Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.3) Půjčeno:77x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
502 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-2018-0 (váz.)
Expert
angličtina
Přeloženo z angličtiny
V podnázvu uvedeno pořadí anglického vyd.
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 483-502 a bibliografické odkazy
000079329
Vítejte v Základech mezilidské komunikace -- ZÁKLADY MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE -- Úvod do interpersonální komunikace -- Interpersonální komunikace -- Komunikační dovednosti -- Formy mezilidské komunikace -- Populární názory na mezilidskou komunikaci -- Modely a pojmy komunikace -- Kontext komunikace -- Zdroje příjemci -- Sdělení -- Komunikační kanál -- Šum -- Efekty komunikace -- Komunikační způsobilost -- Zásady komunikace -- Komunikace je proces přizpůsobování -- Komunikace je nejednoznačná -- Komunikace má obsahové a vztahové rozměry -- Komunikace má mocenský rozměr -- Komunikace j e dělená -- Komunikace má svůj cíl -- Komunikace je nevyhnutelná, nevratná a neopakovatelná -- Kultura a mezilidská komunikace -- Význam kultury -- Kulturní dimenze -- Kulturní perspektivy -- Etnická identita a etnocentrismus -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Pět otázek do diskuse -- Vlastní já a vnímání ---
Vlastní já v mezilidské komunikaci -- Sebepojetí -- Sebeuvědomění -- Sebeúcta -- Sebeodhalení -- Faktory ovlivňující sebeodhalení -- Výhody a nevýhody sebeodhalení -- Rady pro sebeodhalení -- Vnímání -- Fáze vnímání -- Proces vnímání -- Zvyšování přesnosti vnímání -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Pět otázek do diskuse -- Naslouchání v interpersonalni komunikaci -- Význam naslouchání: Obsahové a vztahové funkce -- Fáze naslouchání -- Příjem signálů -- Porozumění -- Zapamatování -- Hodnocení -- Reakce -- Efektivní naslouchání -- Empatické a objektivní naslouchání -- Nezaujaté a kritické naslouchání -- Vnější a hloubkové naslouchání -- Aktivní a neaktivní naslouchání -- Rozdíly v naslouchání: Kultura a pohlaví -- Naslouchání a kultura -- Naslouchání a pohlaví -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Pět otázek do diskuse -- Verbální sdělení ---
Zásady verbálních sdělení -- Sdělení jsou denotační i konotaění -- Sdělení mohou vyjadřovat různou míru abstrakce -- Sdělení mohou vyjadřovat různou míru přímočarosti -- Významy sdělení jsou v lidech -- Sdělení jsou ovlivněna kulturou a pohlavím -- Přijetí a odmítnutí přijetí -- Rasismus -- Heterosexismus -- Věková diskriminace -- Sexismus -- Sexuální obtěžování -- Kulturní identifikátory -- Efektivní použití verbálních sdělení -- Řeč symbolizuje skutečnost (částečně) -- Sdělení vyjadřuje fakta i usuzování -- Sdělení může zamlžit rozdíly -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Pět otázek do diskuse -- Neverbální sdělení -- Funkce neverbální komunikace -- Spojování neverbálních a verbálních sdělení -- Zkoumání funkcí neverbální komunikace -- Kanály neverbální komunikace -- Signály těla -- Mimické a zrakové signály -- Prostorová a teritoriální komunikace ---
Komunikace prostřednictvím předmětů -- Dotyková komunikace -- Mimojazykové projevy a mlčení -- Časová komunikace -- Kultura, pohlaví a neverbální komunikace -- Gestikulace -- Mimika a zraková komunikace -- Barvy -- Dotyky -- Mimojazykové projevy a mlčení -- Čas -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Pět otázek do diskuse -- SOUVISLOSTI MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE -- Interpersonalni komunikace: Konverzace a vztahy -- Konverzace -- Úvod -- Předběžná informace -- Vlastní záležitost -- Zpětná vazba -- Závěr -- Zásady konverzace -- Zásada reciprocity -- Zásada dialogu -- Zásada bezprostřednosti -- Fáze interpersonálních vztahů -- Kontakt -- Zapojení -- Důvěrnost -- Zhoršení -- Náprava -- Ukončení -- Typy interpersonálních vztahů -- Přátelství -- Láska -- Primární vztahy a rodina -- Teorie interpersonální komunikace a vztahů -- Přitažlivost -- Pravidla vztahů -- Společenský průnik ---
Sociální směna a rovnost -- Kultura, technologie, práce a vztahy -- Kultura a pohlaví -- Technologie -- Práce -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Pět otázek do diskuse -- Zvládání interpersonálního konfliktu -- Co je interpersonální konflikt -- Definice interpersonálního konfliktu -- Obsahový a vztahový konflikt -- Principy konfliktu -- Konflikt může být negativní nebo pozitivní -- Konflikt je ovlivňován kulturou a pohlavím -- Styl konfliktu má své následky -- Strategie řízení konfliktu -- Vyhýbání se konfliktu a aktivní boj -- Násilí a rozhovor -- Obranný postoj a loajalita -- Oslabování a posilování sebeobrazu druhého -- Obviňování a empatie -- Tlumiče a usnadnění otevřeného vyjadřování -- Hromadění stížností a soustředění se na přítomnost -- Verbální agresivita a polemičnost -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Pět otázek do diskuse ---
Komunikace v malých skupinách -- Malá skupina -- Typy malých skupin -- Fáze malých skupin -- Formy malých skupin -- Malé skupiny v elektronické komunikaci -- Kultura malých skupin -- Obavy z diskuse v malých skupinách -- Brainstormingové skupiny -- Skupiny pro výměnu informací -- Vzdělávací nebo učební skupiny -- Tematické skupiny -- Skupiny pro řešení problémů -- Postup řešení problému -- Řešení problémů v práci -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Pět otázek do diskuse -- Členové a vůdci při komunikaci v malých skupinách -- Členové v komunikaci malé skupiny -- Role členů -- Zapojení členů -- Vůdci v komunikaci malých skupin -- Přístupy k vůdcovství -- Hlavní vůdcovské styly -- Vůdcovské funkce -- Mentorování -- Členství, vůdcovství a kultura -- Individuální a kolektivní orientace -- Velký a malý podíl na moci -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů ---
Pět otázek do diskuse -- Příprava veřejného projevu (kroky-) -- Podstata veřejného projevu -- Přínosy a znalosti související s veřejnými projevy -- Zvládnutí obav z komunikace -- Kultura a veřejné projevy -- První krok: Zvolte námět a cíl -- Námět -- Cíl -- Druhý krok: Analyzujte posluchače -- Analyzujte sociologické aspekty publika -- Analyzujte psychologii posluchačů -- Analýza a adaptace v průběhu projevu -- Třetí krok: Prozkoumejte námět -- Obecné zásady výzkumu -- Knihovny -- Nové zdroje -- Životopisné materiály -- Vědecké články -- Knihy -- Využití a vyhodnocení internetových zdrojů -- Začlenění výzkumu do projevu -- Čtvrtý krok: Formulujte téma a určete hlavní body -- Zvolte téma -- Stanovte hlavní body -- Pátý krok: Podpořte hlavní body -- Šestý krok: Uspořádejte informace k projevu -- Časový model -- Prostorový model -- Tematický model -- Model problém a řešení -- Model příčina a následek ---
Motivovaná sekvence -- Další modely -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Čtyři otázky do diskuse -- Příprava a přednes veřejného projevu (kroky-) -- Sedmý krok: Stylizujte projev -- Srozumitelnost -- Živost -- Přiměřenost -- Osobní styl -- Moc -- Větná stavba -- Osmý krok: Sestavte závěr a úvod -- Závěr -- Úvod -- Vyvarujte se některých častých chyb -- Přechody a dílčí souhrny -- Přípravná osnova -- Vzorová osnova -- Osnova přednesu -- Devátý krok: Nacvičte si projev -- Metody přednesu -- Nácvik projevu -- Desátý krok: Předneste projev -- Hlas -- Neverbální signály -- Použití poznámek -- Kritické hodnocení projevů -- Hodnocení projevu -- Jak vyjadřovat hodnocení -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Čtyři otázky do diskuse -- Informativní projev -- Pravidla informativního projevu -- Omezte množství informací -- Regulujte úroveň složitosti ---
Zdůrazňujte relevanci a užitečnost -- Uvádějte do vztahu staré a nové informace -- Projev musí být snadno zapamatovatelný -- Podpůrné materiály -- Příklady, ilustrace a příběhy -- Důkazy -- Statistika -- Definice -- Prezentační pomůcky -- Typy prezentačních pomůcek -- Média prezentačních pomůcek -- Příprava prezentačních pomůcek -- Použití prezentačních pomůcek -- Počítačově podporované prezentace -- Popisné projevy -- Téma a hlavní body -- Podpora -- Uspořádání -- Definiční projevy -- Téma a hlavní body -- Podpora -- Uspořádání -- Demonstrační projevy -- Téma a hlavní body -- Podpora -- Uspořádání -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Čtyři otázky do diskuse -- Přesvědčovací projev -- Cíle přesvědčování -- Pravidla přesvědčovacího projevu -- Očekávejte selektivní expozici -- Žádejte rozumné množství změn -- Ztotožněte se s posluchači -- Podpůrné materiály ---
Logické výzvy -- Motivační výzvy -- Důvěryhodné výzvy -- Podpůrné materiály v kulturní perspektivě -- Přesvědčovací projevy o faktických otázkách -- Téma a hlavní body -- Podpora -- Uspořádání -- Přesvědčovací projevy o hodnotových otázkách -- Téma a hlavní body -- Podpora -- Uspořádání -- Přesvědčovací projevy o způsobech jednání -- Téma a hlavní body -- Podpora -- Uspořádání -- Souhrn pojmů a dovedností -- Test hlavních pojmů -- Pět otázek do diskuse -- Slovníček dovedností mezilidské komunikace -- Slovníček pojmů mezilidské komunikace

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC