Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Praha : Komise Rady hlavního města Prahy pro oblast národnostních menšin, 2003
271 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-902972-2-6 (brož.)
Na obálce nad názvem: Praha a národnosti
Obsahuje tabulky, grafy, poznámky pod čarou, bibliografické odkazy, české a anglické resumé, seznam autorů s údaji o nich
Menšiny národnostní - Česko - sborníky referátů
000079493
Obsah // Slovo úvodem Introduction // Mgr. Hana Halová 7 // Zahajovací referáty // Jaroslav Balvín 8 // Ladislav Ballek 9 // Jan Tretera 9 // Anna Olszewska 10 // Ladislav Goral 11 // Prezentace výstavy fotografů a výtvarníků národnostních menšin // Věra Krumphanzlová 12 // Wtadistav Adamiec 12 // JiříVšetečka 13 // MarkWiedorn 14 // Prezentace publikací // Miroslav Dědič 15 // Jarmila Hannah Čermáková 17 // Emil Cina _ 17 // Jarmila Hannah Čermáková 19 // Mária Miňová 19 // O setkáních národnostních menšin v hlavním městě Praze a jejich společenském významu // Jaroslav Balvín 21 // I. kapitola Ke společenským a teoretickým východiskům // Chapter I On social and theoretical solutions___23 // Politika obce ve vztahu k národnostním menšinám. Multikulturní a interkulturní výchova v podmínkách obce a její připravenost na podmínky vstupu do Evropy Jaroslav Balvín 23 // Municipal policy toward ethnic groups, Multicultural and inter-cultural education in municipality and its state of preparation for the EU access conditions By Jaroslav Balvín 23 // Co znamená být menšinou // Blanka Soukupová 27 // What is the ethnic minority // By Blanka Soukupová 27 // Možnosti školy v oblasti interkulturniho vzdělávání // Stanislav Bendi 33 // What can schools do in the area of inter-cultural education // By Stanislav Bendl 33 // II. kapitola Praha a národnostní menšiny // Chapter 2 Prague and its ethnic groups___40_ // К
politice Prahy ve vztahu k národnostním menšinám // Jaroslav Balvín 40 // On the policy of the City of Prague toward ethnic groups // By Jaroslav Balvín 40 // Koncepce politiky hl.m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 41 // Obsah // III. kapitola Národnostní menšiny a Praha // Chapter 3 Ethnic Groups and Prague___63_ // Českí Slováci dnes, zajtra, pozajtra // Pavel Vranovský 63 // Slovaks in the Czech Republic today, tomorrow and the days after // By Pavel Vranovský 63 // Z nedávnej histórie slovenského menšinového školstva v Prahe // Helena Nosková 78 // Recent history of Slovak minority education in Prague // 8y Helena Nosková 78 // Současnost Rusínů // Rudolf Matola 88 // Russniaks at Present // By Rudolf Matola 88 // Rusíni a rusínské téma v kulturním a společenském životě Prahy, tvůrčí inspirace pro současnost // Agáta Pilátová 93 // Russniaks and the Russniak subject in the cultural and social life in Prague, an inspiration for the present // By Agáta Pilátová 93 // O možnostech Národního muzea ve vztahu k otázce národnostních menšin. // Konkrétní programy pro objasňování otázek Podkarpatské Rusi Petr Skala 99 // Possible activities of the National Museum aimed at the ethnic groups issues. Programmes addressing the issues concerning the Carpathian Ruthenia region. // By Petr Skala 99 // Mateřština, domény jejího užívání a národní příslušnost na příkladě německé menšiny v ČR // Lukáš
Novotný 102 // Native language, areas of its use and nationality affiliation // based on an example of German ethnic group in Czech Republic // By Lukáš Novotný 102 // NTS 1930-2002 // B. S. Puška rev - Moskva A. N. Kel in - Praha 114 // People’s Work Association (PWA) 1930-2002 // By B. S. Pushkarev - Moscow and A. N. Kelin - Prague 114 // Zmizelí sousedé // Marta Vančurová 12° // Lost neighbours // By Marta Vančurová 120 // Spolupráce ZŠ Meteorologická 181, Praha 4 s Občanským sdružením vietnamsky hovořících občanů České republiky (SVO-ČR) // Bohumír Šumský 122 // Co-operation of Elementary School in Meteorologická 181, Prague 4 // with Civic Society of Vietnamese Citizens of the Czech Republic (SVO-ČR) // By Bohumír Šumský 122 // Problémy se zachováním identity vietnamské národnosti // Nguyen Tung 124 // Obsah // Problems of preserving the identity of the Vietnamese nationality By Nguyen Tung // The hellenic community of prague - toward harmony By Tassula Zissaky-Healey // 124 // 126 // Řecká obec Praha - vstříc harmonii Tassula Zissaky-Healey // 130 // IV. kapitola Otázky politické reflexe vztahů k romské komunitě v obci Chapter 4 Relations toward Romany community in a municipality // HNUTÍ R // Jaroslav Balvín 135 // R-Movement // By Jaroslav Balvín 135 // Koncepce rozvoje romských komunit v Karlovarském kraji // Pavel Vaculík 146 // Strategy of the development of Romany communities in the Karlovy Vary Region By Pavel
Vaculík 146 // Některé zkušenosti s přípravou žáků z romského etnika na budoucí povolání Jitka Cachová 161 // Comments on the experience with vocational guidance of Roma children By Jitka Cachová 161 // Prezentace výsledků dvouleté činnosti poradního sboru přednosty Okresního úřadu Olomouc pro integraci romské menšiny a dalších etnických skupin do společnosti Pavla Nachtmannová 165 // Presentation of results of two-year work of the team of consultants of the Head of Olomouc District Office for Romany and other ethnic groups integration By Pavla Nachtmannová 165 // Romští školáci a problémové chování // Stanislav Bendi 169 // Romany school children and problems with behaviour // By Stanislav Bendl 169 // Kategorie slovesného vidu v češtině a v romštině z pohledu lingvistické teorie i školní praxe ve vztahu k národnostním menšinám // Karel Kamiš 184 // Verbal aspects in Czech and Romany languages as viewed by the theory of linguistics and educational practice in relation to ethnic groups By Karel Kamiš 184 // Romové a hlavní úkoly romského hnutí v současnosti // Ivan Veselý 195 // Roma and main tasks of the Romany movement at present // By Ivan Veselý 195 // O komunikaci Prahy s romskou komunitou // Božena Filová 199 // Communication between the City of Prague and Romany community // By Božena Filová 199 // and their political reflections // 135 // 5 // Obsah // V. kapitola Zahraniční zkušenosti Chapter 5 Experience
from abroad // 201 // Aktivity národnostných spolkov - súčasť kultúrneho diania mesta Martin Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum Martin - Dokumentačné centrum českej kultúry na Slovensku // Hana Zelinová 201 // Ethnic societies - part of the cultural life of the city of Martin // By Hana Zelinová 201 // Mezi dvěma světy v Británii: Vztah Britů k cizincům // Sylva Šimsová 206 // Between two worlds in Britain: Britons and their relation to foreigners By Sylva Šimsová 206 // Zkušenosti s národnostními menšinami v USA // Albína Tancošová 211 // Experience with ethnic groups in the US // By Albína Tancošová 211 // Rotterdam experience // By Wim Reijnierse 214 // Rotterdamská zkušenost // Wim Reijnierse 223 // VI. kapitola Náměty pro práci s národnostními menšinami Chapter 6 Suggestions for the work with ethnic groups 233 // Vysokoškolské prostředí a multikulturní výchova // Lenka Gulová 233 // University and multicultural education // By Lenka Gulová 233 // O programu sociální inkluze Romů v Brně // Kateřina Klamková, Martin Giňa 239 // Romany Social Inclusion Programme in Brno // By Kateřina Klamková, Martin Giňa 239 // About New “Pražans” // Aftab Hladíková 242 // O nových Pražanech // Aftab Hladíková 247 // Diskuse 253 // Závěry sekcí // Jaroslav Balvín 264 // Karolína Pirklová 264 // Miloš Vraspír 266 // Závěr // Druhé setkání národnostních menšin v Praze Jaroslav Balvín 269 // Conclusion // Second Meeting of Ethnic Groups in Prague By Jaroslav Balvín 270
(OCoLC)83978683
cnb001200326

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC