismus 208 // Tržní socialismus 209 // Existuje v ekonomice nějaká „třetí cesta“? 210 // Struktura společnosti a dělící čáry 212 // Společenská třída 213 // Vzestup a pád politiky tříd 214 // Kdo tvoří „underclass“? 215 // Rasa 216 // Gender 217 // Shrnutí 218 // Otázky ? diskusi 219 // Doporučená literatura 219 // 10. Politická kultura, komunikace a legislativa 221 // Politika v hlavě: kultura a komunikace 221 // Občanská kultura nebo ideologická hegemonie 222 // Masová média a politická komunikace 225 // Zmenšuje se sociální kapitál? 229 // Legitimita a politická stabilita 232 // Legitimizování moci 232 // Krize legitimity 235 // Proč dochází ? revolucím? 237 // Marxistické teorie revoluce 237 // Nemarxistické teorie revoluce 239 // Shrnutí 241 // Otázky ? diskusi 242 // Doporučená literatura 242 // 11. Reprezentace, volby a hlasování 243 // Reprezentace 243 // Různé teorie reprezentace 244 // Model správce 244 // Model delegáta 245 // Model mandátu 247 // Model podobnosti 247 //
Volby 248 // Různé funkce voleb 250 // Volební systémy: diskuse i spory 251 // Co vlastně volby znamenají? 256 // Volební chování 260 // Různé teorie voličského rozhodování 261 // Model identifikace s politickou stranou 261 // Sociologický model 262 // Model racionální volby 262 // Model dominantní ideologie 263 // Shrnutí 263 // Otázky ? diskusi 264 // 9 // Doporučená literatura 264 // 12. Politické strany a systémy politických stran 265 // Politika stran 265 // Typy politických stran 267 // Funkce politických stran 269 // Zastupování 270 // Formování a doplňování elity 271 // Formulování cílů 272 // Artikulování a agregace zájmů 272 // Socializace a mobilizace 273 // Organizování vlády 273 // Vnitrostranické uspořádání: kdo má v rukou moc? 274 // Systémy politických stran 276 // Systémy jedné strany 277 // Systémy dvou stran 278 // Systémy s dominantní stranou 280 // Multipartijní systémy 282 // Klesá význam politických stran? 284 // Shrnutí 285 // Otázky ? diskusi 286 // Doporučená literatura 286 // 13. Skupiny, zájmy a hnutí 287 // Politika skupin 287 // Různé typy skupin 288 // Komunální skupiny 288 // Institucionální skupiny 289 // Skupiny typu sdružení 289 // Modely politiky skupin 291 // Pluralistický model 291 // Korporatistický model 293 // Model Nové pravice 294 // Jak probíhá politika skupin? 295 // Jak důležité jsou zájmové skupiny? 295 // Jak uplatňují skupiny svůj vliv? 298 // Společenská hnutí 302 // Nová společenská hnutí 302 // Shrnutí 304 // Otázky k diskusi 305 // Doporučená literatura 305 // ČÁST 4 MECHANISMUS VLÁDNUTÍ // 14. Ústavy, právo, soudy a soudci 309 // Ústavy 309 // Klasifikace ústav 310 // ? čemu slouží ústava? 315 // Udílení pravomocí 315 // Stanovení hodnot a cílů 316 // Zajišťování stability vlády 316 // Obrana svobody 317 // Legitimizace režimů 317 //
Záleží na ústavách? 317 // Právo 319 // Právo, morálka a politika 319 // Soudy a soudci 321 // Jsou soudci političtí? 322 // Tvoří soudci politiku? 324 // Shrnutí 327 // Otázky k diskusi 327 // Doporučená literatura 328 // 15. Shromáždění 329 // Úloha shromáždění 329 // Parlamentní a prezidentské systémy 330 // Různé funkce shromáždění 334 // Přijímání zákonů 334 // Reprezentace 335 // Kontrola 336 // Výběr a příprava talentů 336 // Legitimizace 337 // Struktura shromáždění 338 // Jedna komora nebo dvě? 338 // Systémy výborů 340 // Výkonnost shromáždění 342 // Tvoří shromáždění politiku? 342 // Proč klesá význam shromáždění? 346 // Disciplinované politické strany 346 // „Velký“ stát  347 // Nedostatek vůdcovství 347 // Moc zájmových skupin a médií 347 // Jsou shromáždění na vzestupu? 348 // Shrnutí 348 // Otázky ? diskusi 349 // Doporučená literatura 349 // 16. Politické exekutivy 351 // Úloha exekutivy 351 // Kdo je kdo v exekutivě 351 // Různé funkce politických exekutiv 353 // Ceremoniální funkce 353 // Vedoucí úloha při tvorbě politik 354 // Každodenní politické vedení 354 // Byrokratické řízení 354 // Reagování na krize 355 // Moc v exekutivě: kdo velí? 355 // Prezidenti 356 // Premiéři 360 // Kabinety 364 // Politika vůdcovství 366 // Různé teorie vůdcovství 367 // Různé vůdcovské styly 370 // Shrnutí 372 // Otázky ? diskusi 373 // Doporučená literatura 373 // 17. Byrokracie 375 // Různé teorie byrokracie 375 // Model racionální správy 376 // Model mocenského bloku 377 // Model nadměrné nabídky byrokracie 379 // Úloha byrokracií 380 // Funkce byrokracií 380 // Správa 381 // Politické poradenství 381 // Artikulace zájmů 382 // Udržování politické stability 382 // Organizace byrokracií 383 // Moc byrokracie: vymkla se kontrole? 387 //
Zdroje moci byrokracie 387 // Jak kontrolovat byrokraty? 389 // Politická odpovědnost 390 // Zpolitizování 392 // Alternativní byrokracie 393 // Shrnutí 394 // Otázky ? diskusi 395 // Doporučená literatura 395 // 18. Armáda a policie 397 // Armáda a politika 397 // Úloha armády 398 // Nástroj válčení 398 // Záruka vnitřního pořádku a stability 400 // Zájmová skupina 401 // Alternativa civilní vlády 403 // Kontrola nad armádou 404 // Kdy se armáda chápe moci? 406 // Policie a politika 409 // Různé úlohy policie 410 // Zajištbvání veřejného pořádku 411 // Plnění politických úkolů 411 // Policejní státy 413 // Politická kontrola a odpovědnost 414 // Shrnutí 416 // Otázky ? diskusi 417 // Doporučená literatura 417 // ČÁST 5 POLITICKÁ OPATŘENÍ A JEJICH PROVÁDĚNÍ // 19. Proces tvorby politiky a výkonnost systému // Proces tvorby a realizace politiky // Různé teorie rozhodování Modely racionálního aktéra Inkrementalistické modely Modely byrokratické organizace Modely systému názorů Jednotlivá stadia procesu tvorby politiky Iniciace Formulace Implementace Evaluace // Výkonnost systému // Udržování stability Zajištbvání materiálního blahobytu Posilování občanské sounáležitosti Prohlubování demokracie // Shrnutí // Otázky ? diskusi Doporučená literatura // Slovník politologických termínů 443 // Bibliografie 465
(OCoLC)61246431
cnb001446172

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC